Anda di halaman 1dari 25

STRATEGI 1.

Belajar Cara Belajar

ISI KANDUNGAN - Pengertian Kemahiran Belajar Kemahiran Maklumat Strategi Metakognitif Pengurusan Masa Gaya Pembelajaran Persediaan Peperiksaan Pengertian KB Kemahiran Berfikir Kritis Kemahiran Berfikir Kreatif Alat Berfikir Pengertian Teori Pembelajaran Kontekstual Faedah Pembelajaran Kontekstual Bentuk Pembelajaran Kontekstual Proses Pembelajarn Kontekstual dalam P & P Pengertian Prinsip Prinsip KM! "bjektif Pengajaran Komponen KM! Matriks Pengajaran KM! Peran#angan Guru $ntuk P & P KM! Strategi KM! !i Bilik !arjah Pengertian %mplikasi !aripada Pengetahuan Konstrukti&isme

STRATEGI

ISI KANDUNGAN - 'iri 'iri Pembelajaran Konstrukti&isme -

Se#ara

Kelebihan Pembelajaran Se#ara Konstrukti&isme Peranan Peranan Murid Guru !alam !alam Kelas Kelas Konstrukti&isme Konstrukti&isme Pengertian Prinsip Pembelajaran Masteri 'iri 'iri Pembelajaran Masteri (angkah (angkah Masteri Penentuan Masteri Proses P& P Penilaian Tindakan Susulan !alam Pembelajaran Masteri Pengenalan Tutorial Penerokaan Aplikasi Komunikasi !efinisi Asas Teori Ke#erdasan (apan Ke#erdasan Pelbagai )asil Pembelajaran Pembelajaran

2. Kemahiran Berfikir

+. Pembelajaran 'a#"eri

3. Pembelajaran Se ara K!n"ek#"$al

%. Pen&ajaran Bera#akan Kajian 'a#a De(an

,. Tekn!l!&i 'akl$ma" Dan K!m$nika#i

-. Te!ri Ke er.a#an Pelba&ai

). Pembelajaran Se ara k!n#"r$k"i*i#me

Pelbagai

STRATEGI /. Pembelajaran

ISI KANDUNGAN Konsep PAK

STRATEGI Ak#e# Ken.iri

ISI KANDUNGAN - Program PAK di sekolah

1. BE0A1AR CARA BE0A1AR 2BCB3

PENGERTIAN BCB Belajar #ara belajar merupakan proses memperoleh teknik pembelajaran yang boleh diaplikasikan oleh murid sama ada bersama guru atau tidak atau semasa belajar di kelas atau di luar *aktu sekolah+

Teknik pembelajaran B'B meliputi #ara kemahiran belajar yang efektif, men&$m($l makl$ma" daripada pelbagai sumbe, #"ra"e&i me"ak!&ni"if4 (en&$r$#an ma#a4 mengetahui &a5a (embelajaran sendiri dan (er#e.iaan (e(erik#aan. 1. KE'A6IRAN BE0A1AR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih ke#emerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan+ %a melibatkan beberapa kemahiran seperti Mendengar dengan berkesan Memba#a lun#uran .skimming/ imbasan .s#anning/ intensif laju Men#atat nota Menulis laporan Mengingat

2. KE'A6IRAN 'AK0U'AT Kemahiran maklumat merupakan keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat men#ari dan mengumpulkan, mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu+

Kemahiran kemahiran mengumpul maklumat ialah7Kemahiran 'enem$ Ramah 7Kemahiran 'emb$a" R$j$kan 7Kemahiran 'en&enal 'akl$ma" Baha&ian Dalam B$k$ 7Kemahiran 'er$j$k En#ikl!(e.ia 7Kemahiran 'er$j$k Kam$# 7Kemahiran 'en ari 'akl$ma" 'elal$i In"erne" 3.STRATEGI 'ETAK8GNITI9 Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak+ Strategi Metakognitif merujuk kepada #ara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku+ Apabila kesedaran ini *ujud, seseorang dapat menga*al fikirannya dengan meran an&4 meman"a$ .an menilai a(a yang dipelajari.

