Anda di halaman 1dari 10

SJK ( C ) CHOONG HUA, BANTING PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 PEMAHAMAN BAHASA MALAYU TAHUN 5 Nama:________________ ( ) ( )-( ) 2011

1 Markah:_______________ Darjah: 5 ( ) T/Tangan Ibu bapa:____________ _____________________________________________________________________________________ BAHASA MALAYU KERTAS SATU 50 MINIT ______________________________________________________________________________________ Arahan a ! Set ap !"a#an $ kut " #a$ p # han ja%apan A,B,C, $an D&'ntaran(a a$a !atu ja%apan !ahaja (ang betu#&) # h ja%apan (ang betu# tu& S%a&an 1 h'n((a 20) I! kan tempat k"!"ng $a#am a(at-a(at $ ba%ah $engan ja%apan (ang betu#& 1 Sebe#um perg ke !ek"#ah* 'nn Me akan mema!t kan paka an (ang $ paka n(a !ent a!a ___________& ' , #embut ker ng + D kema! #-n

.k!per men tentang kua!a e#ektr k tu $ #akukan "#eh _________ tahun akh r /n 0er! t Ma#a(a& ' , maha! !%a mahaguru + D maharaja maharan

2 rang $u$uk $ _________ !ebatang p"k"k !amb # meng ra #at han matemat kn(a menggunakan !emp"a& ' , ba%ah $a#am + D #uar antara

4ang 5" men-ar $u tn(a (ang terjatuh $ ka%a!an __________ tu& ' , -a#ar-ba#ar !emak-!amun + D ku!ut-ma!a $e!a!-$e!u!

S%a&an 5 berdasarkan gambar di bawah&

M ng Te-k berbar ng $ ata! kat # __________ memba-a buku tentang a#am !eme!ta& ' , !upa(a tetap + D !amb # atau

1*+ ( Th 5 BM P"

7a0 $ran ter___________ ke#uar $ar ke#a! !eh ngga buku-buku (ang $ pegangn(a terjatuh& ' , u#ang-a# k g"p"h-gapah + D h ngar-b ngar be#at-be# t

)akar m"t 0a! tu ____________ men(ampa kan -eramah $ !ek"#ah !a(a pa$a har Sabtu n & ' , !e$ang te#ah + D pernah akan

+her :e te#ah $apat men(ampa kan !(arahann(a $engan ba k ____________ !ema!a pertan$ ngan tu& ' , !eka# pa# ng + D ter#a#u agak

S%a&an , berdasarkan gambar di bawah

.n- k 7 <a# tetap meman$u keretan(a ke re!t"ran !up !arang burung tu _____________ har hujan& ' , !ementara !e#ama + D !e#ag %a#aupun

10 'meera ___________ e-me# kepa$a kakakn(a (ang bera$a $ jepun menggunakan k"mputer baharu& ' , menu# ! menghantar + D me# hat mener ma

S%a&an 11 berdasarkan gambar di bawah.

11 M ng Sheng memba-a buku !a n! !amb # _________ b !kut kegemarann(a& ' , mengun(ah mene#an + D memamah mengg g t

12 = ru! $a#am nternet _________kerana $apat menghapu!kan mak#umat $ $a#am k"mputer& ' , !ungguh ba k !angat !e#amat + D amat baha(a ter#a#u b jak

2*+ ( Th 5 BM P"

S%a&an 1- berdasarkan gambar di bawah.

11 ______________ "rang pekerja k #ang (ang t $ak bertanggungja%ab tu te#ah membuang ! !a t"! k ke $a#am !unga & ' , Dua 4e$ua-$ua + D ,er$ua ,er$ua-$uaan

S%a&an 1. berdasarkan gambar di bawah&

13 ____________"rang mur $ tu $ gantung !ek"#ah kerana $ $apat ber!a#ah membu# mur $-mur $ #a n& ' , T ga Suku ,ert ga + D 4et ga-t ga Sepert ga

15 )en(ak t $emam $engg __________ berbaha(a kerana $apat memba%a maut& ' , pa# ng !eka# + D benar !angat

16 _____________ $ pu!at !a n! angka!a tu me#a(an kam $engan me!ra& ' , Suruhanja(a >a%atankua!a + D 4ak tangan ,um putera

S%a&an 1+ berdasarkan gambar di bawah.

