Anda di halaman 1dari 12

KERAJAAN KHULAFA AL-RASYlDlN

1
KERAJAAN lSLAM MADlNAH PlMPlNAN RASULULLAH
SAW
KERAJAAN lSLAM PlMPlNAN SAHABAT-SAHABAT
RASULULLAH/ KHULAFA AL-RASHlDlN
[SELAMA 29 TAHUN MULAl ll H 4l H]
RASULULLAH SAW
KHULAFA AL-
RASYlDlN
Maksud khalifah
Orang yang memegang ketua negara
lslam
Maksud khulafa al- Rasyidin
Gelaran kepada empat orang sahabat Rasulullah yang
memegang jawatan dlm negara lslam selepas kewafatan
Rasulullah saw
Berpusat
Madinah
Nama khalifah
Lama Memerintah
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab,
Khalifah Uthman Affan Dan Khalifah Ali B Abi Talib
29 tahun [tahun ll hijrah hingga 4l hijrah
KEPIMPINAN KHULAFA
AL-RASYIDIN
Sentiasa mendampingi dan mendapat didikan
Rasulullah
Sumber rujukan umat lslam
Rakyat dilayan sama rata , tiada pengawal peribadi,
kehidupan mereka sederhana dan lebih
menguamakan akhirat dari dunia. Rakyat berpeluang
menyuarakan pandangan
Golongan terpilih lagi bijaksana, berilmu, amanah,
adil berani, tawaddu, ikhlas dan berpendirian tegas
Memberi sumbangan harta peribadi untuk
menegakkan lslam
KESIMPULAN
PERLANTIKAN KHULAFA
AL-RASYIDIN
Majlis Syura
Wasiat dan kemudiannya
dipersetujui oleh Majlis Syura
2
KHALlFAH ABU BAKAR ASSlDlQ
[ll l3 H = 632 -634M]
Pengenalan
Ringkas
Perlantikan
Nama sebenar Abdullah b Abi Qahafah. Dilahirkan 2 tahun
selepas kelahiran Nabi Muhammad saw. Keturunan Bani Tamim.
Orang !"#ama memeluk lslam. Gelaran As-Siddiq; kerana
mengakui kebenaran Rasulullah saw dalam peristiwa lsra
Mikraj , sejak kecil terkenal dgn kejujuran, pekerti yang baik dan
perangai yang terouji. Bersama Rasululllah saw berhijrah ke
Madinah dan berada di dalam Gua Thur. $afa# d %& 'amadil
a(hi" #ahun )&H dan di Maqamkan b!"hami"an Ma*am
Ra+ulullah saw
Rasulullah #ida( m!n!#a(an !n,,an#i. Berlaku perselisihan
pendapat untuk menjadi pengganti. Apabila Rasulullah wafat,
orang Ansar mengadakan perjumpaan di Sa*ifah Bani Saidah
dan melantik Saad b Abi Ubadah dari Su(u Kha-"a. sebagai
Khalifah. Beberapa orang Muhajirin termasuk Saidina Abu Bakar
dan Saidina Umar datang ke tempat itu setelah mengetahui
berita tersebut. Setelah berlaku beberapa perbincangan, kedua-
dua belah pihak di kalangan Muhajirirn dan Ansar memberikan
ucapan dan mencadangkan supaya mereka melantik sama ada
Saidina Umar atau Abi Ubadah. Kedua-duanya membantah dan
Saidina Uma" m!n/adan,(an dan b!".aba# #an,an d!n,an
Saidina Abu Ba(a" A++iddi* terus memberi Baiah dan janji setia.
Dan didikuti dengan orang ramai dan mereka bersetuju melantik
Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah memerintah
kerajaan lslam Madinah.
P0LISI PENTADBIRAN
SUMBAN1A
N
l. Memerangi org murtad, nabi palsu dan yang enggan membayar zakat
Ala+an #inda(ann2a; ljtihad Saidina Abu Bakar iaitu sesipa yang mengingkari
kewajipan zakat adalah menafikan rukun lslam
2. Menggerakakan semula tentera Usamah b Zaid utk memerangi tentera
Ghassan yg membunuh utusan Rasulullah.