%. PENGURUSAN 'ASA Pelajar yang berjaya biasanya tahu mengurus masanya dengan ja.$al :ak"$ dan (eran an&an yang tersusun dan sistematik+ 1a.$al ;ak"$ ialah pembahagian masa hari ke hari yang terperin#i yang merangkumi sesi pembelajaran dan akti&iti akti&iti lain dalam sehari+ Peran an&an ialah pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan akti&iti akti&iti lain+ Kelebihan mempunyai 0adual 1aktu ialahMengurangkan pemba2iran *aktu (ebih memberi fo#us kepada pelajaran Pengurusan masa lebih teratur Memberi keutamaan kepada mata pelajaran yang sukar Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja

). GA<A PE'BE0A1ARAN Gaya pembelajaran ialah #ara mempelajari sesuatu mengikut ke#erendungan indi&idu+ Terdapat pelbagai teori dan model gaya pembelajaran+ Murid perlu mengetahui kepelbagaian gaya pembelajaran tersebut supaya mereka dapat mengenal pasti gaya pembelajaran yang sesuai untuk diri mereka+ +. PERSEDIAAN PEPERIKSAAN Kemahiran B'B membantu murid beranggapan positif terhadap peperiksaan dengan lebih yakin+ Murid boleh membuat persediaan peperiksaan sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan juga selepas peperiksaan+

2. KE'A6IRAN BER9IKIR DA0A' P=P PERGERTIAN KB. Kemahiran berfikir .KB/ merupakan satu proses menggunakan minda sama ada untuk men#ari makna dan pemahaman terhadap sesautu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah+ Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, kemahiranm kognitif dan sikap atau nilai dalam minda indi&idu+ KB boleh dibahagikan kepada kemahiran berfikir kri"i# .an krea"if 2KBKK3.

KE'A6IRAN BER9IkIR SECARA KRITIS 1. 'ENCIRIKAN

Mengenal pasti kriteria seperti #iri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek+ %a digunakan untuk mendefinisikan konsep atau item dan mengenali antara konsep atau item yang hampir serupa+ 2. 'E'BANDINGKAN DAN 'E'BE>AKAN. Men#ari persamaan dan perbe2aan berdasarkan #riteria seperti #iri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristi*a+ %a digunakan bila terdapat dua atau lebih #iri atau kemungkinan dan semasa menbuat pilihan atau keputusan+ 3. 'ENGU'PU0KAN DAN 'ENGKE0ASKAN. Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing masing berdasarkan #riteria tertentu seperti #irri atau sifat sepunya+ %a digunakan apabila terdapat banyak item atau maklumat yang tidak tersusun+ %. 'E'BUAT URUTAN. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti #iri atau sifatnya seperti sai2, masa, bentuk atau bilangan+%a digunakan untuk menyusun item atau maklumat supaya mudah difahami dan item tertentu mudah dikesan+ ). 'EN<USUN 'ENGIKUT KEUTA'AAN. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegaraan+%a digunakan untuk menonjolkan perkara yang mustahak dan menentukan tindakan yang perlu dibuat dahulu+ +. 'ENGANA0ISIS Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih ke#il bagi memahami sesuatu konsep atau peristi*a serta men#ari makna yang tersirat+ %a digunakan untuk mengenali bahagian bahagian, memahami hubung kait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat+ Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa #iri kemahiran berfikir+ ,. 'ENGESAN KEC8ND8NGAN. Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada sesuatu atau menentang sesuatu+ %a digunakan apabila terdapat sesuatu pernyataan yang #uba mempengaruhi keputusan atau pendapat seseorang,menimbangkan ketepatan sesuatu sumber maklumat atau pernyataan atau mengenal pasti ke#ondongan pandangan seseorang+

