Anda di halaman 1dari 7

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH ( YPLP DM PGRI

JT)

SMA PGRI GUMELAR


Jalan Pramuka No. 4 Gumelar, Banyumas. 53165. Email : smapgrigumelar@yahoo.com smapgri1gumelar@gmail.com (0281) 5700315

TERAKREDITASI : B

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2013/2014 ................................................................................................................................... Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : XII (dua belas) Program Studi : IPA/IPS Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Maret 2014 Waktu : 09.45 11.15 WIB ............................................................................................... PETUNJUK UMUM: 1. Tulislah identitas Anda pada Lembar Jawab UTS II (LJUTS II) yang sudah disediakan 2. Bacalah setiap soal dengan teliti 3. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau tidak lengkap 4. Jumlah soal sebanyak 30 butir soal Pilihan Ganda dengan 5 (lima) pilihan jawaban setiap soalnya dan 5 (lima) butir soal Essay 5. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang Anda anggap paling mudah 6. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas 7. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret PILIHAN GANDA Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D dan E didepan jawaban yang paling tepat! 1. Al Quran mengajak manusia untuk berfikir dan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, kejadian alam yang ada di langit dan di bumi dan di dalam diri manusia itu sendiri dengan berbagai cara bentuk dan ekspresi. Perhatikan QS Yunus: 101 berikut!

Penggalan ayat yang digaris bawahi memiliki arti ... A. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi B. Awan yang dikendalikan antara langit dan bumi C. Maka betebaranlah kamu di muka bumi D. KepunyaanNya apa yang ada di langit dan di bumi E. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi 2. Allah menciptakan langit dan bumi dengan membawa manfaat untuk makhlukNya khususnya manusia seperti siang dan malam, dan menciptakan lautan yang lepas sehingga kapal dapat berlayar. Perhatikan QS Al Baqarah: 164 berikut!

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

Sebagai seorang muslim yang baik kita perlu membiasakan diri memiliki perilaku terpuji sesuai dengan ayat tersebut diatas adalah ... A. Optimis terhadap segala sesuatu dengan tetap berdoa kepada Ilahi B. Manusia harus selalu menggunakkan akalnya serta berfikir positif bahwa semua kejadian pasti ada hikmahnya serta tidak ada yang sia-sia C. Menerapkan kehidupan berdasarkan keinginan kelompok dan lembaga D. Mengharapkan agar segala sesuatu sejalan dengan iradah dan kehendak dirinya E. tidak perlu belajar tekun, karena ada UN ulang 3. Dalam QS Al Baqarah: 164, Allah menyatakan bahwa Dia menghidupkan bumi yang kering dengan.... A. Meluapkan laut B. Menjadikan gunung meletus C. Mengganti siang dengan malam D. Menurunkan hujan E. Membuat orang-orang mengerti Hukum bacaan yang terdapat dalam bacaan A. B. C. D. E. 5. Idhgom bighunah Idhgom bilaghunah Mad arid lissukun Mad jaiz munfasil Iklab dan iqfa

4.

adalah....

Menurut QS Yunus: 101 segala kejadian dialam ini tidak akan berguna bagi.... A. Mereka yang takabur B. Orang yang mau bersyukur C. Mereka yang durhaka terhadap orangtua D. Orang-orang yang tidak berfikir E. Orang yang tidak beriman Salah satu bukti adanya Qada dan Qadar adalah.... A. Manusia yang lahir tidak dapat memilih jenis kelaminnya sendiri B. Seorang ibu yang belanja sesuai dengan uang yang dimilikinya C. Pedagang dipasar yang menjual pakaian dengan hartga mahal D. Penduduk di pegunungan yang mendapatkan air dengan susah payah E. Orang-orang di pedesaan yang bekerja sebagai petani Qada ialah kehendak Allah SWT mengenai segala keadaan, kebaikan dan keburukan sesuai dengan yang diciptakan dan tidak akan berubah sampai terwujudnya kehendak tersebut. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah SWT terhadap semua makhluk-Nya dalam bentuk-bentuk dan batasan tertentu baik mengenai zat maupun sifatnya. Qadar secara umum disebut sebagai takdir, dan takdir terbagi menjadi 2, yaitu; takdir mubram dan takdir muallaq. Berikut ini yang termasuk takdir muallaq adalah ....

