Anda di halaman 1dari 29

BAB IX LAPORAN PENELITIAN

9.1.

Alasan Penulis a n Lapora n Langk a h terak hir lapor a n, ditulis, ant a r a dan kare n a pen eliti dari suat u pen elitian ad al a h me m b u a t haru s mela p o rk a n meru p a k a n pe m b a c a yang dan me di a ata u p u n aka n lapor a n deng a n pen elitian deng a n hasil pen elitia n ant ar a pen eliti

komu nik a si

bad a n- bad a n

me n g g u n a k a n hasil pen elitian ters e b u t . Penulis a n lapora n mer u p a k a n penya m p a i a n peng al a m a n pen eliti dan hasil- hasilnya kepa d a ma s ya r a k a t , tan p a ada pen ulis a n lapor a n, hasil pen elitian mer u p a k a n bara n g ma ti yang hanya aka n dinikm a ti pen eliti sen diri. Pada h al tujua n pen elitian tidak lain dari me n c a ri ses u a t u , dan me n ya m p a i k a n hasilnya seb a g ai sumb a n g s i h ilmuaw a n

kep a d a ilmu pen g e t a h u a n . Bentuk lapor a n sang a t terg a n t u n g dari jenis pe m b a c a

yang ditarg e t k a n . Bahas a yan g digun a k a n , gaya bah a s a yang dipak ai sert a istilah- istilah yan g dipilih dimaks u d k a n sup a y a pe m b a c a dap a t me n c e r n a isi lapor a n ters e b u t dan dap a t me m a h a m i aren a pen e m u a n - pen e m u a n itu, siste m a t ik a baru yang cara disa m p a ik a n . pen ulis a n,

penya m p a i a n pen e m u a n , alat- alat yang digun a k a n sert a pen a!sir a n yan g diberika n haru s dap a t me n e m u i sas a r a n . Pekerja a n seor a n g me n ulis pen eliti, lapor a n tet a pi kura n g me n g a s yikk a n dibu a t, bagi lapor a n haru s kare n a

seg al a

kegiat a n- kegiat a n

pen elitian

terd a h ul u

haru s

diakhiri den g a n suat u lapor a n ilmiah. "ala m penulis a n lapor a n pen elitian pen eliti me n g e m b a n !ungsi komu nik a ti!, kare n a lapor a n dibua t buka n alat diperu n t u k k a n bagi pen eliti sendiri, tet a pi seb a g ai

berko m u nik a si den g a n oran g lain. #leh seb a b itu corak pen ulis a n lapor a n dises u aik a n den g a n jenis pe m b a c a yang dituju. Lapor a n kep a d a dala m berb e d a yang ditujuk a n kepa d a kare n a perlu nyat a . ses a m a bagi koleg a pe m b u a t ditua n g k a n juga akan jika ilmuaw a n akan berb e d a pe m b u a t lapor a n suat u keput u s a n , deng a n lapor a n yang ditujuk a n seg e r a Lapor a n

keput u s a n , ters e b u t yang

kegiat a n

dala m bent u k dan cara peng u n g k a p a n n y a

lapor a n ters e b u t ditujuk a n kep a d a mas ya r a k a t aw a m. $ecar a umu m hasil pen elitia n ditujuk a n kep a d a tiga jenis kons u m e n , yaitu ma s ya r a k a t dan dala m ma s ya r a k a t tingk a t dan ilmiah. umu m , spons or pen elitian, terb aik ses u ai ad al a h deng a n kons u m e n Pend e k a t a n yang

lapor a n ditulis untuk me m e n u h i satu jenis kons u m e n saja, pen g u n g k a p a n kebut u h a n pen g e t a h u a n dari kelom p o k

yang bers a n g k u t a n . 9.%. eran gk a Lapor a n Penelitian Ada emp a t jenis lapor a n ilmiah, yaitu lapor a n lengk a p ata u mono gr a!, artikel pen elitia n, lapor a n su mir &sum m a r y report', dan lapora n kebijak a n &policy untuk ad minis tr a t o r $iste m a tik a dan pe m b u a t yan g mak e r'. penulis a n

la(im dan ada dala m suat u kera n gk a lapor a n pen elitia n bias a n y a ad al a h ) 1. %. *udul, na m a lengk a p penulis dan lemb a g a Abstrak

+,

-. .. 0. 2. ,. +. 9.-.

Pend a h ul u a n berisi latar belak a n g mas al a h , dita m b a h litera t u r pend uk u n g yan g rele/ a n 1etod e Penelitian 3asil dan Pemb a h a s a n esimp ul a n dan ata u sar a n "a!tar Pust ak a

aed a h Penulis a n 4lmiah Ada yan g berp e n d a p a t teb al belu ml a h bahw a lapor a n pen elitian, karya yan g

walau p u n

meru p a k a n

dipublikasika n) mer e k a me n ye b u t n y a seb a g ai 5npublish e d ma t e ri al. #leh kare n a Penulis a n sainti!ik bukti langk a h ilmiah ialah merujuk penulis a n yang berlan d a s k a n !akta dan

me t o d olo gi keilmu a n ata u met o d olo gi sainti!ik. 1etodologi pen d e k a t a n me n g u n g k a p -kan keb e n a r a n melalui mas al a h , bagi me n yo k o n g beb a r a p a

sep er ti

peru m u s a n

pe m b e n t u k a n

hipot e sis, ded uk si hipot e sis dan pen g ujian keb e n a r a n . Baha s a pen ulis a n ilmiah, bias a n y a me milih kata, istilah, ungk a p a n dan aya t yan g mak n a n y a bersi!at deno t a si, iaitu tep a t dan jelas sup a y a tidak disala h e r tik a n kara n g a n den g a n ilmiah mak n a- mak n a lain. "eng a n de mikian

haru s bersi!at objekti!, jujur dan tep a t . 9.-.1. *enis- jenis Penulis a n 4lmiah *enis- jenis pen ulis a n ilmiah yang uta m a ialah es ei ilmiah, kert a s kerja, lapor a n kajian, tesis dan disert a si. Esei ilmiah mer ujuk kara n g a n ilmiah yan g pend e k tent a n g topik ata u per m a s a l a h a n berd a s a r k a n dat a yang diperole hi melalui rujuka n perp u s t a k a a n dan 6 ata u kerja

++

lapa n g a n . objekti!.

