Anda di halaman 1dari 13

Presentasi Kasus

SEORANG ANAK 3 TAHUN 6 BULAN DENGAN TERSANGKA GLOBAL DELAY DEVELOPMENT

Oleh Mashita Yus!ini A Asri Su*a!ati P G""#$$%&$' A(%#($%#) G""#$$%$%' A(%$($%#)

Pe+,i+,inHari .ah/u Nu-r0h01 2r1 S3A1 M4Kes Dra4 Su5i Murti Karini1 Msi Pr064 Dr4 2r4 Hars0n0 Sali+01 S3A 7K8

KEPAN9TERAAN KL9N9K SM: ' BAG9AN 9LMU KESEHATAN ANAK :AKULTAS KEDOKTERAN UNS ' RSUD Dr4 MOE.ARD9 SURAKARTA

$%#) BAB4 9 STATUS PENDER9TA 94 9DENT9TAS PENDER9TA Nama Umur Tanggal Lahir eni! "elamin Agama Alamat 'emeri#!aan 994 ANAMNES9S Anamne!i! (iper)leh (engan *ara all)anamne!i! terha(ap ibu pa!ien Keluhan Uta+a Belum (apat ber(iri. Ri!a/at Pen/a*it Se*aran%bu pa!ien mengeluh bah+a ana#n,a belum (apat ber(iri !en(iri. 'a!ien !u(ah bi!a (u(u# tega# tanpa (ibantu . Selain itu p!ien -uga belum (apat berbi*ara !eperti ana# !eu!ian,a. 'a!ien han,a (apat mengu*ap#an !atu #ata ,aitu .em)h/& !elebihn,a pa!ien han,a (apat mengu*ap#an .ah/. "eluhan (emam 0$1& !e!a# 0$1& #e-ang 0$1& batu# 0$1& pile# 0$1 &ana# ti(a# re+el !a(ar& BAB (an BA" n)rmal. Ri!a/at Pen/a*it Dahulu 2i+a,at m)n()# 2i+a,at alergi )bat 3 ma#anan 2i+a,at epilep!i : (i!ang#al : (i!ang#al : 041 !e-a# u!ia 1 tahun : An. M. H : 3 tahun 6 Bulan : 4 September 2010 : La#i$la#i : %!lam : Ma!aran& Sragen : 4 Maret 2014

Ri!a/at Pen/a*it Keluar-a 2i+a,at alergi )bat 3 ma#anan 2i+a,at #e-ang pa(a #eluarga Ri!a/at Pen/a*it /an- Pernah Di2erita 5aringiti! Br)n#iti! M)rbili 'ertu!i! 6i7teri 8ari*ella Malaria 9pilep!i 0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 041 ')li) :a*ingan ;egar )ta# 5ra#tur ")lera TB paru 0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 Th,pu! ab()minali! 0$1 : (i!ang#al : (i!ang#al

Ri!a/at S0sial E*0n0+i 'en(erita a(alah ana# tunggal (i #eluargan,a. Angg)ta #eluargan,a ter(iri (ari a,ah& ibu& (an pen(erita !en(iri. 'a!ien ber)bat (engan pembia,aan man(iri. Ri!a/at Ma*an Minu+ Ana* $ U!ia 0$6 bulan : AS% !a-a& 7re#uen!i minum AS% tiap #ali ba,i menangi! atau minta minum& !ehari bia!an,a < #ali per hari (an lama men,u!ui 10 menit& bergantian #iri #anan. $ U!ia 6$12 bulan : AS% (an na!i tim 2$3 #ali !ehari !atu mang#)# #e*il (engan !a,ur hi-au3ba,am& telur& tahu& tempe& (engan (i!elingi (engan. 5re#uen!i minum !u!u buatan 2 #ali per hari (engan ta#aran = *ang#ir #e*il. $ U!ia 1$3 tahun : na!i !a,ur& lau# ber>aria!i 2$3 ? perhari

