Anda di halaman 1dari 24

Bab 1 : Pernikahan

1. Takrif Nikah :

i) Dari segi bahasa : Ikatan atau simpulan.


ii) Dari segi istilah Syarak : Suatu Ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan
dan membatas hak dan kewajipan serta bertolong-tolong di antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram.

2. Perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. dan digalakkan di


dalam Islam serta dituntut oleh Hukum Syarak, sebagaimana sabda Rasulullah
s.a.w. yang bermaksud :

" Nikah itu adalah sunnahku, maka sesiapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia
bukan dari golonganku ". ( Riwayat Ibnu Majah )

3. Dalil yang menunjukkan bahawa perkahwinan itu dituntut oleh


syarak adalah seperti berikut :

• Dalil dari Al-Quran yang bermaksud : "Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang
kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil( di antara isteri-isteri kamu) maka
berkahwinlah dengan seorang sahaja". ( Surah An - Nisaa' - Ayat 3 )

• Dalil dari As-sunnah yang bermaksud: "Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang


mampu di antara kamu (mempunyai belanja serta keinginan) hendak berkahwin,
hendaklah ia kahwin, kerana sesungguhnya perkahwinan itu akan memejamkan
matanya (terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan terkawal kehormatannya
dan sesiapa yang tidak mampu berkahwin hendaklah ia berpuasa, bahawa puasa itu
menjadi benteng". ( Riwayat Muslim )

• Dari Ijmak Ulama : Semua ulama sepakat mengatakan bahawa hukum perkahwinan
itu adalah dituntut oleh Hukum Syarak.

4. Hukum berkahwin itu ada empat :

1. Wajib - Orang yang cukup belanja dan tidak dapat menahan nafsunya.
2. Sunat - Orang yang cukup belanja dan ingin berkahwin.
3. Makruh - Orang yang cukup belanja tetapi tiada keinginan berkahwin.
4. Haram - Orang yang yakin tidak dapat melaksanakan tanggungjawab.

5. Rukun-rukun nikah :

• Lelaki yang bakal menjadi suami.


• Perempuan yang bakal menjadi isteri.
• Wali yang adil
• Dua orang saksi yang adil
• Ijab dan Qabul (Tawaran dan Penerimaan)
6. Syarat-syarat lelaki bakal suami :

1. Beragama Islam
2. Tidak berihram haji atau umrah
3. Lelaki tertentu
4. Belum mempunyai empat isteri
5. Dengan kerelaan diri sendiri bukan paksaan
6. Seorang lelaki (bukan khunsa musykil)

7. Syarat-syarat perempuan bakal isteri :

1. Beragama Islam.
2. Perempuan yang tertentu.
3. Bukan Mahram kepada lelaki yang bakal menjadi suaminya
4. Bukan isteri orang dan tidak di dalam eddah orang lain.
5. Tidak berihram haji atau umrah.

8. Syarat-syarat wali :

1. Beragama Islam.
2. Seorang lelaki.
3. Baligh.
4. Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan.
5. Tidak berihram haji atau umrah.
6. Orang yang adil ( tidak fasiq ).
7. Seorang yang sempurna akalnya.

9. Syarat-syarat saksi :

1. Bilangannya tidak kurang daripada dua orang.


2. Beragama Islam.
3. Berakal
4. Baligh
5. Lelaki.
6. Sejahtera pancaindera (boleh melihat, mendengar, bertutur).
7. Memahami isi-isi kandungan lafaz ijab dan qabul.
8. Orang yang adil (tidak fasiq)

10. Sighah Ijab:

1. Sighah ijab hendaklah digunakan lafaz nikah atau dengan terjemahan daripada dua lafaz
itu dalam apa jua bahasa.

2. Lafaz ijab boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya.

Contohnya : "Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fatimah bte Abdullah /
berwakilkan wali bapanya kepadaku dengan maskahwinnya RM 40.00 tunai ".
Sighah Qabul : Iaitu upacara penerimaan daripada lelaki sendiri ataupun wakilnya setelah
selesai sighah ijab dengan tidak diselangi oleh apa-apa perkataan asing atau masa yang
panjang.

Contohnya : "Aku terima nikah Fatimah bte Abdullah dengan maskahwinnya RM 40.00 tunai
".

11. Tanggungjawab suami kepada isteri :

1. Pemberian maskahwin.
2. Pemberian nafkah.
3. Berkelakuan baik.
4. Memberi bimbingan.
5. Menjaga kehormatan isteri.
6. Memberi layanan zahir dan batin.
7. Melakukan keadilan sekiranya berpoligami.

