Anda di halaman 1dari 4

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUSSALAM BAMBONG KEC.

DELIMA
Jl. Sanggeu-Reubee Km. 6,5 Bambong Kec. Delima Kab. Pidie Aceh Kode Pos 24162

omo! )am*i!an Pe!ihal

" #45$PP% .BB$2#1& "" Permohonan

Bambong, 1' %a!e( 2#1& Ke*ada +(h, BAPAK ,-B.R -R A/.0 diBanda Aceh

Dengan 0o!ma(, Dengan mengha!a* !idha Allah s1(, semoga 2i(a selalu dalam lindungan- 3a dan selalu be!s3u2u! 2e*ada- 3a aga! senan(iasa menda*a( lim*ahan !ahma( 3ang be!li*a( ganda, amin. Dalam u*a3a mening2a(2an 2ese4ah(e!aan mas3a!a2a( di bidang agama, ma2a sanga( dibu(uh2an adan3a *e!luasan *embangunan mes4id dan *e!bai2an sa!ana dan *!asa!ana *endu2ung (em*a( *e!ibada(an, ma2a dengan ini 2ami Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong sanga( mengha!a*2an ban(uan dan du2ungan da!i ba*a2 aga! da*a( (e!la2sanan3a 2einginan mas3a!a2a( Kemu2iman Bambong. -n(u2 *e!(imbangan Ba*a2 (u!u( 2ami lam*i!2an" Pe!mohonan sing2a( dan *!o*osal Su!a( Ke(e!angan da!i 2e*ala desa Re2omendasi /ama( Delima Re2omendasi Bu*a(i Pidie Susunan Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong Rencana Angga!an Bia3a 3ang dibu(uh2ah dan gamba!

Sehubungan dengan hal (e!sebu(, ma2a dengan ini 2ami memohon dengan *enuh !asa ho!ma( 2ami 2e*ada Ba*a2 un(u2 da*a( memban(u *embangunan mes4id 2ami bai2 be!u*a dana a(au*un dalam ben(u2 ba!ang. A(as *e!ha(ian dan ban(uan Ba*a2 (e!lebih dahulu 2ami Pani(ia dan %as3a!a2a( Bambong menguca*2an !ibuan (e!ima2asih. Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong Ke(ua -mum

DRS.

. RA!ALI "ACOB

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUSSALAM BAMBONG KEC. DELIMA


Jl. Sanggeu-Reubee Km. 6,5 Bambong Kec. Delima Kab. Pidie Aceh Kode Pos 24162

omo! )am*i!an Pe!ihal

" #46$PP% .BB$2#1& "" Permohonan

Bambong, & 5b!ua!i 2#14 Ke*ada +(h, BAPAK 0. )-K%A /% diBanda Aceh

Dengan 0o!ma(, Dengan mengha!a* !idha Allah s1(, semoga 2i(a selalu dalam lindungan- 3a dan selalu be!s3u2u! 2e*ada- 3a aga! senan(iasa menda*a( lim*ahan !ahma( 3ang be!li*a( ganda, amin. Dalam u*a3a mening2a(2an 2ese4ah(e!aan mas3a!a2a( di bidang agama, ma2a sanga( dibu(uh2an adan3a *e!luasan *embangunan mes4id dan *e!bai2an sa!ana dan *!asa!ana *endu2ung (em*a( *e!ibada(an, ma2a dengan ini 2ami Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong sanga( mengha!a*2an ban(uan dan du2ungan da!i ba*a2 aga! da*a( (e!la2sanan3a 2einginan mas3a!a2a( Kemu2iman Bambong. -n(u2 *e!(imbangan Ba*a2 (u!u( 2ami lam*i!2an" Pe!mohonan sing2a( dan *!o*osal Su!a( Ke(e!angan da!i 2e*ala desa Re2omendasi /ama( Delima Re2omendasi Bu*a(i Pidie Susunan Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong P!og!es Pe2e!4aan Bese!(a ,amba! Rencana Angga!an Bia3a 3ang dibu(uh2ah

Sehubungan dengan hal (e!sebu(, ma2a dengan ini 2ami memohon dengan *enuh !asa ho!ma( 2ami 2e*ada Ba*a2 un(u2 da*a( memban(u *embangunan mes4id 2ami bai2 be!u*a dana a(au*un dalam ben(u2 ba!ang. A(as *e!ha(ian dan ban(uan Ba*a2 (e!lebih dahulu 2ami Pani(ia dan %as3a!a2a( Bambong menguca*2an !ibuan (e!ima2asih. Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong Ke(ua -mum

DRS.