Ala+an #inda(ann2a: Beliau tidak akan merubah bendera yang telah diikat
oleh Rasulullah saw/mentaati keputusan Rasulullah saw
3. Melantik khalifah selepasnya bertujuan memelihara perpaduan umat islam
supaya tidak timbul perselisihan untuk melantik khalifah selepasnya
l.Mendaulahkan kerajaan lslam Madinah dari ancaman golongan murtad,
gerakan nabi-nabi palsu dan golongan yang tidak membayar zakat
2. Membebaskan negeri-negeri di bawah pengaruh Rome dan
Parsi
3. Mengumpulkan tulisan-tulisan al-Quran
Usa
mah
ketik
a itu
beru
mur
l8
tahu
n
3
KHALlFAH UMAR AL-KHATTAB
Perlantikan
Pengenalan Ringkas
Nama sebenarUmar al-Khattab b Naufal. Dilahirkan l3 tahun
selepas kelahiran Nabi Muhammad saw. Keturunan Bani Adi
+alah +a#u (!#u"unan Qu"ai+2. Gelaran Al-Faruq; orang yang
dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Mempunyai
kedudukan yang baik dalam masyarakat jahiliyah.
Terkenalsebagai orang yang berani, tegas dan berterus terang
menyatakan fikiran dan pandangan. Memeluk lslam tahun ke 6
selepas kerasulan Nabi Muhammad. Ketika berhijrah ke Madinah
beliau keluar secara terang-terangan. Pengislaman beliau telah
membawa perkembangan besar dalam penyibaran lslam di
Mekah.
$afa# d a(hi" bulan 3ulhi..ah #ahun %& H (!#i(a b!"u+ia 4&
#ahun +!#!lah m!m!"in#ah +!lama )5 #ahun6 Dimaqamkan
berhampiran Maqam Rasulullah saw dan Abu Bakar Assiddiq
Apabila Saidina Abu Bakar Assiddiq jatuh sakit dan merasa
ajalnya hampir tiba, belaiu mula merasa bimbang akan berlaku
perpecahan dan akan melemahkan perpaduan. Demi
menyelamatkan umat lslam, beliau mengambil langkah
menentukan khalifah selepasnya. Khalifah Abu Bakar
berpendapat orang yang paling layak ialah Umar al-Khattab.
Beliui meminta pandangan dari beberapa orang sahabat. Mereka
semuanya menyatakan kelebihan Umar dan bersetuju dengan
perlantikan tersebut.
Uthman Affan menulis wasiat tersebut di atas permintaan Abu
Bakar as-Siddiq. Setelah selesai wasiat itu ditulis, Abu Bakar as-
Siddiq meminta diperdengarkan dahulu kepadanya sebelum
diumumkan kepada orang ramai. Setelah diumumkan Saidina
Abu Bakar bertanya kepada orang ramai tentang persetujuan
perlantikan tersebut dan orang ramai menyatakan persetujuan
SUMBAN1A
N
l. Menyusun pentadbiran Majllis Syura
2. Menubuhkan beberpa jabatan bagi melicinkan pentadbiran negara seperti
Diwan al-Jund dan Diwan al-Kharaj
3. Menyusun undang-undang tanah
l. Menyusun semula pentadbiran tanah yang dikuasai oleh tentera lslam;
tidak membahagikan tanah yg dikuasai tentera dlm peperangan sebagai
harta "al-Ghanimah"
tidak boleh membeli tanah atau dibeli atau dimiliki.
- tanah dimasukkan sebagai harta negara.
2. Tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan kota Madinah
kecuali apabila diizinkan
P0LISI PENTADBIRAN
4. Mengisytiharkan kalender mengikut tahun
hijrah
5. Menubuhkan pasukan polis dan tentera laut
4
KHALIFAH UTHMAN AFFAN
Pengenalan Ringkas
Perlantikan
Ketika Khalifah Uma" di "a7a# (!"ana di#i(am oleh Abu Luluah
yang beragama Majusi, beberapa sahabat datang menemui
beliau, mencadangkan untuk melantik pengganti. Mulanya beliau
enggan tetapi setelah didesak akhirnya beliau bersetuju dan
mencalunkan 6 orang sahabat terkemuka; U#hman Affan8 Ali b
Abi Talib8 Talhah b Ubaidah8 A--3ubai" al-A77am8 Saad b Abi
$a*a+ dan Abdul Rahman Auf6
Beliau melantik anaknya Abdullah b Umar sebagai saksi yang
layak memilih tetapi bukan dipilih. Setelah Umar wafat,
mesyuarat memilih khalifah dijalankan, Talhah b Ubaidah, Az-
Zubair al-Awwam, Saad b Abi Waqas menarik diri. Abdul
Rahman Auf meminta supaya beliau dibenarkan menarik diri dan
menjadi pemegang amanah untuk perlantikan tersebut. Beliau
telah menemui sahabat terkemuka dan orang ramai termasuk
kaum wanita tentang perlantikan sebagai khalifah, termasuk
Saidina Ali dan Uthman sendiri, tentang siapakah yang paling
layak. Melalui jawapanmereka dan pandangan sahabat dan
orang ramai maka Abdul Rahman mengistiharkan Uthman Affan
sebagai khalifah, dan para sahabat melakukan baiah
Dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad saw.
Keturunan Bani Uma22ah. Orang !"#ama memeluk lslam.
Gelaran Zu Nuarain; kerana mengahwini dua puteri Rasulullah
saw. Sejak kecil terkenal dgn peribadi yang mulia, lemah lembut
hartawan, dermawan dan semangat jihad yang tinggi dalam
mengembangkan lslam. $afa# d )9 3ulhi..ah #ahun &:H ketika
berusia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak sedang
membaca al-Quran.
P0LISI PENTADBIRAN
l. memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad demi
penyebaran agama dan memperluaskan pengaruh lslam
2. sahabat tidak dilarang meninggalkan kota Madinah
3. Melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal
4. Menetapkan al-Quran dibaca hanya menggunakan lahjah Quraisy
5. Ramai gabenor yang dilantik terdiri daripada kalangan Bani Umayyah
tetapi masih mengambil kira kepada kelayakan dan kepimpinan mereka
Beberapa glg
tidak berpuas
hati, keadan ini
bertambah
buruk apabila
Abdullah b
Saba
lgolongan
munafik]
berjaya
mempengaruhi
mereka.
SUMBAN1A
N
l. Menyumbang harta dan kekayaan untuk pertahanan
negara
2. Mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu
naskhah
3. Membesarkan angkatan tentera darat dan laut yang
memberi kesan kepada peluasan kuasa dan wilayah
5
KHALlFAH ALl B ABl TALlB
Pengenalan Ringkas
Perlantikan
Nama penuhnya Ali b Abi Talib b Abdul Mutallib bin Hashim.
Kahlifah jeempat dan terakhir bagi Khulafa al-Rasyidin. Dilahirkan
tahun ke l0 sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Keturunan
Bani Uma22ah. Orang !"#ama memeluk lslam. Bersifat berani,
tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam. Kanak-
kanak pertama memeluk mlslam. Didoakan dengan lafaz
"Karramallah hu Wajhah" yang bermaksud orang yang dimuliakan
wajahnya atau marwahnya kerena tidak pernah menyembah
berhala.
Selepas pembunuhan Khalifah Uthman Affan negara kurang
setabil. Puak pemberontak meminta Ali mengambil alih
kepimpinan & menggantikan Uthman.Awalnya Ali enggan tetapi
apbila melihat keadaan semakin genting, akhirnya beliau
bersetuju. Orang ramai datang memberikan Baiah, kecuali
beberapa puak yg tidak bersetuju,termasuk Muawiyah b Abi
Sufian Gabenor Sham ketika itu.
