Anda di halaman 1dari 25

BAHAGIAN C PENGENALAN KEPADA KOMPUTER

Apakah dia komputer ? Definisi Komputer berasal dari bahasa latin iaitu computare. Menurut Hamacher [1], komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berbentuk informasi. Menurut lissmer [!], komputer adalah suatu alat elektonik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti berikut " # menerima input # memproses input tadi sesuai dengan programnya # menyimpan perintah#perintah dan hasil dari pengolahan # menyediakan output dalam bentuk informasi $uori pula berpendapat baha%a komputer adalah suatu alat memproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat termasuk perhitungan aritmetik dan operasi logik, tanpa campur tangan daripada manusia.

&ecara teknikal komputer dilihat sebagai alat pengiraan. 'etapi komputer berbe(a dengan alat lain kerana ia boleh diaturcarakan. Maksud aturcara ialah satu set arahan logik yang tersusun untuk mengarahkan komputer melaksanakan sasuatu tugas. )leh itu, komputer bolehlah dimaksudkan sebagai satu alat elektronik yang mendapat menerima satu set aturcara yang dibina untuk melaksanakan sesuatu tugas. *a dapat menerima dan menyimpan data dan memproses data yang disimpan mengkut arahan tertentu dan seterusnya menghasikan output kepada pengguna. 'erdapat ! +enis komputer , Komputer untuk kegunaan tertentu saha+a yang mana arahan tidak boleh diubah. Komputer untuk kegunaan umum yang mana lebih fleksibel berupaya menyimpan dan melaksana arahan# arahan yang berbe(a mengikut pengguna.

Komputer untuk kegunaan umum biasanya terdapat dalam berbagai sai( dan bentuk serta mempunyai keupayaan berbe(a seperti keupayaan ingatan, menyimpan data, kela+uan memproses data , kos penggunaan. Komputer boleh di kelaskan seperti berikut , mikrokomputer seperti laptop, notebook, desktop minikomputer kerangka utama super komputer

Mod Komputer biasanya bergantung kepada keupayaan dan +umlah pengguna yang boleh disokong secara serentak. Komputer peribadi untuk kegunaan peribadi dan biasanya kekuatannya bergantung kepada diri masing# masing. Komputer -usat. -elbagai aturcara dan berkongsi masa. &ebuah komputer yang besar boleh dicapai oleh ramai pengguna pada satu#satu masa. Komputeraan 'eragih. &etiap pengguna dapat mencapai aturcara.data disimpan di mana#mana mesin di dalam satu rangkaian.

Komputer pelanggan.pelayan yang dapat menyimpan satu atau lebih komputer yang digelar pelayan fail yang menyimpan aturcara.data. iasanya pemprosesan dilakukan secara peribadi.

Kategori Komputer erdasarkan /ata 0ang /iolah " a. Komputer Analog b. Komputer /igital c. Komputer Hybrid erdasarkan -enggunaannya " a. Komputer 1ntuk 'u+uan Khusus 2&pecial -urpose 3omputer4 b. Komputer 1ntuk 'u+uan 1mum 25eneral -urpose 3omputer4 erdasarkan Kapasiti dan 1kurannya " a. Komputer Mikro 2Micro 3omputer4 b. Komputer Mini 2Mini 3omputer4 c. Komputer Kecil 2&mall 3omputer4 d. Komputer Menengah 2Medium 3omputer4 e. Komputer esar 26arge 3omputer4 f. Komputer &uper 2&uper 3omputer4 BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA SISTEM KOMPUTER Komponen Asas Input " digunakan untuk menghubung sistem komputer seperti memberi arahan, mendapatkan maklumat, memasukkan data. Output " Menghasilkan maklumat dalam bentuk yang difahami oleh pengguna dan memaparkan maklumat seperti dalam bentuk skrin Pemproses (CPU) " litar eletronik yang menggunakan satu siri arahan untuk melaksanakan operasi aritematik, membuat keputusan, menghasilkan output dan menerima data. Ingatan Utama , 'empat untuk menyimpan atur cara.data secara sementara 27AM4. Ingatan Bantu " 'empat untuk menyimpan atur cara. data secara kekal 2disket, cakera padat, dll4.

18*' -9M-7)&9&A8 -1&A' 1nit -emprosesan

Kadangkala kita berpeluang untuk melihat perkakasan komputer yang pada dasarnya terdiri daripada elektronik perlitaran apabila +uruteknik membuka komputer tersebut untuk dibaiki. /i sini kita tidak perlu tahu bagaimana semua komponen itu beker+a. agaimanapun, pemahaman yang asas itu amat penting. &ekali kita menggunakannya, kita boleh menentukan bagaimana mikrokomputer ini berkuasa. Mikrokomputer +uga boleh membantu kita dalam men+alankan sesuatu program dan memberikan kepuasan yang kita inginkan sebagai seorang pengguna.

3-1

1nit pemprosesan pusat mempunyai dua komponen iaitu unit ka%alan dan unit arithmetik serta logik 2A614

/i dalam bahagian komputer terapi program#program atau unit pemprosesan pusat 23-14. /i dalam mikrokomputer, 3-1 ialah komponen elektronik yang tunggal. :Microprocessing chip; ialah komponen yang terdapat di dalam sistem unit atau sistem kabinet. &istem unit termasuklah papan perlitaran, ingatan utama, :ports; dan lain#lain komponen. Mikrokomputer sistem kabinet +uga melibatkan :house disk dri<es;, tetapi diasingkan daripada 3-1.

&ebelum ini, kita telah pun mengetahui baha%a sistem unit mengandungi perlitaran elektronik dengan dua bahagian utama, iaitu 3-1 dan ingatan. Kita dapat lihat baha%a 3-1 itu mengandungi dua bahagian iaitu unit ka%alan dan unit arithmetik serta logik 2A614. /i dalam mikrokomputer, kedua#duanya terdapat di dalam :microprocessor chip;.

1nit Ka%alan

1nit ka%alan memberitahu kita tentang bagaimana sistem komputer memba%a keluar satu penun+uk program. *ni adalah gerakan isyarat elektronik secara terus di antara ingatan = :%hich temporarily holds data;, penga+aran dan maklumat yang diproses = dan unit arithmetik dan logik. &elain itu, unit ka%alan +uga merupakan bahasa ka%alan isyarat yang secara terus di antara 3-1 dan input serta peranti output.

1nit Arithmetik 6ogik

1nit arithmetik logik, biasanya disebut sebagai A61, melaksanakan dua +enis operasi iaitu arithmetik dan logikal. )perasi arithmetik ialah, kita sebagai pakar kekuatan, operasi matematik utama, penambahan,

pengurangan, pendaraban, dan pembahagian. )perasi logikal terdiri daripada perbandingan. *ni merupakan dua kepingan data yang di bandingkan untuk melihat sama ada sama 2:>;4, kurang daripada 2?4, lebih besar daripada 2@4 yang lain.

*85A'A8 2M9M)704

Auga dikenali sebagai 7AM, storan primer atau ingatan utama. *ngatan +uga merupakan sebahagian daripada komponen mikrokomputer yang menyimpan" /ata untuk diproses Arahan#arahan untuk memproses data = program atau aturcara Maklumat # data yang telah diproses dan menunggu arahan untuk di+adikan output atau disimpan dalam storan

&alah satu perkara yang paling penting tentang ingatan ialah merupakan bahagian yang menyimpan maklumat untuk +angka masa yang pendek saha+a. /engan lain#lain perkataan, ingatan hanya menyimpan maklumat selama seasebuah komputer itu berfungsi. Apabila kita menutup suis komputer, maka segala maklumat yang ditaip akan hilang. Maklumat yang ditaip +uga akan hilang apabila berlakunya gangguan bekalan elektrik. )leh itu, kita digalakkan untuk menyimpan segala maklumat seberapa kerap ke dalam storan sekunder. &ebagai contohnya, +ika seseorang itu menaip laporan, setiap lima minit atau sepuluh minit, seseorang itu perlu menyimpan ker+a yang dibuatnya ke dalam storan sekunder.

