Anda di halaman 1dari 2

Prinsip KSSR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah mengekalkan kesemua prinsip KBSR. Prinsip ini dikekalkan kerana masih sesuai dan relevan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik. Prinsip-prinsip tersebut adalah seperti berikut:

Pendekatan Bersepadu Tumpuan utama diberikan kepada pendekatan bersepadu. Unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya u!ud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi, !asmani dan sosial. Perkembangan Individu Secara Menyeluruh KSSR digubal untuk memastikan semua mata pela!aran berperanan untuk memenuhi keperluan intelek, rohani, emosi, !asmani dan sosial. Setiap potensi murid dikembangkan se"ara bersepadu. Pendidikan Saksama Untuk Semua Murid KSSR memberi peluang yang luas dan saksama kepada semua murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang menyeluruh dan seimbang. Pendidikan Seumur Hidup KSSR menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh semua murid sebagai asas untuk menghadapi "abaran kehidupan seharian dan pendidikan sepan!ang hayat. http:##kssr.bpk.my#pengenalan#prinsip