Anda di halaman 1dari 8

Laporan Program Bina Insan Guru (BIG) PISMP Pendidikan Jasmani Semester 1 Siri 3/2010.

Isnin, 29 Mac 2010 Pada 29 Mac 1 April 2010, Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Darulaman telah men adakan pr! ram "ina Insan Guru ("IG) di Pusat Ke iatan K!kurikulum IPG Kampus Darulaman# Para peserta pr! ram ini terdiri daripada ti a kelas, iaitu PI$MP Pen a%ian A ama Islam $emester 1, PI$MP Pendidikan &asmani $emester 1, dan PI$MP Pemulihan "ahasa 'ina $emester 1# Pr! ram "IG ini disertai seramai () !ran , iaitu seramai 21 pela%ar lelaki dan *+ pela%ar perempuan# Pr! ram ini diketuai !leh ,ncik -asrul .in $amsuar selaku Kem K!mandan Pr! ram "IG $iri * 2010# $audara M!hamad $/a0ik .in 1ak!p telah dilantik se.a ai pen erusi pr! ram "IG### 2ulis lap!ran anda pada hari### $elasa 3a.u Khamis
Keempat...

AK2I4I2I5A2I6A-DA5AMK7MP75A-(5DK) $epan%an pr! ram "ina Insan Guru kali pertama ini, kami t e l a h men%alani * akti8iti latihan dalam kumpulan iaitu men enali p ! t e n s i d i r i , m!ti8asi kepuasan ker%a/a dan pen har aan kendiri dan peru.ahan sikap#$a/a telah .ela%ar .an/ak perkara /an .eru melalui 5DK terse.ut#Dalam sesi /an pertama iaitu men enali p!tensi diri, kami telah di.eriu % i a n u n t u k m e n e n a l i p ! t e n s i d i r i m a s i n 9 masin # $etiap manusia dianu erahkan p!tensi /an .er.e:a9.e:a !leh 2uhan 1an Maha Kuasa#'uma manusia tidak men har ai p!tensi /an di.erikan dan tidak pandaimen unakan p!tensi terse.ut# Kita serin melihat dan mem.andin kan.aha;a p!tensi !ran lain le.ih .aik daripada p!tensi diri kita# Kita mesti. e r s / u k u r d e n a n a n u e r a h 2 u h a n / a n a d a p a d a d i r i k i t a , . a r u l a h k i t a nampak .aha;a kita %u a ada p!tensi /an le.ih .aik dan tidak ada padadiri !ran lain# Kita sudah dianu erahkan p!tensi, maka tan un %a;a. kitaa d a l a h u n t u k m a n unakan, meman0aatkan dan memper k e m . a n k a n p!tensi /an ada pada diri kita itu# $elain p!tensi /an telah dianu erahkankepada kita, ada %u a p!tensi /an dapat kita pela%ari# Antaran/a, se.a aise!ran .akal uru, p!tensi untuk .erinteraksi den an .aik .ersama pela%ar9 pela%ar merupakan aset /an pentin # 2idak semua !ran lahir d e n a n p!tensi untuk .erinteraksi den an !ran lain den an .aik# -amun, semua inidapat dipela%ari melalui pem.ela%aran /an .erterusan dan niat /an murni#<leh se.a. itulah ;u%ud matapela%aran kemahiran .erk!munikasi semasa diInstitut