&elain itu, ingatan +uga mempunyai kapasiti yang berbe(a bagi setiap komputer. &ebagai contohnya, 3omputer -ersonel * M hanya boleh menyimpan lebih kurang setengah +uta data atau arahan. Manakala * M Balue -oint pula boleh menyimpan 1!C +uta data atau arahan.

7egisters

Komputer +uga mempunyai beberapa storan tambahan yang disebut :registers;. *ni terdapat di dalam unit ka%alan dan A61 yang membolehkan pemprosesan men+adi lebih efisyen. 7egisters +uga mempunyai kela+uan yang tinggi untuk menyinpan data semasa pemprosesan. &elain itu, registers +uga merupakan bahagian dalam unit ka%alan dan A61. 7egisters mampu menyimpan data lebih cepat berbanding ingatan.

-rocessing 3ycle

1ntuk menyimpan data atau arahan dalam ingatan utama, komputer akan menyimpannya di lokasi yang

disebut alamat 2address4. &etiap alamat direkabentuk dengan menggunakan nombor yang unik. Alamat ini lebih kurang sama dengan peti berkunci di pe+abat pos. 8ombornya tetap sama, tetapi isinya akan terus berubah.

&*&'9M *8A70

-engenalan

/ata dan arahan akan ditukar kepada binari 2penduaan4 atau dua keadaan iaitu kepada sistem nombor secara elektronik. 'iga prinsip skima kod binari adalah A&3**, 9 3/*3 dan 1nicode.

Kita telah melihat storan dan pemprosesan data dalam terma :character;. agaimanapun, adakah characters ini digambarkan di dalam komputer. Apabila kita membuka sistem kabinet mikrokomputer, kita dapat melihat litar elektronik utama. Apakah perkara asas yang boleh kita perkatakan tentang kuasa elektrik? Adakah ianya boleh men+adi on atau off ?

&esungguhnya terdapat banyak teknologi yang menggunakan dua keadaan iaitu susunan on . off, ya . tidak dan hadir . tidak hadir. &ebagai misalan, suis lampu mungkin akan on atau off, atau litar elektrik akan buka . tutup.'empat bermagnetik dalam pita atau disket ada mempunyai cas positif . negatif. *nilah yang menyebabkan sistem inari di gunakan dalam menyampaikan data dan arahan.

&istem perpuluhan yang biasa mempunyai 1D digit 2D,1,!,E,F,G,H,I,C,J4. &istem inary bagaimanapun hanya terdiri daripada dua digit = D dan 1. /i dalam komputer, D me%akili :off; dan 1 untuk :on;. &emua data yang melalui komputer akan ditukarkan kepada nombor inari. &ebagai contoh, aksara#K sama dengan isyarat elektronik D1D1D111.

1nit Mengukur Kapasiti

&etiap nombor D atau 1 dalam sistem binari dipanggil bit 2binary digit4. /i dalam me%akili nombor, huruf dan :special characters;, bit#bit akan digabungkan dalam kumpulan yang terdiri daripada C bit yang dikenali sebagai :byte;. &etiap :byte; me%akili satu :character; = di dalam kebanyakan komputer, merupakan satu lokasi storan beralamat. Kapasiti ingatan utama ditun+ukkan dalam nombor byte. 'erdapat empat unit gunaan pengukuran untuk membaca kapasiti ingatan. &atu :kilobyte; 2K 4 # sama banyak dengan 1DDD byte 2lebih tepat lagi 1 kilobyte> 1D!F byte4. *a merupakan unit ukuran sai( sesuatu fail.

&atu megabyte 2M 4 = 1 million byte. &istem mikrokomputer disenaraikan dengan 1H M ingatan utama. *a mempunyai kapasiti storan utama sebanyak 1H million byte. &atu gigabyte 25 4 = 1 billion byte. /igunakan hanya dalam komputer besar. /igunakan untuk menggambarkan kapasiti storan disc. 3ontoh, storan sekunder hard disk &atu terabyte 2' 4 # 1 trillion byte. 1ntuk kegunaan komputer yang cukup besar

&kima Kod inari

agaimanakah character ditukarkan kepada D dan 1 2off dan on4 dalam komputer? Aa%apannya adalah menggunakan skima kod binari.

/ua daripada skima kod binari yang popular menggunakan C bit untuk 1 byte. Kod tersebut adalah A&3** dan 9 3/*3. 8amun baru#baru ini telah dibina kod yang dipanggil 1nicode yang menggunakan 1H bit. A&3** = :as#keys;. Merupakan singkatan daripada American &tandard 3ode for *nformation *nterchange. /igunakan untuk mikrokomputer secara meluas. 9 3/*3 = :eb#see#dick;. Merupakan singkatan daripada 9Ltended inary 3ode /ecimal *nterchange 3ode. /ibangunkan oleh * M dan digunakan terutamanya oleh komputer yang besar. 1nicode = kod 1H bit yang direka untuk menyokong bahasa antarabangsa seperti 3hinese dan Aapanese. ahasa ini mempunyai terlalu banyak character untuk disampaikan dengan C bit kod A&3** dan 9 3/*3. *a dibangunkan oleh 1nicode, *nc., dengan sokongan daripada Apple, * M, dan Microsoft.

Apabila kita menekan kunci di keyboard, character tersebut secara automatik akan bertukar kepada satu siri denyutan elektronik. 3-1 akan mengenalpasti denyutan ini. &ebagai contoh, apabila huruf K di keyboard, akan menyebabkan isyarat elektronik dihantar ke 3-1. 3-1 kemudian akan menukarkannya kepada nilai A&3** iaitu D1D1D111.

Mengapa skima kod binari penting? Apabila fail#fail digunakan atau dikongsi oleh pelbagai komputer atau aplikasi, skima kod yang sama mesti digunakan. &ecara umum, ia tidak men+adi masalah +ika kedua komputer tersebut adalah mikrokomputer yang menggunakan kod A&3** dan semua fail storan aplikasi mikrokomputer menggunakan kod ini.

Kalau bagaimanapun, masalah akan timbul apabila fail#fail yang dikongsi di antara mikrokomputer dan komputer yang lebih besar menggunakan kod 9 3/*3. $ail tersebut perlu diter+emahkan daripada satu skima kod kepada yang lain sebelum pemprosesan bermula. Akan tetapi sebuah program penukaran diperlukan untuk membantu dalam penter+amahan ini.

it -ariti

&eperti yang kita tahu, bit pariti selalunya statik di dalam radio. egitu +uga, bit pariti akan men+adi :statik; atau gangguan elektronik di dalam litar atau garis komunikasi dalam menukar byte. Apabila kita menaip aksara K, sebagai contohnya, K akan ditukar di dalam 3-1 2A&3**4 kepada D1D1D111. agaimanapun, sekiranya angka terakhir 1 mengelirukan dan men+adi sebagai D1D1D11D#B gantikan K. 3-1 akan mengesan sama ada ia menerima data yang salah atau tidak.

