Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN A

REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS Nama No.Matriks No.Kad Pen#enalan ()s*en S./0ek Pens*arah Pem/im/in# MAT+MATIK P+N,I,IKAN R+N,AB1,A2A ,AN P+MB+LA3ARAN 4 +,1 510 6 T1AN -3 AB, RA7AK BIN KAPRA8I Normilawati Binti Kaliwon Norazimah Binti Seiki Nazimah Binti Nasrodin 1CMT110 0!" !$0%10&01& "''

TARIK-

P+RKARA 2AN9 ,IBINCAN9KAN

CATATAN

TAN,A TAN9AN

Menerima soalan T.#asan )erl. dan taklimat dihantar )ada ata. ':.0!.'01' t.#asan dari)ada )ens*arah mata se/el.m 11.0:.'011 )ela0aran ; T.an -0 A/d Tn.-0 A/d Razak Razak B. Ka)rawi

Memahami kehendak soalan t.#asan& )er/in<an#an den#an rakan&rakan melal.i e& ':.0!.'01' mail.

Setia) ahli menda)atkan makl.mat tentan# t.#asan .nt.k dik.m).lkan dan di/in<an#kan.

Normilawati

Nazimah

Norazimah

TARIK-

P+RKARA 2AN9

CATATAN

TAN,A TAN9AN

,IBINCAN9KAN

01.0:.'01'

Men<ari makl.mat dari internet dan /.k. r.0.kan tentan# ta0.k t.#asan

Cetak makl.mat

Normilawati

B.at analisa dan r.m.san

Nazimah

Norazimah

Bin<an#kan isi 05.0:.'01' kand.n#an t.#asan. -in##a 0$.0:.'01'

Bin<an#kan isi kand.n#an. Mem/.at dra= /a#i t.#asan masin#& masin#. Menai) )ela)oran

Normilawati

Nazimah

Norazimah

9a/.n#kan t.#asan *an# 9a/.n#kan /ahan telah ditai) kemas dan men*.s.n men#ik.t =ormat 0:.0:.'01' . )en.lisan t.#asan KKBI.

Normilawati

Nazimah

Norazimah

Kemaskini t.#asan. Men<etak dan t.#asan di0ilid den#an kemas.

Normilawati

10.0:.'01' Men#emaskini t.#asan.

Nazimah

Norazimah

TARIK-

P+RKARA 2AN9 ,IBINCAN9KAN

CATATAN

TAN,A TAN9AN

Men#hantar t.#asan 11.0:.'01' len#ka) ke)ada )ens*arah )em/im/in#

,iterima dan direkodkan Tn.-0 A/d Razak