Anda di halaman 1dari 2

PERKARA Mata Pelajaran dan Kelas e"a # aj!

$ Masa Standard Pe"%elajaran &%je$ti' Pe"%elajaran

01.08.2013 (KHAMIS) Bahasa Malaysia ah!n 3 Program Nilam 07.20 07.50 pagi 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang ses ai nt k menambah kosa kata m m dan kosa kata istilah. Pada akhir pembela!aran dan penga!aran ini" m rid dapat# i. membaca dan memahami bahan kreatif nt k menambah kosa kata ii. membina dan men lis pelbagai !enis ayat berdasarkan bahan bacaan 1. M 2. M %. M &. M rid membaca bahan bacaan secara senyap. rid mengenal pasti isi$isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan. rid men lis sinopsis cerita berdasarkan bahan bacaan terseb t. rid melengkapkan b k nilam.

A$ti(iti B )"#s * BA)"#s * EMK Bahan Bant! Men+ajar Penilaian Pe"%elajaran dan Pen+ajaran Re'le$si

Nilai m rni' (era!inan dan berdikari )M(' (reati*iti dan ino*asi + k cerita dan b k nilam M rid dapat membaca dan memahami bahan kreatif nt k menambah kosa kata dan men lis sinopsis bahan bacaan dengan bet l.

e"a # aj!$ Masa Standard Pe"%elajaran &%je$ti' Pe"%elajaran

Pendidikan (eselamatan ,alan -aya .P(,-/ 0lat Pengekang dan (epentingannya 07.50 01.20 pagi P(,-' 6.2.5 Pada akhir pembela!aran dan penga!aran ini" m rid dapat# i. mengh raikan pandangan tentang kepentingan mengg nakan alat pengekang dengan mengem kakan alasan yang m nasabah. ii. menyatakan akibat daripada pengg naan alat pengekang dan akibat tidak mengg nakan alat pengekang. 1. M rid berb al tentang alat pengekang dan kepentingannya. 2. M rid membaca arahan teks di halaman 20. %. M rid berb al tentang kesan kemalangan dan tidak memakai tali keledar. &. M rid berbincang nt k membina ayat t nggal dan ma!m k berdasarkan pemerhatian. 5. M rid men lis !a2apan pada r angan yang diberi. 6. M rid menyatakan akibat bermain di tempat yang tidak selamat. Nilai m rni' +erhemah )M(' (reati*iti dan ino*asi +ahan ma ! d M rid dapat mengh raikan pandangan tentang kepentingan mengg nakan alat pengekang dengan mengem kakan alasan yang m nasabah.

A$ti(iti B )"#s * BA)"#s 20

EMK Bahan Bant! Men+ajar Penilaian Pe"%elajaran dan Pen+ajaran Re'le$si

Mata Pelajaran dan Kelas e"a # aj!$ Masa Standard Pe"%elajaran &%je$ti' Pe"%elajaran

Bahasa Malaysia ah!n 1 3ema 5' Mari +ertani 4 5nit 22 + ah$b ahan 3empatan .Mari +ernyanyi/ 10.20 11.20 pagi 6.5' 7(' &.1" 7P' &.1.2 4 6.7' 7(' 1.5" 7P' 1.5.1 4 ,iterasi' 5.0 .5.11/ Pada akhir pembela!aran dan penga!aran ini" m rid dapat# i. menyeb t dengan !elas dan memahami seni kata lag melal i nyanyian secara didik hib r ii. bercerita tentang b ah$b ahan yang terdapat dalam lag dengan tepat iii. ,iterasi' membina dan men lis perkataan yang mengand ngi s k kata (89(8(( 1. M rid berb al tentang b ahan$b ahan tempatan. 2. M rid membaca lirik di halaman 102 dengan seb tan yang bet l. %. M rid menyanyikan lag mengik t lirik terseb t. &. M rid membicarakan tentang b ah$b han yang terdapat dalam lirik lag . 5. M rid mencatat makl mat dalam b k t lis. 6. M rid melengkapkan latihan dalam b k akti*iti halaman 21. A$ti(iti ,iterasi 1. M rid diperkenalkan dengan perkataan dengan s k kata (8 dan (8((. 2. M rid menyeb t s k kata (8 dan (8(( secara ra2ak. %. M rid memb at latih t bi men lis dan memahami perkataan s k kata (89(8((. Nilai m rni' (er!asama )M(' (e saha2anan (ad h r f" kad gambar dan kad perkataan. M rid dapat menyeb t dengan !elas dan memahami seni kata lag melal i nyanyian secara didik hib r.

A$ti(iti B ) 102 BA) 38

EMK Bahan Bant! Men+ajar Penilaian Pe"%elajaran dan Pen+ajaran Re'le$si

Mata Pelajaran dan Kelas e"a # aj!$ Masa Standard Pe"%elajaran &%je$ti' Pe"%elajaran

Pendidi$an M-ral ah!n 3 5nit 10 ' (e! ! ran di sekolah4 +ertindak , ! r 11.50 pagi 12.50 tengah hari. 10.1.1" 10.1.2" 10.1.& Pada akhir pembela!aran dan penga!aran ini" m rid dapat# : Penaak lan menyenaraikan kepentingan bersikap ! ! r di sekolah. : Perasaan Menceritakan perlak an ! ! r di sekolah. : (ognitif Mengamalkan sikap ! ! r di sekolah. 1. M 2. M %. M &. M 5. M 6. M rid berb al tentang sit asi perl bersikap ! ! r. rid membaca dan memahami teks di halaman 71 dan 7;. rid berbincang mengenai sit asi dan nilai m rni ! ! r daripada teks. rid bercerita mengenai pengalaman bersikap ! ! r di sekolah. rid menyatakan perasaan setelah bersikap ! ! r terseb t. rid menyatakan kebaikan bersikap ! ! r di sekolah.

A$ti(iti B )"#s .8/.0

EMK Bahan Bant! Men+ajar Penilaian Pe"%elajaran dan Pen+ajaran Re'le$si

Nilai m rni' (e! ! ran )M(' (reati*iti dan ino*asi (ad sit asi dan kertas M rid dapat menyatakan bersikap ! ! r di sekolah dan cara mengamalkannya di sekolah.