Anda di halaman 1dari 16

MAKALAH STRUKTUR HEWAN SISTEM PERNAPASAN

Disusun oleh: Hanna Hanifa 1210702028

JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2012

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yan! telah "e"#erikan rah"at dan hidayah$%ya sehin!!a penulis dapat "enyelesaikan "akalah ini tepat pada &aktunya' Makalah ini "erupakan salah satu tu!as "ata kuliah Anato"i yan! di #erikan oleh Dosen pen!ajar' dala" "akalah ini penulis "e"#ahas tentan! Siste" Pernafasan den!an perti"#an!an "ateri di atas "erupakan #ahan (jian Se"ester sehin!!a dapat "e"#antu untuk le#ih "e"aha"i "ateri Anato"i fisiolo!i' Dala" pe"#uatan "akalah ini penulis "enyadari adanya #er#a!ai kekuran!an #aik dala" isi "ateri "aupun penyusunan kali"at' %a"un de"ikian per#aikan "erupakan hal yan! #erlanjut sehin!!a kritik dan saran untuk penye"purnaan "akalah ini san!at penulis harapkan' Akhirnya penulis "enya"paikan teri"a kasih kepada Dr' sekalian yan! telah "e"#a)a dan "e"pelajari "akalah ini' dan te"an$te"an

DAFTAR ISI *ata Pen!antar Daftar +si ,A, + ,A, ++ ,A, +++ ,A, +4 P-%DAH(.(A% A%AT/0+ DASA1 S+ST-0 P-1%A2ASA% P1/S-S S+ST-0 P-1%APASA%31-SP+1AS+ PADA 0A%(S+A *-.A+%A%35A%55(A% S+ST-0 P-1%APASA%31-SP+1AS+ PADA 0A%(S+A 1' *elainan35an!!uan3Penyakit Saluran Pernapasan 2' *elainan35an!!uan3Penyakit Dindin! Al6eolus 7' *elainan35an!!uan3Penyakit Siste" Transportasi (dara 8' Pen)e!ahan ,A, 4 P-%(T(P Daftar Pustaka

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Pen!ertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses "ulai dari pen!a"#ilan oksi!en pen!eluaran kar#ohidrat hin!!a pen!!unaan ener!i di dala" tu#uh' 0enusia dala" #ernapas "en!hirup oksi!en dala" udara #e#as dan "e"#uan! kar#ondioksida ke lin!kun!an' 1' Siste" pernafasan terdiri daripada hidun! trakea peparu tulan! rusuk otot interkosta #ronkus #ronkiol al6eolus dan diafra!"a ' 2' (dara disedot ke dala" paru$paru "elalui hidun! dan trakea ' 7' Dindin! trakea disokon! oleh !elan! ra&an supaya "enjadi kuat dan sentiasa ter#uka 8' Trakea #er)a#an! kepada #ronkus kanan dan #ronkus kiri yan! disa"#un!kan kepada peparu ' 9' *edua$dua #ronkus #er)a#an! la!i kepada #ronkiol dan al6eolus pada hujun! #ronkiol ' :' Al6eolus "e"punyai penyesuaian #erikut untuk "e"udahkan pertukaran !as : ; a < diliputi kapilari darah yan! #anyak ; # < dindin! sel yan! sete#al satu sel ; dindin! sel yan! nipis < ' ; ) < per"ukaan yan! luas dan le"#ap ' Mekanis a !e"na#asan A. Mekanis a ini $e"%a&a'i ke!a(a $a"ikan na#as (an &e %)san na#as . B. Ia e*i%a$kan !e")%a&an ke!a(a + /tot interkosta Tulan! rusuk Diafra!"a +sipadu ron!!a toraks Tekanan udara di peparu ,. Se asa $a"ik na#as /tot interkosta luar "en!e)ut; =Tulan! rusuk dinaikkan ke atas < > otot diafra!"a "en!e)ut ; =diafra!"a "enjadikannya leper < isipadu ron!!a toraks #erta"#ah dan tekanan udara peparu "enjadi rendah tekanan udara di luar yan! le#ih tin!!i "enolak udara kedala" peparu '

D. Se asa &e %)s na#as /tot interkosta luar "en!endur ; =Tulan! rusuk d"enurun ke #a&ah < > otot diafra!"a "en!endur ; =diafra!"a "elen!kun! ke atas < isipadu ron!!a toraks #erkuran! dan tekanan udara peparu "enjadi tin!!i tekanan udara dala" peparu yan! le#ih tin!!i "enolak udara keluar '

