Anda di halaman 1dari 6

ALVIDEA. M X.

1 Biografi Imam Mazhab Empat

1. Mazhab Hanafi
Pendiri mazhab Hanafi ialah : Numan bin Tsabit bin Zautha.Diahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H !"" #. $eliau %afat pada tahun &'0 H bertepatan den(an lahirnya )mam *yafii +.,. $eliau lebih dikenal den(an sebutan : ,bu Hanifah ,n Numan. ,bu Hanifah adalah se-ran( mu.tahid yan( ahli ibadah. Dalam bidan( fi/h beliau bela.ar kepada Hammad bin ,bu *ulaiman pada a%al abad kedua hi.riah dan banyak bela.ar pada ulama0ulama Ttabiin, seperti ,tha bin ,bi +abah dan Nafi #aula )bnu 1mar. #azhab Hanafi adalah seba(ai nisbah dari nama imamnya, ,bu Hanifah. 2adi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan0kumpulan pendapat0pendapat yan( berasal dari )mam ,bu Hanifah dan murid0 muridnya serta pendapat0pendapat yan( berasal dari para pen((anti mereka seba(ai perin3ian dan perluasan pemikiran yan( telah di(ariskan -leh mereka yan( kesemuanya adalah hasil dari pada 3ara dan metode ijtihad ulama0ulama )rak . #aka disebut .u(a mazhab ,hlur +ayi masa Tsabiit Tabiin. Dasar0dasar #azhab Hanafi ,bu Hanifah dalam menetapkan hukum fi/h terdiri dari tu.uh p-k-k, yaitu : ,l 4itab, ,s *unnah, Perkataan para *ahabat, ,l 5iyas, ,l )stihsan, ).ma dan 1ruf. #urid0murid ,bu Hanifah adalah seba(ai berikut :a.,bu 6usuf bin )brahim ,l ,nshari b.Zufar bin Hu.ail bin 5ais al 4ufi 3.#uhammad bin Hasn bin 7ar/ad as *yaibani d.Hasan bin Ziyad ,l 8ulu ,l 4ufi #aulana ,l ,nshari . Daerah0daerah Pen(anut #azhab Hanafi #azhab Hanafi mulai tumbuh di 4ufah ,kemudian tersebar ke ne(ara0ne(ara )slam ba(ian Timur. Dan sekaran( ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di #esir, Turki, *yiria dan 8iban-n. Dan mazhab ini dianut seba(ian besar penduduk ,f(anistan,Pakistan,Turkistan,#uslimin )ndia dan Ti-n(k-k. )mam ,bu Hanifah menin((al dunia pada bulan +a.ab tahun &'0H9:!:# ketika berusia :0 tahun.

2. Mazhab Maliki
#azhab #aliki adalah merupakan kumpulan pendapat0pendapat yan( berasal dari )mam #alik dan para penerusnya di masasesudah beliau menin((al dunia. Nama len(kap dari pendiri mazhab ini ialah : #alik bin ,nas bin ,bu ,mir. 8ahir pada tahun "; # :&< # di #adinah. *elan.utnya dalam kalan(an umat )slam beliau lebih dikenal den(an sebutan )mam #alik. )mam #alik terkenal den(an imam dalam bidan( hadis +asulullah *,=. )mam #alik bela.ar pada ulama0ulama #adinah. 6an( men.adi (uru pertamanya ialah ,bdur +ahman bin Hurmuz. $eliau .u(a bela.ar kepada Nafi #aula )bnu 1mar dan )bnu *yihab ,z Zuhri. ,dapun yan( men.adi (urunya dalam bidan( fi/h ialah +abiah bin ,bdur +ahman. )mam #alik adalah imam ne(eri Hi.az, bahkan t-k-hnya semua bidan( fi/h dan hadits. Dasar0dasar #azhab #aliki Dasar0dasar mazhab #aliki diperin3i dan diper.elas sampai tu.uh belas p-k-k yaitu :

&. Nashul 4itab <. Dzaahirul 4itab ;. Dalilul 4itab >. #afhum mu%afa/ah '. Tanbihul 4itab, terhadap illat !. Nash0nash *unnah :. Dzahirus *unnah 8. Dalilus *unnah ". #afhum *unnah &0. Tanbihus *unnah &&. ).ma &<. 5iyas &;. ,malu ,hlil #adinah &>. 5aul *hahabi &'. )stihsan &!. #uraaatul 4hilaaf &:. *addud Dzaraai. *ahabat0sahabat )mam #aliki dan Pen(emban(an #azhabnya Di antara ulama0ulama #esir yan( berkun.un( ke #edinah dan bela.ar pada )mam #alik ialah : ? ,bu #uhammad ,bdullah bin =ahab bin #uslim. ? ,bu ,bdillah ,bdur +ahman bin 5asim al 1ta/y. ? ,syhab bin ,bdul ,ziz al 5aisi. ? ,bu #uhammad ,bdullah bin ,bdul Hakam. ? ,sba(h bin 7ar. al 1ma%i. ? #uhammad bin ,bdullah bin ,bdul Hakam. ? #uhammad bin )brahim bin Ziyad al )skandari. ,dapun ulama0ulama yan( men(emban(kan mazhab #aliki di ,frika dan ,ndalus ialah :

