Anda di halaman 1dari 3

BJEKTIF Menyedarkan pelajar bahawa Mat Tambah adalah SANGAT MUDAH jika belajar dengan cara yang betul

l Mempelajari dan menguasai cara mudah tapi betul dalam menyelesaikan soalan Mat Tambah Memaksimumkan bilangan pelajar mendapat A Matematik Tambahan dalam S!M "#$$ Menjawab soalan mengikut %ormat dan Skema S!M yang ditetapkan Mengulangkaji secara berkesan dan cepat& Mempastikan semua pelajar lulus Mat Tambah dengan cemerlang Matematik Tambahan ditawarkan sebagai subjek elekti' kepada calon Sijil !elajaran Malaysia (S!M) tetapi merupakan subjek UTAMA dan sebagai kayu ukur atau pasport untuk masuk Matrikulasi dan Uni*ersiti dalam Aliran Sains atau !erkaunan& TAN!A MAT TAM+AH, T-ADA MAT.-/, T-ADA UN-01.S-T- A2-.AN SA-NS3A/AUN& /ebanyakan pelajar yang dapat tawaran ke luar negara dalam S!M "#$# adalah terdiri dari mereka yang mendapat A Matematik Tambahan Objektif Pentaksiran Mata Pelajaran Matematik Tambahan untuk mentaksir penguasaan pelajar dalam mempamerkan4 Pengetahuan dan kefahaman konsep, takri'an, prinsip, petua, rumus dan hukum tertentu dalam bidang Matematik Tam Kemahiran mengaplikasi-keupayaan guna konsep, takri'an, prinsip, petua, rumus utk selesai masalah Mat Tam Kemahiran menyelesaikan masalah-keupayaan mengenal pasti masalah, merancang dan memilih strategi penyelesaian, melaksanakan strategi penyelesaian, melaksanakan strategi itu untuk mendapatkan penyelesaian masalah berkenaan serta menyemak semula penyelesaian yang telah diperoleh itu bagi masalah yang memerlukan kemahiran pada peringkat aplikasi, analisis dan sintesis,penilaian yang juga melibatkan pemikiran yang kritis dan kreati'& BI P E ! J ! " PE#I !I!# amat sedikit

$I#TE$I$ -

sedikit

!#! I$I$ -

kurang

PE#%%&#!!# F!'!M -

berkurangan ramai

PE#%ET!'&!# -

sangat ramai

"ajah( Tahap Penguasaan Ilmu pada diri ses)rang Pelajar %!"I$ P!#*&!# &#T&K ME#%'!*!PI PEPE"IK$!!#+ PE"$EMB!'!# J!,!P!#+ PEM!"K!'!# +aca soalan dengan teliti dan 'aham apa yang ditanya dalam soalan , jawab apa yang ditanya

-kut arahan di dalam soalan dengan cermat dan teliti, bukannya jawab apa yang kita tahu Mula menjawab soalan yang mudah dan senang dulu& -kut step yang mana dulu, didahulukan eg ,lakarkan gra' y 5 $ 6 78 sin "9 7 & Sebarang kaedah yang sah boleh digunakan, dalam circular measure, boleh guna kaedah mat mod pun, dalam tajuk motion along in a straight line pun boleh guna walaupun hanya membuat penyenaraian satu demi Tunjuk semua langkah kerja mengira dengan kemas dan jelas& -ni membantu untuk medapatkan markah Semua jawapan akhir dalam bentuk teringkas&+agi setiap soalan berikan SATU jawapan sahaja +oleh memberi jawapan akhir dalam bentuk surd (eg :",pecahan atau ; jika tiada arahan diberi dalam soalan <ika guna buku si'ir, kejituan jawapan =A<-+ sehingga > angka beerti +undar jawapan hanya kepada 8 atau > tempat perpuluhan di akhir jawapan& <angan bundar awal& ?ontoh A ?ari luas sektor @A+ A##cm @ B## cm +