Ri!a/at Pe+eri*saan Keha+ilan 2an Prenatal 'emeri#!aan #ehamilan (ila#u#an ibu pen(erita (i Bi(an. 5re#uen!i pemeri#!aan pa(a trime!ter % (an %% 2 #ali tiap bulan& (an pa(a trime!ter %%% 4 #ali tiap bulan (i bi(an. 'en,a#it #ehamilan 0$1. 2i+a,at minum -amu !elama hamil 0$1& )bat$)batan ,ang (iminum a(alah >itamin (an tablet penambah (arah (ari bi(an. Ri!a/at Kelahiran 'en(erita lahir (i Bi(an& (engan lahir !p)ntan& pa(a u!ia #ehamilan @ bulan& ba,i lang!ung menangi! !etelah lahir (engan A';A2 !#)r <$@$ 10. Berat +a#tu lahir 3100 gram& pan-ang ba(an !aat lahir A0 *m. Ri!a/at Pe+eri*saan P0st Natal 'emeri#!aan ba,i !etelah lahir (ila#u#an #)ntr)l rutin (i pu!#e!ma!. Ri!a/at 9+unisasi

eni! 1. 2. 3. 4. A.

% B:; 6'T ')li) :ampa# Hepatiti! B

%% 1 bulan $ 2 bulan 3 bulan 0 bulan 2 bulan @ bulan $ Lahir 2 bulan

%%% $ 4 bulan 3 bulan $ 3 bulan

%8 $ $ 4 bulan $ 4 bulan

Keluar-a Beren5ana %bu belum pernah mengguna#an "B.

P0h0n Keluar-a % 9994PEMER9KSAAN :9S9K 1. "ea(aan Umum 6era-at "e!a(aran Statu! giBi 2. Tan(a >ital S N 22 BB TB : 36&A ): : 11A ?3menit& reguler& !imetri!& i!i (an tegangan *u#up. : 24 ?3menit& tipe ab()minal& #e(alaman *u#up& reguler. : 6&A #g : 6@*m : tampa# !ehat : *)mp)! menti! : giBi #e!an *u#up %% %%% A
"eterangan

: 'erempuan : La#i$la#i : pen(erita

An. M. H& 3 tahun 6 bulan

3. "ulit : +arna #uning lang!at& #elembaban bai#& turg)r bai#. 4. "epala: bentu# me!)*ephal& !utura !u(ah menutup& UUB (atar& rambut

hitam ti(a# mu(ah r)nt)# (an !u#ar (i*abut. A. Mu#a : !embab 0$1& +a-ah )rang tua 0$1 6. Mata : *)+)ng 0$1& bulu mata hitam luru! ti(a# r)nt)#& *)n-un*ti>a anemi! 0$3$1& !trabi!mu! 0$1& ?er)7talmia 0$1& ber*a# bit)tC! 0$1& )e(em palpebra 0$3$1. D. Hi(ung: bentu# n)rmal& napa! *uping hi(ung0$3$1& !e#ret 0$3$1& (arah 0$3$1& (e7)rmita!0$1. <. Mulut : !ian)!i! 0$1& bibir #ering 0$1& li(ah #)t)r 0$1& gu!i ber(arah 0$1& mu#)!a ba!ah 041& !u!unan gigi n)rmal. @. Tengg)r)#an : u>ula (i tengah& t)n!il T1 ET1& 7aring hiperemi! 0$1& p!eu()membran 0$1& p)!t na!al (rip 0$1. 10. Telinga : bentu# auri#ula (? et !n n)rmal& #elainan MA9 0$1& !erumen 0$3$1 membrana timpani !(e& pr)!e!u! ma!t)i(eu! ti(a# n,eri te#an& tragu! pain 0$1& !e#ret 0$1. 11. Leher : bentu# n)rmal& tra*hea (itengah& #elen-ar th,r)i( ti(a# membe!ar. 12. Lim7)n)(i : #elen-ar lim7e auri*ular& !ubman(ibuler& !er>i#ali!& !upara#la>i#ulari!& a#!ilari!& (an inguinali! ti(a# membe!ar. 13. Th)ra?: bentu# n)rm)*he!t& retra#!i 0$1& iga gambang 0$1& gera#an !imetri! #a F #i :)r : %n!pe#!i 'alpa!i 'er#u!i "iri ata! "iri ba+ah "anan ata! Au!#ulta!i 'ulm) : %n!pe#!i : %*tu! *)r(i! ti(a# tampa# : %*tu! *)r(i! ti(a# #uat ang#at : Bata! -antung #e!an ti(a# melebar : S%: %% L'SS : S%: %8 LM:S : S%: %% L'S6 : B %$%% inten!ita! n)rmal& reguler& bi!ing tambahan 0$1 : 'engembangan (a(a #anan F #iri

