Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN PERNYATAAN PROFESIONAL Saya CHUNG GEE

YEE (940308-07-5085) akan menjalani pro ram Pen alaman !era"a"kan Sekola# $P!S% pa&a '( Ma) *+(, #in a +, April *+(, &i SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) KHING MING 44000 KUALA KUBU BAHRU SELANGOR !ARUL EHSAN" Pro ram P!S ini mem-erikan pel.an kepa&a "aya .n/.k men&e&a#kan &iri kepa&a pen .r."an "e-enar &i "e"e-.a# "ekola# ren&a#0 Den an ini1 "aya akan menyenaraikan perkara2perkara yan -akal "aya lak.kan &i "ekola# "ema"a menjalani pro ram P!S "aya0 An/ara perkara2perkara yan pa/./ "aya )apai "ema"a menjalani P!S &i "ekola# /er"e-./ a&ala# "eper/i -erik./ 3 (0 Menem. rama# .r. -e"ar 4 pen/a&-ir "ekola# ini -a i men e/a#.i kea&aan "ekola# -.kan "a#aja &ari "e i aka&emik m.ri&2m.ri& mala# pen .r."an "e"e-.a# "ekola# i/.0 *0 Menem. rama# kerani 4 "/a5 "ekola# -a i men e/a#.i pen/a&-iran "ekola# &an memperole#i makl.ma/ -erkai/an "ekola# &aripa&a kerani 4 "/a5 "ekola# ini0

'0 Memer#a/i ak/i6i/i2ak/i6i/i yan &ijalankan &i "ekola# ini &an men)ari makl.ma/ /en/an ra"ional ak/i6i/i /er"e-./ &ijalankan0 ,0 Men am-il am-ar 4 6i&eo 4 rakaman in5ra"/.k/.r "er/a kem.&a#an yan /er&apa/ &i "ekola# ini &an memer#a/i -a aimana in5ra"/.k/.r /er"e-./ men&a/an kan 5ae&a# kepa&a m.ri& "ekola# ini0

70 Menjalani /em. -.al -er"ama .r. /en/an -a aimana "eoran men

.r. -ole#

alakkan perkem-an an "o"io emo"i kanak2kanak &an "eja.# manaka#

"eoran

.r. perl. men e/a#.i perkai/an Pia e/8" 9on"er6a/ion Ta"k" .n/.k

men #a"ilkan pen ajaran &an pem-elajaran yan -erke"an &an )emerlan 0 :0 Memili# m.ri&2m.ri& &aripa&a "e/iap perin ka/ "e)ara ra;ak .n/.k men&apa/kan &a/a perkem-an an 5i<ikal &an melak"anakan Ujian Pia e/ $Pia e/8" 9on"er6a/ion Ta"k"%0 =0 Menem. rama# "e)ara ra;ak -er"ama pen/a&-ir "ekola#1 i-. -apa1 "/a5 -.kan aka&emik1 m.ri&2m.ri& /a#ap "a/. &an &.a1 &an j. a kaki/an an "ekola# .n/.k men&apa/kan makl.ma/ yan le-i# /erperin)i /en/an ma/a pelajaran Pen&i&ikan M.<ik &an ak/i6i/i2ak/i6i/i m.<ikal yan &ijalankan &i "ekola# ini0 Saya -er#arap &apa/ melak"anakan perkara2perkara yan &i"enaraikan &i a/a" ".paya "aya &apa/ men)apai o-jek/i5 pro ram P!S yan /ela# &iran)an 0 Yan -enar1 Di"a#kan >le#

????? $9@UNG GEE YEE% PISMP MUZIK SEMESTER ( IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN PA@ANG DARUL MAKMUR0

00000000000000000000000000 $% GURU !ESAR SJK $9% K@ING MING ,,+++ KUALA KU!U !A@RU SELANG>R DARUL E@SAN0

Anda mungkin juga menyukai