Pengur ai a n n y a

bersi!at

rasion al- empiris

dan

Kertas

kerja ialah

pen ulis a n

ilmiah

yang

me m a p a r k a n

ses u a t u !akta ata u per m a s a l a h a n berd a s a r k a n dat a kerja lapa n g a n dan 6 ata u rujuka n perp u s t a k a a n . ad al a h objekti!. dala m pert e m u a n seb a g ai n y a . Laporan kajian ata u penyelidika n ialah penulis a n ilmiah yang ses u a t u me n ya m p a i k a n kep a d a dat a kepa d a kerja maklu m a t lain. lapa n g a n ata u !akta sainti!ik 6 ata u tent a n g juga dan rujuka n pihak Peng ur ai a n n y a dan lebih jurnal serius sert a ertas Analisis dala m bersi!at ata u kert a s kerja dan rasion al- empiris dibe n t a n g k a n ben gikel

kerja bias a n y a aka d e mi k sep e r ti

ditulis untuk diterbitk a n dala m dan se min a r,

ilmiah

bers a n d a r k a n berd a s a r k a n perp u s t a k a a n .

me t o d olo gi

Tesis ialah penulis a n ilmiah yan g si!atn ya lebih me n d al a m . 7esis me n g u n g k a p k a n peng e t a h u a n baru yang diperole h dari ilmiah pen g a m a t a n ini ata u penyelidika n pen g ujia n 7esis sen diri. Penulis a n bagi oleh meliba tk a n keb e n a r a n . hipot e sis ditulis

me m b u k tik a n

bias a n y a

ma h a s is w a progr a m ma gis t e r. Disertasi ialah penulis a n ilmiah tah a p terting gi dala m

hierarki panc a p ai a n aka d e mi k, iaitu untuk me n d a p a t k a n gelar a n "oktor 8alsa!a h &Ph."'. "isert a si meliba tk a n !akta

+9

beru p a pen e m u a n penulis sen diri berd a s a r k a n met o d olo gi sainti!ik dan an alisis yan g terp e rinci. 9.-.% 9iri-ciri husus Penulis a n 4lmiah

7erd a p a t beb e r a p a ciri khus u s dalm pen ulis a n ilmiah yang perlu diberi perh a ti a n ) 1. %. -. .. 9ata t a n Pust ak a 9ata t a n aki dan 9ata t a n aki $ingka t Petika n Langs u n g dan 7ak Langs u n g Bibliogra!i 6 :ujukan 6 "a!tar Pustak a

9.-.%.1 9ata t a n Pust ak a "ala m pen ulis a n ata u ilmiah, dirujuk sum b e r maklu m a t yan g 9ata t a n 7eknik digun a k a n ata u sura t perlula h dinya t a k a n . pust a k a .

tent a n g sum b e r maklu m a t sep er ti buku, maj ala h, jurnal khab a r diseb u t cat a t a n cata t a t n pust a k a yang la(imnya digun a k a n ad al a h sep e r ti berikut) *ika na m a peng a r a n g dima s u kk a n bers a m a teks, kara n g a n yang 7and a diisi di dala m n y a tah u n pen e r bit a n dan muk a sura t titik bertindih &)', dima s u kk a n di ant a r a angk a dan perlu dite m p a t k a n selep a s na m a peng a r a n g ters e b u t . tahu n terbit a n den g a n angk a muk a sura t. 9ontoh) Menurut Mohd. Nor Daud (199 7 : 6 !" a#at #an$ %erk e s a n ialah satu %ent u k a#at #an$ disoko n $ oleh kep el% a $ aia n dala m strukt ur a#at. ata u &assan 'h m a d (()) )!" ju$a sep e n d a p a t den$ a n .... *a+ille , Troike (19- 6 : .(/ 6 !"

ata u Men$iku t pand a n $ a n peristi0a ko m u nik a si....

9;

*ika dala m teks na m a peng a r a n g na m a pen g a r a n g , tahu n

tidak diseb u t, cat a t a n dan muk a surat

pen e r bit a n

dima s u kk a n di dala m kurun g a n dan dilet akk a n di hujung teks seb elu m nokt a h. 7and a koma &,' dilet akk a n di ant a r a na m a peng a r a n g deng a n tahu n terbit. 9ontoh) *e1ara am n # a peri%aha s a ialah per1ak a p a n atau ujaran #an$ m e n $ a n d u n $i ke%ijaks a n a a n 2ikiran dan pe m e r h a tia n #an$ ters us u n dala m %ent u k #an$ rin$kas" indah" seda p dide n $ ar dan %enar pada perasa a n dan 2ikiran. & eris 1as, 19++ ) 1-2' 9.-.%.% 9ata t a n aki 9atat a n kaki ialah cat a t a n - cat a t a n keter a n g a n dipisa hk a n ta m b a h a n daripa d a kecil yan g ber!un g si terh a d a p teks teks yang garis pad a bah a gi a n baw a h deng a n diberika n kep a d a me m b e rik a n hala m a n dan

