Anda di halaman 1dari 2

Rokok ragut 10,000 nyawa setiap tahun di Malaysia

KOTA KINABALU - Kira-kira 10,000 penduduk Malaysia meninggal dunia akibat meng isap tembakau setiap ta un, kata !r Amer "iddi# Amer N$rdin, penyelaras %usat %enyelidikan dan Ker&asama Ketagi an Nik$tin 'NA())*, kumpulan penyelidikan mengenai penagi an nik$tin %usat "ains Ketagi an Uni+ersiti Malaya 'UM)A"*, "ambil menyi-atkan perkara itu sebagai sesuatu yang membimbangkan, beliau berkata, angka tersebut mungkin anya men.erminkan seba agian ke.il daripada keadaan sebenar, /0umla mereka mungkin lebi ramai, "ebagai .$nt$ , bagi tiap se$rang yang dikenal pasti, mungkin sembilan 'kes* lagi yang tidak dikenal pasti atau dilap$rkan dan kira-kira 10 peratus rakyat Malaysia meng isap tembakau setiap ari,,, ini bererti ia mungkin mengakibatkan lebi banyak kematian pada masa akan datang, /Apabila kita ber.akap tentang kesan daripada meng isap tembakau, terlintas di -ikiran kita tentang kanser, Tetapi, ingatla ba a2a meng isap tembakau &uga merupakan -akt$r utama atau penyumbang bagi pelbagai penyakit &antung dan paru-paru serta pelbagai &enis kanser, /"ebenarnya, ia merupakan penyebab utama bagi apa &ua penyakit yang kita adapi di $spital,/ katanya pada sidang ak bar bersempena "imp$sium %enga2alan Tembakau "aba 1013 di kampus utama Uni+ersiti Malaysia "aba 'UM"* di Likas dekat sini, ari ini, Turut adir %engara Institut In$+asi Kesi atan Kebangsaan 'NI4I* dan %engara Bersama Turanga T$ba..$ (esear. 5r$up di Uni+ersity $- Au.kland, Ne2 6ealand %r$- !r ) rist$p er Bullen7 pr$- madya di 0abatan %erubatan Kemasyarakatan dan %en.ega an Uni+ersiti Malaya !r 8ari9a M$ d 4airi7 !ekan %engasas Lin.$ln Uni+ersity )$llege !ental ". $$l !r (a ima Abdul Kadir7 Timbalan %engara %enyakit Tidak Ber&angkit di 0abatan Kesi atan "aba !r Nirmal Kaur dan pakar perubatan keluarga !r 8au9ia Abd Ma&id, !r Amer "iddi# berkata, ka&ian menun&ukkan seba agian besar peruntukan bagi kesi atan anya bertumpu pada tiga penyakit utama - penyakit &antung, paruparu dan kanser,

/Ini bererti sekiranya kita dapat menyekat amalan meng isap tembakau, mungkin kita dapat men.ega masala kesi atan lain daripada berkembang dalam temp$ terdekat, /0ika kita mer$k$k ari ini, kesannya tidak keli atan es$k, selalunya ia keli atan selepas 10, 10, 30 ta un kemudian dan sekiranya kita mempunyai &umla peng isap tembakau yang ramai sekarang, kita akan anya dapat meli at masala sebenarnya 10 ta un akan datang apabila kita dapati ramai $rang yang mengalami penyakit &antung dan kanser dengan tiba-tiba datang untuk mendapatkan perk idmatan kesi atan daripada kita,/ katanya sambil menamba ba a2a sesetenga per$k$k adala rema&a, Ole itu, !r Amer "iddi# mengalu-alukan usa a mengan&urkan "imp$sium Ka2alan Tembakau "aba $le UM)A", UM" dan 4$spital :ueen ;li9abet K$ta Kinabalu, Beliau berkata, simp$sium ini bertu&uan memperkenalkan akti+iti penga2alan tembakau kepada seramai mungkin penyedia pen&agaan kesi atan di "aba serta mereka yang berminat tentang penga2alan tembakau, se&a&ar dengan k$mitmen Malaysia ter adap K$n+ensyen (angka Ker&a bagi %enga2alan Tembakau '8)T)* yang ditandatanganinya pada 100<, - Bernama