Anda di halaman 1dari 2

PEDOMAN PENSKORAN

SEKOLAH

: SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR

MATA PELAJARAN

: MATEMATIKA

KELAS/SEMESTER

:X/1

TAHUN PELAJARAN

: 2012-2013

NO
1
2

KUNCI JAWABAN
4

x y z
y y z z
y z
=
= 10
6 4 5
6 4
x y z
x x
x
35Log 175 =
=

2
Log 175
Log (5 5 7)
= 2
Log 35
Log (5 7)

Log 5 2 + 2 Log7
2
Log 5 + 2 Log 7

2 2 Log 5 + 2 Log7
2
Log 5 + 2 Log 7

2 p +q
p +q

x 2 3x + 2 = 0
+ =

SKOR
5

12

(3)
=3
1

2
=2
1
x 2 ( x1 + x 2 ) x + x1 x 2 = 0 x 2 (( + 1) + ( + 1)) x + ( + 1)( + 1) = 0

x 2 ( + + 2) x + + + + 1 = 0
x 2 (3 + 2) x + 2 + 3 + 1 = 0
x 2 5x + 6 = 0

Tipot sb-X : (-1,0) dan (3,0) melalui titik (1,4)

12

y = a ( x x1 )( x x 2 )
4 = a (1 +1)(1 3)
4 = a ( 2)( 2)
4
= 1
4
y = 1( x +1)( x 3)

a=

y = 1( x 2 2 x 3)
y = x 2 + 2 x + 3

x 3
>0
x 8x + 7
( x 3)
>0
( x 1)( x 7)
x = 3 x 1 x 7
2

12

Hp = {x | 1 < x < 3 dan x > 7}

Misal Alief = A dan Bintari = B

15

A = 2 + B A B = 2....(1)
2 A + B = 52.....................( 2)
A B = 2 +
3 A = 54
54
=18
3
A B = 2
A=

18 B = 2
B =18 2 =16

Jadi usia Alief adalah 18 tahun dan Bintari adalah 16 tahun


7

20

2x +
y =

3z
x =

2y +
z =

dari persamaan ( 2) diperoleh x =


3z +
5
subtitusik an ke persamaan (1) sehingga :

2(3 z +
5) +
y =

7
6z +
10 +
y =

7
6z +
y =

17..
dari persamaan (3) dan ( 4) :
2y + z
2y +
12 z

11z
z

1
=

34
=
33
=

2y +
z =

2y =
3
1

y =
1
x =
3z +
5

x =
3(
3) +
5

x =

4
* x +
y +
z =

4 +
1
3 =

SKOR MAKSIMUM
Nilai =

84

Skor Perolehan
100
Skor Maksimum

Sumbawa Besar,
2012
Mengetahui
Guru Mata Pelajaran,
Kepala SMA 1 Sumbawa Besar

Fahrizal, S.Pd, M.Pd


NIP.19680825 199201 1 003

November

Guru Mata Pelajaran,

Dwi Kartikasari, S.Pd