Pelunasan Pinjaman

Pinjaman RM 60000
Faedah 15% setahun
Tempoh bayaran 4 tahun dibuat secara tahunan

PV= PMT (PVIFA
= PMT (PVIFA

i ,n

)

15%, 4

)

PMT = PV
(PVIFA

15%, 4

)

PMT = 60 000
2.8550
= 21015.18
Bayaran ansuran tahunan RM 21015,18

Tahu
n
0
1
2
3
4

Baki awal
tahun
60000.000
47984.820
34167.363
18277.287

Ansuran

21015.180
21015.180
21015.180
21015.180

Pokok
Kadar
Faedah
60000
0.15
9000
47984.8
7197.72
2
0.15
3
34167.3
5125.10
6
0.15
4

Pembayaran
Faedah
9000.000
7197.723
5125.104
2741.593

Pembayaran
pokok
12015.180
13817.457
15890.076
18273.587

Baki akhir
tahun
60000
47984.820
34167.363
18277.287
0.000

15 2741.2 9 0.18277.59 3 .