-engesanan yang cekap adalah menggunakan bit pariti = bit tambahan akan ditambah secara automatik dalam byte untuk tu+uan mengu+i ketepatan. 'erdapat sistem penambahan genap 2e<en#parity system4 dan sistem penambahan gan+il 2odd#parity systems4. /i dalam komputer yang menggunakan :e<en#parity systems;, bit pariti ditentukan sama ada 1 atau D supaya nombor 1 men+adi genap.

&ebagai contoh apabila key K ditekan daripada keyboard, isyarat D1D1D111 dihasilkan. &ebelum isyarat tersebut dihantar ke 3-1 nombor 1 dibilang. /alam kes ini, bilangannya G, bit tambahan ditambah di hadapan byte 1. Men+adikan +umlah bilangan nombor 1 genap. Apabila isyarat tersebut diterima oleh 3-1, nombor satu diperiksa lagi. Aika +umlahnya gan+il, maka terdapat kesalahan . gangguan semasa proses penghantaran isyarat dikeluarkan. *ni dipanggil :parity error;. Apabila berlakunya gangguan pariti 2pariti error4, 3-1 akan meminta signal supaya dihantar lagi. Aika kesalahan berlaku lagi, mese+ :parity error; akan terpapar dipaparan komputer. 2)dd parity system pula bertindak bertentangan dengan e<en#parity system4.

&emestinya, sistem ini tidak memberikan +aminan ketepatan. &ebagai contoh, +ika dua :D; salah diperkenalkan dalam byte untuk K, komputer akan menerima byte tersebut sebagai betul. *ni kerana, dua D yang silap itu boleh ditambah kepada empat bit digit.

18*' &*&'9M

-engenalan

Adalah penting untuk memahami apakah yang berada di dalam sistem unit, oleh itu kita boleh bercakap dengan penuh keyakinan kepada pakar komputer.

&eperti yang telah disebutkan, bahagian mikrokomputer yang mengandungi 3-1 dinamakan sistem unit.

&istem unit terletak . berada di dalam sistem kabinet. &ekiranya kita membuka sistem kabinet tersebut, kita akan mendapati terdapat banyak bahagian yang boleh diubah untuk tu+uan penggantian. oleh dikatakan hampir semua komputer adalah modular 2pengubahsuai4. *ni bermakna seluruh bahagian boleh ditukar atau diganti, seperti +uga salah satu bahagian dalam sebuah kereta. &ebagai tambahan, komputer +uga boleh dikembangkan. *ni bermakna lebih banyak ingatan boleh ditambah, begitu +uga dengan alat#alat tertentu yang lain.

erikut adalah komponen#komponen sistem unit" -apan sistem 3hip mikropemproses 3hip ingatan &ystem clock 2sistem +am4 -embesaran lubang dan papan us lines -elabuhan

-apan &istem 2system board4

-apan sistem +uga dipanggil :motherboard; ia mengandungi papan rata yang selalunya mengandungi 3-1 dan beberapa cip ingatan. &atu cip mengandungi papan litar kecil yang terletak di atas bahan seperti pasir yang berbentuk segiempat kecil yang dinamakan silikon. 3hip +uga dipanggil cip silikon, semikonduktor ataupun litar gabungan. 3ip dipasang di atas pake+ pemba%a 2carrier packages4, yang kemudiannya disambung ke soket di atas papan sistem. &ebagai tambahan, papan sistem selalunya mengandungi lubang pembesaran yang akan diterangkan di dalam beberapa perenggan lain.

3ip Mikropemproses

/i dalam mikrokomputer, 3-1 terletak di atas satu chip silikon yang di panggil. mikropemproses = :microscopic processor;. &etiap mikropemproses mempunyai kapabiliti 2keupayaan4 yang berbe(a.

&elalunya mikropemproses berhubung secara terus dengan papan sistem. aru#baru ini bagaimanapun, *ntel telah memperkenalkan mikropemproses pentium ! yang boleh disambungkan kepada papan sistem melalui penyambung katri+.

Kapasiti cip seringkali ditun+ukkan dalam sai( perkataan. -erkataan adalah bilangan bit 2seperti 1H, E! atau

HF4 yang mana boleh mencapai satu masa oleh 3-1, semakin banyak bit di dalam perkataan, semakin berkuasa dan hebat, semakin cepat sesebuah komputer itu. E! bit perkataan komputer boleh mencapai F byte pada satu masa. HF bit perkataan komputer boleh mencapai C byte pada satu masa. )leh itu, HF bit komputer adalah lebih cepat lagi.

Mikrokomputer memproses data dan arahan yang ber+uta +umlahnya dalam masa sesaat, ataupun mikrosaat. &uperkomputer, +ika dibandingkan, beroperasi pada ukuran kela+uan dalam nano saat dan pico saat = 1 ribu hingga 1 +uta kali seperti +uga dengan mikrokomputer.

&eperti yang telah dinyatakan, peningkatan kuasa cip mikro pemproses adalah apa yang mengubah keseluruhan mikrokomputer. 3ip *ntel -entium -ro sebagai contoh, adalah dua kali lebih berkuasa seperti +uga :processor; mikropemproses *ntel yang baru, kod nama -&&3, men+an+ikan keupayaan multimedia yang melebihi -entium -ro. 3ip -o%er -3 Motorola digunakan di dalam -o%er -3 Macintosh @!DD adalah F kali lebih la+u daripada predecessor.

'erdapat dua +enis mikropemproses" 3*&3 3hips " +enis mikropemproses yang paling biasa ialah 3*&3 23ompleL *nstruction &et 3omputer4. 7ekaan ini telah dipopularkan oleh *ntel dan merupakan asas kepada line mereka terhadap mikropemproses. 3*&3 +uga merupakan rekaan cip yang paling meluas digunakan dengan beribu#ribu program ditulis secara spesifik untuk keluaran *ntel -entium yang terbaru. 7*&3 3hips " 7*&3 27educed *nstruction &et 3omputer4 cip menggunakan arahan yang lebih sedikit . 7ekaan ini men+adi semakin luas penggunaannya kerana rekaan ini lebih mudah, cepat dan lebih men+imatkan berbanding chip 3*&3. 3hip Motorola yang terbaru dibangunkan bersama * M dan Apple adalah chip -o%er -3. /ua lagi 7*&3 3hip yang terbaru adalah /igital 9Muipment 3orporation;s 2/934 Alpha cip dan 3ip M*-&;s 7FFDD. 3ip ini digunakan di dalam kebanyakan mikrokomputer yang berkuasa besar pada hari ini.

Kelebihan utama cip 3*&3 adalah dapat menggerakkan ke%u+udan program applikasi dalam +umlah yang besar. agaimanapun, kelebihan ini telah diberhentikan oleh satu program khas yang dipanggil emulation programs. 9mulation programs membolehkan cip 7*&3 menggerakkan program applikasi 3*&3. 8amun begitu, kelebihan 7*&3 dalam kela+uannya hilang apabila emulation programs digunakan. 6ain#lain pendekatan yang di ambil oleh ! pesaing kepada chip pentium *ntel adalah dengan memperkenalkan 7*&3# like atau chip hybrid. 3pi#cip ini adalah berdasarkan kepada rekaan 3*&3 tetapi tidak menggabungkan beberapa teknik yang digunakan di dalam cip 7*&3. /ua cip yang sedemikian adalah cip AM/;s KH dan 3yriL;s M!.

&esetengah pemproses khas kini terdapat satu contoh adalah mikropemproses kecil built#in yang digunakan di dalam smart cards. Kad pintar adalah berukuran lebih kurang sai( kad kredit. Kad ini boleh digunakan untuk menyimpan maklumat tentang insurans kesihatan, rekod#rekod fail yang selalu digunakan atau maklumat tentang lesen memandu dan lain#lain lagi. Memandangkan teknologi ini telah diperkenalkan dalam beberapa tempoh masa yang lalu, maka kad pintar telah mula mendapat perhatian se+ak akhir#akhir ini. -residen 3linton telah mencadangkan kad pintar 8ational Health &ecurity kepada semua indi<idu.