6.

7.

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

A. B. C. D. E. 8.

Kematian Orangtua Jenis kelamin Keimanan Kelahiran


Ayat diatas menyatakan makna qada dan qadar sebagai. A. Kesadaran B. Ketetapan C. Perwujudan D. Kepastian E. Ukuran

9.

Segala sesuatu yang terjadia pada diri manusia sudah tertulis dalam. A. Akhirat B. Alam ghaib C. Alam barzah D. Alam roh E. Lauh mahfuz Ahmad Dhani ingin menggapai cita-citanya. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah SWT. Hal yang dilakukan Ahmad Dhani disebut. A. Takabur B. Ikhtiar C. Istiqomah D. Istitaah E. Tawakal Kerukunan antar umat beragama tidak berarti bekerjasama dalam bidang ... A. Pemerintah B. Sosial C. Ekonomi D. Aqidah E. Budaya Seorang muslim bila berjumpa dengan muslim lainnya disunnahkan mengucapkan salam, sedangkan menjawab salam hukumnya. A. Wajib B. Haram C. Sunah D. Makruh E. Mubah Yang tidak termasuk tata cara membangun dan menjaga persatuan dibawah ini adalah ... A. Saling bersilaturahmi B. Mematuhi peraturan-peraturan C. Saling mencari kesalah teman D. Disiplin dalam menjalankan tugas E. Tampil bersatu dengan rencana yang konkret Pernyataan yang menggambarkan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah. A. Bagaikan saudara kembar B. Bagaikan bangunan yang saling menguatkan C. Seperti kumbang dan bunga D. Seperti satu rumah E. Seperti satu pasukan

10.

11.

12.

13.

14.

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

15.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini! 1) Angelina Jolie selalu ramah pada semua teman di sekolah 2) Mariah Carey senantiasa menjaga kebersihan kelas pada hari piketnya 3) Mickel Jackson sering menegur apabila ada teman sekelas yang berbuat salah 4) Ahmad Dhani menjadi ketua kelas yang tidak membeda-bedakan perlakuan pada semua siswa sekelas 5) Frank Ribbery yang muslim berteman akrab dengan Brad Pitt yang Katolik Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, yang menunjukkan perbuatan menjaga kerukunan adalah nomor. A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 3, 4 E. 1, 4, 5

16.

Perilaku suka makan terlalu kenyang termasuk perbuatan.... A. Fitnah B. Gibah C. Hasud D. Israf E. Tabzir Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Hujurat : 12) Perilaku tercela yang harus kita hindari menurut arti ayat diatas adalah ... A. Fitnah B. Ghibah C. Riya D. Isyraf E. Tabzir Perhatikan QS Al Isra: 27 berikut!

17.

18.

Perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah.... A. Fitnah B. Ghibah C. Tabzir D. Riya E. Isyraf 19. Fitnah adalah kabar bohong tentang seseorang atau sekelompok irang tentang aib oranglain. Fitnah termasuk akhlak tercela yang dapat menjerumuskan pelakunya kepada api neraka. Perilaku yang harus kita lakukan untuk menghindari fitnah adalah ... A. Menambahi informasi yang kita dapat B. Mengurangi informasi untuk mengurangi fitnah yang ada C. Meneruskan setiap berita yang kita dapatkan D. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang fantastis E. Melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

20.

Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini! 1) Seorang pekerja pabrik menganggap ia akan menerima gaji yang cukup besar 2) Seorang karyawan melaporkan temannya bahwa ia tidak loyal kepada atasannya, padahal kaporan itu tidak benar 3) Komeng menceritakan aib Cak Lontong kepada teman-temannya 4) Seorang pedagang menuduh Olga telah mengambil barang dagangannya 5) Andre menyebarkan informasi bahwa Sule telah mencuri Hpnya, padahal HP Andre dipinjam adiknya sendiri Dari pernyataan diatas yang menunjukkan perilaku fitnah adalah.... A. 1, 2, 3 B. 2, 4, 5 C. 1, 2, 4 D. 2, 3, 5 E. 1, 3, 4 Ilmu yang mempelajari tentang hukum mawaris adalah.... A. Fiqih B. Muamalah C. Muhasabbah D. Faraid E. Hadits Ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan tetapi menerima dan menghabiskan sisanya adalah... A. Ashabul furud B. Zawil ahram C. Suami D. Ibu E. Assabat Berikut ini yang bukan merupakan penyebab seseorang menerima warisan adalah.... A. Tidak satu agama B. Perkawinan C. Hubungan sesama muslim D. Kekeluargaan E. Memerdekakan budak Seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Seorang suami, ibu, seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Perhatikan tabel berikut ini! No 1 2 3 4 Ahli Waris Suami Ibu Seorang anak laki-laki 2 orang anak perempuan No a b c d Bagian warisan 1/6 1/4 2/3 asobah

21.

22.

23.

24.

Pembagian waris yang benar adalah.... A. 1b; 2a; 3d; 4d B. 1b; 2a; 3c; 4d C. 1b; 2c; 3d; 4a D. 1b; 2a; 3d; 4c E. 1c; 2a; 3d; 4a 25. Bu Nunung wafat dengan meninggalkan ahli waris: ibu, suami dan 2 saudara seibu. Adapun harta waris yang ditinggalkan sebesar Rp. 36.000.000,00. Dari uraian tersebut maka bagian dari suami adalah.... A. Rp. 6.000.000,00 B. Rp. 12.000.000,00 C. Rp. 18.000.000,00
UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

D. Rp. 24.000.000,00 E. Rp. 30.000.000,00 26. Pembawa dan penyiar agama Islam ke Indonesia adalah orang yang berasal dari.... A. Pakistan dan Afganistan B. Mesir dan Syiria C. Arab dan Gujarat D. Turki dan Pakistan E. Gujarat dan Mesir Agama Islam pertama kali masuk ke Benua Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Negara Afrika yang pertama kali mengenal Islam adalah.... A. Mesir B. Ethiopia C. Sudan D. Maroko E. Aljazair Salah satu dari tiga kerajaan besar Islam pada masa pertengahan yang berpusat di India adalah.... A. Kerajaan Mughal B. Kerajaan Turki Usmani C. Kerajaan Safawi D. Kerajaan Samaniyah E. Kerajaan Gupta Perhatikan nama-nama kerjaan-kerajaan berikut! 1) Kerajaan Samudra Pasai 2) Kerajaan Majapahit 3) Kerajaan Banten 4) Kerajaan Demak 5) Kerajaan Kediri Dari pernyataan diatas yang merupakan kerjaan Islam di Indonesia adalah.... A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 2, 4, 5 E. 3, 4, 5 Negara diwilayah Asia Tenggara yang penduduknya mayoritas beragama Islam adalah.... A. Singapura dan Timor Leste B. Kamboja dan Fhilipina C. Thailand dan Indonesia D. Malaysia dan Vietnam E. Indonesia dan Malaysia

27.

28.

29.

30.

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII

ESSAY Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar! 31. 32. 33. 34. Sebutkan 2 tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam QS Al Baqarah: 164! Apa yang dimaksud iman kepada Qada dan Qadar? Jelaskan maksud dari fitnah lebih kejam daripada pembunuhan! Apabila seorang perempuan meninggal, ahli warisnya bapak, ibu, suami, dan dua anak lakilaki dan satu anak perempuan. Harta peninggalannya adalah sebanyak Rp. 2.800.000. Hitunglah bagian masing-masing ahli waris tersebut! 35. Siapakah pendiri Kerajaan Safawi di Persia?

UTS/II/PAI/SMA/PGRIGUMELAR/2014/III/IPA/IPS/XII