-. 'ENI0AI Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah+%a digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu dan semasa membuat keputusan menerima atau menolak sesuatu idea+ /. 'E'BUAT KESI'PU0AN. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara+berdasarkan penyiasatan+% a digunakan untuk membuat keputusan,menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan+

KE'A6IRAN BER9IKIR KREATI9 1. 'EN1ANAKAN IDEA Menjanakan idea yang banyak se#ara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara+ %anya digunakan apabila men#ari idea baru dan men#ari alternatif+ 2. 'E'BUAT IN9ERENS. Membuat kesimpulan a*al yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian+ %a digunakan apabila hendak meran#ang langkah langkah tindakan atau membuat pilihan dan menganalisis sebab dan akibat keputusan atau kesan+ 3. 'ENG6UBUNG KAITKAN Membuat perkaitan untuk men#ari sesuatu struktur atau #orak perhubungan+ %a digunakan untuk membuat inferens, meramal, membuat hipotesis, membuat kesimpulan dan mengitlak+ %. 'ERA'A0 Membuat jangkaan tentang sesuatu peristi*a berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh diper#ayai+ %a digunakan untuk menjuruskan,meran#ang dan mempertimbangkan pilihan+

). 'E'BUAT 6IP8TESIS Membuat pernyataan umum yang menghubungkaitkan pembolehubah pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristi*a+ Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya +%a digunakan pada peringkat a*al apabila hendak menjalankan sesuatu eksperimen, kajian atau penyelidikan+ +. 'ENSINTESIS Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifik+ %a digunakan untuk membuat kesimpulan, mengitlak atau menyediakan tajuk dan menghasilkan bentuk komunikasi seperti lukisan, peta, rajah dan laporan+ ,. 'ENGIT0AK Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sample kumpulan itu+ %a digunakan untuk men#ari pola, menyusun maklumat dan meramal+ -. 'ENGANA08GI Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep se#ara mengaitkan konsep itu dengan pekara yang mudah , maujud dan mempunyai #iri yang serupa +%a digunakan untuk memahami perkara mujarad dengan #ara mengaitkan dengan sesuatu perkara maujud yang di ketahui+ /. 'E'BUAT GA'BARAN 'ENTA0 Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea , kosep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran + %a digunakan untuk memahami konsep yang mujarad dan mengingat konsep yang kompleks+ 1?. 'EREKA CIPTA Menghasailkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubah suaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud atau mujarad+ A0AT BER9IKIR

Penguasaan murid dalam KB menjadi lebih berkesan melalui proses alat berfikir yang sesuai dengan P&P+ Alat berfikir yang biasa di gunakan dalam proses P&P adalaha+ penyusunan grafik b+ soalan dan penyoalan #+ peta minda+

3. PE'BE0A1ARAN SECARA K8NTEKSTUA0

PENGERTIAN PE'BE0A1ARAN K8NTEKSTUA0 Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian indi&idu ,masyarakat dan alam pekerjaan+ Kaedah ini menyediakan pembelajaran se#ara konkrit yang melibatkan akti&iti 6ANDS @ 8N dan 'INDS @ 8N TE8RI PE'BE0A1ARAN K8NTEKSTUA0 pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan #ara bermakna dalam minda mereka + pembelajaran akan lebih menjadi berkesan jika maklumat di sampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bemakna kepada murid+ Penekanan perlu di beri kepada pelbagai persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan .bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan harian/+ Sasaran murid yang boleh mendapat manfaat yang lebih darinya ialah kumpulan murid jenis sederhana+

9AEDA6 PE'BE0A1ARAN K8NTEKSTUA0 Murid Guru %ndustri

BENTUK PE'BE0A1ARAN K8NTEKSTUA0 !alam proses pembelajaran kontekstual, murid akan melalui satu atau lebih daripada bentuk pembelajaran yang berikut3+ 4 6+ 7 9+ A :+ ' ;+ T relating5 Menghubung kait .belajar dalam konteks menghubungkait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup/ e8perien#ing5 Mengalami .belajar dalam konteks , penerokaan ,penemuan dan reka #ipta/ applying5 Mengaplikasi .belajar konteks bagaimana pengetahuan boleh digunakan dalam situasi lain / 'ooperating5 Bekerjasama .belajar konteks bekerjasama memberi maklum balas dan komunikasi/ Transfering5 Memindahkan .belajar konteks pengetahuan sedia ada dan menggunakan atau membina dari apa di ketahui/

