Anda di halaman 1dari 12

PERMAINAN KANAK-KANAK

1.0 TAJUK Permainan Kategori Serangan/ Kawasan (Invasion Games): 2 On 1 2.0 MATLAMAT Permainan kanak-kanak ini diwujudkan adala untuk memenu i s!arat-s!arat ujian amali P"#$1%2: Pergerakan &sas' (erda)at em)at jenis kom)onen di dalam )ermainan ke*il )ergerakan asas iaitu sasaran (target)+ jaring/ dinding+ )ukulan dan kategori serangan/ kawasan' Permainan !ang di,in*angkan ini adala dalam kategori serangan/ kawasan' -ama )ermainan ini iala 2 on 1' Permainan ini merangkumi )ergerakan lokomotor dan ,ukan lokomotor' Ole itu+ )ermainan ini da)at meningkatkan kema iran )ergerakan asas individu' Selain itu+ ia juga da)at meningkat kema iran )sikomotor+ kogniti. dan e.ekti. seseorang individu' "usteru itu+ seseorang individu da)at mem)raktiskan as)ek jasmani+ emosi+ ro ani+ intelek dan sosial ("/0IS) !ang selaras dengan ke endak 1alsa.a Pendidikan Ke,angsaan (1PK)'

3.0 OBJEKTIF Permainan kanak-kanak di sekola ,an!ak ,ertujuan untuk mem,antu muridmurid men*a)ai )erkem,angan !ang men!eluru menerusi kegiatan jasmani !ang tersusun' (erda)at tiga o,jekti. ter ada) dominan )erkem,angan iaitu )sikomotor+ kogniti. dan e.ekti.'

3.1: Bidang Psiko o!o" 2a)at meng asilkan kertas kerja untuk mengelola sekurang-kurangn!a satu )ermainan ke*il kategori serangan/ kawasan' 2a)at meli,atkan koordinasi otot-sara.+ kelajuan+ im,angan+ kelenturan dan da!a ta an se*ara maksimum 2a)at mereka*i)ta satu )ermainan ke*il !ang sesuai untuk murid (a a) Satu dan (a a) 2ua' 2a)at menga)likasi )ergerakan-)ergerakan asas !ang di)elajari dari su,jek Pendidikan "asmani dan Kesi atan' 2a)at menga)likasi )ema aman ter ada) ta a) ke*ergasan se)erti ke)antasan+ ketangasan dan kekuatan da)at di)ertingkatkan' 3.2: Bidang Kogni!i# #em,entuk konse) keseluru an kema iran motor' 2a)at men!elesaikan dan men!atakan langka -langka )eraturan )ermainan terse,ut' 2a)at mem,anding,e3a )ermainan ke*il !ang dilakukan dengan )ermainan tradisional !ang se,enar' 2a)at men*i)ta satu set )ermainan !ang sesuai dengan ta a) murid !and di)ili ' 3.3: Bidang E#$k!i# 2a)at memu)uk sika) ,ekerjasama dalam a li kum)ulan' 2a)at menera)kan nilai-nilai murni se)erti semangat kesukanan+ semangat ,ekerjasama+ ,erdikari+ ke,ole an memim)in )asukan dalam diri )elajar' 2a)at mem,ina ke!akinan dan komitmen antara satu sama lain'
2

)ermainan serta

men!esuaikan

diri

dan

ke,ole an

%.0: TARIK&: $% Se)tem,er 2%12 '.0: JAN(KA MA)A: $% minit *.0: TEMPAT: Gelanggang ,ola keranjang +.0 KUMPULAN )A)ARAN: #urid ta a) 2 ,.0: BILAN(AN PE)ERTA: 4 orang -.0: PAN.UAN PELAK)ANAAN PERMAINAN -.1 Ja/a!ank0asa K$"1a

-.2 )$na"ai Na a P$s$"!a -.3 )$na"ai )$ ak )$2$30 4 )$ asa .an )$3$5as P$3aksanaan P$" ainan. S/-&0&I S/#&K G/0&K K/0"& )$2$30 #engadakan )er,i*angan dengan semua a li kum)ulan' #elantik a li jawatankuasa )ertandingan serta senarai tugas masing-masing' #engadakan mes!uarat )er,in*angan untuk meran*ang )ertandingan