P!n,u(uhan
-Sebelum Saidina Umar memeluk lslam, orang lslam bersolat secara bersembunyi, apabila
baginda memeluk lslam, umat lslam tidak lagi merasa takut dan bersolat secara berterang-
terangan
-Khalifah Uthaman Affan termasuk l0 orang sahabat yang dijamin masuk syurga
-Puteri Rasulullah yang berkahwin dengan Saidina Uthman ialah Rogayah dan Ummi Kalthum.
SUMBAN1A
N
P0LISI PENTADBIRAN
2. Meneruskan Majlis Tahkim walaupun mendapat tentangan daripada
g0longan khawarij
l. Menukarkan pegawai yang berketurunan Umayyah, yg dilantik di
zaman Khalifah Uthman Affan dgn pegawai yg baru termasuk Muawiyah
b Abi Suffian, gabenor Syam.
l. Menerima jawatan khalifah ketika negara berada dalam keadaan yang
tidak tenteram
6
DASAR SISTEM
PENTADBIRAN
l. Undang-undang dan perlembagaan negara berdasarkan
al-Quran dan al-Sunnah
2. Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan
berdasarkan pandangan ahli Majlis Syura dan ljtihad
3. Pemimpin bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan
memerintah dengan adil
5. Khalifah tidak mendapat hak istimewa mengatasi undang-
undang
7. Pemimpin dan rakyat bersama-sama bertanggungjawab
membangunkan dan memjaukan negara
8. Rakyat wajib mentaati pemrintah yang taat kepada Syariat
Allah dan Rasulnya
4. Khalifah merupakan ketua negara
6. Gabenor dan pegawai yang dilantik berdasarkan
kecekapan dan kewibawaan
9. Rakyat boleh memberi pandangan dan teguran kepada
pemimpin mengikut saluran-saluran yang tertentu
P!n,u(uhan
-Rasulullah saw telah meminta Saiidna Abu Bakar as-Siddiq menjadi lmam solat ketika baginda
sakit
- Gelaran khalifah digunakan untuk Ketua Negara lslam selepas kewafatan rasulullah saw
sehingga kerajaan Turki Uthmaniah.Gelaran ini berakhir pada zaman Mustapha Kamel Atatuk
apabila beliau mengisytiharkan kerajaan Republik Turki pada tahun l923.
-Saidina Umar menarik balik arahan unutk menghadkan mas kahwin, selepas beliau mendengar
pandangan seorang wanita yang mengatakan Rasulullah saw tidak mewajibkan perkara tersebut.
- Pendapat mengatakan Saidina Uthman Affan seorang yang boros dan mementingkan keluarga
adalah satu rekaan dan pendustaan yang dilakukan oleh orang orientasli.
- Pada zaman Khulafa al-Rasyidin sistem "al-Hijabah" atau pengawal peribadi belum wujud.
Rakyat boleh menemui dan membuat aduan terus kepada Khalifah tanpa segan.
KEPIMPINAN KHULAFA
Layanan sama rata kepada
rakyat [adil]
Tunduk perintah Allah sw
[tawaddu]
Menjadi rujukan dlm
perundangan [berilmu]
Menegakkan agama dan
negara [berani]
Tidak mengharap
kemewahan [ikhlas]
Membuat keputusan untuk
tadbir negara [bijak]
PEMBAHARUAN DI 3AMAN KHULAFA AL-RASYIDIN
;MEN1EMASKINI PENTADBIRAN<
7
l.MENUBUHKAN MAJLlS
SYURA
ZAMAN RASULULLAH
SAW
-Telah wujud
-Fungsinya amat terhad
-Keputusan yang dibuat
oleh Rasulullah adalah
dari wahyu
-Perbincangan dengan
sahabat
-Perkara baru timbul yang tidak dijelaskan
secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadis
-Perlukan ljtihad dari khalifah