3ip *ngatan 2Memory chips4

'erdapat dua +enis cip ingatan dalam sesebuah komputer. &atu bahagian dikenali sebagai 7AM manakala yang satu bahagian lagi dikenali sebagai 7)M. 3ip 7am atau 27andom Access Memory4 menyimpan program dan data semasa pemprosesan sedang dilakukan oleh 3-1. 7AM merupakan storan yang bersifat sementara. /ata yang diperoleh daripada storan ini mesti dimasukkan ke dalam 7AM terlebih dahulu sebelum sesuatu data atau program itu dapat digunakan.

7AM dikatakan bersifat sementara kerana apabila suis komputer dimatikan, segala maklumat dalam 7AM akan lenyap. Maklumat +uga boleh lenyap apabila terdapat gangguan dalam litar elektrik yang menghubungkan 7AM dengan mikrokomputer. agi mengelakkan perkara seumpama ini berlaku, setiap selang beberapa minit kita perlu menyimpan maklumat atau menstorkannya di dalam fail.

&elain itu, apabila data atau program ditulis, atau dikodkan kepada 7AM kandungan maklumat dalam 7AM yang terdahulu akan hilang. *ni dikenali sebagai proses tulisan destruktif. agaimanapun, apabila data atau program dibaca, atau diperolehi semula daripada 7AM, kandungannya tidak musnah. 6ebih tepat lagi, proses pembacaan tersebut dapat men+adikan proses salinan kandungan maklumat dengan lebih mudah. -roses ini dikenali sebagai proses pembacaan tidak destruktif.

&toran 7AM biasanya disampaikan dalam unit dan bentuk megabytes. Mikrokomputer yang mempunyai ingatan 7AM sebanyak 1HM yang boleh menyimpan se+umlah 1H +uta aksara data dan program dalam satu#satu masa.

-endahuluan tentang amaun dalam 7AM adalah sesuatu yang penting. &esetengah program perisian memerlukan lebih banyak kapasiti ingatan berbanding dengan apa yang mampu dita%arkan oleh mikrokomputer. &ebagai contoh, 9Lcel JI memerlukan 7AM yang mempunyai amaun sebanyak C M . 7AM tambahan pula diperlukan untuk menyimpan data#data yang lain. agaimanapun, kebanyakan

10

komputer tidak mempunyai ingatan yang cukup untuk menyimpan sesuatu program.

'erdapat empat +enis ingatan mikrokomputer dalam 7AM. Aenis#+enis ingatan tersebut biasa digunakan dalam sistem perisian.

3ontohnya seperti /)& atau perisian aplikasi seperti 9Lcel. 3on<entional Memory 2*ngatan iasa4

*ngatan +enis ini mengandungi 7AM HFDK. *ngatan ini digunakan untuk /)& dan program aplikasi yang lain. 1pper Memory 2*ngatan Atasan4

*ngatan ini terletak di antara 7AM HFDK dan * M. /)& digunakan dalam stor maklumat tentang perkakasan mikrokomputer. agaimanapun, ingatan ini sering digunakan bagi program pengaplikasian 9Ltended Memory 2*ngatan 'ambahan4

*ngatan ini telah sedia ada dalam kebanyakan mikropemprosesan. *ngatan ini termasuk dalam ingatan terus yang lebih daripada 1M . &esetengah program boleh menggunakan ingatan tambahan atau :eLtended; ini namun sesetengah tidak. 9Lpanded Memory 2*ngatan Kembangan 4

*ngatan ini bertu+uan membantu Mikropemprosesan yang sudah lama dan tidak boleh memproses ingatan yang lebih daripada *M . *ngatan 9Lpanded ini merupakan :ka%asan; isteme%a bagi ingatan yang lebih daripada E!M yang %u+ud di luar ka%asan /)& HFDK. *ni bermakna, ingatan ini digunakan secara sementara bagi ingatan simpanan di ka%asan antara HFDK serta 1M dan dihubungkan dengan maklumat daripada :ka%asan; isteme%a tersebut.

Antara ingatan lain yang berkaitan dengan 7AM ialah ingatan :cache;. *ngatan :cache; merupakan tempat di mana 7AM biasanya disesuaikan untuk disimpan di dalam stor. *ngatan ini merupakan pegangan sementara yang berkela+uan tinggi antara ingatan dan 3-1. /alam komputer yang mempunyai ingatan :cache;, maklumat dalam 7AM lebih sering digunakan. *a menyalin maklumat melalui :cache; +adi 3-1 dapat memasukkan maklumat lebih cepat daripada biasa ke dalam ingatan komputer.

3ip 7)M 2read only memory4 mempunyai program#program yang dibina daripada 7AM. 'idak seperti cip 7AM, kandungan cip 7)M tidak boleh ditukar oleh pengguna. :7ead only; bermaksud baha%a hanya 3-1

11

tersebut boleh dibaca, atau diperoleh semula, program yang telah ditulis di cip 7)M. agaimanapun, komputer yang mempunyai cip +enis ini tidak boleh ditulis, dikod ataupun ditukar maklumat atau arahan di dalam 7)M.

3ip 7)M biasanya mengandungi arahan istime%a dalam kelengkapan operasi komputernya. &ebagai contoh, arahan 7)M boleh menghidupkan komputer, memberi kunci keyboard berdasarkan kebolehka%alan istime%a dan mengambil aksara daripada skrin. 7)M +uga dikenali dengan nama lain iaitu :firm%are;.

&istem Aam 2&ystem 3lock4

&istem +am dika%al oleh kela+uan operasi dalam komputer. Kela+uan ini diukur dalam unit megahert( 2MH(4. &atu megahert( bersamaan dengan satu +uta bit per second. &emakin la+u +am bergerak maka semakin la+u komputer boleh beroperasi.

&lot dan -apan -engembangan 29Lpansion &lots and oards4

Komputer mempunyai pelbagai +enis senibina. Mesin yang mempunyai senibina tertutup direka supaya pengguna tidak boleh menambah alat baru ke atasnya. Kebanyakan mikrokomputer mempunyai senibina yang terbuka. *ni membolehkan pengguna mengembangkan sistem#sistemnya dengan memasukkan alat# alat tambahan yang dikenali sebagai papan pengembangan. -apan pengembangan +uga dipanggil :plug in boards;, adapter cards, controller cards, ataupun interface cards.

-apan pengembangan disambungkan kepada slot di dalam sistem unit. :-ort; tersebut membolehkan kabel disambung dari papan pengembangan kepada alat#alat di luar sistem unit. 3ontoh#contoh papan pengembangan ialah " 8et%ork adapter cards

Kad ini digunakan untuk menyambungkan komputer dengan komputer#komputer lain. entuk rangkaian komunikasi seperti ini membolehkan pengguna berkongsi data, program dan hard%are. 8et%ork adapter card menyambungkan sistem unit kepada kabel yang bersambung dengan alat lain dalam rangkaian tersebut. &mall 3omputer &ystem *nterface 3ard 2&3&*4

Kebanyakan komputer mempunyai slot pengembangan yang terhad. -engguna kad &3&* hanya

12

menggunakan satu slot dan boleh bersambung dengan tu+uh alat ke sistem unit. Kad#kad ini digunakan untuk menyambungkan alat#alat seperti pencetak, hard disk dri<er and 3/ 7om dri<es kepada sistem unit. 'ele<ision oards

Kini, kita boleh menonton tele<isyen sambil melayari internet pada masa yang sama. -apan tele<isyen terdiri daripada :'B turner; dan :<ideo con<erter; yang berfungsi menukarkan signal 'B kepada bentuk yang boleh disiarkan pada monitor komputer. Kombinasi -3.'B ini semakin popular sekaligus memba%a pada terhasilnya sistem skrin besar dengan audio yang berkualiti tinggi. *a dikenali sebagai home -3s. -3 3ards

1ntuk memenuhi sai( komputer biasa, papan sebesar kad kredit telah dicipta. Kad ini boleh dimasukkan dengan mudah dan boleh digantikan dari luar pada komputer biasa. Kad ini dikenali sebagai -3 3ards atau -3*M3*A 2-ersonal 3omputer Memory 3ard *nternational Association4 card. Kad ini boleh digunakan untuk pelbagai tu+uan termasuklah meningkatkan ingatan di samping berfungsi menyambungkan kepada komputer lain.