B. TUJUAN $ $ (ntuk "e"aha"i struktur or!an pernafasan (ntuk "e"aha"i fun!si or!an pernafasan dan dapat "enjelaskan fun!si or!an pernafasan

BAB II
Ana$. i Dasa" Sis$e Pe"na#asan

Siste" pernafasan pada dasarnya di#entuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru$ paru #eserta pe"#un!kusnya ;pleura< dan ron!!a dada yan! "elindun!inya' Di dala" ron!!a dada terdapat ju!a jantun! di dala"nya' 1on!!a dada dipisahkan den!an ron!!a perut oleh diafragma'

Saluran nafas yan! dilalui udara adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveoli' Di dala"nya terdapat suatu siste" yan! sede"ikian rupa dapat "en!han!atkan udara se#elu" sa"pai ke al6eoli' Terdapat ju!a suatu siste" pertahanan yan! "e"un!kinkan kotoran atau #enda asin! yan! "asuk dapat dikeluarkan #aik "elalui #atuk ataupun #ersin' Paru$paru di#un!kus oleh pleura' Pleura ada yan! "ene"pel lan!sun! ke paru dise#ut se#a!ai pleura visceral' Sedan!kan pleura parietal "ene"pel pada dindin! ron!!a dada dala"' Diantara pleura 6is)eral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yan! #erfun!si se#a!ai pelu"as sehin!!a "e"un!kinkan per!erakan dan pen!e"#an!an paru se)ara #e#as tanpa ada !esekan den!an dindin! dada'

1on!!a dada diperkuat oleh tulan!$tulan! yan! "e"#entuk ran!ka dada' 1an!ka dada ini terdiri dari costae ;i!a$i!a< sternum ;tulan! dada< te"pat se#a!ian i!a$i!a "ene"pel di depan dan vertebra torakal ;tulan! #elakan!< te"pat "ene"pelnya i!a$i!a di #a!ian #elakan!'

Terdapat otot$otot yan! "ene"pel pada ran!ka dada yan! #erfun!si pentin! se#a!ai otot pernafasan' /tot$otot yan! #erfun!si dala" #ernafas adalah se#a!ai #erikut :

1' interkostalis eksterrnus ;antar i!a luar< yan! "en!an!kat "asin!$"asin! i!a' 2' sternokleidomastoid yan! "en!an!kat sternu" ;tulan! dada<' 7' skalenus yan! "en!an!kat 2 i!a teratas' 8' interkostalis internus ;antar i!a dala"< yan! "enurunkan i!a$i!a' 9' otot perut yan! "enarik i!a ke #a&ah sekali!us "e"#uat isi perut "endoron! diafra!"a ke atas' :' otot dala" diafra!"a yan! dapat "enurunkan diafra!"a'

Per)a#an!an saluran nafas di"ulai dari trakea yan! #er)a#an! "enjadi #ronkus kanan dan kiri' 0asin!$"asin! #ronkus terus #er)a#an! sa"pai den!an 20$29 kali se#elu" sa"pai ke al6eoli' Sa"pai den!an per)a#an!an #ronkus terakhir se#elu" #ronkiolus #ronkus dilapisi oleh )in)in tulan! ra&an untuk "enja!a a!ar saluran nafas tidak kolaps atau ke"pis sehin!!a aliran udara lan)ar'

,a!ian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli' Di sini terjadi pertukaran oksi!en dan kar#ondioksida dari pe"#uluh darah kapiler den!an udara' Terdapat sekitar 700 juta al6eoli di kedua paru den!an dia"eter "asin!$"asin! rata$rata 0 2 "ili"eter'