12. Tanggungjawab isteri kepada suami :

1. Wajib taat kepada suaminya.


2. Wajib tinggal di rumah yang dietapkan oleh suaminya.
3. Wajib menjaga kehormatan dirinya.
4. Wajib menjaga rumahtangganya.
5. Tidak menolak panggilan suami jika dipanggil ke tempat tidur.

13. Tanggungjawab bersama suami dan isteri :

1. Halal pergaulan sebagai suami-isteri.


2. Suci benih keturunan.
3. Wujud hak pusaka-mempusakai di antara keduanya.
4. Sah taraf anak (keturunan) kepada suami.
5. Kewajipan keduanya berlaku dalam pergaulan.
6. Bermesyuarat dan berbincang di dalam hal ehwal rumahtangga.
7. Berlaku adil di dalam segala bentuk kehidupan.

Sumber Rujukan :

1. Fiqh Imam As-Syafie - Hj. Idris bin Ahmad .


2. Ringkasan Munakahat - Ibnu Rahmat .

Bab 2: Kufu Dalam Pernikahan


1. Kufu bermaksud persamaan, kelayakkan atau sepadan.
2. Kufu tidak menjadi syarat dalam perkahwinan, tetapi jika tidak dengan keredhaan
masing-masing, maka bolehlah memfasakhkan nikahnya itu dengan alasan tidak
kufu.
3. Firman Allah s.w.t. di dalam Al-Qur'an yang bermaksud : "Wahai sekelian manusia
sesungguhnya kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan berpuak-puak agar kamu kenal-mengenal di antara satu
dengan yang lain , bahawa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah yang
paling bertaqwa diantara kamu , sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha
Bijaksana ".
4. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud : "Tidak ada kelebihan orang Arab atas
orang yang bukan Arab dan sebaliknya, tidak ada orang putih atas orang hitam dan
sebaliknya, tetapi kelebihan yang satu dari yang lain hanyalah dengan taqwa ".

5. Kufu berpunca daripada lima sebab :

• Selamat daripada 'aib seperti gila atau penyakit kulit.


• Merdeka bukan hamba .
• Keturunan.
• Pekerjaan.
• 'Iffah (Kebolehan atau kesopanan )

Bab 3 : Khiar Dalam Perkahwinan


1. Khiar bermaksud salah satu pihak samada suami atau isteri mempunyai hak untuk
memilih di antara diteruskan nikahnya atau fasakh.

2. Apabila berlaku pernikahan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang
tidak diketahui ada cacat-celanya, maka bolehlah kedua belah pihak atau salah satu
daripadanya khiar.

3. Bagi lelaki yang membolehkan khiar padanya ada lima perkara iaitu:

A. Gila.
B. Jazam. ( penyakit kusta )
C. Barash. ( penyakit sopak )
D. Zakar yang terpotong semua sekali atau separuh.
E. 'Unnah ( mati pucuk )

4. Bagi perempuan yang membolehkan khiar padanya ada lima perkara:

a) Gila.
b) Jazam. (penyakit kusta)
c) Barash (penyakit sopak)
d) Rutaqa' (faraj yang tersumbat dengan daging dan menghalang dari persetubuhan)
e) Qurana' (faraj yang tersumbat dengan tulang dan menghalang dari persetubuhan)

5. Jika berlaku salah satu daripada cacat-cela ini maka bolehlah kedua belah pihak atau
salah satu daripadanya khiar, fasakh aqad nikah seberapa segera dengan syarat dilakukan
khiar dihadapan Qadhi.

6. 'Unnah ( mati pucuk ) tidak dinafikan melainkan pengakuan dari suami sendiri di
hadapan Qadhi atau dengan saksi yang menyaksikan ikrarnya atau dengan sumpah isteri
jika suaminya enggan membuat pengakuan, maka ditetapkan bahawa ia mati pucuk,
selepas itu Qadhi memberi tempoh setahun kepada suami supaya berubat.Apabila sudah
setahun tempohnya jika ia tidak mampu mensetubuhi isterinya maka isteri mengadu kepada
Qadhi maka diterima fasakhnya.

Bab 4: Wanita-wanita Yang Haram Dikahwini


1. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini itu terbahagi kepada dua bahagian:

i. Haram buat selamanya.


ii. Haram buat sementara waktu.