5atihan Per uruan#Dalam sesi seterusn/a iaitu sesi m!ti8asi kepuasan ker%a/a, kami telahdi.erikan satu senarai se.a. kami memilih uru se.a ai ker%a/a men ikutkeutamaan se.a. itu# $esi ini di%alankan .a i menin katkan m!ti8asi dirisese!ran terhadap ker%a/a /an dipilihn/a# $etiap !ran memilih ker%a/a . e r d a s a r k a n = a k t ! r 9 0 a k t ! r t e r t e n t u # = a k t ! r 9 0 a k t ! r i n i l a h / a n m e n % a d i pend!r!n atau m!ti8asi kepada diri sese!ran untuk melakukan /an ter.aik dalam ker%a/an /a# =akt! r90akt!r ini .iasan/a di.uat .erdasarkankepentin an, kecenderun an dan minat sese!ran itu# Ada !ran sukasesuatu p e k e r % a a n k e r a n a s u k a s e s u a t u / a n m e n c a . a r # A d a / a n s u k a pe ker%aan /an men/er!n!kkan, .er a%i tin i atau /an men%amin masadepan mereka# $e.a ai se!ran uru, apa /an palin pentin adalah anakm u r i d / a n k i t a a % a r . u k a n n / a a n % a r a n # K e i k h l a s a n s e m a s a m e n a % a r san at pentin supa/a semua ilmu /an kita a % a r d a p a t d i t e r i m a d e n a n .aik !leh pela%ar kita mesti men hadapin/a den an ta.ah sepertimana men hadapi !m . a k d i lautan#$elain itu, sa/a mempela%ari .aha;a ka;an amatlah pentin dalamkehidupan kita# 2anpa ka;an, .an/ak perkara /an tidak dapat kita rasai danlalui den an %a/an/a# $ekiran/a tiada ka;an9ka;an /an men!l!n semasam e n h a d a p i ! m . a k / a n . e s a r , p a s t i s a / a a k a n m e n a l a h # K e h a d i r a n ka;an9ka;an disekelilin sa/a telah mem.eri ke.eranian kepada sa/a# $a/a %u a melihat ramai ka;an9ka;an lain /an men alami keadaan /an samas e p e r t i s a / a , m a l a h a d a / a n l e . i h t a k u t l a i # - a m u n , d e n a n a d a n / a ka;an9ka;an lain den an mereka, mereka . e r % a / a m e l a ; a n k e t a k u t a n terse.ut# ketakutan ini dapat diatasi kerana perca/a kepada ka;an# >Ka;anakan men!l!n ka;ann/a?, .ersandarkan kepada pe an an ini, ketakutankepada !m.ak /an .esar itu dapat dila;an kerana keperca/aan kepadarakan /an pasti akan men!l!n kita#$ e m a s a k a m i m u l a . e r k a / a k , s a / a . e r a s a s a n a t t e r u % a u n t u k mencu.a# -amun, setelah melihat ka;an9ka;an / a n l a i n a a l u n t u k menu%u ke .e.!la pelampun /an ditetapkan, sa/a .erasa ke/akinan sa/a. e r t u k a r m e n % a d i k e t a k u t a n s e d i k i t d e m i s e d i k i t # 2 a m . a h a n l a i , k a ; a n 9 ka;an /an mencu.a terse.ut ialah pelatih lelaki# $a/a .er0ikiran, sekiran/alelaki /an le.ih kuat daripada perempuan tidak mampu .erka/ak melepasi!m.ak terse.ut, apatah la i se!ran perempuan# $a/a melihat .e.erapa kalik a / a k / a n d i n a i k i k a ; a n 9 k a ; a n d i p u k u l ! m . a k sehin a t e r . a l i k d a n diseret kem.ali ke pantai# -amun, merek a t e t a p m e n c u . a # $ a / a m e l i h a t ke i ihan dari riak muka mereka# Apa.ila 2 !ran pelatih perempuan .er%a/a. e r k a / a k m e n u % u k e . e . ! l a p e l a m p u n /an dite t a p k a n , s a / a m u l a .erseman at semula# Malah, mereka meru p a k a n / a n p e r t a m a . e r % a / a sampai ke destinasi /an ditetapkan# $a/a .erasa .an a den an mereka#Ini men u.ah 0ikiran sa/a .aha;a perempuan %u a .!leh melakukann/a# 1an palin pentin ialah ilmu men emudikan ka/ak den an cara /an .etul