BAB III P".ses Sis$e Pe"na!asan/Res!i"asi Pa(a Man)sia

Pen!ertian pernafasan atau respirasi adalah suatu proses "ulai dari pen!a"#ilan oksi!en pen!eluaran kar#ohidrat hin!!a pen!!unaan ener!i di dala" tu#uh' 0enusia dala" #ernapas "en!hirup oksi!en dala" udara #e#as dan "e"#uan! kar#ondioksida ke lin!kun!an' 1espirasi dapat di#edakan atas dua jenis yaitu : 1' 1espirasi .uar yan! "erupakan pertukaran antara /2 dan ?/2 antara darah dan udara' 2' 1espirasi Dala" yan! "erupakan pertukaran /2 dan ?/2 dari aliran darah ke sel$sel tu#uh' Dala" "en!a"#il nafas ke dala" tu#uh dan "e"#uan! napas ke udara dilakukan den!an dua )ara pernapasan yaitu : 1' 1espirasi 3 Pernapasan Dada $ /tot antar tulan! rusuk luar #erkontraksi atau "en!erut $ Tulan! rusuk teran!kat ke atas $ 1on!!a dada "e"#esar yan! "en!aki#atkan tekanan udara dala" dada ke)il sehin!!a udara "asuk ke dala" #adan' 2' 1espirasi 3 Pernapasan Perut $ /tot difra!"a pada perut "en!ala"i kontraksi $ Diafra!"a datar $ 4olu"e ron!!a dada "enjadi #esar yan! "en!aki#atkan tekanan udara pada dada "en!e)il sehin!!a udara pasuk ke paru$paru' %or"alnya "anusia #utuh kuran! le#ih 700 liter oksi!en perhari' Dala" keadaan tu#uh #ekerja #erat "aka oksi!en atau /2 yan! diperlukan pun "enjadi #erlipat$lipat kali dan #isa sa"pai 10 hin!!a 19 kalilipat' *etika oksi!en te"#us selaput al6eolus he"o!lo#in akan "en!ikat oksi!en yan! #anyaknya akan disesuaikan den!an #esar ke)il tekanan udara'

Pada pe"#uluh darah arteri tekanan oksi!en dapat "en)apat 100 ""H! den!an 1@ )) oksi!en' Sedan!kan pada pe"#uluh darah 6ena tekanannya hanya 80 "ili"eter air raksa den!an 12 )) oksi!en' /ksi!en yan! kita hasilkan dala" tu#uh kuran! le#ih se#anyak 200 )) di "ana setiap liter darah "a"pu "elarutkan 8 7 )) kar#ondioksida 3 ?/2' ?/2 yan! dihasilkan akan keluar dari jarin!an "enuju paruparu den!an #antuan darah' Proses *i"ia&i 1espirasi Pada Tu#uh 0anusia : 1' Pe"#uan!an ?/2 dari paru$paru : H A H?/7 $$$B H2?/7 $$$B H2 A ?/2 2' Pen!ikatan oksi!en oleh he"o!lo#in : H# A /2 $$$B H#/2 7' Pe"isahan oksi!en dari he"o!lo#in ke )airan sel : H#/2 $$$B H# A /2 8' Pen!an!kutan kar#ondioksida di dala" tu#uh : ?/2 A H2/ $$$B H2 A ?/2

BAB I0 Ke*ainan/Gan'')an Sis$e Pe"na!asan/Res!i"asi !a(a Man)sia


Siste" peredaran oksi!en yan! diperlukan oleh tu#uh "anusia #isa "en!ala"i !an!!uan atau kelainan disertai penjelasan pen!ertian atau definisi sin!kat yaitu seperti : 1. Ke*ainan/Gan'')an/Pen1aki$ Sa*)"an Pe"na!asan a' Penye"pitan saluran pernafasan aki#at as"a atau #ronkitis' ,ronkis dise#a#kan oleh #ronkus yan! dikelilin!i lendir )airan peradan!an sedan!kan as"a adalah penye"pitan saluran pernapasan aki#at otot polos pada saluran pernapasan "en!ala"i kontraksi yan! "en!!an!!u jalan napas' #' Sinusitis adalah radan! pada ron!!a hidun! #a!ian atas' )' 1enitis adalah !an!!uan radan! pada hidun!' d' Pe"#en!kakan kelenjar li"fe pada sekitar tekak dan hidun! yan! "e"perse"pit jalan nafas' Penderita u"u"nya le#ih suka "en!!unakan "ulut untuk #ernapas' e' Pleuritis yaitu "erupakan radan! pada selaput pe"#un!kus paru$paru atau dise#ut pleura' f' ,ronkitis adalah radan! pada #ronkus' 2. Ke*ainan/Gan'')an/Pen1aki$ Din(in' A*2e.*)s A' P%-0/%+A ,A*T-1+ Pne"onia yaitu infeksi akut yan! terjadi pada paru 3 saluran napas #a!ian #a&ah *lasifikasi : a' ,erdasarkan luas lesi dapat di#edakan