2. Sebab-sebab haram dikahwini:

i. Haram dengan sebab keturunan.


ii. Haram dengan sebab susuan.
iii. Haram dengan sebab persemendaan. ( Musyaharah )

3. Haram dengan sebab keturunan:

i. Ibu dan nenek hingga ke atas.


ii. Anak dan cucu hingga kebawah.
iii. Adik-beradik perempuan seibu-sebapa atau sebapa atau seibu sahaja.
iv. Ibu saudara sebelah bapa ( adik beradik perempuan sebelah bapa ) hingga ke
atas.
v. Ibu saudara sebelah ibu ( adik-beradik perempuan sebelah ibu ) hingga ke atas.
vi. Anak saudara dari adik-beradik lelaki hingga kebawah.
vii. Anak saudara dari adik-beradik perempuan hingga ke bawah. - Firman Allah
s.w.t. yang bermaksud:

"Diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak saudara, emak saudara sebelah
bapa , emak saudara sebelah ibu , anak saudara dari saudara lelaki dan anak saudara dari
saudara perempuan kamu ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

4. Haram dengan sebab susuan :

i. Ibu yang menyusukan.


ii. Saudara perempuan sesusuan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

"Diharamkan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara- sudara kamu sepersusuan".
( Surah An-Nisaa' - Ayat 23 )

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Haram dari susuan sebagaimana haram dari keturunan ". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Perempuan-perempuan yang haram dengan sebab susuan adalah sama dengan orang-orang
yang haram dengan sebab keturunan.

Bab 4: Wanita-wanita Yang Haram Dikahwini


5. Syarat-syarat haram dengan sebab susuan :

a) Ibu yang telah menyusukan itu telah baligh.


b) Anak yang disusukan itu berusia dua tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.
yang bermaksud: "Tidaklah susuan itu melainkan dalam lingkungan umur dua
tahun". ( Riwayat DaruQutni )
c) Bilangan menyusu sampai lima kali yang berasingan dan setiap kali menyusu mesti
sampai kenyang. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: " Adalah pada ayat yang
diturunkan daripada Al-Quraan ialah sepuluh kali susu yang maklum lagi
mengharamkan kemudian dimansuhkan dengan lima kali susu sahaja". ( Riwayat
Muslim )
d) Susu yang diberi kepada kanak-kanak itu mestilah ditelan dan sampai ke perut
kanak-kanak itu pada kelima-limanya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang
bermaksud: "Tidak diharamkan berkahwin dari susuan itu melainkan susuan yang
sampai kepada perut kanak-kanak itu dan penyusuan itu pula mesti budak yang
menyusu itu belum berumur dua tahun".

Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut maka tidaklah haram berkahwin di
antara ibu yang menyusukan dengan anak yang disusukan dan seterusnya.

6. Haram yang disebabkan persemendaan ( Musyaharah ) :

• Ibu mertua samada dari keturunan atau penyusuan.


• Ibu tiri atau nenek tiri hingga ke atas.
• Menantu perempuan ( isteri anak ) atau isteri cucu hingga ke atas.
• Anak tiri dengan syarat sudah mensetubuhi ibunya, jika belum disetubuhi kemudian
diceraikan maka tidak haram mengahwini anak tirinya itu samada anak tiri itu dari
keturunan atau penyusuan. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

" Dan diharamkan ibu isteri kamu dan anak tiri yang di dalam pemeliharaan kamu jika
ibunya telah kamu setubuhi , maka jika ibunya belum kamu setubuhi maka bolehlah kamu
mengahwini anak tiri itu dan begitu juga haram mengahwini isteri anak kamu yang sejati ".
( Surah An - Nisaa' - Ayat 23 )

Dan firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud:

" Janganlah kamu kahwini perempuan-perempuan yang telah dikahwini oleh bapa kamu
( ibu tiri ) ". ( Surah An-Nisaa' - Ayat 22 )

7. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini buat sementara waktu dengan sebab


menghimpunkannya :

• Saudara perempuan sebelah isteri. Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang


bermaksud: " Dan haram kamu menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara
kecuali apa yang telah lalu ". ( Surah An- Nisaa' - Ayat 23 )
• Anak saudara isteri sebelah bapa.
• Anak saudara isteri sebelah bapa.
• Anak saudara isteri dari saudara lelaki.
• Anak saudara isteri dari saudara perempuan.
Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Tidak boleh dikahwini seorang
perempuan yang dihimpunkan dengan emak saudara sebelah bapadan tidak boleh antara
emak saudara sebelah bapa dengan anak perempuan saudara lelaki dan tidak boleh
dikahwini seorang perempuan dihimpun dengan emak saudaranya sebelah ibu begitu juga
di antara emak saudara sebelah ibu dengan anak perempuan dari saudara perempuan tidak
yang besar dengan yang kecil dan tidak yang kecil dengan yang besar ". ( Riwayat At
-Tirmidzi )

Rujukan : Kitab Mathla'al Badrain - Muhammad bin Ismail Daud bin Al-Fathani.