-elbagai +enis papan pengembangan %u+ud. Antara papan pengembangan yang digunakan secara meluas ialah" Bideo adapter cards

/igunakan untuk menyesuaikan pelbagai %arna <ideo pada monitor kepada komputer 3/#7om cards

erfungsi menyambungkan optical disc dri<es &ound boards 2papan bunyi4

erfungsi merekod dan memainkan bunyi digital

1ntuk memastikan papan pengembangan berfungsi sepenuhnya, papan tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam slot dalam sistem tersebut, yang akan bertindak mengenalpasti papan yang baru itu. Konfigurasi semula mungkin memerlukan penyediaan papan pengembangan disamping fail#fail konfigurasi. *ni boleh men+adi satu tugas yang kompleks dan rumit. &atu alat baru yang dikenali sebagai :plug and play; direka untuk menghapuskan tugas ini.

:-lug and play; merupakan satu set hard%are dan soft%are yang dicipta oleh *ntel, Microsoft dan lain#lain.

13

*ni merupakan satu idea yang baik untuk mencipta sistem operasi, unit memproses, papan pengembangan dan alat#alat yang lain yang boleh mereka bentuk sendiri. &ecara amnya, untuk memasukkan papan pengembangan yang baru, apa yang kita perlu lakukan dengan papan itu ialah :on;kan komputer tersebut. &istem komputer itu kemudiannya akan mencari alat#alat :plug and play; dan membentuk alatan dan sistem komputer secara automatik.

:-lug and play; muncul secara terancang. )leh itu hanya sedikit :plug and play; yang lengkap dan sempurna %u+ud pada hari ini. Kalau bagaimanapun, pihak penyelidik mengandaikan :plug and play; akan digunakan secara meluas dan proses penambahan papan pengembangan akan men+adi satu tugas yang mudah.

us 6ines

us line menyambungkan bahagian pada 3-1 kepada bahagian#bahagian lain. &elain itu, bus lines +uga menyambungkan 3-1 dengan hard%are yang lain. 3ontohnya cip 7AM yang bersambung dengan alatan luar. us merupakan data yang dilalui oleh bit. &ekiranya semakin banyak lorong yang ada, maka lebih cepat proses itu berlaku. /engan lain#lain perkataan, lebih baik sesuatu kapasiti :bus; itu maka lebih kuat dan berkuasa daripada operasi yang berlaku. 3ontohnya, bit HF bus mempunyai kapasiti yang lebih baik dari bit E! bus.

Kita perlu mengetahui fakta tentang bus line kerana bus line +uga berubah mengikut cip mikroprosessor. )leh itu, kebanyakan alat, contohnya papan pengembangan hanya akan berfungsi dengan hanya satu +enis bus line.

9mpat prinsipal bus line atau reka bentuk ini ialah" *ndustry &tandard Architecture 2*&A4 /icipta untuk komputer personal * M. *&A bermula dengan kelulusan C#bit dan diikuti dengan 1H#bit. Mikroprosessor yang lama dan papan pengembangan yang telah diubahsuai membolehkan data melalui lorong 1H#bit ini. Kemudian, cip ECH dicipta yang memerlukan lorong yang mempunyai kelulusan E!#bit. /isebabkan itulah terdapat persaingan antara dua standard E!#bit. Micro 3hannel Architecture 2M3A4 M3A telah dikeluarkan oleh * M untuk menyokong cip ECH. M3A yang pertama merupakan :bus line; yang mempunyai E!#bit. aru#baru ini HF#bit M3A telah diperkenalkan. 8amun, kita tidak boleh mengubah papan pengembangan 2eLpansion board4 yang ada di dalam komputer lama kita dan meletakkannya di dalam komputer * M yang baru. *ni tidak akan mendatangkan sebarang kesan dan akan

14

menyebabkan komputer lama tersebut tidak berfungsi. &tandard baru * M tidak akan men+adi masalah sekiranya kitas berhati#hati dengan papan pemindahan 2transfering board4. -enggunaan prosessor yang cepat membolehkan kita menggunakannya dengan sebaik mungkin. 9Ltended *ndustry &tandard Architecture 29*&A4 'erdiri daripada E!#bit bus. 9*&A telah dikemukakan pada &eptember 1JCC oleh J pengeluar * M dan diketuai oleh 3ompaM 3omputer 3oorperation. 'u+uan 9*&A ialah untuk mengembang dan memperbaharui tahap lama *&A. *ni bertu+uan supaya semua papan pengembangan yang sedia ada boleh berfungsi dengan architecture yang baru seperti M3A. 9*&A +uga telah memperkenalkan HF#bit bus. -eriphelral 3omponent *nterconnect 2-3*4 Merupakan kategori :bus; yang terkini dan dinamakan :local buses;. -3* direka untuk memenuhi permintaan pengguna <ideo dan grafik pada hari ini. -3* +uga merupakan :local buses; yang digunakan dengan meluasnya pada hari ini. B9&A local bus +uga merupakan local bus yang luas penggunaannya. -3* mempunyai HF#bit bus yang 1D kali lebih la+u daripada bus M3A atau 9*&A. Kini, -3* digunakan dengan meluas untuk menyambung 3-1, ingatan dan pengembangan. Kebanyakan pakar membuat andaian baha%a -3* akan menggantikan M3A dan 9*&A pada masa hadapan.

-orts

-orts ialah soket yang bersambung diluar sistem unit. *ni membolehkan kita berhubung atau bersambung ke pelbagai peranti 2de<ices4, seperti papan kekunci,peranti 2de<ices4 tetikus, perakam <ideo, modem dan pencetak..

9mpat kegunaan ports ialah" &erial ports

-orts bersiri yang digunakan untuk pelbagai tu+uan. Antaranya ialah, digunakan untuk disambungkan dengan tetikus, modem dan banyak lagi peranti lain di dalam sistem unit. -orts bersiri menyimpan satu bit data pada setiap masa dan sangat bagus untuk menyimpan maklumat bagi +angka masa yang lama. -arallel ports

-orts selari digunakan untuk menyambung rancangan 2de<ices4 luaran yang diperlukan dengan dengan menghantar atau menerima lebih banyak data melalui +arak yang dekat. -orts dalam keadaan biasa menyimpan C bit data secara serentak melalui lapan %ayar yang selari. -orts selari kebanyakannya digunakan untuk menyambung printer kepada sistem unit. 1& 2 1ni<ersal &erial us 4

15

1& digunakan untuk menggantikan ports bersiri dan ports selari. 1& sangat la+u, hanya dengan satu 1& ports, boleh digunakan untuk menyambung beberapa rancangan ke sistem unit. $ire%ire ports

:$ire%ire ports adalah +enis ports yang terbaru. /ia lebih cepat daripada 1& ports dan digunakan untuk disambungkan kepada high#speed printers dan +uga <ideo camera sistem unit.