. RA!ALI "ACOB

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUSSALAM BAMBONG KEC. DELIMA


Jl. Sanggeu-Reubee Km. 6,5 Bambong Kec. Delima Kab. Pidie Aceh Kode Pos 24162

omo! )am*i!an Pe!ihal

" #4'$PP% .BB$2#1& "" Permohonan

Bambong, & 5b!ua!i 2#14 Ke*ada +(h, BAPAK 0. 6A7 -DD7 0A%7D 8)e( Bugeh9 diBanda Aceh

Dengan 0o!ma(, Dengan mengha!a* !idha Allah s1(, semoga 2i(a selalu dalam lindungan- 3a dan selalu be!s3u2u! 2e*ada- 3a aga! senan(iasa menda*a( lim*ahan !ahma( 3ang be!li*a( ganda, amin. Dalam u*a3a mening2a(2an 2ese4ah(e!aan mas3a!a2a( di bidang agama, ma2a sanga( dibu(uh2an adan3a *e!luasan *embangunan mes4id dan *e!bai2an sa!ana dan *!asa!ana *endu2ung (em*a( *e!ibada(an, ma2a dengan ini 2ami Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong sanga( mengha!a*2an ban(uan dan du2ungan da!i ba*a2 aga! da*a( (e!la2sanan3a 2einginan mas3a!a2a( Kemu2iman Bambong. -n(u2 *e!(imbangan Ba*a2 (u!u( 2ami lam*i!2an" Pe!mohonan sing2a( dan *!o*osal Su!a( Ke(e!angan da!i 2e*ala desa Re2omendasi /ama( Delima Re2omendasi Bu*a(i Pidie Susunan Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong P!og!es Pe2e!4aan Bese!(a ,amba! Rencana Angga!an Bia3a 3ang dibu(uh2ah

Sehubungan dengan hal (e!sebu(, ma2a dengan ini 2ami memohon dengan *enuh !asa ho!ma( 2ami 2e*ada Ba*a2 un(u2 da*a( memban(u *embangunan mes4id 2ami bai2 be!u*a dana a(au*un dalam ben(u2 ba!ang. A(as *e!ha(ian dan ban(uan Ba*a2 (e!lebih dahulu 2ami Pani(ia dan %as3a!a2a( Bambong menguca*2an !ibuan (e!ima2asih. Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong Ke(ua -mum

DRS.

. RA!ALI "ACOB

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUSSALAM BAMBONG KEC. DELIMA


Jl. Sanggeu-Reubee Km. 6,5 Bambong Kec. Delima Kab. Pidie Aceh Kode Pos 24162

omo! )am*i!an Pe!ihal

" #4:$PP% .BB$2#1& "" Permohonan

Bambong, & 5b!ua!i 2#14 Ke*ada +(h, ;;;;;;;;;;;.. di;;;;;;;;..

Dengan 0o!ma(, Dengan mengha!a* !idha Allah s1(, semoga 2i(a selalu dalam lindungan- 3a dan selalu be!s3u2u! 2e*ada- 3a aga! senan(iasa menda*a( lim*ahan !ahma( 3ang be!li*a( ganda, amin. Dalam u*a3a mening2a(2an 2ese4ah(e!aan mas3a!a2a( di bidang agama, ma2a sanga( dibu(uh2an adan3a *e!luasan *embangunan mes4id dan *e!bai2an sa!ana dan *!asa!ana *endu2ung (em*a( *e!ibada(an, ma2a dengan ini 2ami Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong sanga( mengha!a*2an ban(uan dan du2ungan da!i ba*a2 aga! da*a( (e!la2sanan3a 2einginan mas3a!a2a( Kemu2iman Bambong. -n(u2 *e!(imbangan Ba*a2 (u!u( 2ami lam*i!2an" Pe!mohonan sing2a( dan *!o*osal Su!a( Ke(e!angan da!i 2e*ala desa Re2omendasi /ama( Delima Re2omendasi Bu*a(i Pidie Susunan Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong P!og!es Pe2e!4aan Bese!(a ,amba! Rencana Angga!an Bia3a 3ang dibu(uh2ah

Sehubungan dengan hal (e!sebu(, ma2a dengan ini 2ami memohon dengan *enuh !asa ho!ma( 2ami 2e*ada Ba*a2 un(u2 da*a( memban(u *embangunan mes4id 2ami bai2 be!u*a dana a(au*un dalam ben(u2 ba!ang. A(as *e!ha(ian dan ban(uan Ba*a2 (e!lebih dahulu 2ami Pani(ia dan %as3a!a2a( Bambong menguca*2an !ibuan (e!ima2asih. Pani(ia Pembangunan %es4id u!ussalam Bambong Ke(ua -mum

DRS.

. RA!ALI "ACOB

Anda mungkin juga menyukai