, .ukann/a kekuatan saha%a# Kita tidak sepatutn/a menilai ke.!lehan diri kitase.elum mencu.a, kerana mencu.alah /an akan menilai ke.!lehan kita#Dalam situasi per uruan, se.a ai se!ran uru kita patut men/ediakan dirikita den an pel.a ai %enis ilmu# Ini kerana kita .akal .erhadapan den anlautan manusia /an mempun/ai pel.a ai kerenah# Den an ilmu /an kukuhdan penuh dalam diri kita, mudah9mudahan kita tidak men hadapi masalahapa.ila men a%ar kelak#$ a / a m e n c u . a s e . a n / a k ( k a l i s e . e l u m . e r % a / a # P a d a p e r c u .aanpertama hin a keempat, sa/a hamper putus asa# -amun, s a/a kuatkans e m a n a t u n t u k m e n c u . a s e k a l i l a i # $ a / a s a n a t . e r s / u k u r k e r a n a .erpeluan untuk merasai pen alaman .er% a / a m e l e p a s i ! m . a k 9 ! m . a k # Pada masa itu, sa/a .erasa san at teru%a dan em.ira# "erkat usaha danp e n a t l e l a h , a k h i r n / a . e r % a / a % u a # D a l a m k e h i d u p a n i n i , k i t a % u a h a r u s ta.ah dan sentiasa .erusaha# Ke%a/aan tidak datan .er !lek tanpa usaha/an kental# @alaupun, kadan 9kadan kita karam seperti menaiki ka/akt a d i , n a m u n k i t a h a r u s . a n u n d a n .ermula semula# &ika kita tersilapmen emudikan ka/ak, %a n a n % a d i k a n k e s i l a p a n i t u k e k a l a h a n k i t a , se.alikn/a %adikan ia se.a ai satu pen a%aran untuk men u.ah cara kitamen emudikan ka/ak kita pada percu.aan /an kan datan # "e itu %u adalam hidup ini, sekiran/a kita a al kerana kita tersilap lan k a h , m a k a %adikanlah kesilapan itu se.a ai panduan a ar kita tidak men ulan kem.alikesilapan terse.ut pada masa /an akan datan #Akhir sekali, ;alaupun terasa amat letih namun pen alaman /an sa/ad a p a t d a r i p a d a a k t i 8 i t i . e r k a / a k i n i a m a t . e r u n a # K e s er!n!kan danke em.iraan tidak dapat di am.arkan den a n k a t a 9 k a t a l a i # $ e l a i n mempela%ari .an/ak nilai9nilai murni, sa/a %u a turut .ela%ar cara9cara untukm e n / e l a m a t k a n d i r i a p a . i l a . e r l a k u k e c e m a s a n / a n m e l i . a t k a n a i r # Pen alaman ini amatlah .er una .a i diri sa/a, a n a k 9 a n a k m u r i d s e r t a !ran !ran di sekelilin sa/a apa.ila men hadapi kecemasan dalam airpada masa /an akan datan #

1an kedua, perkhemahan "IG ini men a%ar sa/a cara men uruskandiri dalam keadaan suntuk dan tidak selesa# Den an keadaan cuaca /an serin hu%an, akti8iti