ditulis. 9atat a n kaki dite m p a t k a n panja n g . Peno m b o r a n

yang berur u t a n

setiap cata t a n kaki. 9ontoh) .....kajian etimologi 1 tidak dap a t dipisa hk a n daripa d a

kajian linguistik... <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1. =timologi ialah kajian tent a n g kat a sert a peru b a h a n bent u k dan mak n a . 9.-.%.- 9ata t a n 9atat a n pust a k a . ibid . &singk a t a n yang di ata s'. sa m a sum b e r n y a darip a d a ibidu m, artinya untuk cat a t a n kaki sa m a yan g den g a n yan g telah aki $ingka t kaki singka t su mb e r meru p a k a n rujuka n satu lagi kaed a h cat a t a n selain kae d a h

me n u nj ukk a n

"igun ak a n den g a n

cata t a n

kaki

disen a r aik a n di ata s n y a . op. ci t &singk a t a n darip a d a oper e citati, artinya dala m

buku 6 karya

91

yang

telah

dipetik', yang

digun a k a n telah

untuk

cat a t a n tet a pi

kaki telah

daripa d a

su mb e r

dinya t a k a n ,

disisip cat a t a n kaki lain daripa d a sum b e r lain. loc. ci t &singk a t a n darip a d a loco citati, artinya te m p a t

yang telah dipetik' sep e r ti op.cit, tet a pi dipetik daripa d a pere n g g a n yang lain. Perh a tik a n conto h cat a t a n kaki singka t yang me n u nj ukk a n sum b e r rujuka n dan dite m p a t k a n pad a bah a gi a n baw a h hala m a n sert a dipis a hk a n darip a d a a panja n g sep e r ti yan g berikut) 1. *ohn "ewey, 19,.. 3ow >e 7hink . 9hicago. :egn er y 9omp a n y. hal ) ,0 3enry teks deg a n garis a n

%. $hayk h 3akim 1oinuddin 9histi, 19+0. 7he Book o! $u!i 3ealing . ?ew @ork. 4nner 7raditions 4ntern a tio n al Ltd. hal ) %0 -. 4bid, hal. .0 .. *ohn "ewey, op.cit., hal +9. 0. *ohn "wey, loc.cit. Pengg u n a a n cata t a n untuk me n u nj ukk a n sum b e r rujuka n mes tilah selar a s dala m kes eluru h a n pen ulis a n. *ika kaed a h cat a t a n pust a k a cata t a n yang kaki dipilih, singka t mak a kes elur u h a n mak a pen ulis a n kes elur u h a n haru sl a h me n g g u n a k a n kaed a h ini. $eb aliknya jika kaed a h digun a k a n , pen ulis a n mes tilah me n g e k alk a n peng g u n a a n kae d a h ini den g a n konsist e n . 9.-.%.. Petikan 7ak Langs u n g Petikan tak langs u n g mer u p a k a n pen g u n g k a p a n kemb ali pen d a p a t , gag a s a n pokok, ringks a n ata u kesimp ul a n

9%

daripa d a

seb u a h

tulisan

deng a n

gaya

pen ulis

sendiri.

7eknik me n y a t a k a n su mb e r in!orm a si dala m petika n tak langs u n g ad al a h sa m a sep e r ti teknik cat a t a n pust a k a . 9.-.%.0 Petikan Langs u n g Petikan langs u n g pula ditulis dala m sus u n a n aya t as alnya tanp a seb a r a n g peru b a h a n dan diberi te m p a t ters e n diri, terpis a h darip a d a teks. Petikan langs u n g kad a n g- kad a n g diperluk a n ta m b a h a n . Petikan langs u n g diberi tan d a petik &A A' pad a n y a dan untuk me m p e r t a h a n k a n keaslia n penya t a a n yang dipetik, me n u nj a n gi hujah ata u me m b e ri maklu m a t

diikuti oleh cata t a n pust a k a . Bias an ya petika n langs u n g ditulis rap a t &sat u spa si' ata u p u n dikecilkan sai( huru!nya sep e r ti contoh yang berikut) 3se$ala ses u a t u 1akap #an$ pend e k #an$ m el e k a t di

mulut oran$ ram ai se m e n j a k %e% er a p a lama oleh se%a % seda p dan %ijak perkat a a n n # a " luas dan %es ar tujuan n # a dipakain # a se%a $ ai se%u t a n/ es%u t a n oran$ se%a $ ai %andin$ a n telada n dan pen $ ajaran4. &BaCba, 1920 ) 120'

9.-.%.2. Bibliogra!i 1enulis ad a yang bibliogra!i telah ata u da!tar pus t ak a buku, ber m a k s u d jurnal dan

me n ye n a r a ik a n se m u a sum b e r rujuka n dan bac a a n sa m a diterbitk a n sep e r ti maj ala h ata u p u n yan g belu m terbit sep e r ti kert a s kerja, tesis dan disert a si. Biblogra!i dap a t me m b a n t u pe m b a c a me n g e t a h u i sum b e r- su mb e r yan g digun a k a n dala m

9-

ses u a t u 1. %. -. .. 0.

kerja

ilmiah.

