Anda di halaman 1dari 6

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKABENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan S"m"!t"# S"!

i Nama Ku#!u! K* Ku#!u! J"ni! Ku#!u! Jam K#" it P#a S.a#at : FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (FSKPM) : Bimbingan an Kaun!"ling :$ : $%&%'$%&& : Kaun!"ling P"#ka()inan an K"lua#ga : KKT +%,, : Ma-*# :, :/

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E/mail N* T"l"3*n N* Bilik : : : : D#0 Fau1ia( 2anim bt" Ab 0Jalal 3au1ia(43!k5m0u5!i0" u0m. %6/76%/+%6$'%&8/$,$/9+86 T, B &$ Bangunan KDP

SINOPSIS KURSUS : Ku#!u! ini akan m"li(at !":a#a k"!"lu#u(an t"*#i !i!t"mik .ang igunakan alam 5a!angan an k"lua#ga0 Bi ang .ang i3*ku!kan t"#ma!ukla( !i!t"m t"*#i; 5"mbangunan k"lua#ga; !"-a#a( kaun!"ling k"lua#ga; an t"*#i k"lua#ga'5a!angan (:*u5l") alam kaun!"ling0 Im5lika!i 5"nga#u( !*!i*bu a.a an k"5"lbagaian t"#(a a5 k"3ung!ian 5a!angan an k"lua#ga an 5"#ma!ala(an alam k"lua#ga akan ibin:angkan0 Ku#!u! ini -uga m"mb"#i 5"ngalaman k"5a a 5"la-a# m"ngalami !":a#a 5#akti! bagaimana b"k"#-a "ngan 5a!angan an k"lua#ga an m"nga5lika!ikan t"*#i an t"knik alam kaun!"ling0 A5lika!i kaun!"ling k"lua#ga i:a5ai m"lalui main 5"#anan0 I!u an "tika kaun!"ling k"lua#ga ibin:angkan OBJEKTIF KURSUS: Di ak(i# ku#!u! ini 5"la-a# akan a5at<

a) M"ma(ami k*n!"5 an 5"#anan 5"#ka()inan an k"lua#ga !"#ta 5"#k"mbangann.a0 b) M"mbin:angkan im5lika!i 5"nga#u( !*!i*bu a.a ( :*nt*(: ba(a!a; a at) an diversity
(contoh: gender, etnik, agama) t"#(a a5 k"3ung!ian 5a!angan an k"lua#ga0 :) M"ng(u#aikan !"-a#a( kaun!"ling 5"#ka()inan an k"lua#ga t"#ma!uk 3al!a3a( an k" u ukan "ti*l*gikal alam m"n "3ini!ikan amalan alam kaun!"ling 5"#ka()inan an k"lua#ga0

) M"mb"ntuk !atu m* ul (ubungan alam k"lua#ga alam m"ma(ami kli"n a#i !i!t"m
t"*#i an lain/lain t"*#i .ang #"l"=an an a5lika!i alam b"k"#-a "ngan 5a!angan an k"lua#ga0 ") M"nganali!i! k"!/k"! b"#kaitan 5a!angan an k"lua#ga "ngan t"*#i/t"*#i kaun!"ling k"lua#ga0 3) nggunakan k"ma(i#an/k"ma(i#an an t"knik kaun!"ling k"lua#ga alam !"!i kaun!"ling0 RUJUKAN UTAMA : Bitt"#; J0 >0 ($%%8)0 T("*#. an P#a:ti:" *3 Famil. T("#a5. an ?*un!"ling0 B"lm*nt; ?A: B#**k!'?*l"0 0 Gla ing; S0 T0 ($%%%)0 Family Therapy: History, theory, and practice. U55"# Sa l" >i="#; N0J0 : M"##ill0 P"mba:aan lain akan i b"#i !"ma!a k"la! an 5"#bin:angan alam k"la!0 RUJUKAN TAMBAHAN Lil. Ma!tu#a 2a#un an >amlan 2am1a(0 ($%%+)0 A!a! Kaun!"ling K"lua#ga0 S(a( Alam: Pu!at P"n"#bitan Uni="#!iti UITM0 An "#!*n an Sabat"lli (&888) Family Interaction- A M ltigenerational !erspective0 B*!t*n: All.n an Ba:*n0 B#*)n; J0 20 @ ?(#i!t"n!"n; D0 N0 (&888)0 Family therapy, theory, and practice ($n " 0)0 Pa:i3i: G#*="; ?A: B**k @ ?*l"0 G*l "nb"#g; I0; @ G*l "nb"#g; 20 ($%%%)0 Family therapy: An overvie" (6t( " )0 B"lm*nt; ?A: Aa !)*t('T(*m5!*n0 G*l "nb"#g; L0; @ G*l "nb"#g; 20 (&88B)0 #o nseling today$s %amily (,# " 0)0 Pa:i3i: G#*=";?A: B#**k! @ ?*l"0 KAEDAH PENGAJARAN: Ku#!u! ini akan m"n.am5aikan 5"nga-a#an an 5"mb"la-a#an m"lalui kulia( an 5"#bin:angan0 Main 5"#anan an 5"mb"ntangan 5"la-a# akan igunakan0