"anan ba+ah: S%: %8 L'S6

'alpa!i 'er#u!i

: 5remitu! raba #anan F #iri : S)n)r 3 S)n)r (i !emua lapang paru : S%: 8 #anan : S%: 8 #anan : S%: 8% #anan 0hepar1 : S68 04341 S6T 0$3$1 : (in(ing (a(a !e-a-ar (in(ing perut : peri!talti# 041 n)rmal : t,mpani : !upel& n,eri te#an 0$1& hepar ti(a# teraba& lien ti(a# teraba.

Bata! paru$hepar 2e(up relati7 (i 2e(up ab!)lut Au!#ulta!i 14. Ab()men : %n!pe#!i Au!#ulta!i 'er#u!i 'alpa!i

Bata! paru$lambung : S%: 8% #iri

1A. Ur)genital : (alam bata! n)rmal 16. ;luteu! : Baggy pants 0$1 1D. 9#!tremita! : a#ral (ingin $ $ :2T G 2 (eti# 1<. "u#u : #eruh 0$1& spoon nail 0$1& #)n#a7 0$1 9V4 STATUS G9;9 BB3U TB3U : 6&A3<&A ? 100 H F D6&A H : 6@3D2 ? 100 H F @A&< H 0$3 S6 G B !*)re G $2 S61 0$2 S6 G B !*)re G 0 S61 0$3 S6 G B !*)re G $2 S61 $ $ !ian)!i! $ $ $ $ )e(em $ $ $ $

BB3TB : 6&A3<&0 ? 100 F <1&2A H

"e!impulan !tatu! giBi : giBi #e!an #urang menurut antr)p)metri V4 DENVER DEVELOPMENTAL S<REEEN9NG TEST Ha!il te! per#embangan 6en>er ,aitu& per!)nal !)!ial !etara (engan ana# u!ia 1@&A bulan& a(apti7$m)t)ri# halu! !etara (engan ana# u!ia 1D&A bulan& (an baha!a !etara (engan ana# u!ia 2&A bulan& !erta m)t)ri# #a!ar !etara (engan ana# u!ia 1@&A bulan.

6ari ha!il ter!ebut (itemu#an a(an,a #eterlambatan pa(a a!pe# baha!a& a!pe# per!)nal !)!ial& m)t)ri# halu! (an m)t)ri# #a!ar. Ana# ter!ang#a global delayed development. V94 RESUME 'a!ien merupa#an ana# tunggal (i #eluargan,a ,ang (i#eluh#an )leh ibun,a #arena pa!ien belum (apat ber(iri !en(iri tanpa bantuan& namun ana# !u(ah (apat (u(u# tanpa (ibantu )leh )rang lain !e-a# u!ia < bulan. Ana# -uga (i#eluh#an be#um (apat berbi*ara !e!uai ana# !eu!iana,& pa!ien han,a (apat mengu*ap#an #ata .em)h/. 'a!ien (apat mengi#uti in!tru#!i (ari pemeri#!a (engan *u#up bai#. Saat (ila#u#an pemeri#!aan rutin& (i(apat#an BAB 041 3? (alam !ehari (engan #)n!i!ten!i pa(at& +arna #uning& len(ir (an (arah 0$1. Muntah 0$1& ra!a hau! 041& re+el& !a(ar& BA" tera#hir ti(a# a(a #eluhan& (emam 0$1& !e!a# 0$1& #e-ang 0$1. 'a!ien memili#i ri+a,at epilep!, !e-a# u!ia 1 tahun. 'a(a pemeri#!aan 7i!i# (i(apat#an #ea(aan umum tampa# !ehat& *)mp)! menti! (an giBi #e!an #urang& tan(a >ital !uhu 36&A 0:& na(i 7re#uen!i: 11A ?3menit& reguler& !imetri!& i!i (an tegangan *u#up& 7re#uen!i na7a!: 24 ?3menit& tipe ab()minal& #e(alaman *u#up& (an reguler. Ha!il te! per#embangan 6en>er ,aitu& per!)nal !)!ial !etara (engan ana# u!ia 1 tahun& a(apti7$m)t)ri# halu! !etara (engan ana# u!ia 1 tahun& (an baha!a !etara (engan ana# u!ia < bulan& !erta m)t)ri# #a!ar !etara (engan ana# u!ia 6 bulan. V994 DA:TAR MASALAH 1. Belum (apat ber(iri !ampai u!ia 3 tahun 6 bulan 2. Han,a (apat menu*ap#an !atu #ata 3. Ter(apat ri+a,at epilep!i 4. Ha!il te! per#embangan 6en>er& #emampuan baha!a !etara (engan u!ia 2& A bulan. V9994 ASSESMENT