Bab 5: Pengertian Maskahwin

1. PENGERTIAN MASKAHWIN ( MAHAR ).

Maskahwin adalah pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya dengan sebab
perkahwinan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :

" Berikanlah kepada orang-orang perempuan itu maskahwin mereka ". ( Surah An-Nisaa' -
Ayat 4 )

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :

"Carilah untuk dijadikan maskahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi
." ( Riwayat Bukhari )

Dari hadith di atas nyatalah bahawa maskahwin boleh dijadikan daripada apa sahaja
asalkan benda itu berguna dan berfaedah sama ada berupa wang ,barang atau sesuatu
yang bermanafaat sebagaimana diberitakan Rasulullah s.a.w. pernah mengkahwinkan
seorang lelaki yang tiada memiliki sesuatu pun untuk dijadikannya maskahwin lalu
Rasulullah s.a.w. bertanya kepada lelaki itu, adakah pada engkau (hafaz ) sedikit daripada
ayat Al-Qur'an, lelaki itu menyahut bahawa ia mengingati beberapa surah kemudian
Rasulullah s.a.w. pun mengahwinkan lelaki itu dengan bermaskahwinkan surah yang
diajarkan kepada perempuan yang bakal menjadi isterinya.

Maskahwin itu tidak dihadkan oleh syarak banyak atau sedikit, jadi untuk menentukan
banyak atau sedikitnya itu terpulanglah kepada dua pihak di atas persetujuannya dan
berdasarkan taraf atau darjat pengantin tersebut dan hukum syarak tidak menggalakkan
maskahwin yang terlalu tinggi yang menyebabkan kesukaran bagi pihak lelaki.

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

" Sebaik-baik maskahwin ialah yang lebih rendah ". ( Riwayat Abu Daud )

Dan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

" Sesungguhnya yang besar berkat nikah ialah yang sederhana belanjanya ". ( Riwayat
Ahmad )

2. BAHAGIAN-BAHAGIAN MAHAR :
a) Mahar Misil. Iaitu Mahar yang dinilai mengikut maskahwin saudara-saudara perempuan
yang telah berkahwin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan maskahwin
keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya
disamping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan,
pelajaran dan sebagainya.

b) Mahar Musamma. Iaitu maskahwin yang telah ditetapkan dan telah dipersetujui oleh
kedua-dua belah pihak dengan tidak memandang kepada nilai maskahwin saudara-saudara
perempuan itu.

3. HUKUM MENYEBUT MASKAHWIN DI WAKTU AQAD NIKAH:

i ) Wajib.

a. Jika bakal isteri itu seorang budak yang masih kecil, gila atau bodoh sedangkan bakal
suami ingin membayar mahar yang lebih tinggi dari mahar yang sepatutnya ( Mahar Misil ).

b. Jika bakal isteri yang sudah baligh bijak dan boleh menguruskan dirinya sendiri dan telah
membenarkan wali untuk mengkahwinkannya tetapi ia tidak menyerahkan kepada wali
untuk menetapkan maskahwinnya.

c. Jika bakal suami itu tidak boleh menguruskan hal dirinya sendiri seperti masih budak, gila
atau bodoh dan sebelum akad telah mendapat persetujuan dari bakal isteri tersebut tentang
bayaran maskahwin kurang daripada mahar yang sepatutnya, oleh yang demikian
maskahwin wajib dinyatakan sebagaimana yang dipersetujui. Maksud wajib disini bukanlah
bererti perkahwinan itu tidak sah, tetapi perbuatan itu dianggap berdosa dan maskahwin
dibayar mengikut kadar yang sepatutnya ( Mahar Misil ).

ii ) Sunat.

Rasulullah s.a.w tidak pernah meninggalkan dari menyebutnya semasa akad, apabila ia
menikahkan orang lain. Dengan menyebutnya semasa akad berlangsung dapat
mengelakkan dari berlaku perselisihan, berhubung dengannya, disamping dapat
membezakan diantara perkahwinan biasa dengan perkahwinan pada seorang perempuan
yang menghebahkan dirinya kepada Rasulullah s.a.w. tanpa mahar. Sekiranya mahar tidak
di sebut dimasa akad, tidaklah bererti akad perkahwinan itu tidak sah tetapi makruh jika
mahar itu tidak disebut.

