Anda di halaman 1dari 7

02.

01

Ucapan Pengerusi Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Umul-Kitab. Syukur kerana dapat bersama dalam mesyuarat guru kali ke-2 bagi tahun 2007. Tahniah kepada semua guru yang telah selesai menyemak kerta ujian PK S dan juga telah selesai masukkan markah dalam sistem aplikasi markah. Pengerusi mem!h!n maa" atas sebab mesyuarat guru kali ke-2 le#at dijalankan . Perjumpaan guru sepatutnya dibuat lap!ran dan dikepilkan bersama minit mesyuarat guru yang akan dijalankan.Terima kasih atas kerjasama yang diberikan !leh semua guru dalam menjayakan setiap akti$iti.

02.02 Membentang minit mesyuarat yang lalu. Setiausaha membentangkan minit mesyuarat kali pertama bagi tahun 2007 untuk disahkan. %n. &uhd. Shukri mencadangkan minit mesyuarat disahkan dan dis!k!ng !leh %n. Shahabudin. 2.3 2.'.1 Perkara berbangkit Pengerusi memaklumkan supaya semua guru berpakaian rasmi semasa mesyuarat diadakan iaitu guru lelaki berkemeja manakala guru perempuan berbaju kurung atau baju yang bersesuaian dengan masjis rasmi. Pr!gram ()ra* perlu dijalankan sepuluh minit sebelum pulang. Tindakan + ,uru masa akhir. &esyuarat -gung P( , sepatutnya dijalankan pada bulan &ei yang lalu. &urid yang tidak dapat kuasai K(- 2& dan tidak mengikuti kelas pemulihan perlu dijalankan pr!gram ini !leh guru mengikut sukatan yang ditetapkan. Tindakan + Semua guru matapelajaran uddy Supp!rt tidak berjalan dengan lancar. acaan d!a mudah dan cek kuku murid tidak berjalan seperti yang dirancangkan. uku ringkasan mengajar masih belum lengkap diisi !leh guru. &isi dan 1isi tidak dilekatkan 2 maklumat peribadi juga tidak lengkap2 ruangan impak juga tidak ditulis. Tindakan + Semua guru.

2.'.2 2.'.' 2.'..

2.'./ 2.'.0 2.'.7

2.'.3 2.'.4 2.'.10

2.'.11

2.'.12 2.'.1'

02.0'.1.

2.'.1.

2.'.1/

2.'.10

2.'.17 2.'.13

&ata pelajaran bukan teras perlu ditulis ringkasan seperti mata pelajaran teras. Tahun 1 5 masih ada murid yang belum menjelaskan yuran dan perlu dikeluarkan surat. uku kedatangan murid masih ada guru kelas yang belum melengkapkan maklumat murid. Tindakan + ,uru kelas ,uru yang keluar #aktu persek!lahan perlu isi maklumat masa keluar dan masa pulang ke sek!lah. Tindakan + Semua guru. Semua guru WAJIB berada di tapak perhimpunan dan catat dalam buku rek!d mengajar. 6aman 7eb sek!lah- semua guru b!leh melibatkan diri dalam membuat sebarang buletin. Tindakan + Semua guru ,uru masih lagi mengamalkan budaya le#at masuk kelas pada masa pertama. Sepatutnya guru perlu menga#asi murid bukan penga#as. Tindakan + Semua guru &asih ada guru yang mengajar secara k!nstant. ,uru perlu pelbagaikan cara mengajar agar murid tidak b!san. -da guru yang mengajar sambil duduk dari a#al hingga akhir P 8 P.. -da guru yang tidak dapat hadir ke sek!lah dan le#at menghubungi pihak pentadbiran sehingga menimbulkan masalah untuk membuat jadual guru ganti. ,uru perlu memeriksa buku latihan murid dan hantar pada pentadbiran untuk disemak. Tindakan + Semua guru. Tandas 9 pada hari isnin masa perhimpunan 13.00.20072 guru yang bertugas umumkan baha#a tandas belakang kantin b!leh digunakan. Puan Salma diminta menerangkan tatacara penggunaan tandas. Tindakan + Pn. Salma %n. &uhd. Shukri mencadangkan agar -:K :a#atankuasa pend!kumensian diadakan perjumpaan. Pr!gram 6iterasi masih belum berjalan lancar