-Ahli +2u"a di kenali sebagai AHLl AL-HAL
WAL AQDl: "Pandai menghurai dan membuat
keputusan"
3aman Khalifah Uma" al-Kha##ab
-Satu Majlis Khas ditubuhkan bagi
menentukan perlantikan khalifah
-Mereka terdiri dari sahabat-sahabat
Rasulullah saw
-Pandangan mereka juga dirujuk dalam
perlantikan pegawai-pegawai kerajaan
2. PENTADBlRAN WlLAYAH
ZAMAN RASULULLAH
SAW DAN SAlDlNA
ABU BAKAR
-Negara lslam tidak luas
-Fungsinya amat terhad
-Keputusan yang dibuat
oleh Rasulullah adalah
dari wahyu
-Perbincangan dengan
sahabat
3aman Khalifah Uma" al-Kha##ab
-Wujudnya pembukaan wilayah yang sebelumnya
dikuasai oleh Kerajaan Rome dan Parsi
-Untuk mewujudkan pentabiran secara berkesan
dan mantap;
a. Wujud jawatan baru iaitu;
i. GABENOR ATAU WALl [wakil khalifah di
wilayah]
- Mereka bertanggungjawab menjalankan
pentadbiran secara adil
ii. KETUA SETlAUSAHA [KATlB ADDEWAN WA
AL-lNSYA/ RAlS AL-KlTAB
iii. SETlAUSAHA [SAHlBUL KlTAB]
lV. PEGAWAl PEMUNGUT CUKAl[SAHlBUL AL-
KHARAJ]
V. PEGAWAl POLlS [SAHlBUL AL-AHDAS]
Vl. PENGURUS PERBENDAHARAAN NEGARA
[SAHlBULL BAlTUL MAL]
S!b!lum di han#a" (! 7ila2ah;
- Mereka diberikan surat perintah dari khalifah
yang mengandungi tugas-tugas pegawai dan
kuasa mereka
- Harta pegawai diperiksa
P!(!".aan dinilai=
- Pegawai diberi gaji tetap supaya merka dapat
bekerja dengan berkesan
- Setiap musim haji, hadir ke Mekah utk beri
laporan berhubung pentadbiran wilayah
- Rakyat di beri hak menyuarakan kepada
khalifah tentang pentadbiran wali & pegawai
kerajaan lain.
Khalifah akan menyiasat setia p aduan tersebut
Undang-undang tanah;
Semua tuan tanah
dikehendaki bercucuk
tanam. Jika tanah terbiat
lebih dari 3 tahun kerajaan
berhak mengambil semula
tanah tersebut
8
PENUBUHAN 'ABATAN AD-DE$AN
Peluasan kawasan dan pertambahan
harta negara memerlukan sistem
pengurusan yang lebih teratur.
Khalifah telah menubuhkan beberapa
jabatan yang dikenali dengan " Ad-
Di7an> iaitu;
DI$AN AL-'UND:
Jabatan yang mengendalikan urusan yang berhubung
dengan ketenteraan seperti:
- mengatur dan mengendalikan latihan ketenteraan,
- mengambil data tentang bilangan tentera,
- membayar gaji anggota tentera dan menguruskan
kebajikan
DI$AN AL-KHARA':
Jabatan yg bertanggungjawab memungut hasil
negara
Pemungut cukai memungut cukai di kawasan jauh.
KEMA'UAN S0SIAL
KHULAFA AL-RASYIDIN
Latar belakang masyarakat;
l.Ma+2a"a(a# I+lam Semenanjung
Tanah Arab [Peluk lslam sejak
zaman Rasulullah saw]
2.Ma+2a"a(a# I+lam yg berada di luar
Tanah Arab sprt: lraq, Syam dan
Mesir [Peluk lslampada zaman
peluasan wilayah]
3. 1?l?n,an bu(an I+lam yg
mendapat perlindungan/kafir zimmi
[mereka hidup dalam keadaan
harmoni, diberi hak dan kebebasan
dalam negara. Org bukan lslam bebas
menganut agama mereka tanpa
sekatan
PENYEBARAN PENDIDIKAN
-Diambil berat oleh Khalifah;
-Ma+.id institusi pendidikan penting
i. Kuttab didirikan sekitar masjid oleh glg kaya
ii. Khu+u+ #!ma# b!la.a" membaca,menulis dan
mengira dan menghafaz al-Quran[4M] utk golongan
kanak-kanak.