Ada

beb e r a p a

hal

yang

perlu

diperh a tik a n dala m penyu s u n a n bibliogra!i) Bibliogra!i tidak diberi nomb o r 5ruta n na m a penulis me n gikut urut a n huru! Delar a n penulis tidak dima s u kk a n Bibliogra!i diletakk a n pad a bah a gi a n terak hir tulisa n ?am a peng a r a n g 1elayu, 9ina dan 4ndia ditulis penu h dala m sus u n a n as al tet a pi pen g a r a n g Barat, hanya na m a keluar g a sah aj a yang ditulis.

5ruta n uns ur- uns ur yan g ditulis dala m bibliogra!i ialah) ?am a pen ulis 7ahun pen e r bit a n *udul E digaris ata u dicet a k miring 7emp a t pen e r bit a n ?am a pen e r bit

Perh a tik a n conto h- conto h bibliogr a!i di baw a h ini. 5i%lio$ra2i Abdullah 3ass a n, 19+.. Linguistik Am 5ntuk Duru Baha s a 1alaysia . Petaling *aya. Pener bit a n 8ajar Bakti $dn. Bhd. 9amp b ell. >.D., 19,2. 8orm And $tyle 4n 7hesis >riting . Boston. 3ought o n 1i!!lis 9omp a n y. $oos ai Dane s h , 19+1. Lumpur. Pener bit a n Deet h a . amus 5ngka p a n Lengk a p . uala

7eo ok $eong, 199,. Linguistik Antropologi) $atu Peng e n al a n 7eoritis , dlm. *urnal "ewa n Baha s a . .1 ) 1ac, hlm. %.-- %01. :a(ak A. 1ajid, %;;%. Baha s a untuk 1asyar a k a t 1adani , dlm. Berita 3arian. $ept e m b e r , hlm 1%.

9.

http)66www.d b p . g o /. m y6 http)66www.b h a ri a n .c o m . m y http)66ww.u t u s a n . c o m . m y6 m a j al a h 6 m a s s a Kam u s amus "ewan, 1999. "ewa n Baha s a dan Pust ak a , Lumpur. 9... Penulis a n *urnal Ada yan g berp e n d a p a t teb al belu ml a h mer ek a bahw a lapor a n pen elitian, karya yan g seb a g a i uala

walau p u n 6npu%lish e d

meru p a k a n me n ye b u t n y a kare n a itu,

dipublikasika n)

mat erial . #leh

selaya k n y al a h

bahw a setia p lapor a n pen elitia n dala m suat u maj ala h6ju m a l

diolah kemb ali me nj a di ilmiah. alau me n u r u t

sebu a h ata u beb e r a p a bua h mak al a h yan g dipublikasik a n pera t u r a n saa t ini haru s ad a nomor 4$$?-nya, kalau tidak mak a mak al a h ters e b u t tidak diang g a p sa m a sekali. #leh kare n a hasil itu suat u jumal yang terlebih lagi yag berk aliber jumal inte m a s io n al, me m p u n y a i oplag yang cukup tinggi, mak a pen elitian dipublikasika n pad a inte m a s io n al nilai6 51 nya lebih tinggi dari pad a jumal nasion al. 4lmua n yang akti! me n eliti dan a , selalu kepa d a dunia dan ingin ilmu ata u wajib reka n

me n ya m p a i k a n sepro!e si, den g a n

te m u a n n y a

te m a n ,

penya n d a n g jenis

pen g e t a h u a n

bahk a n kep a d a publik. 3asil pen elitia n disa m p a ik a n ses u ai te m u a n n y a , me m p e r ti m b a n g k a n kera h a s i a a n te m u a n ters e b u t . Peneliti haru s me n e n t u k a n kep a d a siap a te m u a n n y a aka n disa m p a ik a n , kare n a hal itu

90

aka n

me n e n t u k a n

bent u k,

!orma t ,

dan

tat a

cara

penya m p a i a n hasil te m u a n n y a . Apabila kita akan me m p u b lika sik a n hasil pen elitia n melalui jumal ilmiah deng a n tidak me m a t u hi !orma t6k ai d a h yang la(im digun a k a n akan pad a suat u jumal, mak a cat a t a n bes ar untuk kem u n g kin a n ditolak den g a n

perb aik a n dan disus u n kem b ali. 5nsur- uns ur yang la(im ad a dala m suat u kera n g k a jumal ilmiah ad al a h ) 1. %. -. *udul Abstrak Pend a h ul u a n berisikan) Latar belak a n g mas al a h , mas al a h , tujua n dan ma n! a a t , tinjau a n teoritik 6 litera t u r pend uk u n g yan g rele/ a n .. 0. 2. ,. Penulis a n den g a n buka nl a h 1etod e Penelitian 3asil dan Pemb a h a s a n esimp ul a n dan $ara n "a!tar Pust ak a Artikel, terut a m a untuk jumal inte m a s i o n al, artikel juga kita

buka nl a h suat u pek erj a a n mud a h yan g dap a t dikerjak a n terg e s a - ges a, suat u dan me s kipu n yang pen ulis a n sulit, arti dan pek erj a a n sep a nj a n g

me n g h a y a t i

me m a h a m i

kep e n tin g a n

publikasi hasil pen elitia n untuk komu nik a si keilmu a n .

92

DAFTAR PUSTAKA

1. "irektor a t *ender al Pendidika n 7inggi &1992'. 7edo m a n 7elaks a n a a n 7enelitian dan 7en$a % dia n Kepada Mas#arak a t oleh 7er$uruan Tin$$i . "irektor a t Penelitian dan Peng a b di a n kep a d a 1asyar a k a t "ikti, "epdikbu d. %. 8ara( 5mar dkk., $tudi tent a n g 1etod e Penelitian Bidan g 7eknologi, Lemb a g a Penelitian 47B, Bandu n g, 199%. -. 3illway, 7 &1902'. 8ntrodu1tion to res ear1h , Boston, 3ought o n ?i!!hin 9o. .. Pandu a n 1etod e Penelitian, "itbinlita b m a s , "irjen "ikti, "epdikbu d, *akart a 199%.