-orts digunakan untuk menyambung input dan rancangan output ke sistem unit. Kita biasanya meru+uk kepada semua alatan di luar sistem unit, tetapi bukan keperluan di luar sistem#sistem kabinet sebagai rancangan sempadan 2periphecal de<ices4. Kebanyakan mikrokomputer, :disc dri<es; dibina di dalam sistem cabinet. /i dalam sesetengah laptop, papan kekunci dan monitor adalah bahagian yang perlu dalam sistem cabinet.

5ambaran Masa /epan

Alangkah baiknya +ika mikrokomputer yang terhebat masa kini dapat kita ba%a ke mana#mana dengan mudahnya. Komputer yang ringan, kecil dan dapat berfungsi hanya dengan menggunakan bateri. Kita mungkin dapat memba%a komputer itu ke kelas, ke mesyuarat kumpulan, atau ke pantai sekalipun.

&udah tentu, itu yang diperkatakan tentang :notebook computers;. Malangnya, :notebook microprocessor; hari ini ketinggalan terutamanya dengan :desktop;. 'ambahan lagi, notebook +auh lebih mahal dari :desktops;. 'etapi itu semua mungkin berubah dalam tahun#tahun akan datang.

*ntel, yang masih merupakan nombor satu dalam teknologi mikroprosessor, telah baru#baru ini cuba mengurangkan +urang perbe(aana ntara :notebooks; dan :desktops;. &alah satu langkahnya ialah dengan menyediakan *ntel Mobil Module. Modul ini menggabungkan pelbagai fungsi termasuklah meletakkan mikroprosessor dalam satu papan litar. 6angkah lain ialah dengan *ntel memiliki 1!.GN Oircom, pembuat kad -3 untuk mengaitkan :notebook; kepada rangkaian korporat. -emerhati telah mengatakan baha%a produk masa depan Oircom akan dapat menggalakkan pengurus#pengurus menggantikan sistem :desktop; ini dengan :notebooks;.

olehkah komputer anda digantikan dengan :notebook;? Hari ini, 1 daripada F pembeli mikrokomputer membeli komputer :notebook; dan bilangan pembeli itu di+angka akan meningkat dalam tahun#tahun akan datang

16

Asas Sistem Pengendalian (OS) &istem -engendalian /alam bidang perkomputeran, &istem -engendalian 2)perating &ystem4 ialah sistem perisian yang bertanggung+a%ab menga%al serta mengurus perkakasan komputer, pengoperasian sistem yang asas, dan +uga melancarkan perisian komputer seperti perisian pemproses perkataan, dan pelayar %eb. &ecara am, istilah ini sering digunakan untuk meru+uk keseluruhan perisian yang dipake+kan dengan komputer baru, sebelum perisian tambahan dipasang 2install4.

&istem pengendalian memastikan [aplikasi.program.perisian] lain berupaya mengguna memori, perkakasan.peranti input#output, dan mempunyai capaian 2access4 terhadap sistem fail 2file system4. &ekiranya lebih daripada satu aplikasi di+alankan 2run4, sistem pengendalian men+adualkan supaya setiap proses aplikasi mempunyai masa proses yang mencukupi dan tidak bertelingkah dengan proses masing# masing.

&ehingga a%al tahun !DDF, sistem pengendalian terkenal yang tersebar luas penggunaannya dalam Komputer -eribadi, telah bergabung kepada ! keluarga sistem pengendalian" Keluarga Microsoft Kindo%s, dan Keluarga ala#1niL 2ini termasuk pelbagai definisi 1niL yang berbe(a, 6inuL dan Mac )& O4.

1niL diguna secara meluas di institusi akademik dan sebagai aplikasi sokongan 2back#end implementation4, manakala Kindo%s lebih laris digunakan di kalangan -engguna biasa 2home user4, selain daripada perniagaan untuk kegunaan muka 2front#end4. &ebagai -elanggan, Kindo%s +auh lebih luas penggunaannya, dan ini meletak pasaran saham Microsoft dalam peratusan JD#JCN. 6inuL merupakan sistem pengendalian yang lebih banyak diguna sebagai -elayan Keb 2Keb &er<er4, dan sekarang sudah mula diguna di rumah serta persekitaran -erniagaan. /isebabkan ia percuma, sistem -engoperasi ini mula mendapat tempat di sebahagian syarikat. Mac )& O 2yang mengguna sistem 1niL4, serta %arisan a%alnya, lebih laris di kalangan pengguna biasa dan dalam bidang multimedia.

Komputer kerangka utama dan komputer terbenam, mengguna pelbagai bentuk sistem pengendalian yang kebanyakan tiada talian dengan keluarga Kindo%s atau 1niL.

3ontoh sistem pengendalian 1niL # &olaris, A*O, H-#1O, &3) Mac )& /)&

17

Kindo%s 6inuL # /ebian, 7edhat, Mandrake 2Mandri<a4, &lack%are, 5entoo, &use e)& )&.!

-engelasan dan istilah

&istem pengendalian, secara konsep, boleh dipecahkan kepada E komponen utama" Antara muka -engguna &istem 1tiliti 'ahap 7endah 2lo%#le<el system utilities4 Kernel Antara muka pengguna

'erdapat dua bentuk antara muka pengguna, iaitu antara muka grafik 251*4 dan -enter+emah aris -erintah 236*4. Antara muka pengguna +uga dikenali sebagai &hell atau cangkerang komputer.

[&unting] Kernel

Kernel ialah nadi sistem pengendalian yang berhubung terus kepada perkakasan komputer.

erikut adalah ra+ah ringkas perhubungan komponen#komponen di atas" -erkakasan ?#@ Kernel ?#@ &hell ?#@ Aplikasi

*deologi di sebalik Kernel termasuk kernel monolitik, mikrokernel, dan eksokernel. &istem komersil seperti 18*O, Kindo%s, dan 6inuL mengguna sistem kernel yang monolitik. &istem yang lebih moden seperti P8O, e)&, dan Kindo%s 8' menggunakan sistem mikrokernel. Komputer 9mbedded mengguna sistem eksokernel.

1.

U I! P"#P$O%"%& PU%&! (CPU)

3-1 pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk sama ada /esktop3-1 atau 'o%er 3-1. /esktop 3-1 adalah 3-1 yang berbentuk empat segi dan lebar, di mana monitor diletakkan di atas 3-1 tersebut.