)ermainan kanak-kanak' #em,uat kertas kerja' #eng antar kertas kerja ke)ada )ens!ara )em,im,ing dan diluluskan' #em,uat tem)a an adia + makanan dan mem,eli )eralatan'

)$ asa
3

#em,eri taklimat ringkas ke)ada )emain' #emastikan )emain ,erada di tem)at )ermainan sewaktu )ermainan dijalankan' #emastikan keadaan gelanggang selamat' #emastikan keselamatan )emain semasa ,ermain' Pengadil mestila ,erada di kawasan se)anjang )ermainan ,erlangsung'

)$3$5as Post mortem' #engemas kawasan gelanggang' #en!im)an semula alatan !ang digunakan' #em,uat re.leksi ter ada) )elaksanaan )ermainan'

-.%: )$na"ai A3a!an P$"a3a!an Bo3a !a 5a" (a 2a"

Bo3a g$!a6

)ki!$3 2$sa" 7,8

Bi5 7,8

Kain sa"0ng 728

Pa5an sko"

Ja

"andik

9is$3

-.' P"os$d0" P$3aksanaan P$" ainan

7i8 P$" ainan K$:i3 Un!0k M$ anaskan Badan 1' Se,elum )ermainan 2 on 1 ,ermula+ guru meminta murid-murid memanaskan ,adan dengan menjalankan )ermainan ke*il 5(ossover6' 2' Permainan ini memerlukan 7 orang murid dalam satu kum)ulan memegang satu )enjuru kain sarung' $' Setia) kum)ulan diminta melam,ung dan men!am,ut ,ola geta ujung !ang ,ertentangan' dengan

menggunakan kain sarung sam,il ,ergerak dari satu ujung gelanggang ke

7ii8 P$3an K$d0d0kan P$3aksanaan P$" ainan

Garisan Permulaan Kon S

S H S H H H

Garisan Penamat

Pen!erang

H Peng alang

7iii8 Langka6-3angka6 P$3aksanaan P$" ainan 1' #enggunakan gelanggang tenis untuk ,ermain'

2'

Garisan sem)adan kawasan )ermainan ditentukan dengan menggunakan garisan )ada gelanggang'

$' 7' 8' 9'

Permainan ,ermula se,aik sa aja wisel ditiu)kan' Permainan akan di,er entikan sele)as satu set masa+ iaitu 2 minit' Kedua-dua )asukan akan ,ertukar-tukar watak untuk dua )usingan' (iga orang )engadil akan ,ertanggungjawa, untuk mengadili )ermainan' Seorang )engadil akan ,ertanggungjawa, untuk mengira marka orang )engadil lagi akan ,ertanggungjawa, untuk menjaga garisan' dan dua

:'

Pastikan kawasan )ermainan adala selamat dengan mem)un!ai ruang !ang men*uku)i )ada kedua-dua ,ela ujung gelanggang'

7i;8 P$"a!0"an .an )<a"a!-s<a"a! P$" ainan 7' /m)at orang )en!erang (S) dan em)at orang )eng alang (;) di)erlukan dalam satu set )ermaianan ini' 8' &)a,ila wisel ditiu)kan+ )en!erang dalam )asangan ,erjalan ter u!unga!ang )ada satu ujung gelanggang dengan menggunakan ,ola' 9' Pen!erang !ang memegang ,ola mesti mele)asi )eng alang )ertama se,elum )en!erang !ang lain ,ole masuk ke dalam kawasan )ermainan' :' Pen!erang akan meng antar+ menangka) dan ,erlari dengan ,ola ketika mereka *u,a untuk sam)ai ke garisan )enamat' 4' Pen!erang arus mengelakkan ,ola mereka dari)ada di)intas atau diri sendiri dari)ada disentu ole )eng alang' <' Sele)as mele)asi garisan )enamat+ )en!erang arus ,erjoging di sekitar luar gelanggang untuk kem,ali ke garisan )ermulaan'
7

4'

Sele)as satu )en!erang !ang memegang ,ola mele)asi garisan )enamat+ )eng alang arus ,ersedia untuk )asangan )en!erang !ang seterusn!a'

<'

Peng alang adala ter ad ke)ada satu kawasan tertentu dalam gelanggang !ang ditanda dengan kon dan garisan mereka' an!a ,ole ,ergerak mendatar se)anjang