9,

0. ?a(ir, 1oh., 1etod e Penelitian, Pener bit Dhalia 4ndon e si a, *akart a, 19++. 2. $udjan a , "isain dan Analisis =ksperi m e n , Pener bit 7arsito, Bandu n g , 19+; ,. $um a di $urya b r a t a , 1etodologi Penelitian, :ajaw ali Pers, *akart a, 199%. +. $uhar si mi Arikunto, Pros e d u r Penelitian, Pener bit :inek a 9ipta, *akart a, 199%.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI ?ama ?4P Pangkat6Dol. :uang6717 *abatan 6 717 *enis elamin Agama 7empat, 7gl. Lahir antor65nit erja Alamat antor Alamat :umah ) 4r. "rs. 3. Anrinal, $=. 17. ) 192-1%;2 19+,;- 1 ;;% ) Pembina 7k.4 &Dol. 4Fb' 6 1 April %;1; ) Lektor epala &,29,0 kum' 6 1 #ktober %;;9 ) Laki-laki ) 4slam ) $ibolga 6 ;2 "esember 192) 4nstitut 7eknologi Padang ) *l. Dajahmada andis ?anggalo Padang ) *l. "elima 4 6 1+; Belimbing uranji Padang - $umatera Barat

PENDIDIKAN &$1 ke atas'

9+

Agust.19+%-1 $ept.19+2 Agust.19++-1% 8ebr.199% Agust.19+.--; $ept.199. $ept. 199.-%, *uni 1992

) 8P7 4 4P Padang *urusan Pendidikan 7eknik 1esin &$1' Delar "rs. ) $77P Padang *urusan 7eknik 1esin &$1' Delar 4r. ) 8akultas =konomi 5ni/ersitas 7erbuka *urusan 1anajemen &$1' Delar $=. ) Pascasarjana 5ni/ersitas 4ndonesia Bidang 4lmu 7eknik 1esin &$%' Delar 17

PEKERJAAN 1 1aret 19+, - sekarang 19++ - 199; 1991 - 199% 199% - 199. 199+ E %;;1 %;;1 E %;;% %;;% E %;;0 %;;0 E %;;, %;;+ E %;;9 %;;+ E %;1; %;1; E %;11 ) "osen 7etap A7P, $77P, 47P Padang ) epala BAA $77P Padang ) epala 5nit omputer $77P Padang ) $ekretaris *urusan 7ek. 1esin $77P Padang ) Pembantu etua 44 $77P Padang ) Pembantu etua 4 $77P Padang ) >akil :ektor 4 47P Padang ) etua BP14 47P Padang ) etua omisi "isiplin 47P Padang ) >akil :ektor 4 47P Padang ) "ekan 874 E 47P Padang

PEN !AR AAN DAN *an. 19,, - "es. 19,, $ept.19+;- Agust.19+1 $ept.19+%- Agust.19+2 $ept.19++- *an. 199% $ept.1990-Agust.1992 , "esember 1990

BEASIS"A ) 1enerima Beasiswa $upersemar &7k.44 $7' ) 1enerima Beasiswa $upersemar &7k.44 $71' ) 1enerima Beasiswa 4katan "inas "irjen "4 74 ) 1enerima Beasiswa @ayasan Pendidikan 7eknologi Padang ) 1enerima Beasiswa 5nggulan Pascasarjana "alam ?egeri Batch 44 melalui proyek 5:D= ) 1enerima Beasiswa :iset $elekti! 4914?=7

OT!ER #

99

1+ Agustus 199,

) "osen 7eladan 4 opertis >ilayah G ) Adhitya 7ridharma ?ugraha &"osen 7eladan 7k. ?asional 1ewakili opertis >ilayah G' ) Penerima Penghargaan 47P Award %;;0, sebagai "osen 7erbaik 44 *urusan 7eknik 1esin H 1aterial 8akultas 7eknologi 4ndustri 47P Padang ) Lulus $erti!ikasi "osen dan dinyatakan sebagai "osen Pro!esional Bidang 4lmu 7eknik 1esin, "engan $erti!ikat Pendidik nomor);+-.021;..2 Padang, Agustus %;11

%- *anuari %;;2

;1 "esember %;;+

4r. "rs. 3. Anrinal, $=. 17

LA1P4:A? E LA1P4:A? ) Lampira n 1 ) 9ontoh Propos al Penelitian Lampira n % ) 9ontoh Publikasi Penelitian Pada *umal

1;;

Lampira n 1 ) 9ontoh Propos al Penelitian

P:#P#$AL
75DA$ A 34:

PEN ARU! POSISI TER!ADAP KEKUATAN BAUT AL$ANIS DAN A%A ESER SA&BUN AN PLAT

1;1

Ra'mad %o(a Ra)da *++,--.+-/

JURUSAN TEKNIK &ESIN FAKULTAS TEKNOLO I INDUSTRI INSTITUT TEKNOLO I PADAN *+-BAB I PENDA!ULUAN

-.-

Lata0 B1la2a)( Baut merupakan bagian dari komponen permesinan dan banyak digunakan

sebagai pengikat atau penyambung antara dua elemen disamping sambungan las, pateri dan keling. "alam penggunaannya, sambungan baut banyak dipakai seperti pada konstruksi jembatan, komponen permesinan, konstruksi bangunan, otomoti!, kendaraan berat, dan sebagainya. 5mumnya, baut akan mengalami beberapa bentuk pembebanan yang terjadi, seperti I beban puntir, beban geser dan beban tarik, tergantung dari beban yang diterimanya, sehingga baut akan rusak. $ambungan baut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam peningkatan industri karena menunjang peranan penting dalam rekayasa dan reparasi produk industri. $ambungan baut digunakan untuk komponen yang sering dilakukan pada proses bongkar pasang tanpa merusak komponen yang dihubungkan.