18

Manakala 'o%er 3-1 pula ialah +enis yang biasa digunakan sekarang ini di mana 3-1 tersebut berbentuk empat segi dan pan+ang. 3-1 laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut. 3-1 merupakan unit yang menga%al semua +enis proses yang akan di lakukan oleh sesuatu komputer. /alam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, 3/7)M, Mother oard, -emproses dan sebagainya. 'erdiri daripada ber+uta#+uta komponen eletronik yang bertindak sebagai pusat ka%alan kepada keseluruhan sistem komputer. Antara fungsi utama 3-1 ialah , menga%al penggunaan ingatan utama untuk menyimpan data dan maklumat menga%al ru+ukan operasi memberi arahan kepada semua bahagian komputer melaksanakan pemprosesan

'erdapat ! komponen utama dalam 3-1 iaitu 1nit Ka%alan 2314 1nit Aritematik Q 6ogik 2A614. -eranan unit Ka%alan 2314 ialah merupakan pusat ka%alan komputer, menyelaras semua fungsi komputer dan menga%al operasi perkakasan. 31 beroperasi secara mencapai arahan, mentaksir arahan dan mengarahkan A61 untuk melaksanakan arahan. -eranan A61 pula melakukan fungsi#fungsi arimetik seperti R , # ,S , . dan fungsi logik ? , @, >. 2. #O I!O$ Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah 'B pada komputer peribadi. -ada laptop pula, monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan. Monitor berfungsi untuk memaparkan semua akti<iti yang di lakukan oleh komputer. $ungsinya adalah sama seperti 'B. E. O ' O(( CO#PU!"$ 2menghidup dan mematikan4

1ntuk menghidupkan komputer, perkara pertama yang harus dilakukan ialah memastikan semua sambungan elektrik telah terpasang. Kemudian tekan suis komputer dan tunggulah sehingga komputer sedia untuk digunakan. &ekiranya berlaku keadaan tergendala 2hang4 tekan butang kecil di ba%ah suis komputer 2 butang reset untuk memulakan semula. Atau dengan cara lain, apabila berlakunya tergendala, tekan kunci 3'76 R A6' R /96 secara serentak sekali, dan satu menu akan dipaparkan seperti di ba%ah " -rogram yang di dalam keadaan hang akan diketahui melalui perkataan 8ot 7esponding di senarai program pada menu senarai program. a. Klik pada 9nd 'ask, dan kemudian klik 9nd 'ask sekali lagi untuk menamatkan program yang hang. b. Menekan kunci 3'76 R A6' R /96 dua kali akan menyebabkan komputer anda melakukan proses 7estart. c. &ekiranya anda menekan butang reset atau menekan kunci 3'76 R A6' R /96 dua kali, proses &candisk akan dilakukan semasa hendak memasuki %indo%s. d. 1ntuk mematikan komputer, pergi ke &tart menu -rogram, pilih shut do%n dan tekan )K.

F. %!&$! #" U P$O)$&# a. Apabila anda menghidupkan komputer anda, anda akan dapat melihat satu pergerakan pada 'ask ar, perkataan yang berbunyi T3lick here 'o &tartU dan ada anak panah yang menun+uk ke arah satu perkataan . b. *tu lah yang di namakan sebagai &tart Menu -rogram. Apabila di Klik, ia akan memaparkan menu seperti di atas, dan apabila hendak membuka mana#mana program, anda hendaklah mengarahkan tetikus anda kepada perkataan -rogram dan satu menu akan di paparkan. %tart #enu Program " &tart menu program +uga boleh dipaparkan apabila anda menekan kekunci yang mempunyai simbol di papan kekunci anda. 'ekan kunci tersebut sekali lagi atau tekan butang 9&3 untuk menghilangkannya.

19

*. K"+BO&$D 2papan kekunci4 -apan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana di atasnya terletak pelbagai aksara termasuklah huruf A#V, angka D#J, dan bermacam#macam kekunci yang lain lagi. $ungsinya lebih kurang sama seperti sebuah mesin taip di mana papan kekunci ini digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam komputer. -apan kekunci mempunyai pelbagai fungsi. Kekunci huruf dan nombor amat biasa digunakan. &elain itu, pada papan kekunci terdapat beberapa function key 2kunci fungsi4 iaitu kekunci yang di mulakan dengan huruf $, seperti $1, $!, $E, $F dan seterusnya. Kunci#kunci ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. H. #OU%" 2'etikus4 'etikus mempunyai banyak kegunaan. &ebelum %u+udnya tetikus, papan kekunci digunakan. 8amun setelah %u+udnya tetikus, ker+a dapat di +alankan dengan lebih cepat dan efektif. 'etikus dapat memudahkan ker+a#ker+a yang di+alankan. /i sini ada disenaraikan beberapa fungsi tetikus. i. Pointing 21ntuk menun+uk4 3uba gerakkan penun+uk tetikus ke mana#mana arah di skrin komputer anda. Anda akan melihat pergerakan anak panah dan tun+uklah pada mana#mana bahagian yang anda inginkan. ii. Cli,k 2Klik4 3uba gerakkan anak panah pada skrin paparan anda dan tun+ukkan ke ikon My 3omputer dan cuba klik sekali. -erhatikan apa yang berlaku. *kon My 3omputer tersebut akan bertukar %arna. Ataupun, gerakkan anak panah pada ikon My 3omputer sekali lagi. Klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus. &atu pop menu akan di paparkan. 1ntuk menghilangkan menu tersebut, larikan anak panah dari bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali. -apan kekunci +uga boleh digunakan untuk men+alankan proses ini dengan menggunakan butang 'ab. 3uma ia akan memakan masa. iii. Double Cli,k 2/ua kali Klik4 /engan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan di buka. &ila klik *kon My 3omputer dua kali. /an perhatikan apa yang akan berlaku. &atu %indo% 2tetingkap4 akan dibuka. &eperti dalam ra+ah di ba%ah. &ila perhatikan apa yang dipaparkan. /alam My 3omputer ini akan dipaparkan semua /ri<e yang ada seperti /ri<e A 2$loppy A"4 2untuk /isket4 /ri<e 3 2untuk hard disk4 dan /ri<e / 2untuk 3/4. Klik pada simbol pangkah 2O4 untuk menutup %indo% atau tekan kunci A6' bersama kunci $F. i<. /rag and /rop 2&eret dan lepaskan4 $ungsi drag and drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu *kon atau apa saha+a termasuklah tetingkap yang kita pilih ke tempat yang lain. 3ontohnya untuk menyusun semula ikon kepada susunan yang anda sukai. # Klik tetikus sebelah kanan pada mana#mana bahagian pada skrin desktop komputer anda # -ilih pada Arrange *cons dan satu menu akan di paparkan seperti di ba%ah ini " # Klik pada Auto Arrange. Anda boleh mulakan menyusun ikon#ikon mengikut susunan yang anda suka. Aika anda ingin menyususan ikon#ikon tersebut berdasarkan nama, +enis, sai( atau tarikh, sila klik pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar di atas. *kon#ikon pada komputer tersebut akan di susun mengikut susunan yang anda pilih. -. D"%K!OP /esktop merupakan skrin paparan pada sesebuah komputer. &eperti dalam ra+ah, paparan pada desktop ini adalah bergantung pada pengguna sesebuah komputer untuk mengubahnya. 1bah paparan pada desktop

20

# Klik sebelah kanan tetikus pada mana#mana bahagian skrin desktop komputer anda. Menu yang sama seperti tadi akan dipaparkan. # -ilih pada Acti<e desktop # Klik pada 3ustomi(e My /esktop # Apabila anda klik pada 3ustomi(e my desktop, satu Kindo% 2tetingkap4 akan dipaparkan # Klik pada ackground untuk mengubah latar belakang desktop # Klik pada &creen &a<er untuk memilih &creen &a<er dan sebagainya # ila selesai, klik pada butang Apply dan kemudian butang )K