PR8SES PE'BE0A1ARAN K8NTEKSTUA0 DA0A' P= P 1 .'8TIAASI 2 .PE'A6A'AN 3 KE'A6IRAN %. PENI0AIAN Pengenalan,isu perbin#angan,ABM+ Penerangan konsep & perbin#angan kelas atas ba#aan, melakukan #ontoh kajian+ Akti&iti )ands on, penyelesaian masalah Minds "n+ %ngat kembali fakta utama, penilaian kemajuan+ DIPERTI !ANGKAN !AGI ELAK"ANAKAN PER!ELAN#AAN K$NTEK"TUAL DENGAN

PERKARA YANG PERLU !ERKE"AN%

K8'UNIKASI Antara guru dan murid, ibubapa dan masyarakat+ PENGA1ARAN GURU Berdasarkan kurikulum, suasana bilik darjah, persekitaran sokongan+ S8K8NGAN PENTADBIR SEK80A6 !ari segi perkembangan staf, infrastruktur, ke*angan, kepimpinan dan masa+ S8K8NGAN 'AS<ARAKAT 7!ari segi sokongan teknikal juga ke*angan, penyediaan situasi tempat kerja sebenar dan kerjasama masyarakat dan sekolah+ luar sekolah, penilaian dan teks5bahan

%. PENGA1ARAN <ANG BERASASKAN KA1IAN 'ASA DEPAN 2K'D3 PENGERTIAN K'D Pengajaran berlandaskan Kajian Masa !epan merupakan strategi se#ara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai #abaran hidup dan membuat keputusan terbaik dan bertanggungja*ab+ Konsep KM! ditujukan kepada kesedaran dan rangsangan murid supaya mereka berfikir panjang tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi+ PRINSIP7PRISIP K'D DIPERKENA0KAN DI SEK80A6 P4%<S%P P74$BA)A<

P4%<S%P PA<!A<GA< 0A$) P4%<S%P P74A<'A<GA< ST4AT7G%K P4%<S%P P7<G$PA=AA<

8B1EKTI9 PENGA1ARAN BER0ANDASKAN K'D Berfikir se#ara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa depan+ Berkomukasi se#ara berkesan tantang hal hal masa depan Membina nilai dan sikap tentang masa depan Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang KM! Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal hal masa depan Membuat ramalan >Menjangka akibatnya >Menga*al dan mengendalikan perubahan KE'A6IRAN K6USUS K'D Pemahaman konsep masa depan >Pengumpulan maklumat analisis trend >4amalan dan analsis >Penggunaan imaginasi dan kreati&iti >Strategi mengatasi kebimbangan >Proses ino&asi so#ial >Pembinaan senario >Penjelasan nilai dan masa depan >Pemahaman !imensi 'ATRIKS PENGA1ARAN K'D Strategi P&P dilaksanakan melalui matriks yang melibatkan pelbagai unsur KM! sepertiKonsep utama Kemahiran khusus

KE'A6IRAN ASAS K'D

Proses Kapasiti Persepsi %su Tema Aplikasi

PERANCANGAN GURU UNTUK P=P K'D Peran#angan yang strategik %su dan tema yang rele&an Berpusatkan murid Aplikasi sebagai projek, kerja kokurikulum 5 sepanjang hayat Peranan guru sebagai fasilitator

STRATEGI K'D DI BI0IK DAR1A6 %+ %%+ %%%+ Menggunakan matriks sepenuhnya Menyisipkan KM! dalam pengajaran Menggunakan unsur unsur KM! sebagai induksi 5 susulan pengajaran+

