Anda di halaman 1dari 14

PENGENALAN

Kecerdasan pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner Dilahirkan di Seranton pada 1943 Berketurunan Jerman Pengarang 18 buah buku dan ratusan artikel

TEORI KECERDASAN PELBAGAI


Gardner mengatakan kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anakanak mereka juga bodoh, begitu juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada diantara muridmurid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang keduaduanya adalah profesional.

KONSEP KECERDASAN
Definisi konsep kecerdasan pelbagai Kemahiran menyelesaikan masalah sebenar dalam kehidupan Kebolehan mencipta barang/perkhidmatan yang bernilai Berpotensi mencari/mencipta masalah untuk memperolehi pengetahuan baru

TANGGAPAN MENGENAI TEORI KECERDASAN


1) Tanggapan salah Kecerdasan adalah tetap Setiap individu hanya mempunyai satu jenis kecerdasan sahaja 2) Fakta sebenar Kecerdasan boleh dipelajari dan sentiasa berubah Sekurang-kurangnya, individu mempunyai 9 jenis kecerdasan

Kecerdasan Verbal Linguistik


Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk -

keboleban memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan


pengucapan dengan baik dan sempurna.

Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata,


ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari,

puisi, jenaka dan bercerita.

Kecerdasan Logik Matematik


Kebolehan menggunakan nombor, menaakul, mengenal pasti pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat (logik).

Melibatkan pemikiran saintifik, termasuk pemikiran


secara heuristik induktif dan deduktif, membuat inferens, mengkategori, generalisasi, perhitungan dan pengujian hipotesis. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol, rumus, penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan

Kecerdasan Fizikal Kinestatik


Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi, keseimbangan dan kelenturan

badan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan


idea dan perasaan. Contoh aktiviti: Tarian kreatif, drama, main peranan, aktiviti jasmani, latihan fizikal, pemain sukan dan seni pertahanan diri.

Kecerdasan Visual - Spatial


Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Berkepekaan terhadap warna, garis,

rentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara


spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. Contoh aktiviti: melukis, mengecat, skema warna, garis rentuk dan ruang, mencipta gambaran mental, imaginasi aktif, peta minda.

Kecerdasan Muzikal-Ritma
Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecenderungan ini

termasuk kepekaan terhadap ritma, melodi atau


kelangsingan suatu hasil muzik.

Contoh aktiviti: Persembahan muzik, bunyi vokal, bunyi instrumental, nyanyian dan drama lagu.

Kecerdasan Intrapersonal
Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambaran yang tepat

tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman,


kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi (kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui).

Kecerdasan Interpersonal
Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk

berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik


terhadap petanda tersebut.

Contoh aktiviti: komunikasi antara individu, latihan empati, latihan kolaboratif, memberi maklum balas, strategi dan pembelajaran kooperatif.

Kecerdasan Naturalis

Mengenali, menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna.

Sensitif terhadap alam sekitar. Contoh aktiviti : lawatan, kerja lapangan, dan membaca, mengkaji serta mengkategorikan flora dan fauna