sukar untuk dilaksanakan# Khemah memasak kumpulansa/a dimasuki air# -amun, .erkat ker%asama ahli kumpulan, kami .er%a/amen atasi masalah terse.ut# Kami men ali parit di sekelilin khemahmemasak terse.ut .a i mem.enarkan air men alir keluar dari khemah kami#$a/a .erasa em.ira kerana dalam situasi entin seperti ini, kumpulansa/a masih .erusaha melakukan sesuatu untuk men uruskan masalah /an kami hadapi# Khemah untuk kami tidur %u a turut di.an%iri air# Pada malampertama dan kedua, kami lan sun tidak dapat tidur di dalam khemahsendiri# Kami telah men am.il ikhtiar untuk meminta ke.enaran daripadapihak pen urusan untuk idur di atas pentas &un le 6all# Akhirn/a kamidi.enarkan untuk tidur di sana# Dalam keadaan ter.uka, pen urusan dirisemasa tidur adalah san at pentin # Den an pen urusan masa /an a akterhad, sa/a .ela%ar .a aimana men uruskan diri sa/a sendiri# '!nt!hn/a,men uruskan masa untuk mem.ersihkan diri (mandi) sendiri tanpa mem.eri.e.anan atau an uan kepada !ran lain# Maksudn/a, tidak mementin kandiri sendiri den an mem.iarkan !ran lain saha%a men uruskan tu asankumpulan sedan kan sa/a .ersenan lenan mandi# 1an keti a, sa/a .ela%ar untuk men uruskan masa den an .aik# $a/a.ela%ar untuk melaksanakan sesuatu tu asan seperti /an telah ditetapkandalam %adual# $elama ini, sa/a selalu mem.uat %adual namun tidakmen ikutin/a# $emasa "IG ini, sa/a dapati se.enarn/a tidak sukar untukmelakukan sesuatu dalam masa /an telah ditetapkan# Apa /an sa/a tahu,/an palin pentin adalah a:am dan pem.aha ian tu as# Misaln/a, kamitelah di.eri masa dari pukul 0+0090A00 untuk .erehat, mem.ersihkan diri,memasak dan makan# &ika kita tidak .era:am untuk melakukan semuan/adalam masa 2 %am /an di.erikan, kita tidak akan ada cukup masa# -amunsekiran/a kita tidak dapat mem.aha ikan tu as9tu as antara ahli kumpulan den an .aik, kita %u a tidak mun kin dapat men/elaesaikan tu asan tadidalam masa 2 %am terse.ut#Keempat, sa/a .ela%ar .a aimana kehidupan dalam satu kumpulan#$e ala ca.aran, halan an atau kenan an manis dan pahit /an dik!n si.ersama men a%ar pel.a ai nilai /an amat .er una# -ilai /an palin ketara ialah seman at setiaka;an dan ker%asama# -ilai ini dapat sa/a ha/atisemasa pem.aha ian alatan di makta. la i# $emua ahli kumpulan.eker%asama untuk mendapatkan alatan /an mencukupi# Kemudiansemasa memun ah .aran an dari .es ke dalam kem, semuan/a .er%a/adilakukan kerana ker%asama /an kukuh antara pelatih# $elain itu, sa/a dapatmelihat nilai t!leransi dan perse0akatan .erlaku dalam kumpulan kecilmahupun .esar# $ecara tidak lan sun , apa.ila .erada dalam lin kun anmas/arakat /an men amalkan nilai9nilai sedemikian, kita %u a akan .ela%aruntuk men amalkan nilai /an sama# Dalam satu kumpulan, %ika tiadakese0akatan dan t!leransi, maka semua 9tu as akan men%adi .erat# Inikerana semua !ran .ersikap mementin kan diri saha%a dan tidak mahu.erk!r.an untuk melakukan sesuatu# $ikap inilah /an akan mer!sakkansesuatu kumpulan itu# Dalam kehidupan se.a ai se!ran uru, kita haruslah.eker%asama, .ert!leransi dan mempun/ai perse0akatan /an .aik den ansemua !ran di sekelilin kita supa/a tu as kita mendidik pela%ar9pela%ar kitamen%adi mudah#Kelima, sa/a turut .ela%ar sesuatu daripada ,ncIK Muhaimi iaitu kitaharus .er.e:a daripada !ran lain# "er.e:a maksudn/a mempun/ai identiti/an tidak ada pada !ran lain# $e.a ai se!ran uru, kita harus melakukankelainan semasa men a%ar untuk menin katkan ke0ahaman pela%ar kita#$elain itu, ini dapat men elakkan