18 ' man memaka __________ untuk me# hat bu#an $ #ang t pa$a %aktu ma#am& ' , kanta -ekung -erm n muka + D kanta pembe!ar -erm n mata

-*+ ( Th 5 BM P"

19 .n- k 4ama# mena! hat beberapa "rang bu$ak !upa(a t $ak _____________ka%a!an perke#ahan tu&& ' , k"t"ran $ k"t"r + D meng"t"r peng"t"ran

1; ? n$a __________& D a !e#a#u memburuk-burukkan Nata!ha !e$angkan Nata!ha !e#a#u membantun(a $a#am pe#ajaran Matemat k& ' , !epert katak $ ba%ah tempurung !epert mura ter-abut ek"r + D !epert ka-ang #upakan ku# t !epert kera men$apat bunga

20 Ma!a#ah bu# $a#am ka#angan mur $-mur $ !ek"#ah _________ memb mbangkan ket ka n & ' , !ungguh !eka# + D n an benar

21 T"ng 2uan ge# !ah apab #a t ba-t ba !ahaja #ampu b # kn(a terpa$am& ) # h #"r/a$aan 0""r$' bag ge# !ah& ' , aman r !au + D bahag a tenteram

22 4e#a#a an k ta menjaga keber! han a#am !ek tar b"#eh mengun$ang ben-ana& ) # h #"r/a$aan 1"r&a2anan bag ke#a#a an& ' , kepekaan ke-ua an + D ke#ekaan kema#a!an

S%a&an 2-32. ) # h a(at-a(at (ang menggunakan #"r/a$aan 1"r(ar'0 $engan betu#

21

I II III I=

S "% +hean !e$ang menu# ! a&a a$ !a nt ! (ang terkena# tu& )aka an (ang $ paka "#eh bu$ak tu !u$ah a&a a$) 'ngka!a%an tu mener ma !urat (ang t $ak a&a a$) @Men$ung bukan a&a a$ har hen$ak hujan*A kata S"Bea kepa$a rakann(a& ' , I $an III I $an I= + D II $an I= III $an I=

23

I II III I=

Ibu Cuha $a membuang ka n 14r4/ tu ke $a#am t"ng !ampah& +ua-a 14r4/ $ rama#kan ber#aku pa$a petang n $ neger panta t mur& Datuk mungk n !u$ah tua tetap pen$engarann(a be#um 14r4/& )"n$"k (ang 14r4/ tu menunggu ma!a untuk r"b"h& ' , I $an II I* II* $an III + D II $an I= I* II* $an I=

.*+ ( Th 5 BM P"

25 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. 2erhana bu#an akan ber#aku apab #a matahar * bum * $an bu#an bera$a $a#am !atu gar !an #uru!& ' D manakah gerhana bu#an ber#akuD , , #akah gerhana matahar ber#akuD + ,aga manakah gerhana bu#an ber#akuD D Mengapakah matahar * bum * $an bu#an bera$a $a#am !atu gar !an #uru!D 26 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. 'pakah tujuan S(e$ me#a(ar nternetD ' S(e$ me#a(ar nternet pa$a ma!a #apang& , S(e$ me#a(ar nternet untuk men-ar mak#umat tentang matahar $an bu#an& + S(e$ me#a(ar nternet untuk men-ar mak#umat tentang matahar $an bu#an $ kaBe ! ber& D S(e$ te#ah me#a(ar nternet !e#ama !ejam&

S%a&an 2+325 ) # h a(at (ang 0a a a/046 $engan a(at (ang $ ber kan

28 ,uku tentang Sa n! pember an abangn(a tu $ ba#ut "#eh E" $engan kema!& ' , + D E" memba#ut buku pember an abangn(a $engan kema!& E" memba#ut buku tentang !a n! tu $engan kema!& E" memba#ut buku Sa n! pember an abangn(a (ang kema! tu& E" memba#ut buku tentang !a n! pember an abangn(a tu $engan kema!&

