Anda di halaman 1dari 2

UJIAN BULAN JUN

TINGKATAN 6 Masa: 1 jam 20 minit Nama Kelas Tarikh : .................................................................... : .................................................................... : ....................................................................

ARAHAN:Jawap semua soalan yang diberi. GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 1. (a) Nyatakan cara bagaimana manusia menyesuaikan diri terhadap masalah kurangan air dan lebihan air. (5 markah) Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kejadian banjir kilat di kawasan bandar. (10 markah) Jelaskan bagaimanakah manusia mempengaruhi keseimbangan kitaran hidrologi sesuatu kawasan. (10 markah)

(b)

(c)

GEOGRAFI ALAM SEKITAR KEMANUSIAAN 2. (a) Berikan maksud (i) Liberalisasi ekonomi (ii) Deregulasi ekonomi

(2 markah) (3 markah)

(b)

Huraikan faktor-faktor yang mengalakkan pertumbuhan petempatan setinggan. (10 markah) Terangkan faedah yang diperolehi oleh Malaysia apabila menyertai APEC. (10 markah)

(c)

~ SELAMAT MENJAWAB ~

UJIAN BULAN JUN


TINGKATAN 6 Masa: 1 jam 10 minit Nama Kelas Tarikh : .................................................................... : .................................................................... : ....................................................................

ARAHAN:Jawap semua soalan yang diberi. GEOGRAFI ALAM SEKITAR KEMANUSIAAN 1. (a) (b) (c) Berikan maksud Taburan Penduduk. Kenapakah taburan penduduk di Malaysia adalah tidak sekata. (5 markah) (10 markah)

Berdasarkan kajian kes di sebuah negara berlebihan penduduk, terangkan bagaimana kerajaan negara berkenaan mengawal pertumbuhan penduduk. (10 markah)

GEOGRAFI ALAM SEKITAR KEMANUSIAAN 2. (a) (b) (c) Lukiskan dengan tepat Sistem Berinteraksi. Huraikan bagaimana Kejadian Empat berlaku. (5 markah) (10 markah)

Empat sistem utama di bumi ialah Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Ekologi dan Sistem Hidrosfera. Berdasarkah contoh yang sesuai, terangkan apakah peranan cahaya solar dalam interaksi berkenaan. (10 markah)