Anda di halaman 1dari 5

RancanganPelaksanaanPengajarandanPembelajaran

UNIT 1 : PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA Mata Pelajaran Tahun Tema Tajuk Masa Standard Kandungan : Bahasa Malaysia Tahun 3 Bestari : 3 Bestari : 5. EkonomiKita / Unit 13 : Pembeli Bijak : 7.3 ! ".3 #a$i : 1.% Men&en$ar' men$e(am &an menyebut bunyi bahasa' iaitu abja&' suku kata' #erkataan' )rasa &an ayat &en$an betul. Standard Pembelajaran : 1.3.1 Men&en$ar' memahami' &an memberikan res#ons yan$ sesuai se(ara lisan atau $erak laku terha&a# arahan ber&asarkan ayat #erintah jenis ayat #ermintaan &an ayat #erintah jenis ayat suruhan &en$an betul. Kemah!ran "!teras! : 1.1 Menyebut ' memba(a &an memahami #erkatan suku kata terbuka. #bjekt!$ Pembelajaran Muri& berkeu#ayaan untuk: i. Men&en$ar' memahami &an memberikan res#on se(ara' lisan atau $erak laku terha&a# arahan ber&asarkan ayat #erintah' jenis ayat #ermintaan &an ayat #erintah jenis ayat suruhan &en$an betul.

ii. Bertutur'

berbual

&an

menyatakan

#ermintaan

men$$unakan #erkataan &an ayat yan$ sesuai &alam situasi ti&ak )ormal se(ara bertatasusila. #bjekt!$ "!teras! Muri& berkeu#ayaan untuk: i.Menyebut &an memba(a #erkataan suku kata terbuka &en$an sebutan yan$ betul. ii. Bina &an menulis #erkataan suku kata terbuka &en$an betul. EMK BBM%Bahan Med!a& : Keusaha*anan'Kreati+iti &an ,no+asi : bahan mauju&' ra&io &an #ita rakaman

"AN'KA(

AKTI)ITI Permainan 1KotakBera(un2 Me$e&arkankotakbera(un&iirin$imu3iksehin$$aberhenti Muri& yan$ akhirmeme$an$kotak' &imintamen$eluarkanobjek yan$ ter&a#at&alamkotaktersebut. Muri&4muri& lain &imintamenyatakanobjektersebut. Muri&menyatakanobjek4objek yan$ &itemui &i &alamkotaktersebut. Bersoalja*abtentan$ke$unaan&an)un$siobjek4objektersebut. o 5*uju&interaksi $uru &anmuri&6

*ATATAN Teknik : soalja*ab BBM : kotak ' ka&$ambar &anbahan mauju& 7am#iran 1 : ka&#erkataan

1 -ET ,./UK-, 0a&an$anmasa : 5 minit

Akt!+!t!Stesen % 78.9K8: 1 0a&an$anmasa: 15 minit .Muri&bere&arkestesenmen$ikutkum#ulan#en(a#aianmereka. Muri&&i#er&en$arkan&en$an(eritabertajuk 1Membantu,bu2 Muri&menjalankanakti+iti &istesenmasin$4 masin$ber&asarkantu$asanmereka. Kum#ulan 8 57,.U-6 Muri&men$isi#erkataan yan$ tertin$$alber&asarkan#etikan yan$ &i&en$ar. Kum#ulan B 5;reshiePer&ana6 Muri&menomborkanja*a#anmen$ikutsusunanber&asarkan#etikan yan$ &i&en$ar. Kum#ulan 0 5Per&ana6 Muri&men$isi#erkataan yan$ tertin$$alber&asarkan#etikan yan$
KUMP. A (PERDAN A) AKTIVI TI STES EN KUMP. C (LINUS) KUMP. B (FRESHIE PERDAN A)AA

Teknik : 8u&itori &an Kinestetik 7am#iran %: Ka&8kti+iti-tesen

.ota : 1. 0a&an$anuntukKemahiranMen&en$arBertutur Men$$unakankae&ahrakaman au&io Men&en$arsuara $uru ,nteraksiantaramuri&&en$anmuri&ataumuri&&en$an $uru Ber(eritaataumenyam#aikani&ea atau#an&an$anse(aralisan Men$$unakan#en&ekatan&i&ikhiburse#ertiberlakon' ber(erita' ber#uisi&anmenyanyi