Anda di halaman 1dari 5

A.

Isikan ruang kosong di bawah ini dengan perkataan dalam kotak. kemas sesuai kebersihan sihat amalan bersih

1. Berpakaian ____________ dan ____________ boleh menyebabkan kita disenangi rakan. 2. Kita mesti menjaga ____________ pakaian dengan sentiasa mencucinya. 3. Apabila bersukan, kita mesti memakai pakaian yang _____________ supaya senang menjalani latihan sukan. 4. Berpakaian bersih, kemas dan cantik mesti menjadi _____________ semua murid. . !urid yang berpakaian bersih mengamalkan pemikiran yang ______________ dalam setiap perlakuannya. (6 markah)

B.

Tandakan untuk betul dan jika salah, pada pernyataan berkaitan dengan nilai Hormat dan etia kepada !aja, "emimpin dan #egara. $ % "emimpin yang bertanggungjawab disukai ramai &ita hanya menghormati pemimpin setempat yang sama agama atau bangsa (i antara )iri pemimpin yang baik hati adalah menolong penduduk setempat ketika mereka susah. "emimpin yang dibangga adalah pemimpin yang dihormati dan ditaati. &ita bekerjasama dengan pemimpin kerana inginkan bantuan mereka apabila susah. alah satu )ara untuk bekerjasama dengan pemimpin adalah melibatkan diri dalam akti,iti kampung. Asingkan nama rakan.rakan kamu yang menunjukkan si/at kasih sayang dari yang tiada kasih sayang.

'

6 -.

(.

"erhatikan gambar.gambar di bawah ini. &emudian, nyatakan tindakan yang patut dilakukan oleh murid.murid tersebut.

0.

Tulis peraturan.peraturan yang perlu kamu patuhi ketika berada di tempat.tempat yang berikut.