1;%

"alam satu konstruksi sambungan baut, biasanya untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang baik diperlukan susunan atau posisi baut yang disesuaikan dengan beban yang diterimanya. $eperti pada konstruksi sambungan jembatan, memiliki banyak sambungan baut dan sambungan baut tersebut akan mendapatkan pembebanan. *ika beban yang diberikan lebih besar dari kekuatan baut maka sambungan baut akan mengalami berbagai bentuk kegagalan atau de!ormasi. "e!ormasi tersebut dapat berupa putus karena tarikan, puntiran dan geser. $ehubungan penjelasan diatas posisi letak baut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sambungan, maka dari itu peneliti mencoba melakukan eksperimen pengujian terhadap letak atau posisi baut yang akan mengalami kegagalan terlebih dahulu, yang mana dalam pengujian ini peneliti mengunakan posisi dengan - &tiga' buah baut untuk mendapatkan posisi yang optimal. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan yang terjadi pada sambungan baut dengan melaksanakan uji eksperimen pada baut yang mengalami beban geser pada sambungan plat, sehingga akan didapat nilai dari kekuatan baut, berdasarkan letak dari posisi, disamping itu juga akan dianalisa hasil geseran patah baut dengan obser/asi mikrostruktur dan permukaan patah untuk melihat mor!ologi patahan masingmasing pengujian. -.* P10umusa) &asala' Pada umumnya dalam bidang konstruksi sambungan, jumlah baut yang dipakai ada . &empat' atau 0 &lima' baut dengan posisi seimbang atau tergantung dari bentuk sambungan dan ini merupakan posisi yang baik untuk kekuatan dari sambungan baut terhadap bagian yang disambung. Pada pengujian ini, penulis menguji posisi - baut yang berbeda dengan memberikan pembebanan pada masing-masing posisi sehingga akan terlihat baut yang terlebih dahulu mengalami kegagalan berupa putus geser dan posisi baut yang optimal untuk menerima gaya geser.

1;-

-.3

Batasa) &asala' "alam penelitian ini, agar pengujian yang dilakukan lebih terarah dan jelas

sesuai dengan judulnya, maka penulis membatasi permasalahan yaitu ) 1. Pengujian yang dilakukan adalah dengan jumlah - buah baut dalam 0 lobang standar. %. Posisi yang digunakan ada 1; macam posisi eksperimen. -. Baut yang digunakan adalah baut gal/anis berulir penuh dengan menggunakan pengikat yang tidak terlalu kuat atau sekedar terikat saja. .. 1enghitung tegangan geser pada baut. 0. 1enghitung titik berat pada kelompok baut 1 1..

-.4

Tu5ua) Adapun tujuan dari pengujian ini adalah ) 1. 1enganalisa hasil dari patahan geseran baut dengan melihat mor!ology mikrostruktur dan permukaan patah (2ra1ture sur2a1e! yang terjadi. %. 1endapatkan kondisi yang optimal dari berbagai proses pengujian posisi baut.

-..

&a)6aat 1. 1emberikan in!ormasi yang berkaitan dengan sambungan baut. %. "apat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi konstruktor dalam hal pemakaian sambungan baut dalam pelaksanaan konstruksi.

1;.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

*.-

Baut (bolt).

$ambungan yang banyak digunakan adalah sambungan baut. $ambungan ini termasuk dalam sambungan tidak tetap.

Dambar 1. $ambungan baut Baut merupakan bagian dari komponen permesinan dan banyak digunakan sebagai pengikat 6 penyambung antara dua elemen disamping sambungan las, pateri dan keling. "alam penggunaannya, sambungan baut banyak dipakai seperti pada konstruksi jembatan, komponen permesinan, konstruksi bangunan, otomoti/, kendaraan berat, dan sebagainya. 5mumnya, baut akan mengalami beberapa bentuk pembebanan yang terjadi, seperti I beban puntir, beban geser, dan beban tarik, tergantung dari beban yang diterimanya, sehingga baut akan rusak. "alam kajian tekan geser ini, baut di uji dengan diberi pembebanan atau gaya dari sebuah dongkrak hidrolik yang beroperasi dengan meman!aatkan tekanan !luida dengan

1;0

kapasitas 0 ton dan luas penampang %0,. mm dan tekanan yang diberikan di ukur dengan pressure $au$e pada bagian landasan dongkrak. *.* Titi2 b10at da0i 21lompo2 baut

5ntuk mencari luas penampang masing-masing dari kelompok baut dalam pengujian menggunakan beberapa jenis baut sebagai benda uji. 5ntuk mencari gaya geser yang bekerja pada setiap baut adalah perlu mengetahui letak titik berat baut dari kelompok baut ini dengan menggunakan statistik, maka dapat ditentukan dengan persamaan ) & 91. '1 ' + & 9% . '% ' + & 9- . '- ' + ... '1 + '% + '- + ...
& #1. '1 ' + & #% . '% ' + & #- . '- ' + ... '1 + '% + '- + ...