.. ICO (Ikon) *kon merupakan suatu simbol. *a me%akili mana#mana program dan dipaparkan pada desktop. -er%akilan mana# mana program ini +uga dipanggil shortcuts di mana pengguna tidak perlu mencari program tersebut dari menu apabila hendak membuka program tersebut tetapi hanya perlu klik dua kali saha+a pada ikon. /. 0I DO0% ( tetingkap) Apabila sesuatu program di buka, ia akan dipaparkan dalam satu %indo% 2tetingkap4. Anda boleh membuka beberapa program dalam satu masa dan beberapa %indo%s akan di paparkan 3ontoh Kindo% 2*nternet 9Lplorer4 11. 2OU%" K""PI ) ' $"C+C3" BI House Keeping 2membersihkan komputer4 merupakan satu proses di mana semua fail#fail sementara akan dibuang ke dalam tong sampah 2recycle bin4. $ail#fail sementara merupakan fail yang disimpan didalam ingatan sementara di sesebuah komputer 2 3"WKindo%sWtemp4. $ail#fail ini di%u+udkan semasa perlaksanaan perisian %indo%s dan fail# fail ini memang tidak digunakan lagi dan seelok#eloknya sentiasa dibuang. # Klik pada &tart Menu -rogram # Klik pada find files or folders # Kemudian, satu %indo% akan dipaparkan # -ada ruang 8ame tuliskan S.tmp, pastikan ruangan pada 6ook in ialah 3"W # Klik find no% # Apabila proses carian selesai, pada menu 9dit pilih select all dan semua fail sementara yang dipaparkan akan ditandakan # Kemudian pada menu $ile, klik pada /elete untuk membuang kesemua fail tersebut # Apabila anda klik pada /elete, anda akan menerima satu %indo% message # Klik pada 0es untuk mengesahkan baha%a anda memang ingin membuang semua fail#fail tersebut. # Apabila selesai, tu+ukan anak panah tetikus anda pada ikon 7ecycle in di desktop # Klik pada bahagian kanan tetikus anda, dan pilih pada menu 9mpty 7ecycle in

21

# Klik 0es sekali lagi pada %indo% message yang akan dipaparkan 11. %C& DI%K (Imbasan ,akera) dan D"($&)#" !&!IO -roses &candisk biasanya dilakukan dalam satu selang masa yang tertentu. -roses ini adalah untuk mengesan mana# mana komponen di dalam cakera yang rosak ataupun mempunyai kesilapan. -roses defragmentation pula ialah satu proses di mana semua ingatan kosong didalam komputer di susun semula bagi memudahkan capaian. *ni membolehkan proses pencapaian sesuatu fail boleh dilakukan dengan cepat. /efragmentation memisahkan antara ingatan yang kosong dan ingatan yang digunakan.

# klik dua kali pada ikon My 3omputer # Kemudian satu %indo% akan dipaparkan # 'un+uk anak panah tetikus pada 3 # Klik pada bahagian kanan tetikus anda # Klik pada -roperties. Apabila -roperties di klik, anda akan mendapat satu %indo%. -ada %indo% ini anda dapat melihat berapa kapasiti komputer tersebut dan berapa banyak ruang cakera yang telah digunakan dan yang masih belum digunakan # Klik pada 'ools dan anda akan melihat %indo% yang lain dipaparkan # &ila perhatikan pada 9rror#checking status dan /efragmentation status. &tatus ini memberitahu anda berapa lamakah 2dalam hari4 proses tersebut tidak dilakukan pada komputer itu # Klik 3heck 8o% untuk melakukan proses &candisk # Klik /efragment 8o% untuk melakukan proses defragmentation # &ebaik#baiknya, anda hendaklah melakukan proses &candisk dahulu sebelum men+alankan proses defragmentation. Anda dinasihatkan untuk menutup semua program dalam komputer anda sebelum men+alankan kedua#dua proses ini kerana kedua#dua proses ini memakan masa yang lama.

%C& DI%K # # Klik pada butang standard dan Automatically fiL errors Klik &tart

D"($&)#" !&!IO # klik pada butang /efragment 8o%, proses defragmentation akan terus bermula

Keupa4aan &sas Perkakasan Antara keupayaan asas perkakasan ialah , menerima maklumat menyimpan maklumat dan data di dalam ingatan utama dan ingatan bantu

22

menyalin maklumat dari ingatan ke daftar melaksanakan arahan di dalam dafta melaksanakan arimetk bagi data#data bernombor membandingkan data menyimpan hasil data yang dilaksanakan di dalam daftar menyalin kandungan daftar ke ingatan utama menghantar output kepada alat output

LITAR DALAM KOMPUTER

Eti a !engg"naan #m!"te$ Hakcipta dan penyalahgunaan komputer 9'*KA -985518AA8 *8'9789' " &A6AH 6AK1 /ipetik daripada erita Harian" Komputer keluaran 1F April 1JJJ.

23

Menyalur sebarang bahan haram, lucah, mengancam, menekan, mengugut, menghina, memfitnah atau menabur perasaan benci sesama rakyat Malaysia atau rakyat negara luar.

Menggalakkan perilaku yang boleh menyebabkan kekacauan dan ketegangan di dalam dan luar negara serta pelanggaran undang#undang Malaysia dan antarabangsa.

Mengan+urkan perbuatan yang boleh membahayakan indi<idu, organisasi atau masyarakat secara keseluruhannya.

Menghantar iklan yang tidak dikehendaki 2unsolicited ad<ertisements.spam4 atau sebarang bentuk amalan perdagangan yang mengelirukan 2decepti<e marketing4. *klan hanya boleh dihantar kepada mereka yang secara +elas memohon maklumat sedemikian.

Menggalakkan, membangunkan atau men+alankan akti<iti haram seperti skim cepat kaya, skim piramid dan surat berantai.

Melakukan pengeboman mel 2mail bombing4, iaitu secara senga+a memban+iri e#mail seseorang dengan menghantar banyak e#mail yang sama atau bersai( besar.

Menghantar mese+ yang sama atau serupa kepada banyak kumpulan berita 2ne%sgroup4. -erbuatan ini +uga dikenali sebagai ne%sgroup spams.

Memalsukan kepala e#mail 2forged headers4 bagi tu+uan mengelirukan penerima.

Melakukan akti<iti haram seperti mengambil, menyimpan dan mengedar harta intelek, paten, rahsia perdagangan atau bahan yang dilindungi hak ciptanya atau bahan yang salah di sisi undang#undang negara dan antarabangsa.

Mencerobohi peralatan 2hacking4 yang dimiliki oleh pengguna indi<idu, kumpulan atau organisasi lain. agi tu+uan etika ini, perbuatan berikut dianggap sebagai satu pencerobohan "

@ -erbuatan memasuki secara haram atau bagi menyebabkan kesulitan kepada komputer atau rangkaian komputer milik orang lain.

@ -ercubaan secara tidak sah bagi mengelakkan sebarang bentuk pengesahan identiti 2authori(ation4, perlindungan, keselamatan atau kebenaran ke atas mana#mana komputer atau rangkaian komputer milik orang lain.

24

@ Menghalang pengesahan identiti pengguna atau ciri#ciri keselamatan mana#mana komputer atau rangkaian komputer milik orang lain.

Menyebabkan gangguan perkhidmatan dan melakukan usaha bagi meningkatkan bebanan perkhidmatan 2to o<erload a ser<ice4 dan percubaan merosakkan komputer utama 2to crash the host4. Memberikan maklumat yang salah dan tidak benar pada sebarang borang, kontrak atau permohonan dalam talian 2online4 termasuk menyalahgunakan nombor kad kredit. Melaksanakan sebarang bentuk pemantauan rangkaian 2net%ork monitoring4 bagi mencuri 2intercept4 data yang bukan ditu+ukan kepadanya. Membatalkan posting yang dibuat oleh orang lain kepada mana#mana kumpulan berita kecuali pengendali 2moderator4 yang men+alankan tugasnya K9518AA8 K)M-1'97 Kegunaan komputer utama komputer terbahagi kepada dua "

i4 AM

Kegunaan am seperti menaip 2Kordprocessor4, membuat grafik 25raphics4, akaun 2Accounting &ystems4

ii4 KHA&

&eperti menga%al lampu isyarat, cuaca dan lain#lain.

25