). PE'BE0A1ARAN SECARA K8NSTRUKTIAIS'E PENGERTIAN K8NSTRUKTIAIS'E Konstrukti&isme adalah satu fahaman baha*a murid membina sendiri pengetahuan atau konsep se#ara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada+ !alam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru+

I'P0IKASI DARIPADA PENGETA6UAN K8NSTRUKTIAIS'E 3+ P&P akan berpusatkan murid+ 6+ Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada akti&iti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima se#ara pasif+ 9+ Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan meran#ang kaedah pengajarannyan dengan sifat asas pengetahuan tersebut+ :+ Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru+ ;+ Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah+ CIRI7CIRI PE'BE0A1ARAN SECARA K8NSTRUKTIAIS'E 3+ Menggalakkan murid bertanya dan berdailog dengan murid dan guru+ 6+ Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang penting dengan hasil pembelajaran+ 9+ Menyokong pembelajaran se#ara koperatif+ :+ Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid+ ;+ Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar+ ?+ Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen+ @+ Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea+ A+ Mengambil kira keper#ayaan dan sikap yang diba*a oleh murid+ B+ Menggalakkan soalan5idea yang dimulakan oleh murid dan meggunakannya sebagai panduan meran#ang pengajaran+ KE0EBI6AN PE'BE0A1ARAN SECARA K8NSTRUKTIAIS'E Murid akan (ebih berfikir (ebih faham (ebih ingat (ebih yakin

(ebih berkemahiran so#ial (ebih seronok

PERANAN 'URID DA0A' KE0AS K8NSTRUKTIAIS'E Murid mengambil inisiatif mengemukakan soalan soalan dan isu, membuat analisis dan menja*ab soalan soalan itu+ Murid selalu berbin#ang dengan guru dan sesama mereka+ Murid men#abar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan berbin#ang untuk membuat ramalan+ Murid menggunakan data dan bahan bahan fi2ikal, manipulatif atau interaktif untuk menjana idea dan pengetahuan+

PERANAN GURU DA0A' KE0AS K8NSTRUKTIAIS'E Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan meraka+ Menstruktur pelajaran untuk men#abar persepsi murid+ Membantu murid menyedari kerele&anan kurikulum kepada kehidupan mereka+ Mentaksir pembelajaran melalui akti&iti harian di kelas+ Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk penyelesaian, menganalisis, meramal, meneroka dan membuat hipotesis+ Menggalakkan murid menerangkan lebih lanjut ja*apan mereka+ Menggalakkan penemuan murid melalui pertanyaan soalan+ Memberi masa se#ukupnya kepada murid untuk menja*ab soalan+ Memberi masa se#ukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan antara idea idea yang telah dijanakan+ Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam menjalakan tugasan tertentu+ Membimbang murid mendapatkan ja*apan yang tepat+

+. PE'BE0A1ARAN 'ASTERI PENGERTIAN PE'BE0A1ARAN 'ASTERI Pembelajaran masteri merupakan suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya+ Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang men#ukupi dan proses P&P yang berkualiti+ %a dilaksanakan dalam P&P kerana Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbe2a Murid memerlukan pendekatan P&P yang sesuai dan berkesan Murid mesti menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan

PRINSIP PE'BE0A1ARAN 'ASTERI 3+ Murid normal boleh mempelajari apa yang diajarkan oleh guru+ 6+ Pembelajaran dipe#ahkan kepada beberapa unit ke#il supaya mudah dikuasai+ 9+ Murid memerlukan masa yang men#ukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan+ :+ Arahan P&P bagi setiap unit pembelajaran mestilah jelas+ CIRI7CIRI PE'BE0A1ARAN 'ASTERI 3+ )asil pembelajaran perlu ditentukan+ 6+ )asil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajran+ 9+ Akti&iti P&P hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan menyeronokan+ :+ Penilaian berasaskan $jian 4ujukan Kriteria .$4K/+ ;+ Bahan P&P yang berkesan+