ke.!sanan# &an an selalu .er antun kepada idea !ran lain saha%a, tetapi mencu.a sesuatu /an .aharu# 7ntuk men%adi se!ran uru /an disukai pela%arn/a, sikap kreati0 haruslah ada.a i me;u%udkan kelainan# sa/a .ela%ar untuk /akin kepada ke.!lehan diri sendiri dan %an an mudah men alah# Ini sa/a pela%ari semasa kami men ikuti akti8iti.erka/ak# Pada mulan/a, sa/a kuran /akin den an ke.!lehan diri sendirisetelah melihat ka/ak rakan9rakan karam dipukul !m.ak# -amun, sa/a tidakmudah men alah dan telah mencu.a se.an/ak ( kali se.elum .er%a/a#$etelah .er%a/a, .arulah sa/a sedar .aha;a ke/akinan diri adalah san atpentin untuk mencapai sesuatu matlamat# $a/a men anal! ikan !m.akterse.ut se.a ai pela%ar /an de il# -amun, den an usaha /an i ih danke/akinan pada ke.!lehan kita, maka kita tetap akan dapat men atasikede ilan mereka itu# apa /an dapat sa/a pela%ari melalui "IG ini adalah sikap/an sentiasa in in mencari ilmu# $emua .enda /an .erada di sekelilin kita merupakan uru /an sentiasa mem.eri pel.a ai ilmu kepada kita#-amun semua ilmu itu tidak akan datan den an petikan %ari saha%a# &aditan un %a;a. kita adalah mencari dan men ali ilmu9ilmu terse.ut# Ilmusan at pentin untuk men hadapi apa %ua rintan an /an tidak dapat kitadu a# Manusia tanpa ilmu merupakan manusia /an palin malan danmiskin dalam dunia ini# Dalam kehidupan se!ran uru, ilmu didada haruslahmencukupi# Ilmu /an harus ada pada se!ran uru .ukan saha%a dari se iintelek, malah dari semua se i kehidupan ini# Ini kerana uru di%adikantempat ru%ukan dan mendapatkan apa %ua maklumat# Maka, kita haruslahterus mencari ilmu9ilmu /an .aru untuk memantapkan ilmu /an sudah kitadapat#$esun uhn/a, Pr! ram "IG ini .an/ak mem.eri peluan kepada sa/auntuk memper.aiki dan menilai diri sa/a sendiri# Dise.alik semuakeser!n!kan dan kesedihan /an sa/a hadapi, sa/a dapat melakukanre0leksi terhadap diri sa/a sendiri dan men enalpasti kekuran an /an adapada diri sa/a# $emua akti8iti /an di%alankan men a%ar sa/a .an/ak nilaidan input /an .er una untuk memper.aiki kekuran an diri sa/a# $elain itu,pen alaman ini merupakan satu pen alaman /an melatih diri sa/a untukmen%adi se!ran pendidik /an .er%i;a kental, tidak mudah men alah dan lasak#

Akti8iti ke/akinan dan keselamatan di air di%alankan pada hari kedua perkhemahan# $etelah selesai senaman pa i dan .ersarapan, kami diminta untuk men an kat ka/ak daripada tempat simpanan untuk akti8iti kami pada hari terse.ut# Pertama kali sampai ke pantai untuk akti8iti air, sa/a terpe un den an keindahan ciptaan 2uhan /an ter.entan luas dihadapan sa/a# "un/i !m.ak /an kuat amat men as/ikkan# <m.ak /an tin i, .esar dan kuat men/edarkan sa/a .etapa kerdiln/a diri sa/a dalam dunia ini# $a/a tidak pandai .erenan , ini menam.ahkan la i ke erunan sa/a untuk .erhadapan den an akti8iti ini# Adalakah sa/a mampu untuk men atasin/a# $e.elum ini, sa/a pernah men ikuti akti8iti .erka/ak semasa sa/a dalam Pr! ram 5atihan Khidmat -e ara# -amun pen alaman /an sa/a dapat kali ini amat .er.e:a .er.andin pen alaman /an sa/a dapat semasa P5K- dahulu# Dahulu, sa/a han/a .erka/ak dalam k!lam /an tenan tanpa .er el!ra ;alau seinci pun# Kali ini, sa/a men hadapi alam semula%adi ciptaan 2uhan /an amat men a umkan dan %u a menakutkan# $emasa melakukan akti8iti menin katkan ke/akinan dalam air, kami telah di.a;a