<

1. Su!pe# gl)bal (ela, (e>el)pment 2. "eterlambatan per#embangan baha!a !etara ana# u!ia < bulan 3. ;iBi bai#

9=4 PENATALAKSANAAN 9(u#a!i : $ M)ti>a!i ibu (an #eluarga tentang pen,a#itn,a $ Stimula!i (i rumah (engan latihan ber(iri (engan bantuan $ Mening#at#an a!upan giBi pa!ien $ ")n!eling =4 PLANN9NG $ $ 9>alua!i (en>er ulang 2 minggu lagi Terapi 'h,!i)therap,: o Spee*h therap, o I*upati)n therap, o 5i!i)terapi =94 PROGNOS9S A( >itam A( !anam : b)nam : (ubia a( malam

A( 7ung!i)nam : (ubia a( malam

BAB 99 T9N>AUAN PUSTAKA A4 De6inisi ;l)bal 6e>el)pmental 6ela, (i(e7ini!i#an !ebagai #eterlambatan per#embangan !igni7i#an (alam (ua atau lebih ()main B4 E3i2e+i0l0-i Se#itar < per!en (ari !eluruh ana# u!ia lahir hingga 6 tahun (i (unia memili#i ma!alah per#embangan (an #eterlambatan pa(a !atu atau lebih area per#embangan. Se#itar 1$3 H ana# u!ia 0$A tahun (i (unia mengalami ;66. Sementara (i %n()ne!ia #hu!u!n,a (i a#arta& telah (ila#u#an Stimula!i 6ete#!i (an %nter>en!i 6ini Tumbuh "embang Ana# 0SS6%6T"1. Ha!iln,a& (ari 4D6 ana# ,ang (iberi pela,anan S6%6T"& (itemu#an AD 011&@H1 ana# (engan #elainan tumbuh #embang. A(apun lima -eni! #elainan tumbuh #embang ,ang paling ban,a# (i-umpai a(alah& 6ela,e( 6e>el)pment 0tumbuh #embang ,ang terlambat1 !eban,a# 22 ana#& ;l)bal 6ela,e( 6e>el)pment !eban,a# 4 ana#& giBi #urang !eba,a# 10 ana#& Mi#r)*hepali !eban,a# D ana# (an ana# ,ang ti(a# mengalami #enai#an berat ba(an (alam beberapa bulan tera#hir !eban,a# D ana#. <4 Pat0-enesis Ter(apat beberapa pen,ebab ,ang mung#in men,ebab#an ;l)bal 6ela,e( 6e>el)pment (an beberapa pen,ebab (apat (iterapi. Ileh #arena itu& pengenalan (ini (an (iagn)!i! (ini merupa#an hal ,ang penting. Beberapa eti)l)gi ,ang lain (iturun#an !e*ara geneti#. 10

'en,ebab ,ang paling !ering a(alah abn)rmalita! #r)m)!)m (an mal7)rma!i )ta#. Hal lain ,ang (apat berhubungan (engan pen,ebab ;66 a(alah #ea(aan #eti#a per#embangan -anin (alam #an(ungan. Beberapa pen,ebab lain a(alah in7e#!i (an #elahiran prematur. D4 Per*e+,an-an Ana* 2en-an GDD ")mp)nen per#embangan ,ang (iperi#!a pa(a ana# (engan ;66 a1 ")mp)nen m)t)ri# 0#emampuan m)t)ri# #a!ar !eperti bang#it

ber(iri& berguling& (anm)t)ri# halu! !eperti memilih ben(a #e*il1. b1 "emampuan berbi*ara (an baha!a0berbi!i#& meniru #ata& meneba#

