Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan

Kami terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Illahi kerana dengan izinnya telah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk terus menyiapkan tugasan Pendidikan Moral ini mengikut waktu yang telah ditetapkan. Dalam menulis dan menyiapkan tugasan ini saya amat berterima kasih dan memberikan sepenuh penghargaan kepada semua pensyarah yang terlibat dalam Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah terutama yang dapat membantu dalam meyiapkan tugasan ini. #idak lupa !uga penghargaan ini diberikan kepada semua rakan seper!uagan yang telah bersama"sama berbincang$ bertukar"tukar %ikiran$ bersama mencari bahan dalam menghasilkan tugasan yang amat berguna untuk tatapan dan renungan kita bersama. &khir kata sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga dengan terhasilnya tugasan seperti ini akan memberikan panduan kepada semua pihak terutama yang terlibat secara langsung dengan kanak"kanak berkeperluan khas ini. n Mohd Khairil b. ulkurnain telah memberikan tun!uk a!ar dan kata"kata nasihat

ISI K&'D('G&'

#a!uk Penghargaan Isi Kandungan &lat"alat Penilaian Pendidikan Moral *adual Spesi%ikasi (!ian Soalan Pendidikan Moral Re%leksi Ru!ukan

Mukasurat i ii ) )+ ,-