1.1
#

1.( dimana ) K J arah hori(ontal y J arah /ertikal "imana 91 dan #1 adalah jarak masing-masing titik pusat baut, dalam hal ini titik pusat baut dapat ditentukan dengan mengunakan simetri.
y A1 G
#

A2

A3
9

*.3

Kasus 7a)( t105adi pada baut

Baut merupakan alat pengikat yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan pada mesin. *enis kerusakan pada baut terjadi karena ) a. b. Putus karena tarikan Putus karena puntiran

1;2

c. d.

7ergeser 5lir lumur &dol'

"alam beberapa pengujian, kerusakan disebabkan oleh pemberian beban tekan dongkrak sehingga pembebanan terjadi pada baut yang dipasangkan pada plat pengujian sehingga mengakibatkan terjadinya konsentrasi tegangan dan membuat pergesaran pada plat maka menyebabkan patah atau putusnya baut. tersebut dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini ) erusakan

Dambar %. *enis kerusakan pada baut *.4 Ja0i85a0i (r) atau 5a0a2 titi2 b10at

5ntuk mencari jari-jari pada masing-masing baut dapat ditentukan dengan persamaan )
r % = %% + 1 %

1.

$ehingga baut yang terletak paling jauh dari titik pusat mengalami beban tekan yang terbesar dan sebaliknya yang terdekat dengan titik pusat mengalami beban yang paling kecil.
y

r1

r2

r3 x

Dambar -. *ari-jari atau jarak titik berat

1;,

*..

a7a (1s10 7a)( t105adi pada baut

Beban total yang diterima masing-masing baut akan dihitung dalam tiga langkah, pertama gaya luar F dibagi sama pada semua baut sehingga baut menerima gaya geser ) 8 J
: n

1.;

dimana n J jumlah baut 8 J beban geser langsung atau gaya geser utama Daya geser kedua &se1ondar# shear' atau beban momen adalah beban tambahan pada setiap baut karena momen 1. maka beban momen adalah, 1 J 8A.rA L 8B.rB L 89.r9 1aka gaya geser kedua adalah, 8 J
Mrn r' + r5 % + r< %
%

1..

1.6

*.9

T1(a)(a) (1s10 7a)( t105adi


= '

7egangan geser yang terjadi pada baut dapat dihitung ) J 1.7 dimana ) 8 J Daya geser A J Luas penampang AJ
d %
.

&mm%'

*./ 5ntuk

Tip1 da) p0o6il da0i 21pata'a) menemukan sebab-sebab kepatahan, pengetahuan tetang tipe-tipe

kepatahan, pro!il kepatahan adalah sangat penting. Apakah kepatahan ini disebabkan oleh kekeliruan konstruksi, cara membuatnya atau bahan kerja yang

1;+

tidak cocok, atau ada hubungannya dengan cara pelayanan yang salah atau kondisi kerja yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jauh kesimpulan yang dapat ditarik dari jalanya kepatahan, pro!ilnya dan pengecekan kembali karakteristik bahan kerja. Dambar . menunjukkan tipe-tipe khas kepatahan dan jalan-jalanya kepatahan tergantung dari macamnya pembebanan gambar a sampai d dan reaksi 4 dan 44 dari bahan kerja. Pembeban an 4 E Patah Perubahan bentuk &patah geser-luncur'
a b a

44 E Putus &getas'

a a. b.

b tarik tekan

c. lentur

d. puntir

Dambar ..

7ipe-tipe kepatahan secara skematis tergantung dari jenis pembebanan dan reaksi dari bahan kerja.

Lebih lanjut dibedakan pula berdasarkan timbulnya kepatahan. a. Patah tak terkendali plastis ) *alannya kepatahan searah dengan tegangan geser, sesuai dengan kolom 4. 4ni terjadi pada bahan yang liat, bila kekuatan patah statis dilampaui. b. Patah tak terkendali getas )

1;9

*alannya kepatahan searah dengan tegangan normal, sesuai dengan kolom 44. epatahan ini timbul pada bahan kerja yang getas atau karena pengaruh suhu tinggi yang membuat bahan kerja menjadi getas. *uga terjadi pada komponen yang konstruksinya tidak memungkinkan untuk memuai yang menyebabkan tegangan kekuatan patah statis dilampaui. c. Patah kekal ) Patahan yang terjadi searah tegangan normal, sesuai dengan kolom 44. epatahan ini timbul karena kekuatan kekal yang disebabkan oleh takik &tegangan puncak' menjadi menurun dilampaui. 1enjalarnya kepatahan kekal seiringkali dapat dikenal dari tanda garis keretakan dan patah tak terkendali pada permukaan yang kasar. Bentuk permukaan patah baut dari gambar . dapat dilihat bentuk permukaan patah dari baut pengunci $irth/$ear kiln, bagian A adalah bentuk patahan akibat beban bolak-balik yaitu patah lelah dan pada bagian B merupakan patah getas. Patah getas ini terjadi karena baut tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja setelah terjadinya awal patahan &patah lelah'. Daris berwarna kuning merupakan batas antara patah lelah dengan patah getas. $emakin besar daerah B berarti material yang digunakan adalah material yang semakin getas dan semakin tidak mampu menahan beban bolak-balik yang bekerja. Begitu juga sebaliknya, semakin besar daerah A maka material tersebut akan semakin mampu untuk menahan beban bolak-balik yang bekerja &"e/i et. al %;1;'.