2.4 Ucapan Penolong anan Penta!biran " #n. A$i$an% 02.0..01 -lhamdulillah dan terima kasih atas kerjasamadan k!mitmen yang diberikan terutama dalam pr!gram Kep!ng2 kelas tambahan2 pr!gram kelas malam dan sebagainya. Pr!grama yang telah dijalankan ini bertujuan untuk mencapai kecemerlangan anak-anak didik kita. 02.0..02 udaya kerja SK;K sepanjang penilaian ialah + Sentiasa bersikap pr!"esi!nal semasa datang dan pulang persek!lahan. ,uru tepati masa. erada bersama murid mengikut masa yang ditetapkan. Stesyen P-6-S telah ditetapkan. ,uru yang memba#a murid setaipa kali menjalankan pr!gram di stesyen P-6-S perlu direk!dkan. P 6S- ,uru perlu membuat penilaian setiap murid dan sertakan bersama ujian pertengahan tahun untuk ditandatangani. Ketidak hadiran guru perlu dimaklumkan a#al. <uti tanpa &< perlu diisi b!rang cuti rehat khas. 02.0..0' &aa" sekirannya ada lap!ran yang menyentuh mana-mana pihak kerana segala penilaian yang dibuat ke atas guru adalah demi kebaikan bersama. 2.& 2./.1 2./.2 Ucapan P '#M "Pn. (alma% Terima kasih kepada semua guru atas kerjasama yang diberikan. Kebersihan kelas dan persekitaran sek!lah- keadaan kelas bertambah lengkap dan ceria. Kita perlu mengucapkan terima kasih kepada #aris murid yang men!l!ng membersihkan kelas. ,uru yang baik adalah guru yang peka dan prihatin. Tegur murid jika murid membuat salah supaya murid tahu kesalahan mereka. ,uru adalah m!del anak-anak didik. Sistem &aklumat &urid- guru kelas perlu isi maklumat murid denga lengkap dan serahkan pada Pn. Syakirah. Sekarang sudah masuk 0 bulan sepatutnya sudah lengkap. Kerjasama dari semua guru amat diharapkan. Kelas yang menerima murid baru perlu masukkan maklumat murid tersebut dalam S&&. =egister murid perlu dihantar sebelum ' haribulan setiap bulan untuk tindakan Pn. =!gayah. Setiap hari perlu tandatangani !leh

2./.'

2./..

2././ 2./.0

2./.7

02.0'.03

2./.3 2./.4

2./.10

guru kelas sebelum jam 4.00 pagi dan letak di rak yang telah ditetapkan di pejabat sek!lah. agi murid yang tidak hadir tanpa sebab sebanyak ' kali berturut-turut tulis P. agi murid yang sakit tulis S. &urid yang berkursus tulis hadir. Tindakan + ,uru kelas =&T- mulai 1 &ac makanan dinaikkan harga kepada =& 1.00 se!rang.Semua guru b!leh rasa makanan =&T dan beri k!men. Tindakan + ,uru Kelas Pertukaran &urid- =ek!d-rek!d murid perlu di ba#a bersama ke sek!lah baru iaitu rek!d kesihatan2 rek!d PK S2dan rek!d P6 S .Pastikan buku-buku tersebut ada di rak bilik 5%& bagi memudahkan urusan pertukaran Tindakan + Semua guru Semua guru perlu mengingatkan murid tentang tatacara berada di kantas dan tandas. aucer Tiusyen 9 uku ringkasan baucer tiusyen #ajin ditulis setiap kali mengajar dan hantar pada hari ditandatangani !leh guru besar. Sekirannya . kali murid yang sama tidak hadir2 tak layak klim bagi murid tersebut. Segala duit yang berkaitan denga n at duit kerajaan perlu ada lap!ran. =enungan bersama antaranya ialah + :(K- T(-;- &U=(; T(-;-6-5 S%K>6-52:(KT(-;- S%K>6-5 T(-;-6-5 P%K%=:--? K(T-. -pabila ada murid ada ' tanggung ja#ab yang mesti dilakukan iaitu memastikan muris selamat di ka#asan sek!lah. Pastikan murid berdisiplin kerana disiplin adalah asas kejayaan. ,uru perlu memastikan kebajikan dan hak murid dipenuhi. Terima kasih atas k!mitmen semua guru. Sem!ga kita sentiasa saling ingat-mengingati antara satu sama lain. *aporan Penolong anan okurikulum

2./.11

2.) 2.'.1 2.'.2

Tahniah da terima kasih atas kejayaan guru melatih anak murid dalam bidang k!kurikulum. Kejayaan murid adalah kejayaan guru. Pend!kumentasian perlu dibuat selepas selesai akti$iti yang dijalankan.

2.'.' 2.'..