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: a) b) ) ") G"n*g#am (in i=i u) Ka-ian k"! k"lua#ga T"*#i kaun!"ling k"lua#ga an 5"mb"ntangan (b"#kum5ulan) B"ngk"l Kaun!"ling K"lua#ga &6 C $6 C $6 C $6 C

3) Kui1 PENGGREDAN SKALA UPSI G>ED A A/ BE B B/ ?E ? ?/ DE D F JULAT MA>KA2 B% D &%% 96 D 98 9% D 97 +6 D +8 +% D +7 66 D 68 6% D 67 76 D 78 7% D 77 ,6 D ,8 % / ,7 PNG(S'K) 70%% ,09% ,07% ,0%% $09% $07% $0%% &09% &07% &0%% %

&%C

TA>AF ?"m"#lang K"5u-ian Lulu! Lulu! L"ma( Gagal

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU Minggu & Ja , Ta!u" Ku#ia$ PENGENALAN KU>SUS KKT +%,, KONSEP ASAS; PE>ANAN; DAN PEMBANGUNAN PE>KA2AINAN DAN KELUA>GA Ru!u"an Ba(an Ba:aan & S"na#aikan k"kuatan 5"#ka()inan an k"lua#ga an t#"n ma!akini S"na#aikan ma!ala(/ma!ala( .ang )u-u 0

PE>SPEKTIF KONSEP SISTEM KELUA>GA DAN SISTEM TEO>I

>u-uk buku Lili Ma!tu#a ($%%+)0 S"na#aikan !t#uktu# k"lua#ga; tuga! an tanggung-a)ab in i=i u alam k"lua#ga t"#!"but0 K"lua#ga b"!a#; k"lua#ga a!a!; k"lua#ga ibu'ba5a tunggal; k"lua#ga .ang b"#ka()in !"mula; an lain/lain t#"n t"#kini0 Ba(an ba:aan , Ta.angan =i "* an 5"#bin:angan i!u k"lua#ga0

KEFUNGSIAN DAN KETIDAKFUNGSIAN DALAM PE>KA2AINAN DAN KELUA>GA

PENGAMAL KELUA>GA SEBAGAI INDIFIDU DAN P>OFESSIONAL M"mbina G"n*g#am; A(""l *3 In3lu"n:" Ga#i! 2a.at K"lua#ga

Bitt"#; J0 >0 ($%%8)0 Bab0 $ Ba(an ba:aan 7 M"mbuat g"n*g#am !"n i#i P"mbangunan akti=iti k"lua#ga

SEJA>A2 PE>KEMBANGAN DAN TEO>I/TEO>I KAUNSELING KELUA>GA Min ma55ing *3 3amil. :*un!"ling

Bitt"#; J0 >0 ($%%8)0 Bab0 A55"n iG 5ag" ,8&/ Ba(an/ba(an m"ng"nai !"-a#a( an 5"#ban ingan t"*#i/t"*#i kaun!"ling k"lua#ga Bitt"#; J0 >0 ($%%8) P"mb"ntangan Bitt"#; J0 >0 ($%%8) P"mb"ntangan