11;

Dambar 0. Bentuk permukaan patah pada baut BAB III &ETODE PENELITIAN 1etode penelitian terdiri dari aspek peralatan dan persiapan yang digunakan. 1etoda yang digunakan dalam kajian ini dan untuk memudahkan dalam penganalisaannya, maka digunakan metoda eksperimen pada beberapa kelompok baut dengan posisi uji yang ber/ariasi dan diberi gaya penekanan pada baut, seperti ilustrasi yang di tunjukkan pada gambar 2. "isamping itu, rangkaian kegiatan meliputi juga penjelasan mengenai bahan kajian, peralatan pengujian yang digunakan, posisi dan metode letak baut, jenis baut, dan beberapa pengujian terhadap sampel seperti mendapatkan mikrostruktur dari permukaan patah (2ra1ture sur2a1e! baut setelah menerima gaya geser, selanjutnya analisa dari hasil pengujian. 5ntuk lebih jelasnya rangkaian dari kegiatan penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar 2 diagram alir penelitian. 3.T1mpat E2sp10im1) Pengujian ini akan dilaksanakan di lab teknik mesin 4nstitut 7eknologi Padang dan lab. Bahan 5ni/. Andalas Padang. 3.* 1. %. -. .. P10alata) da) Ba'a) 7a)( di(u)a2a) Alat uji geser baut dengan maksimum 0 &lima' holes baut "ongkrak hidrolik kapasitas 0 ton yang dilengkapi dengan alat ukur 7ressure >au$e untuk tekanan oli. 1ikroskop #ptik untuk obser/asi hasil pengujian permukaan patah6geser unci *panner

3.*.- P10alata) U5i

3.*.* Ba'a) U5i 1. %. -. Baut 11., -; buah untuk berbagai /ariasi pengujian Plat geser *enis baut adalah gal/anis

111

3.3 1.

Ta'apa) P0os1s P1)(u5ia) ajian eksperimental uji kekuatan geser baut ini dilakukan dengan menggunakan alat uji geser baut.

%. $etelah bahan dan peralatan disiapkan, selanjutnya adalah menentukan /ariasi posisi baut dan jenis baut yang akan digunakan. $ebanyak 1; posisi &- buah baut untuk 1 posisi' telah ditetapkan. "isamping itu, jenis baut juga ditentukan sebagai /ariabel. -. $elanjutnya dilakukan pengujian terhadap baut untuk setiap posisi, hingga bahan mengalami patah geser. "alam hal ini, akan didapat baut mana yang akan mengalami patah terlebih dahulu berdasarkan susunan dari - buah baut. it erat ur .. Baut yang telah patah kemudian di obser/asi permukaannya dengan mikroskop makro.
Persiapan bahan dan alat Kajian Pust aka dan )ulai

0. Permukaan patah kemudian dianalisa untuk melihat morphology setiap bahan.


baut 3asil permukaan patah baut akan berbeda, tergantung jarak dan bahan. Variabel : - Posisi

2. 1endapatkan luaran hasil penelitian yaitu baut dan posisi baut yang optimal dalam menerima gaya geser dari berbagai /ariasi dan jenis baut.
1 Posisi !aut 2 3 (

- J enis

3.4

Populasi da) Samp1l

!aut ) 1( !aut ) 1&

& ' % yang $ digunakan adalah 'lat 6ji Kekuatan 5aut . "alam pengujian ini alat

Baut yang digunakan adalah Baut gal/anis 11. yang berulir penuh dengan menggunakan pengikat mur. Baut dipasang untuk menyambungkan plat uji dengan " ketebalan plat 1; mm, benda uji dengan dua posisi yang berbeda. emudian diberikan gaya tekan sehingga terjadi pergeseran yang disebabkan oleh konsentrasi tegangan yang menyebabkan salah satu baut dari - baut akan mengalami putus geser.
Pen+ujia n
# 1

Pada landasan diberikan pengukur tekanan (pressure $au$e! yang disambungkan dengan so1het dan nipple. Alat ini ber!ungsi untuk mengetahui Pen+ujian besarnya kekuatan suatu material terhadap tekanan yang diberikan sehingga akan
-bser.asi Fract ure diketahui perubahan -bser.asi material terhadap tekanan yang diberikan dan mengetahui )or*olo+y ,asil

perubahan dimensi batang uji baut yang mengalami pembebanan tekan.


Analisa ,asil Pen+ujian /i0 p ulan 1n d 11%

)ikrost rukt ur

Surface

Dambar 2. "iagram alir metode penelitian DAFTAR PUSTAKA

11-

"e/i 9handra, Dunawarman dan 1. 8adli. %;1;. Analisis tegangan baut pengunci girth-gear kiln. *urnal 7= ?4 A 5nand E no. -- Fol.1 thn GF44. 4$?? ) ;+0.-+.,1. *oseph =dward $higley H 9harles. : 1ischle. 19+9. 1echanical =ngineering E "esign. 8i!th =dition. ?iemann. 199%. =lemen 1esin, =rlangga *ilid 1 =disi ke %. ?o!riady 3andra dan "e!inal. %;;9. ajian posisi baut yang optimal untuk menerima gaya geser pada konstruksi sambungan. *urnal 1omentum 47P E Fol. , ?o. 1. 8ebruari %;;9. 4$$? )129--,0% G. $ularso H iyokatsu $uga. 19+,. "asar Perencanaan H Pemilihan =lemen 1esin

P7. Pradnya Paramita *akarta. 5mar $ukrisno. 19+.. Bagian E Bagian 1esin dan 1erencana, =rlangga.

Lampira n % ) 9ontoh Publikasi Penelitian Pada *urnal *5:?AL

11.