Anda di halaman 1dari 6

AMALI 5: BULAN Tajuk : Terbit dan Terbenam Bulan Tujuan Amali : Mengkaji perubahan fasa-fasa bulan Pernyataan masalah:

Adakah peningkatan bilangan hari mempengaruhi fasa bulan? Pengenalan : Bulan adalah objek langit yang paling dekat dengan bumi. mata kasar. Bulan biasanya kelihatan pada !aktu malam melihat bulan setiap malam !alau pun langit bersih tanpa a!an Pembolehubah "K#$% menga!al pemboleh ubah& Manipulasi% Bilangan hari Bergerak balas % #erubahan fasa bulan Malar% 'enis kamera yang digunakan Hipotesis% "Menyatakan hipotesis& $emakin meningkat bilangan hari perubahan fasa bulan dapat diperhatikan Alat an ra as: Kamera kertas (atatan pensel !emahiran Proses "ains: Menga!al pemboleh ubah menyatakan hipotesis memerhati mentafsir data menggunakan perhubungan ruang dan masa menggunakan nombor mengelas berkomunikasi membuat inferens. Kerana jaraknya yang namun kita tidak boleh

paling dekat tersebut bulan adalah objek langit yang paling mudah dilihat dengan

Prose ur: ). Maklumat mengenai terbit dan terbenam bulan daripada buku majalah jurnal surat khabar atau internet di(ari. *. +okasi sesuai dipilih dan bulan yang terdapat di ka!asan itu diperhatikan setiap hari selama sebulan. ,. #emerhatian dijalankan menggunakan mata kasar. -. Kamera yang sesuai untuk mengambil gambar digunakan. .. Tarikh dan !aktu pemerhatian direkodkan. "Memerhati&

/. !e u ukan bulan dan sebarang perubahan bentuk bulan "termasuk juga sama ada hari tersebut hujan atau tidak& di(atatkan ke dalam jadual #Menggunakan nombor masa& 0. 1ata yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan. !eputusan % "Berkomunikasi& 'adual )% Keputusan pemerhatian amali bulan Tarikh Masa 6aktu % 7pm -7.,4 pm )- Ma( *4)3ua(a% +angit (erah " tidak hujan & 2ambar 3atatan pemerhatian "Mentafsir data& Mengelas Menggunakan perhubungan ruang dan

)* 'amadia!al )-,.5 +okasi % #aka Terengganu

8asa bulan% Bulan

hampir purnama

1arjah% 74-),. degrees

Bulan kelihatan pada malam ini kerana !aktu bulan terbenam adalah -.*4 pagi *4 Ma( *4)6aktu % 7.,4-)4.,4 pm )9 :abiula!al )-,, 5 8asa bulan% #urnama lama 3ua(a; +angit (erah

1arjah % **.-*04 degree

*, Ma( *4)3ua(a% +angit mendung *. :abiula!al )-,, 5

6aktu % 7pm- 7.,4 pm

+okasi % Terengganu "Besut &

8asa bulan% sabit lama "tua&

Bulan tidak kelihatan pada !aktu pemerhatian disebabkan oleh (ua(a

*/ Ma( *4)6aktu % /.*4 pagi *9 'amadila!al )-,. 5

3ua(a % (erah

8asa bulan % $abit lama " tua &

1arjah % -.-74 degree

Bulan kelihatan pada !aktu pemerhatian

Perbin$angan: "K#$% berkomunikasi & #eredaran bulan mengelilingi matahari menyebabkan bulan mempunyai fasafasa yang tersendiri. 8asa bulan ialah peringkat perubahan bentuk bulan yang ber(ahaya sepanjang pusingan di orbitnya mengelilingi bumi iaitu sebulan ijtimak. Kita (uma melihat sebahagian sahaja permukaan Bulan dari Bumi kerana ia berputar mengelilingi Bumi.

8asa purnama terjadi apabila bumi berada di antara bulan dan matahari. Bahagian bulan yang menerima (ahaya matahari hampir keseluruhannya terlihat di bumi dan bulan kelihatan seperti purnama. <ni dapat dilihat pada )- Ma(. $etelah itu bulan mengalami fasa purnama lama dan kemudian sabit lama . Bulan mempunyai !aktu terbit dan terbenam. =leh itu !alaupun langit bersih tanpa a!an kita tetap tidak boleh melihat bulan setiap malam. $ebenarnya bulan setiap hari selalu terbit dan terbenam se(ara teratur namun jikalau kita melihat bulan di !aktu yang salah pada malam hari maka kita tidak akan dapat melihat bulan di langit pada malam tersebut.. <ni kerana setiap malam atau setiap hari bulan terbit dan terbenam pada !aktunya yang tersendiri. 3ontohnya jika bulan baru mun(ul kita tidak dapat melihat bulan tersebut pada malam hari kerana terbit dan terbenam bulan baru hampir sama dengan terbit dan terbenam matahari. 1alam amali bulan ini (ontohnya pada *. Ma( *4)- bersamaan *9 'amadila!al )-,.5ijrah bulan tidak kelihatan di langit malam se!aktu pemerhatian pada tempoh !aktu 7 malam hingga 7.,4 malam kerana !aktu terbenam pada jam ..,/ petang dan !aktu terbitnya pada jam ..)0 pagi Bulan boleh kelihatan hampir setiap hari pada !aktu siang. >amun ini bergantung pada (ua(a pada hari tersebut dan sama ada matahari meman(arkan (ahaya yang terik atau pun tidak. Bulan tidak kelihatan di !aktu siang apabila bulan penuh bulan baru dan juga beberapa hari sebelum dan selepas bulan baru. Bulan juga boleh kelihatan pada !aktu malam apabila bulan memasuki fasa bulan purnama iaitu pada pertengahan bulan. Bulan hanya tidak kelihatan pada !aktu malam semasa kemun(ulan bulan bagi fasa bulan baru kerana terbitnya bulan hampir sama dengan terbitnya matahari dan begitu juga terbenam bulan hampir sama dengan terbenam matahari. 'adi pada !aktu malam setelah bulan baru kita tidak akan dapat melihat bulan di !aktu malam. $etiap hari bulan akan terbit dan terbenam le!at .) minit daripada malam sebelumnya. 'adi bulan kelihatan pada !aktu malam pada !aktu yang tertentu. Bulan juga akan kelihatan jika langit (erah dan bersih tanpa a!an. !esimpulan: #erubahan hari mempengaruhi fasa-fasa bulan yang kelihatan.

Anda mungkin juga menyukai