? ,bu ,bdillah Ziyad bin ,bdur +ahman al 5urthubi. ? )sa bin Dinar al ,ndalusi. ? 6ahya bin 6ahya bin 4atsir ,l 8aitsi. ? ,bdul #alik bin Habib bin *ulaiman ,s *ulami. ? ,bdul Hasan ,li bin Ziyad ,t Tunisi. ? ,sad bin 7urat. ? ,bdus *alam bin *aid ,t Tanukhi. *edan( 7u/aha0fu/aha #alikiyah yan( terkenal sesudah (enerasi tersebut di atas adalah seba(ai berikut : ? ,bdul =alid al $a.i ? ,bdul Hasan ,l 8akhami ? )bnu +usyd ,l 4abir ? )bnu +usyd ,l Hafiz ? )bnu @,rabi ? )bnul 5asim bin 2izzi Daerah0daerah yan( #en(anut #azhab #aliki. ,%al mulanya tersebar di daerah #edinah, kemudian tersebar sampai saat ini di #ar-kk-, ,l.azair, Tunisi, 8ibia, $ahrain, dan 4u%ait. )mam #alik menin((al dunia pada pa(i hari ,had dalam bulan +abiAu l0,%%al tahun &:"H9 :8"# ketika berusia 8" tahun dan ditanam di perkuburan $a/iA, #adinah.

3.Mazhab Syafii.
#azhab ini diban(un -leh ,l )mam #uhammad bin )dris ,sy *yafii se-ran( keturunan Hasyim bin ,bdul #uthalib. $eliau lahir di Buzah tahun &'0 H bersamaan den(an tahun %afatnya )mam ,bu Hanifah yan( men.adi #azhab yan( pertama.Buru )mam *yafii yan( pertama ialah #uslim bin 4halid, se-ran( #ufti di #ekah. )mam *yafii san((up hafal ,l 5ur0an pada usia sembilan tahun. *etelah beliau hafal ,l 5ur0an barulah mempela.ari bahasa dan syiir C kemudian beliau mempela.ari hadits dan fi/h. #azhab *yafii terdiri dari dua ma3am C berdasarkan atas masa dan tempat beliau mukim. 6an( pertama ialah 5aul 5adimC yaitu mazhab yan( dibentuk se%aktu hidupdi )rak. Dan yan( kedua ialah 5ul 2adidC yaitu mazhab yan( dibentuk se%aktu beliau hidup di #esir pindah dari )rak. 4eistime%aan )mam *yafii dibandin( den(an )mam #u.tahidin yaitu bah%a beliau merupakan peletak batu pertama ilmu 1shul 7i/h den(an kitabnya ,r +isaalah. Dan kitabnya dalam bidan( fi/h yan( men.adi induk dari mazhabnya ialah : ,l01m.

Dasar0dasar #azhab *yafii Dasar0dasar atau sumber hukum yan( dipakai )mam *yafii dalam men(istinbat hukum sysra adalah : ? ,l 4itab. ? *unnah #uta%atirah. ? ,l ).ma. ? 4habar ,had. ? ,l 5iyas. ? ,l )stishab. *ahabat0sahabat beliau yan( berasal dari )rak antara lain : ? ,bu Tsaur )brahim bin 4halid bin 6aman al04alabi al0$a(dadi. ? ,hmad bin Hanbal yan( men.adi )mam #azhab keeempat. ? Hasan bin #uhammad bin *habah ,z Zafarani al0$a(dadi. ? ,bu ,li ,l Husain bin ,li ,l 4arabisi. ? ,hmad bin 6ahya bin ,bdul ,ziz al $a(dadi. ,dapun sahabat beliau dari #esir : ? 6usuf bin 6ahya al $u%aithi al #isri. ? ,bu )brahim )smail bin 6ahya al #uzani al #isri. ? +abi bin ,bdul 2abbar al #uradi. ? Harmalah bin Tahya bin ,bdullah ,ttayibi ? 6unus bin ,bdul ,la ,ssh-dafi al #isri. ? ,bu $akar #uhammad bin ,hmad. Daerah0daerah yan( #en(anut #azhab *yafii #azhab *yafii sampai sekaran( dianut -leh umat )slam di : 8ibia, #esir,)nd-nesia, Pilipina, #alaysia, *-malia, ,rabia *elatan, Palestina, 6-rdania, 8iban-n, *iria, )rak, Hi.az, Pakistan, )ndia, 2azirah )nd- Dhina, *unni0+usia dan 6aman. )mam ,sy0*yafiAiy telah datan( ke )ra/ pada tahun &"'H dan tin((al di sana selama dua tahun. Para Aulama di sana telah bela.ar den(annya dan ramai antara mereka telah bertukar kepada mazhab ,sy0*yafiAiy daripada mazhab asal mereka. 4emudian ,sy0 *yafiAiy telah kembali ke #akkah dan kemudian kembali ke $a(hdad pada tahun &"8H dan tin((al di sana selama sebulan. 4emudian ,sy0*yafiAiy telah per(i ke #esir