Nilai ;58&$>" atau nilai yang diberikan dalam soalan, jangan ambil nilai terus phi dari calculator Soalan dalam dwibahasa, jawab ikut kemamapuan sendiri Guna rumus yang betul pada tempatnya Mengetahui bentuk6bentuk dan si'at lakaran gra', spt y5 89 >, y5 6>9 C D E y 5 9" 689 " 6"E y 5 6"9 89 6$ !astikan semua rangkaian Matematik adalah betul &?ontoh4Sin 9 5 #&F, maka 9 5 8#G, $F#HE sin "9 5 I sin 89 5I Sin B# 5 9 +iasakan maksud4 JK@leh demikianLKK,KKSeterusnyaLLKK,KKDengan ituLLKK, !elajari penggunaan buku si'ir dan kalkulator <angan memangkah jawapan yang belum lengkap atau yang anda rasa salah kerana idea dan langkah kerja yang betul akan dipertimbangkan untuk mendapat markah /$ Markah yang diperuntukkan kepada setiap soalan dapat meramalkan kerumitan dan bilangan langkah kerja yang perlu dituliskan +iasanya $ MA./AH5 $ M-N-T mengira jawapan .ujuk halaman depan jika lupa rumus Algebra& /alkulus, Statistik, Geometri dan Trigonometri +erikan J!,!P!# KEM!$ *!# TEP!T serta !#%K!' KE"J!*IT&#J&KK!# *E#%!# JE !$ dan J!,!P!# *IT!#*!K!# A& +& ?& !"!$ KE$&K!"!# ITEM Aras .6 -tem yang mempunyai item aras kesukaran rendah nisbah B Aras S6 -tem yang mempunyai item aras kesukaran sederhana 8 Aras T6 -tem yang mempunyai item aras kesukaran tinggi $ -O#TO' $O! !# !"!$ "E#*!' $& Tuliskan 9M 6 " 5 89 persamaan kuadratik dalam bentuk am "& Diberi A+? adalah garis lurus A+5+?& Hitungkan koordinat titik + jika koordinat bagi titik A N titik ? adalah masing6masing (O,6$) dan (8,F)

8& /ebarangkalian mendapat sebiji guli hijau dalam sebuah beg yg mengandungi guli hijau N kuning ialah "3F& <ika beg itu mengandungi >biji guli hijau,carikan bilangan guli kuning dlm beg itu& -O#TO' $O! !# !"!$ $E*E"'!#! Diberi hasil tambah satu janjang aritmetik F, $$, $O,L&& ialah 8"#& ?arikan bilangan sebutan janjang aritmetik tersebut "& ?arikan persamaan lengkung yang mempunyai ke.erunan "9 $ , pada titik (",8) 8& /ecerunan tangent kepada lengkung y 5 p9M 89 8 pada titik (",$) ialah 9 C k& ?arikan nilai p dan nilai k& $& $& "& 8& -O#TO' $O! !# !"!$ TI#%%I Diberi logy ># 5 p dan logy F# 5 P& Ungkapkan i) logy "### ii) logy "F## dalam sebutan p dan P <ika 5 , tunjukkan bahawa 9M C 9 C 8 5 # Diberi persamaan 9M C F9 $# 5 m(9 C 8) mempunyai punca6punca yang sama& ?arikan nilai m& -O#TO' $O! !# KBKK /0 Melihat pattern( Tentukan sama ada jujukan ,9, 9 F, 9 $#,LL dalan suatu janjang aritmetik atau bukan,berikan sebabnya 10 Menge.am perhubungan( Hasil tambah n sebutan pertama suatu janjang diberi oleh S n 5 8nM 6 "n& Hitungkan (i) sebutan pertama (ii) sebutan ke sepuluh 20 Men.ari semua penyelesaian yang mungkin( (a) Selesaikan persamaan serentak 9 C "y 5 "9 C y 5 F9y (b) <ika p B, "p F, dan >p C $ ialah tiga sebutan pertama dalam suatu sebutan janjang aritmetik, cari (i) beQa sepunya (ii) sebutan ke tujuh 30 Memper)ses se.ara mental4 (a) +erapakan bilangan susunan berbeQa yang boleh dibentuk dengan menggunakan semua huru' dalam perkataan +1STA.- tanpa ulanganI (b) +erapakah bilangan cara 2-MA daripada R orang murid lelaki dan > orang pelajar perempuan boleh dipilih untuk menjadi pengawas jika i) pilihan bebas ii) semua pelajar perempuan mesti dipilih

Anda mungkin juga menyukai