4. WAJIB MASKAHWIN

Maskahwin itu wajib dibayar mengikut sebagaimana yang tersebut didalam akad jika
dinyatakan dimasa akad dan maskahwin itu wajib dibayar dengan keadaan-keadaan yang
berikut:-

i) Apabila suami menetapkan yang ia akan membayarnya sebelum dukhul dan dipersetujui
oleh pihak isteri, oleh yang demikian isteri berhak melarang atau meghalang suami dari
mensetubuhinya sehingga suami tersebut menentukan kadar maskahwin yang akan
diberinya sama ada dengan cara tunai atau hutang, jika dijanjikan tunai maka pihak isteri
berhak menghalang suami tersebut dari mensetubuhinya sehingga dijelaskan
maskahwinnya itu.
ii) Bila penetapan maskahwin itu dibuat oleh kadi dengan sebab keengkaran pihak suami
dari membuat ketetapan atau dengan sebab perbalahan atau perselisihan kedua belah pihak
tentang kadar maskahwin tersebut dan bila kadi menentukannya akan maskahwin tersebut,
hendaklah dibayar tunai (tidak boleh hutang).

5. GUGUR SEPARUH MASKAHWIN

Apabila berlaku talak sebelum persetubuhan maka gugurlah separuh maskahwin


sebagaimana firman Allah ta'ala Yang bermaksud: "Dan jika kamu menceraikan perempuan
sebelum persetubuhan sedangkan kamu telah menentukan kepada perempuan tersebut
akan maskahwinnya , maka bagi perempuan itu setengah dari apa yang kamu tentukan
itu".

Gugur separuh maskahwin sekiranya perceraian ini berlaku berpunca dari pihak suami,
seperti suami jadi murtad atau suami menganut Islam dan isterinya tidak. Tetapi sekiranya
berlaku perceraian itu berpunca dari pihak isteri, seperti suami memfasakhkan perkahwinan
tersebut dengan sebab kecacatan yang ada pada isteri maka maskahwin itu akan gugur
semuanya.

6. MATI SUAMI ATAU ISTERI SEBELUM PERSETUBUHAN

Jika seorang suami meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan, pihak waris si suami
wajib membayar maskahwin itu sepenuhnya kepada bekas isterinya dan jika maskahwin itu
belum ditentukan kadarnya, maka wajib dibayar dengan nilai mahar misil.

Sebaliknya pula jika seorang isteri meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan, pihak
suami wajib membayar maskahwin sepenuhnya kepada waris bekas isterinya jika
maskahwin itu belum dijelaskan lagi.

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Yang bermaksud:

"Dari Alqamah katanya seorang perempuan telah berkahwin dengan seorang lelaki
kemudian lelaki itu mati sebelum sampai mensetubuhi isterinya itu dan maskahwin pun
belum ditentukan kadarnya. Kata Ulqamah, mereka mengadu hal tersebut kepada Abdullah,
maka Abdullah berpendapat perempuan itu berhak mendapat mahar misil sepenuhnya, dan
perempuan itu berhak mendapat pusaka dan wajib pula dengan bereddah. Maka ketika itu
Ibnu Ma'kul bin Sanan Al- Saja'i menjelaskan bahawa sesungguhnya Nabi s.a.w. telah
memutuskan terhadap Baraq bin Wasaq seperti yang dibuat oleh Abdullah tadi". (Riwayat
Al-Tarmidzi)

7. MUT'AH

Mut'ah bererti satu pemberian dari suami kepada isteri sewaktu ia menceraikannya.
Pemberian ini adalah wajib diberikan sekiranya perceraian itu berlaku dengan kehendak
suami, bukan kemahuan isteri. Banyaknya pemberian itu adalah berdasarkan kepada
persetujuan atau keredhaan kedua-dua belah pihak, di samping mempertimbangkan
keadaan kedua-duanya sama ada kaya atau miskin dan sebagainya tidak kurang dari
separuh mahar.

Firman Allah: Ertinya : Tenangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah
mereka dengan cara yang baik. ( Surah Al-Ahzab ayat 49)
Munakahat Bab 6: Walimah Al-Urus

PENGERTIAN WALIMATUL ‘ARUS

• Walimatul ‘arus ialah kenduri bagi meraikan atau merayakan pengantin baru.
• Walimah ialah jamuan agama, bukan jamuan adat kebiasaan yang dibuat kerana
Allah, bukan jamuan kebanggaan dan bukan sumber untuk mendapat keuntungan
duniawi.

PENSYARI‘ATAN WALIMATUL ‘ARUS

• Mengadakan majlis walimah adalah sangat digalakkan dalam Islam.


• Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam:

Maksudnya: “’Abdul Rahman bin ‘Awf melakukan perkahwinan, maka Rasulullah sallallahu
‘alayhi wasallam bersabda kepadanya: Hendaklah anda mengadakan walimah walaupun
dengan seekor kambing.” (Al-Hadith)

TUJUAN WALIMATUL ‘ARUS

• Tujuan mengadakan walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan di samping


menggembirakan pengantin yang baru menjejaki jinjang pelamin dan ia juga sebagai
tanda kegembiraan orang tua kerana mendapat menantu baru. Pengumuman yang
sebaik-baiknya ialah majlis perkahwinan yang diadakan di masjid dan dipukul
gendang dan rebana.
• Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam:

Maksudnya: “Umumkanlah perkahwinan dan selenggarakanlah di masjid dan pukullah


gendang dan rebana pada hari perkahwinan itu.” (Riwayat Ahmad dan Tirmizi)

• Oleh yang demikian, dalam meraikan kegembiraan tersebut adalah penting bagi kita
untuk membezakan antara adat dengan ibadat yang perlu dipatuhi. Tidak menjadi
kesalahan kepada kita untuk mengikut adat resam sesebuah kaum asalkan adat itu
tidak bertentangan dengan syara‘.
• Islam menggalakkan hiburan yang sederhana dan sopan dengan menggariskan
beberapa syarat seperti berikut:

1. Tiada pergaulan bebas antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram.

2. Nyanyian dan muzik yang tidak menimbulkan nafsu.

3. Tidak melalaikan ingatan dan kewajipan terhadap Allah subhanahu wata‘ala.

4. Senikata nyanyian tidak mengandungi perkataan-perkataan yang cabul atau tidak


sopan.

HUKUM MENGADAKANNYA
Hukum mengadakan kenduri kahwin ini adalah sunat muakkad (sangat dituntut)
sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Kata Nabi s.a.w. kepada Abdul Rahman bin Auf sewaktu beliau berkahwin, hendaklah
kamu mengadakan kenduri kahwin sekalipun hanya menyembelih seekor kambing".

HUKUM MENGHADIRINYA

Menerima jemputan ke majlis perkahwinan adalah wajib terhadap setiap orang yang
dijemput kecuali ada sesuatu keuzuran. Tidak dapat menghadirinya disebabkan sakit atau
sebagainya, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Apabila kamu dijemput untuk menghadiri majlis kenduri kahwin, hendaklah kamu
menghadirinya". (Riwayat Bukhari dan Muslim)

SYARAT WAJIB KE MAJLIS KENDURI KAHWIN APABILA DI UNDANG

• Yang dijemput itu bukan khusus kepada orang yang kaya sahaja.
• Di dalam majlis walimah tersebut, tidak ada seorang pun terdiri dari musuhnya.
• Didalam majlis walimah itu, tidak ada perkara yang mungkar dan maksiat seperti
arak, judi dan joget.
• Tiada bercampur gaul didalam majlis itu dengan perempuan-perempuan yang bukan
mahramnya.
• Tiada bersamaan atau bertembung dalam majlis tersebut dengan tetamu yang bukan
Islam.
• Peralatan makan dan minum tidak daripada barang yang diharamkan seperti emas,
perak dan sutera.
• Tidak diketahui akan wang perbelanjaan itu dari yang haram.
• Jika dijemput datang pada majlis walimah tersebut selama 2 hari berturut-turut,
maka hanya wajib datang 1 hari sahaja.
• Yang menjemput itu dan yang dijemput itu adalah beragama Islam.

Bab 7: Mereka Yang Enggan Berkahwin


Kahwin adalah Sunnah Rasulullah s.a.w. dan Sunnah para Nabi-nabi, dan fitrah yang sesuai
dengan naluri manusia. Mereka yang tidak mahu berkahwin dan enggan berkahwin adalah
bermakna mereka telah mensia-siakan hidupnya di dunia yang telah disediakan Allah untuk
hambanya-Nya menikmati segala pengurniaan-Nya.

Islam adalah melarang ummahnya hidup membujang - tanpa berkahwin dengan tujuan
untuk menjauhkan diri dari menikmati kesedapan berkelamin dan kesenangan hidup didunia
serta mengelakkan diri dari menikmati kegembiraan berkeluarga dan tidak mahu
mempunyai keturunan.

Dalam Islam berkahwin adalah merupakan suatu perkara yang digalakkan, kerana dengan
perkahwinan itu akan berkembang biak ummah Nabi Muhammad s.a.w., dimana baginda
adalah merasa bangga dan bergembira dengan sebab banyak ummatnya. Ini telah
dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadithnya yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi
Waqqas :
"Berkahwinlah kamu Maka sesungguhnya aku dihari qiamat kelak akan bergembira dengan
sebab banyak ummahku. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang - orang Nasrani
bertapa - hidup membujang".

