Anda di halaman 1dari 1

Lanrpiran

PARTOGRAF
No, Register No. Puskesmas Ketuhn pecah
200
190 180 170 J80 150 140 130

Nama lbu Tanggal

N,l

.H
Lott

Sejakiam

llutfieja-kiam tl.oo

l7- oA'

/ ,rrr.lgthn e z R I A; \O man4ab
tr9111

11.

Alamat

btfrA;-'7n

Vo.

Oenyut Jantung Janin /menit)

129
110

,@
so
80

Alrk*uban
Penyusupan

o : g
.ct

19

a o
Er.E t6

o
o
@

I I

E c

6 5

819o c I o-s S IBE ! t 5:

c ta

o a

eIFE o-

l/lraktu 0am)

xontraksm 20-40

<204
3

Yi*.7,;f3?
Oksilosin U/L tetes/menit Obat dan Cahan lV

180 Nadi

170

fiio
150 140 130

120

r"*rr* ll! darah 90


80 70

60

$uhu

'C

*'ntffil