Anda di halaman 1dari 2

contoh Surat Kiriman Rasmi Surat Aduan Nazleen Bte AhmadNo .

. 3 Jalan Bunga Matahari Singapura 443420 26 September 2007 Pegawai Perhubungan Kementerian Persekitaran 7. Jalan Sentosa Singapura 112999 Tuan, Aduan Tentang Pantai Yang Tercemar M e r u j u k p e r k a r a d i a t a s , s a ya , N a z l e e n B t e A h m a d , se o r a n g p e l a j a r d a r i S e k o l a h Menengah Tanjung Bunga ingin mengadu tentang pantai yang terletak berdekatan sekolah sayaya n g k i a n t e r c e m a r . S a ya j u g a i n g i n m e m b e r i b e b e r a p a c a d a n g a n a g a r p i h a k t u a n d a p a t mengambil langkahlangkah yang sewajarnya bagi memajukan pantai ini sebagai destinasipelancongan. Pantai yang saya sebutkan di atas, dahulunya merupakan sebuah pantai yang indah danbersih. Kebelakangan ini saya dapati terdapat sebilangan pengguna yang telah mengubahkeadaan pantai ini. Kini, pantai tersebut penuh dengan sampah sarap. Sampah sarap ini bolehsahaja didapati di tepian pantai, tetapi juga di laut. Akibat daripada hal ini, banyak serangga danbinatang pemusnah sudah mula kelihatan berkeliaran di sana sini, membuat pantai tersebut tidaksesuai untuk aktiviti bersantai. Selain sampah, kerap juga air laut dicemari minyak yang tumpahdari kapal-kapal besar. Saya harap denda yang lebih ketat dikenakan kepada sesiapa yang didapati bersalahmencemarkan kawasan pantai ini. Selain itu, pihak tuan juga boleh menganjurkan satu kempenyang boleh menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat negara ini tentang tanggungjawabmereka menjaga kebersihan dan keindahan pantai tersebut. A k h i r s e k a l i , p a n t a i ya n g b e r s i h b o l e h m e n j a d i s a t u d a ya t a r i k a n p a r a p e l a n c o n g . Memandangkan ekonomi Singapura banyak bergantung kepada industri pelancongan, pantaitersebut boleh dijadikan sebagai satu daya tarikan pelancong. Selain daripada pantai yangbersih, saya sarankan agar pantai tersebut dibangunkan. Kemudahan ataupun perkhidmatans e p e r t i s u k a n a i r m a h u p u n p e m b i n a a n c a l e t b o l e h d i f i k i r k a n . T e n t u s e k a l i d e n g a n a d a n ya kemudahan dan perkhidmatan seperti ini, pantai ini dapat dimajukan lagi.

S a ya a m a t b e r h a r a p a g a r p i h a k t u a n m e n g a m b i l t i n d a k a n s e c e p a t m u n g k i n b a g i mengatasi masalah pantai yang tercemar ini. Saya juga berharap cadangancadangan yang telahsaya berikan akan dipertimbangkan. Yang benar _______________________ Nazleen Bte Ahmad (Pelajar Sekolah Menengah Tanjung Bunga)