?+ Murid perlu menguasai ACD aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit lain+ @+ Akti&iti pemulihan dilaksanakan+ A+ Akti&iti pengayaan dilaksanakan+ 0ANGKA670ANGKA6 PE'BE0A1ARAN 'ASTERI %+ %%+ %%%+ %E+ Penentuan )asil Pembelajran P&P Penilaian Tindakan susulan Mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid Memberi tumpuan dlm penguasaan )asil Pembelajaran Meran#ang pelbagai kaedah dan bahan bantu mengajar Membantu membina ujian formatif dan sumatif

PENENTUAN 6ASI0 PE'BE0A1ARAN

PR8SES P = P Guru harus mengambil kira perkara yang berikut semasa meran#ang akti&iti P&P Kebolehan dan keupayaan murid berbe2a be2a Kepelbagaian kaedah P & P Kemudahan yang sedia ada Masa yang diperuntukkan

PENI0AIAN Penilaian dalam Pembelajaran Masteri perlu diran#anag, dibina, dikendali dan ditadbir oleh guru+ %a berbentuk formatif dan sumatif yang berasaskan $jian 4ujukan Kriteria, Kedua dua penilaian ini bersifat diagnostik+ %a mestilah berdasarkan kepada )asil Pembelajaran yang telah ditetapkan+

)asil Pembelajaran boleh dinilai se#ara lisan, pemerhatian dan penulisan yang dijalankan se#ara berasingan atau digabungkan+ TINDAKAN SUSU0AN DA0A' PE'BE0A1ARAN 'ASTERI %a bertujuan Memastikan kelemahan murid tidak terhimpun Memperkukuhkan dan mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran yang dikuasai

%a boleh dilakukan melalui akti&iti Pemulihan Pengayaan .pengukuhan dan pengembangan/+

,.TEKN808GI 'AK0U'AT DAN K8'UNIKASI 2 ICT3 PENGENA0AN Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi .atau lebih dikenali sebagai %'T/ se#ara berfikrah , teran#ang dan bersesuaian untuk meningkatkan ke#ekapan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran+ .P&P/ Penggunaan %'T se#ara berfikrah, teran#ang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan

Meningkatkan moti&asi murid Membolehkan pembelajaran bersendiri .indi&idualised learning/ Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi serta mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama Men*ujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan men#abar Meningkatkan daya kreati&iti dan imaginasi murid Memberi peluang kepada murid belajar se#ara berkesan dengan bimbingan yang minimum Meningkat kemahiran %'T

!alam konteks pembelajaran, penggunaan %'T dalam P&P boleh dikategorikan kepada empatTUT8RIA0 %'T dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan+ Pembelajaran tutorial ini merangkumi Pembelajaran ekspositori !emontrasi sesuatu fenomena yang ditunjukan dan dika*al urutan babaknya oleh system (atihan atau latihtubi yang disampaikan dan dika*al oleh system

PENER8KAAN Penggunaan %'T untuk pembelajaran penorokaan berlaku apabila %'T digunaan untuk Men#ari dan mengakses maklumat daripada '! 4"M, internet, portal maklumat dan sebagainya+ Mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena se#ara simulasi Melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dika*al oleh murid+

AP0IKASI %'T dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila memban"$ m$ri. melak#anakan "$&a#an (embelajaran , bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat P&P+

'ontohnya, penggunaan perisian aplikasi umum seperti (em(r!#e# (erka"aan oleh murid dalam menghasilkan (en&$naan (eri#ian ham(aran elek"r!nik $n"$k mem(l!" &raf.

