Anda di halaman 1dari 29

Ujian Diagnostik Bahasa Melayu

Pendidikan Khas Pemulihan

KEMAHIRAN 1 : Nama huruf kecil Arahan Guru : Tulis huruf-huruf yang disebu !leh guru"

KEMAHIRAN # : Nama huruf besar Arahan Guru : Tulis huruf-huruf yang disebu !leh guru"

KEMAHIRAN $ : %uku ka a & Arahan Guru : Tulis suku ka a & berdasarkan gambar"

KEMAHIRAN ' : %uku ka a K& Arahan Guru : Tulis suku ka a K& yang sesuai berdasarkan gambar"

KEMAHIRAN ( : )erka aan K&*K&

Arahan guru

: +ula kan ,erka aan yang sesuai berdasarkan gambar"

KEMAHIRAN - : )erka aan K&*K&*K&

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 0 : Melengka,kan ,erka aan dua suku ka a a/al

Arahan guru

&*K&" : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1 : Menulis ,erka aan K&K

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 2 : Melengka,kan ,erka aan dengan suku ka a

Arahan guru

a/al K&K" : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 13 : Melengka,kan ,erka aan dengan suku ka a

Arahan guru

a/al &*K&K" : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 11 : Menulis ,erka an dua suku ka a K&*K&K"

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1# : Menulis ,erka aan dua suku ka a K&K*K&"

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1$ : Menulis ,erka aan dua suku ka a K&K*K&K"

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1' : )erka aan K&*K&*K&K Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1( : )erka aan K&K*K&*K&K Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 1- : )erka aan K&*K&KK Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 10 : Menulis ,erka aan dengan suku ka a K&KK

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 11 : Menulis ,erka aan dua suku ka a &*K&KK"

Arahan guru

: .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN 12 : Menulis ,erka aan dua suku ka a K&K*K&KK" Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #3 : Menulis ,erka aan dua suku ka a K&KK*K& Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #1 : Menulis ,erka aan dua suku ka a a/al K&KK*K&K Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN ## : Menulis ,erka aan dua suku ka a a/al K&KK*K&KK Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #$ : )erka aan K&*K&*K&KK Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #' : )erka aan K&*K&K*K&KK Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #( : Menulis ,erka aan yang mengandungi dif !ng dan 4!cal berganding" Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #( : Menulis ,erka aan yang mengandungi dif !ng dan 4!cal berganding" Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #- : Menulis ,erka aan yang mengandungi huruf K!ns!nan bergabung" Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"

KEMAHIRAN #- : Menulis ,erka aan yang mengandungi huruf K!ns!nan bergabung" Arahan guru : .engka,kan ,erka aan berdasarkan gambar di ba/ah ini"