1%'

Satu mata akan di,eri ke)ada )en!erang jika mereka ,erja!a sam)ai ke garisan )enamat dengan ,ola mereka tidak disentu atau di)intas'

11'

Satu mata akan di,eri ke)ada )eng alang jika mereka ,erja!a memintas ,ola atau men!entu )en!erang dalam )ergerakan'

12'

Pasukan )eng alang akan ,ertukar dengan )asukan )en!erang sele)as 2 minit'

1$'

Pemenang akan ditentukan ,erdasarkan ,ilangan mata !ang di)erole dalam masa 2 minit' Pasukan !ang menda)at mata le,i ,an!ak dikira menang'

17'

Ke)utusan )engadil adala muktamad'

7;8 =a"iasi: M$na 2a6 3$2i6 5$n<$"ang da3a 1' 2'

5$" ainan.

Peraturan dan s!arat-s!arat )ermainan adala sama se)erti )ermainan asal' Per,e3aann!a adala )en!erang untuk variasi memasuki kawasan )ermainan se*ara satu kum)ulan+ iaitu 7 orang manakala untuk )ermainan asal+ )en!erang men!erang se*ara )asangan'

Soalan .okus: =agaimana )en!erang tam,a an mem)engaru i )ili an anda> 2engan ,ilangan )en!erang !ang ,ertam,a + )eng alang mem)un!ai le,i )eluang untuk menda)at marka kerana adala le,i senang untuk
8

men!entu )en!erang dalam keluasan ruangan !ang sama' Pi ak )en!erang )ula akan da)at meng antar ,ola ke garisan )enamat dengan le,i dengan ,antuan rakan-rakan tam,a an' *e)at

Bo"ang )ko"

Bo"ang )ko" P$" ainan P$ngadi3 : >>>>>>>>>>>>>>>>>.>>>....


K0 503an A Peng alang (;) Pen!erang (S) K0 503an B Peng alang (;) Pen!erang (S)

P0singan

J0 3a6 Ma!a J0 3a6 K$s$30"06a n

10.0 RUMU)AN 11.0 REFLEK)I


9

12.0 KOLABORA)I Na a P$3a1a" No. K?P No. Ma!"ik K0 503an )$ $s!$" Ma!a P$3a1a"an P$ns<a"a6 P$ 2i 2ing Ta"ik6 2$'9'12 ?O@ ;A/B 1/-+ ?I/@ P/I BI-G 4$%217-%2-8%12+48%214-%:-8272 PPG-SC/&/%17/%9/11 PPG SC/-& $ P"# $1%2 Pergerakan &sas /n' K oo (iang Oon Aa!a!an Interaksi di IPG T.Tangan ?ow ?iew ?eong /n' K oo ?ow ?iew ?eong ?ow ?iew ?eong ?ow ?iew ?eong /n' K oo ?ow ?iew ?eong /n' K oo ?ow ?iew ?eong /n' K oo

P$"ka"a @ang .i2in:angkan #enerima soalan tugasan dan taklimat dari)ada )ens!ara '

1':'12

18':'12

1'<'12

#ema ami ke endak soalan tugasan D )er,in*angan dengan rakan-rakan' #en*ari dan mengum)ulkan ,a an dari internet dan )usat sum,er' Per,in*angan )eralatan !ang di)erlukan untuk )ermainan ke*il' #enjalankan lati an )ermainan ke*il di gelangggang'

1a*e,ook+ /mel

Per)ustakaan IPG Interaksi di IPG

2'<'12

Interaksi di IPG

22'<'12

#eng antar tugasan lengka) ke)ada )ens!ara )em,im,ing'

Interaksi di IPG

LAMPIRAN

10

Se,elum )ermainan 2 on 1 ,ermula+ guru meminta murid-murid memanaskan ,adan dengan menjalankan )ermainan ke*il 5(ossover6'

Guru menerangkan )eraturan-)eraturan dan *ara ,ermain )ermainan 2 on 1'

11

#urid-murid !ang ,er)akai warna ijau menjadi )eng alang manakala muridmurid !ang ,er)akai warna mera menjadi )en!erang'

#urid-murid !ang ,er)akai warna mera menjadi )eng alang manakala muridmurid !ang ,er)akai warna ijau menjadi )en!erang'

12