TEO>I KAUNSELING KELUA>GA DAN KES (BOAEN) TEO>I KAUNSELING KELUA>GA DAN KES ( St#uktu# D Minu:(in) TEO>I KAUNSELING KELUA>GA DAN KES (K*munika!i an P"ngalaman/ Fi#iginia Sati#) TEO>I KAUNSELING KELUA>GA DAN KES (St#at"gik / 2al".) P>OSES; ETIKA DAN PE>UNDANGAN DALAM KAUNSELING KELUA>GA APLIKASI KAUNSELING KELUA>GA (k"l*m5*k k"lua#ga)

Bitt"#; J0 >0 ($%%8) P"mb"ntangan

Bitt"#; J0 >0 ($%%8) P"mb"ntangan

&%

Bitt"#; J0 >0 ($%%8) P"mb"ntangan

&&

Bitt"#; J0 >0 ($%%8)

&$

, APLIKASI KAUNSELING KELUA>GA/ (k"l*m5*k k"lua#ga)

&,

APLIKASI KAUNSELING KELUA>GA/ (k"l*m5*k k"lua#ga) ULANGKAJI MINGGU PEPE>IKSAAN

&7

TUGASAN KKT%&'' ( Kaun)*#ing P*+"a$,inan -an K*#ua+ga P"nilaian Ku#!u! a. M* /ina G*n0g+a 1in-i2i-u. &%C

P"la-a# iminta m"n.ia5kan !atu g"n*g#am tiga g"n"#a!i k"lua#ga; ambil :*nt*( k"lua#ga !"n i#i0 P"la-a# akan m"n"#*ka lata#b"lakang an 5"#k"mbangan k"lua#ga !"n i#i "ngan m"n"kan a!5"k amalan agama; !tatu! !*!i*"k*n*mi; kaum; !t#uktu# k"lua#ga; 5"nga#u( int"#g"n"#a!i; 5"nga#u( g"n "#;(a#a5an k"lua#ga an lain/lain .ang b"#kaitan0 A!5"k (ubungan "m*!i -uga 5"#lu i bin:angkan0 Laka#kan g"n*g#am !":a#a l"ngka5 an (u#aikan0 /. Ka!ian "*) "*#ua+ga 1in-2i-u. $6C

P"la-a# ik"("n aki m"nga akan akti=iti k"lua#ga .ang b"#t"makan Ka!i( Sa.ang K"lua#ga0 Ba(an akti=iti m"nggunakan ba(an akti=iti .ang t"la( i!" iakan -. T*0+i Kaun)*#ing K*#ua+ga 1 4 0+ang . &0 $0 ,0 70 T"*#i Kaun!"ling K"lua#ga T"*#i Kaun!"ling K"lua#ga T"*#i Kaun!"ling K"lua#ga T"*#i Kaun!"ling K"lua#ga an K"! (Multig"n"#ati*nal D Mu##a. B*)"n) an K"! (St#uktu# D Minu:(in) an K"! (St#at"gik / 2al".) an K"! (2uman Fali ati*n P#*:"!!D Fi#ginia Sati#)0 $6 C

P"mb"ntangan: 6 ma#ka( ( 5"nilaian b"# a!a#kan maklumat .ang t"5at; k#"ati=iti; an 5"n.am5aian .ang -"la!)

An a 5"#lu m"ngula! !atu ta-uk !"5"#ti i!"na#aikan i ata! a#i5a a buku Jam"! Bitt"# ($%%8); t("*#. an P#a:ti:" *3 Famil. T("#a5. an ?*un!"ling0 T*5ik .ang 5"#lu iula! iala( lata#b"lakang t*k*(; k*n!"5 5"nting t"*#i; matlamat t"#a5i!; 5"#anan an 3ung!i t"#a5i!; t"knik an k"!; 5an angan an a t"#(a a5 t"*#i ini; #umu!an0 Bina !*alan an !" iakan -a)a5an !"kali0 K"mu ian m"mb"ntangkan (a!iln.a0 Tuga!an i !"#a(kan b"#!ama ?D 5*)"#5*int !"minggu !"l"5a! 5"#b"ntangan0 Ma!a 5"#b"ntangan &06 -am t"#ma!uk !*al-a)ab0 ") B*ng"*# Kaun)*#ing K*#ua+ga3 m"nga akan !atu b"ngk"l kaun!"ling k"lua#ga m"mbuat anali!i! t"#(a a5 ta-uk/ta-uk .ang t"# a5at i alam b"ngk"l t"#!"but0 an