Kemudahan tandas baru b!leh digunakan. &asalah elektrik di dalam kelas telah di baik pulih. :ika terdapat masalah berkaitan sila maklum untuk tindakan. Isu+Isu (emasa Pengerusi memaklumkan cuti ganti persek!lahan sempena 5ari =aya -idil"itri iaitu hari sabtu 10 :un 2007 ganti bagi 17 >kt!ber 2007 jadual hari rabu. Sabtu '0 :un 2007 ganti bagi 13 >kt!ber jadual ahri khamis dan Sabtu 23 :ulai 2007 ganti bagi 14 >kt!ber 2007 jadual hari jumaat. Penggunaan Termin!l!gi. Penggunaan ahasa &alaysia hendaklah digunakan bagi semua urusan 7aktu kerja pejabat ada ' peringkat Peringkat pertama 7.'0 pagi hingga ..'0 petang Peringkat ke-2 2 3.00 pagi hingga /.00 petang Peringkat ke-' 2 3.'0 pagi hingga /.'0 petang 7aktu kerja 4 jam termasuk rehat. <uri =ehat Khas 9 men@iarahi ahli keluarga yang rapat sahaja dibenarkan...................................................................... 5asil dapatan mesyuarat di :abatan Pelajaran ?egeri Perlis bersama pengarah antaranya ialah+ a. &init mesyuarat perlu siap dalam masa 2. jam b. Kehadiran guru #aktu pagi adalah mengikut masa yang ditetapkan c. ,uru bermasalah perlu buka "ail jika membuat kesalahan sebanyak ' kali. d. 6embaga peperiksaan bahagian pentaksiran akan datang ke sek!lah pada bila-bila masa berdasarkan item sek!lah. e. 5eadc!unt hendaklah dilaksanakan dengan baik dan tepat dan hantar sele#at-le#atnya 21 jun 2007 ke :P?. ". Plan strategi masih belum lengkap kerana masih ada guru yang belum serah. :ika ada masalah maklumkan dengan segera. g. Penggunaan masa luang- jangan keluar dari ka#asan sek!lah sesuka hati. h. Penyeliaan P 8 P hendaklah menhgikut pekeliling i. =ek!d matapelajaran bukan teras perlu ditulis.

2.4 2...1

2...2 2...'

2.... 2.../

j. Penggayaan dan pemulihan kurang dijalankan di dalam kelas. k. ,uru kurang menjalankan pembetulan atas kesilapan murid dalam buku latihan. l. :angan terlalu cepat menamatkan silibus. Perlu ikut perkembangan murid sejauh mana pencapaian mereka. m. Penilaian murid hendaklah dilaksanakan berdasarkan ujian "!rmati" atau sumati" n. agi guru yang tidak masuk kelas2 le#at masuk kelas dan tidak mengajar matapelajaran bukan teras adalah berd!sa. !. 6engkapkan sistem aplikasi peperiksaan. p. uddy Supp!rt System perlu tulis tarikh buat perjumpaan2apa masalah dan rek!dkan ). :adual kekerapan latihan perlu diisi !leh semua guru r. 6ekatkan headc!unt dalam kelas. s. &esyuarat panitia perlu dibuat dan beri hadiah galakkan jika perlu kepada murid. t. -nalisis dan p!stm!rtem perlu dijalankan bagi mencari peningkatan dan kelemahan murid u. Sek!lah perlu melanggan &etr! dan K!sm! $. 6embaga disiplin sek!lah2 5%& adalah pengerusi. #. Setiap murid perlu ada buku peraturan disiplin sek!lah. Tetapkan hukuman ke atas murid. :angan guna bahasa yang kurang enak. :angan h!kum murid sehingga memudaratkan. A. =umah sukan ditukarkan kepada rumah murid. y. B!kus kepada k!kurikulum akademik. ;uit diberi ikut jumlah muridC @. SP T- buat klim ikut bulan.;ata %&(S- ketepatan mengisi b!rang dan perlu c!p guru besar sebelum dihantar ke :P?. 2.& 02.0/.01 'al+,al *ain Pn. =!hana minta pencambahan minda dari guru-guru dalam memenuhi hak murid2 sedangkan tugas guru semakinhar semakin dibebani dengan tugas bukan P8P . Pn. &ahani 9perlu ambil tindakan bagi guru masa pertama yang tidak bersama murid supaya tidak timbul dalam setiap kali mesyuarat diadakan. &asa mesyuarat juga jangan terlalu panjang.

2./.2

2./.' 2./..

Pn. =!gayah meny!al tentang tarikh penyerahan rek!d murid. Pengerusi memaklumkan pada minggu depan. Pengerusi memaklumkan pada bulan :ualai kenaikan gaji semua guru. :adi sama-samalah kita tingkatkan pr!dukti$iti.

Ucapan Penanggu,an Pengerusi mengakhiri mesyuarat dengan Tasbih Ka"arah dan Surah -l- -sh. &esyuarat ditamatkan pada jam /./1 petang.

;isediakan !leh2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD EB-=-5F-T( T FUS>BBC SGU &esyuarat ,uru2 Sek. Keb. ;at!. Kayaman ;isemak >leh2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E P? 5:5. ( T(S-& T 5:. >T5&-? C Pengerusi &esyurat ,uru2 Sek. Keb. ;at!* Kayaman