iii. Guru dilantik dr glg yg berkeupayaan mengajar al-
Quran, menulis, membaca dan mengajar bidang-
bidang tertentu sprt; sirah, seni lukis dan syair-syair
indah
iv. Setia anggota myarakat bertanggungjawab
memberi pendidikan kpd kanak-kanak di tempat
mereka

KEBA'IKAN
-Sentiasa menjaga kebajikan rakyat; lslam atau
bukan lslam;
i. Saidina Umar telah memansuhkan cukai jizyah
kepada org tua berbangsa Yahudi kerana
kemiskinan
ii. Melantik pegawai khas bagi menyiasat kegiatan
ketua-ketua wikayah supaya tidak membebankan
rakyat.


KEADILAN
T!"(!nal d,n (!adilan;
i. Tidak memilih pangkat dan
kedudukan dlm menguatkuasakan
undang-undang
ii. Pernah menarik balik tanah milik
sahabat berdasarkan Qanun Tanah
Negara

MEN1ADAKAN KEMUDAHAN A$AM
Menyediakan kemudahan kepada rakyat;
Mengadakan Baitul Mal untuk
menyimpan harta kerajaan
Bandar baru di bangunkan seperti
Kufah, Fustat dan Mausul
Pembinaan tali air dan empangan
dilakukan bagi kemudahan
pertanian

PENDUDUK
9
KEMA'UAN EK0N0MI
La#a" b!la(an, !(?n?mi=
3aman Khalifah Abu Ba(a": ekonomi negara tidak stabil kerana terpaksa menghadapi gln yg
menentang kepimpinan lslam.
3aman Khalifah Uma" al-Kha##ab hingga a7al Khalifah U#hman Affan: Perubahan ekonomi
begitu ketara kesan dari peluasan kuasa.
Banyak
kawasan
pertanian
Menubuhkan jabatan
khusus Diwan al-
Kharaj
Urusan Baitul Mal
dikemaskinikan
Undang-undang tanah diperkenalkan
memastikan tiada tanah indiividu yang terbiar
Pertambahan harta negara dari zakat,
jizyah, ghanimah, faie, usyur dan Kharaj
Al-U+2u": Cukai l0% yang dikenakan ke atas barang-barang yang dibawa
masuk dari luar negara oleh orang bukan lslam
Kha"a.@ cukai tanah milik org bukan lslam/tanah yang dimiliki oleh org
lslam melalui peperangan
3a(a#@ pemberian wajib yg dikenakan pada setiap orang lslam
Al-Fai!: Harta yang diperolehi dari tawana perang setelah musuh menyerah
kalah
Al-1hanimah: Harta rampasan perang setelah musuh menyerah kalah
'i-2ah: Bayaran yg ditentukan kpd orang bukan lslam dlm negara
lslam
10
PERLUASAN
$ILAYAH
Khalifah Uma" al-Kha##ab@
- Pembebasan negeri-negeri di wilayah lraq, Baitul
Maqdis, Pelastin dan Mesir
- Kufah, Fustat dan Mausul di bangunkan
Khalifah U#hman Affan@
- Wilayah lslam berkembang ke Afrika Utara
sprt; Libya, di Turkistan dan beberapa
kawasan di lndia
- Tentera laut di bawah Muawiyah berjaya
menawan Cyprus.
KhalifahAli b Abi Talib@
- Gerakan perluasan terhenti kerana negara tidak aman
ekoran dari peristiwa pembunuhan Uthman Affan
Khalifah Abu Ba(a":
- Kejayaan memerangi golongan murtad dan
nabi palsu menyebabkan pengaruh lslam
tersebar
- Kejayaan Khalid al-Walid mengalahkan
Hurmuz Pembesar Parsi di lraq. Seluruh lraq
di bawah lslam.