.er %alan hin a ke ten ah lautan den an paras air mencapai dada# $eti.an/a di satu ka;asan, %urulatih meminta kami men apun kan diri dan memusin kan .adan di dalam air# Kemudian, sa/a dan .e.erapa !ran rakan diminta men an alkan %aket keselamatan /an sa/a pakai se.elum .erusaha men apun kan diri secara manual# $a/a masih la i .!leh .ertahan dan .iasa den an keadaan ini# $a/a amat .ers/ukur kerana dikurniakan sikap /an ta.ah dan dapat men/esuaikan diri men ikut keadaan, tidak seperti se elintir rakan sa/a /an takut9takut untuk mencu.a dan men%alankan akti8iti /an diarahkan .iarpun air dan !m.ak ketika itu a ak tenan # "e inilah keadaan dalam kehidupan seharian dan senari! se!ran uru iaitu, perlun/a kita .ersikap ta.ah dan sa.ar dalam men hadapi ca.aran dan kerenah !ran disekelilin kita# ;alau se.esar atau sesukar manapun masalah /an datan dalam kehidupan kita, kita tidak .!leh lari daripada masalah terse.ut# Kita mesti men hadapin/a den an ta.ah sepertimana men hadapi !m.ak di lautan# $emasa kami mula .erka/ak, sa/a .erasa san at teru%

a untuk mencu.a# Pen alaman /an sa/a lalui semasa di Kem latihan P5K- mun kin amat .er.e:a den an apa /an .akal sa/a lalui dalam perkhemahan ini# &urulatih meminta kami mencari pasan an masin 9masin untuk .erka/ak dan sa/a telah memilih saha.at sa/a, -!!r =adhilah "inti Mat 6assan# $a/a amat .erharap, sa/a dapat men harun i akti8iti ini $a/a telah men%adi pen emudi iaitu !ran /an duduka di .elakan ka/ak# Alhamdulillah, sa/a dapat meneruskan ka/ak sa/a .iarpun !m.ak pada saat itu sudah mulai .er el!ra# 3akan sa/a %u a mulai men adu sakit tan an meme an pandle dan men a;al ka/ak# -amun .a i sa/a, sela i sa/a mampu sa/a cu.a seha.is .aik dan mem.antu rakan sa/a untuk sampai ke tempat /an ditu%u dan tidak han/ut di .a;a !m.ak# $a/a dapat melihat .e.erapa !ran ka/ak /an han/ut ke ten ah lautan dan terpaksa dipandu !leh %urulatih ke laluan /an se.enar# Disinilah sa/a dapat merasai perasaan .a i !ran /an men%adikan lautan se.a ai sum.er pencarian re:eki dimana mereka terpaksa .erhadapan ca.aran el!ra setiap hari# $a/a san at .ers/ukur kerana .erpeluan untuk merasai pen alaman .er%a/a melepasi !m.ak9!m.ak# Pada masa itu, sa/a .erasa san at teru%a dan em.ira# "erkat usaha dan penat lelah, akhirn/a .er%a/a %u a# Dalam kehidupan ini, kita %u a harus ta.ah dan sentiasa .erusaha# Ke%a/aan tidak datan .er !lek tanpa usaha /an kental# @alaupun, kadan 9 kadan kita karam seperti menaiki ka/ak tadi, namun kita harus .an un dan .ermula semula# &ika kita tersilap men emudikan ka/ak, %an an %adikan kesilapan itu kekalahan kita, se.alikn/a %adikan ia se.a ai satu pen a%aran untuk men u.ah cara kita men emudikan ka/ak kita pada percu.aan /an kan datan # "e itu %u a dalam hidup ini, sekiran/a kita a al kerana kita tersilap lan kah, maka %adikanlah kesilapan itu se.a ai panduan a ar kita tidak men ulan kem.ali kesilapan terse.ut pada masa /an akan datan # ;alaupun terasa amat letih namun pen alaman /an sa/a dapat daripada akti8iti .erka/ak ini amat .er una# Keser!n!kan dan ke em.iraan tidak dapat di am.arkan den an kata9kata la i# $elain mempela%ari .an/ak nilai9nilai murni, sa/a %u a turut .ela%ar cara9cara untuk men/elamatkan diri apa.ila .erlaku kecemasan /an meli.atkan air# Pen alaman ini amatlah .er una .a i diri sa/a, anak9anak murid serta !ran 9!ran di sekelilin sa/a apa.ila men hadapi kecemasan dalam air pada masa /an akan datan #