Mereka yang enggan berkahwin, Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadith dari
Anas bin Malik, katanya : Tiga orang sahabat datang berkunjung ke rumah isteri-isteri
Rasulullah s.a.w. menanyakan tentang 'ibadat yang dikerjakan oleh Baginda. Setelah tiga
orang sahabat tadi mendapat jawapan dari isteri-isteri Baginda, mereka merasa bahawa
'ibadat mereka itu bila dibandingkan dengan ibadat Rasullah s.a.w. adalah terlalu sedikit
dan sangat-sangat "kurang."

Mereka berkata sesamanya: "Bagaimana 'ibadat kita? Padahal Baginda adalah orang yang
ma'shum - tidak sedikit pun mempunyai dosa, dan Allah telah mengampunkan dosanya
yang telah lalu dan akan datang?. "Maka salah seorang dari mereka itu berkata: "Aku akan
sembahyang Tahajjud setiap malam." Dan seorang yang lain akan berkata:"Aku akan
berpuasa sepanjang tahun, dan tidak akan berbuka." Dan seorang yang lain lagi berkata:
"Aku akan mengasingkan diri dari orang perempuan, dan aku tidak akan berkahwin selama-
lamanya (hidup membujang)" Maka datang Rasulullah s.a.w., lalu bersabda:

Kamu semua berkata begitu? Ingat dan ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang
sangat takut terhadap Allah, dan sangat taqwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan
kadang-kadang aku (tidak berpuasa), dan aku sembahyang, dan aku tidur, dan aku juga
berkahwin dengan perempuan. Maka sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku, mereka itu
bukanlah pengikutku (bukan dari kalangan ummahku). (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mereka yang enggan berkahwin (hidup membujang) seumur hidupnya, padahal mereka
mampu menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya zahir dan batin, maka bermakna
mereka telah mengharamkan sesuatu perkara yang halal ke atas diri mereka, dan mereka
itu adalah juga orang yang menentang hukum Allah dari Sunnah Rasul-Nya.

Dalam masalah ini, at-Tabari berkata: "Sahabat Rasulullah s.a.w bernama 'Uthman bin
Maz'un mengharamkan ke atas dirinya seorang perempuan, benda-benda yang baik dan
semua benda yang sedap dan lazat. Dengan pengharaman tersebut, Allah Ta'ala
menurunkan firman-Nya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang
telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang
telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang
yang melampaui batas. (Surah al- Ma'iddah:87)

Sehubungan dengan ini, diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

Seorang lelaki mengadu dan bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai orang yang
membujang (tidak berkahwin) selama-lamanya, katanya: " Bolehkah aku berkasi?" Baginda
menjawab dengan sabdanya:

Tidak ada dalam agama kita orang yang berkasi. (Riwayat Tabrani)

Dalam masalah ini, Sa'ad bin Waqqas berkata:


Rasulullah s.a.w. telah melarang sahabatnya 'Uthman bin Maz'un hidup membujang (tanpa
berkahwin). Andainya Baginda mengizinkan 'Uthman bin Maz'un membujang (tanpa
berkahwin), tenteulah kita "harus" berkasi. (Riwayat Bukhari)

Bab 8: Kewajipan Ibu Bapa Terhadap Anaknya


Kedua orang tua itu mempunyai kewajipan mendidik dan mengajar anaknya berbuat baik
dalam pergaulan serta adab sopan dalam hidup berumahtangga dengan suaminya.
Mengenai ini ada diriwayatkan bahawa Asma' binti Kharijah Fazari berkata kepada anaknya
sewaktu perkahwinan anaknya dengan berkata:

" Hai anakku, kini engkau telah keluar dari sarang tempat engkau dilahirkan sehingga
menjadi besar. Kini engkau mesti beralih ke suatu tempat dan rumah yang belum kau kenal
dan engkau mesti berkawan dengan seoarang yang belum di kenali. Itulah suamimu, jadilah
engkau sebagai tanah untuknya dan ia akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau
sebagai lantai untuknya dan ia akan menjadi tiang untukmu. Jadikanlah dirimu
pengasuhnya, nescaya ia akan menjadi hambamu. Janganlah engkau menghimpunkan
untuknya berbagai kesukaran, sebab itu akan membuatkan ia meninggalkanmu. Janganlah
engkau terlampau jauh daripadanya, nanti ia akan melupakanmu. Tetapi kalau ia
mendekatimu, dekatilah ia dan sekiranya ia menjauhimu, jauhilah ia dengan baik,
peliharalah suamimu, hidungnya, pendengarannya, matanya dan lain-lain. Janganlah
suamimu itu mencium sesuatu dari dirimu melainkan yang harum, jangan pula ia
mendengar melainkan yang enak, jangan pula ia melihat melainkan yang indah dari diri mu.