karan&an atau

Perisian aplikasi khusus seperti e.i"!r &rafik4 C!m($"er Ai.e. De#i&n 2CAD3 dan lain lain, juga termasuk dalam aplikasi yang boleh digunakan untuk memban"$ m$ri.7m$ri. melak#anakan ak"i*i"i (embelajaran. K8'UNIKASI %'T dikatakan sebagai (em$.ah k!m$nika#i apabila diguna untuk membolehkan murid dan guru daripada lokasi yang berbe2a men&han"ar4 menerima dan berk!n&#i makl$ma" yang pelbagai bentuk .In"erne"3+ Kemajuan %'T pada hari ini membolehkan komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod seperti berikut Teks Grafik Audio Eideo Kombinasi pelbagai mod

-. TE8RI KECERDASAN PE0BAGAI DE9INISI ASAS TE8RI KECERDASAN PE0BAGAI 2TKP3 !alam konteks TKP, )o*ard Gardner mendefinisikan ke#erdasan seperti yang berikut -

&An intelligen'e is t(e a)ility to sol*e pro)lems or to 'reate produ'ts t(at are *alued +it(in one or more 'ultural settings%& TKP bukan sahaja memperluas keluarga ke#erdasan , malah menjana definisi dan konsep ke#erdasan yang rele&an dalam pendidikan hari ini+ Teori Ke#erdasan Pelbagai .TKP/ ialah kebolehan seseorang itu menyelesaikan masalah yang dihadapi sebenar , kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau mena*arkan perhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya + Ke#erdasan bukan terhad kepada %F sahaja, malah ke#erdasan seseorang itu boleh berubah mengikut masa dan kematangannya Ke#erdasan Pelbagai terdapat sekurang G kurangnya lapan jenis, iaitu 3- Eerbal G linnguistik 6- (ogik matematik 9- Eisual 4uang :- Kinestetik ;- Mu2ik ?- %nterpesonal @- %ntrapersonal A- <aturalis

0APAN KECERDASAN PE0BAGAI 1. KECERDASAN AERBA070INGUISTIK Keb!lehan men&&$nakan ka"a7ka"a dengan berkesan se#ara lisan dan penulisan, termasuklah kebolehan mengingat maklumat,

meyakini orang lain serta ber#akap tentang bahasa itu sendiri+ 2. KECERDASAN 08GIK @'ATE'ATIK Kebolehan men&&$nakan n!mb!r #e ara berke#an .an bijak berh$jah, termasuk memahami kelompok asas, prinsip sebab akibat serta kebolehan menjangka+ 3. KECERDASAN AISUA0 @RUANG Kebolehan men&e#an .an men&&ambarkan ben"$k r$an&4 :arna .an &ari#an, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea &isual+ %. KECERDASAN KINESTETIK Kebolehan men&&$nakan ba.an $n"$k men5a"akan i.ea4 (er#aan .an men5ele#aikan ma#alah, termasuklah kemahiran fi2ikal seperti kordinasi, keanjalan, kepantasan dan kesimbangan+ ). KECERDASAN 'U>IK Kebolehan men&e#an irama .an la&$, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membe2akan atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah+ +. KECERDASAN INTERPERS8NA0 Kebolehan memahami (er#aan4 m!"i*a#i 4 "abia" #er"a ha#ra" !ran& lain+ Ke#erdasan ini juga merupakan kemahiran bertindak se#ara berkesan terhadap orang lain se#ara praktikal, seperti mengglakkan murid menyertai sesuatu projek+ ,. KECERDASAN INTRAPERS8NA0 Kebolehan memahami .iri #en.iri .ari #e&i kek$a"an4 kelemahan4 ha#ra" dan kehendak, termasuklah kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau berbe2a dengan orang lain+ Ke#erdasan ini juga dapat membantu indi&idu menangani persaan, beradap sopan serta menga*al kemarahan atau kesidhan diri

-. KECERDASAN NATURA0IS Kebolehan men&enali .an men&kla#ifika#i tumbuh tumbuhan galian, binatang termasuk rumput dan batu G batuan, serta pelbagai flora dan fauna+ %a juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan

/. PE'BE0A1ARAN AKSES KENDIRI 2PAK3 K8NSEP PAK PAK .Pembelajaran Akses Kendiri/ adalah satu pendekataan pembelajaran yang boleh memberi akses kepada sumber pelajaran dan membolehkan pelajar mem(er!leh (en&e"ah$an .an kemahiran ber.ikari+ !alam program PAK, bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya pelajar belajar men&ik$" mina"4 ke(erl$an4 "aha( kemam($an .an &a5a (embelajaran mereka+ Bagi membolehkan pelajar mendapat maklum balas tentang pen#apaian dan kemajuan mereka+ Program PAK menyediakan pentaksiran kendiri+ Program ini dibentuk untuk menggalakan (embelajaran ken.iri di mana pelajar mempunyai a$"!n!mi .an ber"an&&$n& ja:ab ke atas pembelajaran kendiri dengan menyedari mereka adalah indi&idu yang mempunyai mina"4 kemam($an &a5a .an ren"ak (embelajaran 5an& berbeBa+ PAK melatih pelajar untuk belajar sambil memberi penekanan kepada usaha memenuhi keperluan yang berbe2a dengan e&iromen pembelajaran yang k!n.$#if+ Pendekatan m$ri. ber.ikari ini adalah berasaskan persepsi baha*a hanya murid itu sendiri yang boleh melakukan (embelajaran #e ara !("im$m+ %ni dikukuhkan lagi melalui pemerhatian baha*a m$ri. berbeBa antara satu sama lain dari segi &a5a4 ke(erl$an .an ka.ar (embelajaran+ Adalah sangat penting bagi murid menentukan strategi pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan diri mereka+ %ni akan menghasilkan indi&idu yang boleh berfikir dan bertangung ja*ab ke atas pembelajaran mereka+

PR8GRA' PAK DI SEK80A6 Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid telah semakin diterima dan dipraktikkan dalam bidang pendidikan+ Peranan guru yang se#ara tradisinya lebih #enderung kepada penyampai maklumat sahaja telah berubah dan peranan mereka sebagai fa#ili"a"!r, j$r$la"ih .an ka$#el!r semakin diterima+ Program PAK memerlukan guru yang sedemikian adalah untuka/ Menggalakkan m$ri. berin"erak#i sesama sendiri dalam kelas+ b/ Me*ujudkan en&ironmen pembelajaran yang memberi peluang murid men&$ji kemam($an mereka+ #/ Membantu murid men5e.ari (elba&ai #"ra"e&i dalam pembelajaran+ d/ Melatih murid untuk belajar #e ara ken.iri+ e/ 'embimbin& dan memban"$ murid di mana perlu+ !alam program PAK murid menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri+ Muridlah yang menyediakan ran#angan pembelajaran mereka dan bertanggungja*ab menyempurnakannya+ Bagi tujuan itu murid hendaklah Mengenal pasti ke(erl$an pelajar Mengenal pasti tahap keb!lehan mereka sendiri Menetapkan ma"lama" pembelajaran sendiri Mengenal pasti ma#a (embelajaran yang ada Menyediakan (elan pembelajaran yang reali#"ik

!engan mengikuti program PAK murid akan Memperoleh kemahiran belajar $n"$k belajar Berusaha memperoleh pengetahuan dan kemahiran se#ara ber.ikari Belajar mengikut ke(erl$an dan &a5a (embelajaran #en.iri 'en"ak#ir sendiri pen#apaian mereka

Mempunyai a$"!n!mi dan ber"an&&$n&ja:ab ke atas pembelajaran sendiri

Program PAK mempunyai #iri #iri seperti berikut En*ir!nmen pembelajaran flek#ibel4 #ele#a .an "an(a "ekanan Bahan PAK dan bantuan fasilitator mudah .iak#e# Pemilihan bahan dan akti&iti pembelajaran yang l$a# Kem$.ahan yang membolehkan murid belajar se#ara bersendirian atau dalam kumpulan Membolehkan pembelajaran mengikut ka.ar .an kemam($an m$ri. Membolehkan murid men"ak#ir (en a(aian #en.iri+