sehin((a dia mati. ,sy0*yafiAiy mati pada hari 2umaAat pada pen(hu.un( bulan +a.ab tahun <0>H dan dikebumikan di ,l05arafah selepas A,sar.

. Mazhab Hambali.
Pendiri #azhab Hambali ialah : ,l )mam ,bu ,bdillah ,hmad bin Hanbal bin Hilal ,zzdahili ,ssyaibani. $eliau lahir di $a(dad pada tahun &!> H. dan %afat tahun <>& H. ,hmad bin Hanbal adalah se-ran( imam yan( banyak berkun.un( ke berba(ai ne(ara untuk men3ari ilmu pen(etahuan, antara lain : *iria, Hi.az, 6aman, 4ufah dan $asrsh. Dan beliau dapat men(himpun se.umlah >0.000 hadis dalam kitab #usnadnya. Dasar0dasar #azhabnya. ,dapun dasar0dasar mazhabnya dalam men(istinbatkan hukum adalah : ? Nash ,l 5ur0an atau nash hadits. ? 7at%a seba(ian *ahabat. ? Pendapat seba(ian *ahabat. ? Hadits #ursal atau Hadits D-if. ? 5iyas. Dalam men.elaskan dasar0dasar fat%a ,hmad bin Hanbal ini didalam kitabnya )laamul #u%aa/iin. Pen(emban(0pen(emban( #azhabnya ,dapun ulama0ulama yan( men(emban(kan mazhab ,hmad bin Hanbal adalah seba(ai berikut : ? ,bu $akar ,hmad bin #uhammad bin Hani yan( terkenal den(an nama ,l ,tsramC dia telah men(aran( ,ssunan 7il 7i/hi @,laa #azhabi ,hamd. ? ,hmad bin #uhammad bin Ha..a. al #ar%azi yan( men(aran( kitab ,s *unan $isya%aahidil Hadis. ? )sha/ bin )brahim yan( terkenal den(an nama )bnu +uha%aih al #ar%azi dan termasuk ashab ,hmad terbesar yan( men(aran( kitab ,s *unan 7il 7i/hi. ,da beberapa ulama yan( men(ikuti .e.ak lan(kah )mam ,hmad yan( menyebarkan mazhab Hambali, diantaranya : ? #u%a/uddin )bnu 5udaamah al #a/disi yan( men(aran( kitab ,l #u(hni. ? *yamsuddin )bnu 5udaamah al #a/disi pen(aran( ,ssyarhul 4abiir. ? *yaikhul )slam Ta/iuddin ,hmad )bnu Taimiyah pen(aran( kitab terkenal ,l 7ataa%a. ? )bnul 5aiyim al 2auziyah pen(aran( kitab )laamul #u%aa/iin dan ,tturu/ul Hukmiyyah fis *iyaasatis *yariyyah.)bnu Taimiyah dan )bnul 5aiyim adalah dua t-k-h yan( membela dan men(emban(kan mazhab Hambali.

Daerah yan( #en(anut #azhab Hambali. ,%al perkemban(annya, mazhab Hambali berkemban( di $a(dad, )rak dan #esir dalam %aktu yan( san(at lama. Pada abad E)) mazhab Hambali berkemban( terutama pada masa pemerintahan +a.a ,bdul ,ziz ,s *uudi. Dan masa sekaran( ini men.adi mazhab resmi pemerintahan *audi ,rabia dan mempunyai pen(anut terbesar di seluruh 2azirah ,rab, Palestina, *iria dan )rak. $eliau mati pada tahun <;&H98''# di $a(hdad dalam usia :: tahun. *1#$F+:

http://blog.re.or.id/penjelasan-mazhab.htm