,ronkopne"onia ' Pne"onia se!"ental' Pne"onia lo#ar' Pleropne"onia'

#' ,erdasarkan "ekanis"e terjadinya di#edakan atas :

Pne"onia yan! didapat diluar 1u"ah sakit 3 didala" "asyarakat ;C?o""unity A)Duired Pneu"oniaC< Pada u"u"nya dise#a#kan oleh ku"an !ra" positip'

Pne"onia yan! didapat di 1u"ah sakit ;C Hospital A)Duired Pneu"oniaC 3 %oso)o"ial Pneu"onia < pada u"u"nya dise#a#kan oleh ku"an !ra" ne!atip' Pne"onia pada penderita daya tahan tu#uh "enurun ;+""uno)o"pro"iEed Pneu"onia< Pada$ u"u"nya dise#a#kan oleh "ikroor!anis"e yan! #iasanya tidak pato!en pada tu#uh nor"al'

,' Tu#erkolosis 3 T,? "erupakan penyakit yan! dise#a#kan oleh #aksil yan!"en!aki#atkan #intil$#intil pada dindin! al6eolus' ?' 0asuknya air ke al6eolus' 3. Ke*ainan/Gan'')an/Pen1aki$ Sis$e T"ans!."$asi U(a"a

a' *onta"inasi !as ?/ 3 kar#on "onoksida atau ?% 3 sianida' #' *adar hae"o!lo#in 3 he"o!lo#in yan! kuran! pada darah sehin!!a "enye#a#kan tu#uh kekuran!an oksi!en atau kuran! darah alias ane"ia' 4. Pen5e'a&an Pen1aki$ Pa(a Sis$e 1' As"a Se"ua seran!an penyakit as"a harus di)e!ah' Seran!an penyakit as"a dapat di)e!ah jika faktor pe"i)unya diketahui dan #isa dihindari' Seran!an yan! dipi)u oleh olah ra!a #isa dihindari den!an "e"inu" o#at se#elu" "elakukan olah ra!a' Ada usaha$usaha pen)e!ahan yan! dapat dilakukan untuk "en)e!ah datan!nya seran!an penyakit as"a antara lain : 1' 0enja!a kesehatan 2' 0enja!a ke#ersihan lin!kun!an 7' 0en!hindarkan faktor pen)etus seran!an penyakit as"a 8' 0en!!unakan o#at$o#at antipenyakit as"a 2' *anker Paru$paru Pen!o#atan : 1' Pe"#edahan Pe"na#asan

2' 1adiasi 7' *e"oterapi

BAB 0 PENUTUP

Kesi !)*an Siste" pernafasan terdiri daripada hidun! trakea paru$paru tulan! rusuk otot interkosta #ronkus #ronkiol al6eolus dan diafra!"a ' Dala" "ekanis"enya (dara disedot ke dala" paru$paru "elalui hidun! dan trakea dindin! trakea disokon! oleh !elan! ra&an supaya "enjadi kuat dan sentiasa ter#uka trakea #er)a#an! kepada #ronkus kanan dan #ronkus kiri yan! disa"#un!kan kepada paru$paru 'kedua$dua #ronkus #er)a#an! la!i kepada #ronkiol dan al6eolus pada hujun! #ronkiol 'Al6eolus "e"punyai penyesuaian #erikut untuk "e"udahkan pertukaran !as' Penulis "enyi"pulkan syste" pernafasan adalah syste" dala" tu#uh yan! harus dija!a dan dipelihara karena jika salah satu or!an pernafasan rusak akan "en!!an!!u or!an syste" pernafasan yan! lain' Dengan nafas kita bisa Hidup. Sa"an Fa!alah kesehatan or!an pernafasan teruta"a pada paru$paru dan or!an siste" pernafasan lainnya

DAFTAR PUSTAKA http:33&&&'#p8klaten')o" http:33id'&ikipedia'or!3&iki3Siste"Gpernapasan

http:33athearo#iansyah'#lo!spot')o"3200730@3anato"i$dasar$siste"$pernafasan'ht"l http:33&&&'e$s"arts)hool')o" http:33akperku'#lo!spot')o" http:33journal1@@0'#lo!spot')o"