29 + kgu :an mem nta ? # men-ar mak#umat tentang ! !tem !ur a k ta& ' , + D @? # * t"#"ng -ar mak#umat tentang ! !tem !ur a k ta*A kata + kgu :an& @? # * t"#"ng - kgu -ar mak#umat tentang ! ! tem !ur a k ta*A kata + kgu :an& @ ? # * t"#"ng -ar mak#umat tentang ! !tem !ur a k ta $ Internet*A kata + kgu :an& @? # * t"#"ng -ar ! !tem !ur a k ta*A kata + kgu :an&

S%a&an 2,3-0 ) # h a(at (ang 1"$4&)

2; ' , + D

Ma <a akan ke )ameran Sa n! 2011* ke-ua# men$apat ke < nan $ar pa$a a(ahn(a& Sebe#um t $ur* 7am#ah menu# ! n"ta tentang p#anet (ang pa# ng be!ar* a tu Mu!(tar & :a#aupun kam !ampa * mereka t a$a $ rumah& 'gar guru $ ! p# n tu membuat pemer k!aan* jam (ang h #ang tu t a$a pa$an(a&

10

I II III I= '

'$ k menutup h $ung apab #a terh $u a r !unga (ang berbau bu!uk tu& :e +huen te#ah menampa# p"!ter 4empen ,u$ ,aha!a ke papan ken(ataan& Su 5an bera!a pa# ng bangga !eka# kerana berpe#uang menemu ramah menter tu& )uan '$# na mener ma !ejambak bunga ma%ar $ar pa$a anakn(a& I $an I= + III $an I=

II $an III

I $an I=

5*+ ( Th 5 BM P"

S%a&an -1 h'n((a 0%a&an -5 ,a-a pet kan $ ba%ah*kemu$ an ja%ab !"a#an-!"a#an (ang ber kutn(a&

5ar n har 'ha$& )uan ' !(ah mengajak anak-anakn(a I%an* '$# * $an Mun rah member! hkan S%a&an -1 7 -5 $ be#akang rumah mereka& Mun rah* anakn(a (ang pa# ng b"ng!u enggan me#akukan !emak-!amun ,a-a pet $ aba%ah*kemu$ an $ ja%ab !"a#an-!"a#an (ang $ ber kutn(a& rumahn(a& kerja kan tu& D $u$uk !en$ r an ba%ah !ebatang p"k"k be#akang T ba-t ba* Mun rah terpan$ang !ekumpu#an !emut& Semut-!emut tu berg # r-g # r mengu!ung !erp han b !kut& Mun rah tertar k me# hat !emut-!emut tu& '$a (ang ke#uar $ar pa$a kumpu#an tu untuk berehat !eket ka& 4emu$ an* $atang !emut (ang #a n pu#a untuk menggant kan !emut (ang ke#uar ta$ & Mun rah teru! memerhat kan !emut-!emut tu& Mun rah menja$ kagum $engan ! kap !emut!emut tu& Semut-!emut tu !a# ng bekerja!ama antara !atu $engan (ang #a n& Serp han b !kut (ang be!ar tu akh rn(a berja(a $ u!ung h ngga ke !arang& Semut-!emut tu !ama-!ama $apat men kmat b !kut ter!ebut& 4e#akuan !emut-!emut tu member pengajaran kepa$a Mun rah& Mun rah mu#a berB k r baha%a kerja (ang !u!ah tu akan menja$ r ngan j ka $ #akukan !e-ara berg"t"ng r"("ng& Tanpa ber#engah-#engah #ag * Mun rah !egera men$apatkan abang-abangn(a $an ber!ama-!ama member! hkan !emak !amun tu& 'kh rn(a* be#akang rumah mereka ke# hatan ber! h&

