Anda di halaman 1dari 3

JADUAL KURSUS KETUA-KETUA PATROL DAN KETUA SEKAWAN HARI PERTAMA 1530 1630 1"30 1#00 2000 2130

2230 2300 0030 JUMAAT 25.April.14

Lapor diri di Hutan Lipur Telok Bahang Pem ahagian Patrol dan Bina !hemah Sidang 1 Ketua Patrol Si!te" Patrol

Penguru$an diri % &akan &alam 'olat &aghri dan 'olat ($)ak Sidang # Peranan Dan Tuga! Patrol Sidang $ Ma%li! Ketua-&etua Patrol &inum &alam Sidang ' (ro""ing Padam Lampu &e$)uarat *urulatih - SA)TU 26.April.14

HARI KEDUA 0530 0"00 0"30 0-00 -

Bangun pagi + 'olat 'u uh. !e$egaran tu uh adan Penguru$an ,iri &enaikan endera .egaraku Per$etiaaan Pengakap ,oa 'arapan pagi Sidang * De"on!tra!i I!tiadat Sidang + Perlanti&an

0#00 0#30 1100

Per!etiaadan Undang-undang Penga&a, 1230 1400 1630 1"00 1#00 2100 2300 2330 &akan Tengahari 'olat /ohor. Sidang .ara Melati/ Penga&a, 0ang Le1i/ "uda 0ehat + 'olat A$ar Sidang 2 Penguru!an Ku",ulan Meran3ang Progra"

&akan &alam 'olat &aghri dan 'olat ($)ak Sidang 4 Mala" Ke1uda5aan &inum &alam 0ehat+LampuPadam - AHAD Bangun pagi 'olat 'u uh. !e1erga$an ,iri Penguru$an ,iri &enaikan endera .egaraku Per$etiaaan Pengakap ,oa 'arapan Pagi Sidang 16 Ma!ala/ Penda,at Sidang 11 S&i" Lati/an Penga&a, Muda dan Re"a%a !hema$ ka2a$an !e er$ihan 2".April.14

HARI KETI(A 0530 0"00 0"30 0-00 -

0#00 0#30 1030 1130

12.00 13.00

&a3li$ Penutup Ber$urai JADUAL KURSUS KETUA ENAM SEKAWAN

Jurulati/7 (uru-guru Pelati/ Penga&a, IP( Pulau Pinang Ju"aat7 #*8A,ril8#61' Siding 1 9 1-$6 : 12$6; 1 %a" 'i$temenam$eka2an 4Tuga$%tanggung3a2a ketua$eka2an &em inapa$ukan 5team uilding6 Sidang # 9#6$6- #1$6; : 1 %a" Per$etiaan%7ndang-undangPengakap Sidang $ 9 #1$6 -##66; : $6 "init .)anian Sa1tu7 #+8#61' Sidang '7 64$6 -16$6 9 1 %a"; ($tiadat Laong Agong8 ki ar+turun Bendera % ,oa Sidang *7 16$6 : 1#$6 9 # %a"; (katan keri$ gang$a8 perak % ema$ Sidang +7 1'66 : 1+$6 9 # < %a"; Permainan kanak-kanak 1"00-1-00 51 3am6 Latihan per$em ahan malam keduda)aan 2100 5 1 9 3am6 &alam !e uda)aan 5 per$em ahan6 A/ad #-8A,ril8#61' 0#00 : 1100 5 2 3am6 73ian (katan8 Per$etiaan % 7ndang-undang &em uat kad per$aha atan