- Gabungan panglima lslam; Abu Ubaidah al-
Kharaj, Yazid b Ab Sufian dan Khalid al-
Walid berjaya menundukkan Syria dan
Pelastin
11
A0RAK KEPIMPINAN
Pemimpin negara merupakan ketua agama
yang mendaulatkan syariat lslamiah
KESAN P0SITIF
DARIPADA
KEPIMPINAN
KHULAFA
ALRASYIDIN
EK0N0MI
Dasar ekonomi negara digubal
secara adil bagi mewujudkan
kesetabilan rakyat
S0SIAL
llmu pengetahuan diberi perhatian yang penting
sama ada ilmu aqli mahupun naqli. Rakyat diberi
layanan yang sma rata. Kebajikan diberi keutamaan
terutama golongan fakir dan miskin
SIFAT PEMIMPIN
Pemimpin negara hendaklah
dipilih dari mereka yang
berakhlak serta berwawasan
memajukan negara
PERTAHANAN
Pertahanan negara diberi
keutamaan bagi memastikan
negara bebas dari serangan luar
AKIBAT MEMBELAKAN1I KEPIMPINAN KHULAFA
Negara lslam selepas
Khulafa al-Rasyidin
dipinpin oleh khalifah
secara warisan
Keadaan kacau bilau
dengan pembunuhan
Khalifah Uthman Affan
dan Ali b Abi Talib
menyebabkan negara
lslam terdedah
dengan fitnah dan
peperangan sesama
Orang munafik mendapat
peluang memecah
belahkan umat lslam
Timbul perpecahan aliran
pemikiran seperti Ahli Sunnah
dan Syiah yang memberi
kesan hingga hari ini
12
DASAR PENTADBIRAN
Orang munafik dapat peluang
memecahbelahkan umat
lslam
Timbulnya pepecahan
aliran pemikiran seperti
Ahli Sunnah dan Syiah
yang memberi kesan
sehingga ke hari ini
A0NT0H DARIPADA PEMERINTAHAN DAN
KEPIMPINAN KHULAFAAL-RASYIDIN
ASPEK AQlDAH
kehidupan mereka berpandukan
aqidah yang benar dari amalan
khurafat dan biah.
Mereka sanggup menerima
dugaan demi mmenyelamatkan
agama
ASPEK SYARlAT
Cara hidup berdasarkan syariat,
kepatuhan kepada syariat
melahirkan individu yang kuat
beribadat dan setiasa berjihad
dengan mengorban kan harta
kekayaan dan nyawa
ASPEK AKHLAK
Mereka adalah golongan yang
merialisasikan tuntutan al-Quran
melalui perkataan dan perbuatan.
Mereka merupakan Qudwah
Hasanah
lLMU PENGETAHUAN
llmu diberi keutamaan dalam
kehidupan. Mereka tokoh terkemuka
dlm pelbagai ilmu
ASPEK POLlTlK
Melaksanakan keputusan
berdasarkan syura bukan
pendapat individu.
Mementingkan perpaduan dari
pada menjaga kabilah sendiri
EKONOMl
Ekonomi dibangunkan bertujuan untuk
memajukan negara dan peluasan
dakwah. Golongan miskin sentiasa
mendapat pembelaan
SlSTEM SOSlAL
Semua rakyat sama ada lslam
atau bukan lslam diberi
kebebasan utk mengamalkan
agamanya
PENYEBARAN DAKWAH
-Penyebaran dakwah dilakukan oleh
individu dan kerajaan
-Pendakwah sanggup harungi lautan
semata-mata melepaskan manusia
dari belenggu syirik
P!n,u(uhan
- Sebelum kedatangan lslam, kebanyakan orang Mesir beragama kristien.
Penguasaan orang Kristien di zaman Umar al-Khattab, menjadikan Mesir
sebagai tempat perkembangan ilmu dan bahasa.
- Ketaatan rakyat kepada Khulafa al-Rasyidin adalah salah satu sebab
berlakunya kemajuan dalam pelbagai bidang.
- Pembunuhan Khalifah Uthman dan Khalifah Ali disebabkan perbuatan
golongan munafiqun, yg sentiasa mencari jalan utk mewujudkan huru hara
dalam negara.
- Khulafa al-Rasyidin telah menghantar guru al-Quran ke kawasan yang jauh
dari Madinah, ini dilakukan utk memastikan rakyat mendapat pendidikan.