11& )uan ' !(ah mengajak anak-anakn(a ' memba!uh kereta , men( ram p"k"k bunga

+ D

member! hkan b # k a r member! hkan !emak-!amun

12& 'pakah (ang te#ah $ # hat "#eh Mun rah !ema!a $ a $u$uk $ ba%ah p"k"k D ' 'na -ana membuat !arang , Sekumpu#an kerengga memanjat p"k"k + Sekumpu#an !emut mengu!ung !erp han b !kut untuk $ ba%a ke !arang D Seek"r u#ar makan !eek"r katak 11& 'pakah pera!aan Mun rah apab #a me# hat !emut-!emut tu membuat kerjaD ' 5at -hat + Se$ h , 4agum D +emburu 13& 4erja (ang !u!ah akan menja$ r ngan j ka $ #akukan !e-ara ' ber!en$ r an + per#ahan-#ahan , berg"t"ng- r"("ng D panta!

15& Semua pern(ataan pet kan tek! $ ata! a$a#ah benar* kecuali ' )uan ' !(ah te#ah mengajak anak-anakn(a member! hkan ha#aman rumah& , Mun rah terpan$ang !ekumpu#an !emut berg # r-g # r mengu!nung !erp han b !kut& + !emut-!emut tu !a# ng bekerja!ama antara !atu $engan (ang #a n& D be#akang rumah )uan ' !(ah ke# hatan ber! h !ete#ah $ ber! hkan ka%a!an !emak!amun tu&
8*+ ( Th 5 BM P" )

S%a&an -8 h'n((a 0%a&an .0 ,a-a pet kan $ ba%ah*kemu$ an ja%ab !"a#an-!"#an (ang ber kutn(a& 'ku !ebatang p"k"k p !ang& ,a$an aku !angat #embut& 'ku mempun(a batang* $aun* buah* akar* $an jantung& 'kar#ah (ang men"#"ng aku untuk ber$ r tegak $an men$apatkan makanan !erta m numan& 'ku berbuah !eka# !ahaja $a#am !eumur h $up& ,uah aku !angat !e$ap $ makan $an $ gemar "#eh manu! a& Se#a n tu*buah aku juga $apat $ g"reng* $ buat ku h* $an $ buat kek& ,uah aku (ang $ g"reng $engan tepung !ungguh enak $ makan ket ka ma! h pana!& Daun aku ban(ak kegunaann(a& Manu! a menggunakan $aun aku untuk membungku! na! #emak& Na! #emak (ang $ bungku! $engan $aun aku berbau %ang & 4u h #epat $an ku h k"- juga $ bungku! menggunakan $aun aku& >antung aku juga $ gemar "#eh manu! a& >antung aku $apat $ ja$ kan !a(ur $a#am ma!akan !epert ma!akan kerabu& Se#a n tu* jantung aku $apat $ ja$ kan u#am $engan merebu! $ahu#u !ebe#um $ makan& 'pab #a buah aku !u$ah -ukup tua*aku akan $ tebang "#eh manu! a& ,eg tu#ah na! b aku !ebaga !ebatang p"k"k p !ang&

16& S apakah F akuG $a#am pet ka $ ata!D ' !ebatang p"k"k p !ang , !ebatang p"k"k ke#apa

+ D

!ebatang p"k"k peta !ebatang p"k"k rambutan + D mempun(a akar mempun(a jantung

18& ,er kut a$a#ah ! Bat-! Bat p"k"k p !ang ke-ua# ' mempun(a batang (ang #embut , mempun(a $ur 19& 'pakah kegunaan $aun p !angD ' D buat ta# , D buat gu#a 1;& , #akah p"k"k p !ang $ tebangD ' !ete#ah buahn(a tua , !ete#ah menge#uarkan $aun + D + D

Membungku! na! #emak D buat a#a! meja !ete#ah $aunn(a gugur !ete#ah buahn(a $ buat p !ang g"reng

30& 'pakah jen ! ma!akan (ang b"#eh $ buat menggunakan jantung p !angD ' gu#a kar + ku h k"- $an ku h #epat , kerabu D na! #emak

SE'?'N T'M'T
D !e$ akan "#eh: .n- k 7a<man b n 5am<ah (_______________) D !emak "#eh : )uan Har <<an b nt Maa!"m (_______________)
+*+ ( Th 5 BM P" )