Anda di halaman 1dari 2
Rumusan Pendahuluan 1 ayat 2 markah Isi Tersurat 6 isi 12 markah Isi Tersirat 2
Rumusan
Pendahuluan
1 ayat
2
markah
Isi Tersurat
6
isi
12 markah
Isi Tersirat
2
isi
4
markah
Penutup/Kesimpulan
1 ayat
2
markah
Jumlah
20
markah
Markah Bahasa
10
markah
Markah keseluruhan
30
markah
1. Faktor/punca/sebab
2. Akibat/kesan/impak/kelebihan/kebaikan/kelemahan/kekurangan
3. Ciri-ciri/kriteria-kriteria
4. Faedah/manfaat/kebaikan/kepentingan
5. Cara/usaha/langkah/tindakan
6. Keburukan/kelemahan/kekurangan
7. Sumbangan/jasa/pengorbanan
8. Kekangan/halangan/masalah
9. Pandangan/pendapat

10. Peranan/tugas/tanggungjawab

Apa itu Rumusan???

Soalan rumusan merupakan

Soalan 1 dalam Kertas 2 Bahasa Malaysia bagi SPM dan mem- peruntukkan sebanyak 30 markah.

Rumusan

antara

soalan

yang

membantu

anda

mendapatkan

markah yang tinggi.

Untuk menjawab rumusan, satu petikan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan diberikan kepada anda. Berdasar- kan petikan tersebut, anda dikehendaki membuat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan.

Rumusan hendaklah ditulis dalam empat perenggan.

 Rumusan hendaklah ditulis dalam empat perenggan. PENDAHULUAN  Perenggan pertama – Pendahuluan 
 Rumusan hendaklah ditulis dalam empat perenggan. PENDAHULUAN  Perenggan pertama – Pendahuluan 

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Perenggan pertama Pendahuluan

Pendahuluan ialah satu ayat yang meng- gambarkan kandungan petikan secara keseluruhan atau tema petikan.

Anda diingatkan supaya jangan sesekali memasukkan kehendak soalan kedua da- lam pendahuluan yang ditulis.

Anda mestilah menggunakan ayat sendiri ketika membuat pendahuluan dengan menjadikan kehendak soalan pertama se- bagai panduan.

Calon yang menulis pendahuluan dengan mengambil kehendak soalan pertama tanpa melakukan perubahan pada per- kataannya dengan perkataan yang si- nonim boleh menyebabkan calon mendapat 0 markah.

Pendahuluan mesti ditulis dalam satu ayat dan dimulakan dengan ”Petikan membin- cangkan…”.

Pendahuluan yang tepat dan lengkap akan memperoleh dua markah.

Contoh soalan Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan makan

Contoh soalan

Baca petikan di bawah dengan teliti,

kemudian

buat

satu

rumusan

tentang

kebaikan makan makanan seimbang

(KEHENDAK SOALAN PERTAMA [1]) dan

kesan-kesannya (KEHENDAK SOALAN

KEDUA

patah

perkataan.

hendaklah tidak

[2]).

Panjangnya

melebihi

rumusan

120

Contoh jawapan pendahuluan cemerlang.

Petikan membincangkan manfaat

yang diperoleh dengan makan makanan

seimbang setiap hari. [2 markah]

Contoh jawapan pendahulaun lemah.

Petikan

membincangkan

kebaikan

makan makanan seimbang. [0 markah]

membincangkan kebaikan makan makanan seimbang. [0 markah] Perenggan kedua (Isi Tersurat)  Terdapat dalam petikan.
membincangkan kebaikan makan makanan seimbang. [0 markah] Perenggan kedua (Isi Tersurat)  Terdapat dalam petikan.

Perenggan kedua (Isi Tersurat)

Terdapat dalam petikan.

Anda hendaklah mendapatkan seku-

rang-kurangnya empat isi tersurat dan maksimumnya enam isi ter- surat. Biasanya, dalam soalan Bahasa Malaysia SPM terdapat lebih kurang

lapan hingga sepuluh isi tersurat dalam petikan yang diberi.

Isi tersurat mestilah berdasarkan ke- hendak soalan pertama dalam soalan.

Satu isi tersurat yang tepat akan diberikan dua markah.

Perenggan ketiga (Isi Tersirat)

Isi tersirat merupakan kehendak soalan

yang kedua.

Anda perlu menyatakan sekurang-

kurangnya dua isi tersirat.

Anda mestilah menggunakan pandangan

sediri kerana isi tersirat tidak terdapat dalam petikan.

 
 
 
 
  Perenggan keempat – Kesimpulan/ Penutup. Kesimpulan mestilah ditulis dalam satu ayat. Kesimpulan mesti

Perenggan keempat Kesimpulan/ Penutup.

Kesimpulan mestilah ditulis dalam satu ayat.

Kesimpulan mesti berkaitan dengan isu dalam isi

tersurat atau isu yang dibicangkan.

 

Kesimpulan perlulah mengandungi cadangan dan

harapan.

Cadangan

perlulah,

haruslah,

hendaklah,

mestilah…

Harapan – demi, agar, supaya, kerana, untuk…

Contoh kesimpulan.

 

Kesimpulannya, setiap orang perlu mengambil ma-

kanan seimbang (cadangan) supaya tahap kesihatan

sentiasa terjamin (harapan).

 

Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan

pemakanan yang seimbang (cadangan) kerana

mampu menjamin tahap kesihatan yang baik

(harapan).