!uara ,ang (i(engar& ber#)muni#a!i n)n >erbal mi!aln,a ge!ture& e#!pre!i +a-ah& #)nta# mata1. *1 "emampuan #)gniti7 0#emampuan untu# mempela-ari hal baru&

men,aring (an meng)lah in7)rma!i& mengingat (an men,ebut#an #embali& !erta memberi#an ala!an1. (1 "emampuan !)!ial (an em)!i 0intera#!i (engan )rang lain (an

per#embangan !i7at (an pera!aan !e!e)rang1. E4 Ge?ala Klinis Sebagian be!ar pemeri#!aan pa(a ana# (engan (ela, (e>el)pment (i7)#u!#an pa(a #eterlambatan per#embangan #emampuan #)gniti7& m)t)ri#& atau baha!a. ;e-ala ,ang ter(apat bia!an,a: $ $ $ "eterlambatan per#embangan !e!uai tahap per#embangan pa(a u!ian,a: ana# terlambat untu# bia! (u(u#& ber(iri& ber-alan. "eterlambatan #emampuan m)t)ri# halu!3#a!ar 2en(ahn,a #emampuan !)*ial

11

$ $

'erila#u agre!i7 Ma!alah (alam ber#)muni#a!i

:4 Pr0-n0sis ;l)bal 6e>el)pmen 6ela, memili#i #emung#inan pen,ebab ,ang berane#a ragam. "eterlambatan per#embangan (apat ter-a(i pa(a )ta# ana# !aat )ta# terbentu# pa(a ma!a ge!ta!i. 'en,ebab ,ang mung#in antara lain: lahir premature& #elainan geneti* (an here(iter& in7e#!i& tetapi !ering#ali pen,ebab ;66 ti(a# (apat (itentu#an. Se*ara umum& per-alanan pen,a#it ;66 ti(a# memburu# !eiring (engan +a#tu pertumbuhan ana#. G4 Dia-n0sis Beberapa pe()man memberi#an re#)men(a!i (iagn)!i!: $ $ $ $ 'emeri#!aan !it)geni# 'emeri#!aan fragile X molecular genetic. 'emeri#!aan metab)li* 'emeri#!aan neur)l)gi!: 99;& M2% H4 Penatala*sanaan Ti(a# a(a terapi #hu!u! bagi pen(erita ;66& tetapi untu# beberapa #ea(aan (apat (ila#u#an penatala#!anaan. i#a (itemu#an ma!alah (alam pen(engaran atau penglihatan& (apat (ila#u#an #)re#!i. 'erlu mengingat bah+a pen,ebab ;66 (apat !a-a ti(a# (i#etahui. "epe#aan terha(ap

12

#ea(aan$#ea(aan

,ang

(apat

membuat

#eterlambatan

per#embangan

men)l)ng tenaga me(i!& )rang tua& maupun guru pen(erita ;66.

DA:TAR PUSTAKA Behrman& 2i*har( 9. 01@<<1. %lmu "e!ehatan Ana# : Nel!)n. 9(. 12. a#arta : 9;:. Beth *e*il, L& !)+(en Lin(a A. 020021. Bu#u Sa#u "epera+atan 'e(iatri#& a#arta : 9;:. 69'"9S 2%. 01@@D1. 'e()man 6ete#!i 6ini Tumbuh "embang Balita. 9(. 10. a#arta : 6ire#t)rat Bina "e!ehatan "eluarga 9ngel& -),*e. 01@@<1. 'eng#a-ian 'e(iatri#& Alih Baha!a Tere!a& a#arta : 9;:. Mar#um& A.H. 01@@11. Bu#u A-ar Ana#. ili( %& a#arta : 5a#ulta! "e()#teran Uni>er!ita! %n()ne!ia. S)et-ing!ih. 01@@A1. Tumbuh "embang Ana#& -a#arta : 9;:. Suherman 0 1@@@ 1. Bu#u Sa#u 'er#embangan Ana#. a#arta : 9;:

13