Kata-kata yang merupakan kumpulan adab sopan wanita perlu dipanjangkan, iaitu isteri
hendaklah merupakan tiang utama di tengah - tengah rumahnya. Isteri itu hendaklah
sentiasa di bilik rumahnya, menetap ditempat perkakas anyamannya, tidak banyak turun
naiknya ataupun keluar. Ia mesti kurang berbicara terhadap tetangganya. Janganlah
memasuki rumah tetangganya itu melainkan didalam keadaan yang mengharuskan ia
masuk di situ.

Isteri hendaklah menjaga suaminya, baik sewaktu ia pergi ataupun ketika ia ada di rumah.
Hendaklah diusahakan agar suaminya gembira dalam segala perkara yang dihadapinya.
Jangan sekali-kali isteri mengkhianati dirinya sendiri ataupun harta suaminya. Jangan pula
isteri itu keluar dari rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Jika telah menerima
keizinan dan terpaksa keluar, maka hendaklah isteri itu berjalan bersembunyi-sembunyi,
berpakaian yang sederhana, tidak mendedahkan tubuh dan pakaiannya. Hendaklah selalu di
cari tempat-tempat yang lengang bukannya tempat lalulintas orang ramai sehingga
berdesak-desakkan. Ia mesti menghindarkan diri dari bercakap-cakap dijalanan dengan
lelaki bukan mahram.

Yang wajib diutamakan oleh isteri itu ialah kebaikan keadaannya sendiri serta mengatur dan
mentertibkan keadaan rumahtangganya. Selain itu mestilah rajin melakukan ibadat,
sembahyang serta puasa dan lain-lain yang menjadi kewajipan dirinya.

Apabila ada kawan suaminya meminta izin dan sedang berada di hadapan pintu, tetapi di
masa itu suaminya tiada, maka tidak perlulah ia bertanya ataupun bercakap - cakap
dengannya. Hendaklah ia cemburu pada dirinya sendiri dan juga perasaan cemburu
terhadap suaminya. Seorang isteri hendaklah puas dengan apa yang ada pada suaminya
dan apa sahaja yang direzekikan oleh Allah Taala kepadanya.
Ia mestilah mendahulukan hak suaminya atas haknya sendiri serta hak keluarganya. Ia
wajib membersihkan dirinya selalu, bersiap sedia setiap waktu dan keadaan, barangkali
suaminya itu dengan tiba-tiba menginginkandirinya untuk bersenang-senang. Selain itu
isteri juga wajib mengasihi anak-anaknya, menjaga dan menutup keburukan mereka,
jangan mudah mengeluarkan kata-kata makian kepada anak-anaknya ataupun berbuat
sesuatu yang menyakitkan suaminya. Demikian nasihat seorang ibu yang budiman kepada
anaknya. Sementara itu ada pula beberapa perkara yang merupakan adab sopan seorang
isteri, jikalau ia menginginkan ketenangan dalam rumahtangganya iaitu:

• Janganlah isteri itu membangga-banggakan dirinya terhadap suaminya kerana


kecantikan yang dimilikinya.
• Jangan menghina suaminya kerana buruk rupa dan wajahnya.
• Sentiasa menjaga kedamaian, ketenangan dalam segala hal.
• Menahan diri sewaktu suaminya tidak ada di rumah.
• Menunjukkan sikap baik, bermain-main dan berlapang dada serta melakukan segala
hal yang menyebabkan kesenangan suami sewaktu suaminya ada di rumah.

Ada suatu kewajipan yang harus dipatuhi oleh isteri dan ianya termasuk dalam hak-hak
perkahwinan, iaitu:

a. Jikalau isteri itu ditinggalkan mati oleh suaminya, maka hendaklah isteri itu
menjaga dirinya dan berkabung tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari. Dalam
waktu itu dia dilarang mengenakan harum-haruman dan berhias.

Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
menunjukkan perkabungan kerana meninggalnya seseorang lebih dan tiga hari
lamanya, melainkan untuk suaminya, maka bolehlah sampai selama empat bulan
sepuluh hari" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

b. Isteri itu menetap di rumah yang disediakan sewaktu ia masih menjadi isteri dan
suaminya yang meninggal itu sehingga habis masa iddah.

c. Isteri itu tidak boleh berpindah ke rumah keluarganya atau keluar dari rumah itu,
melainkan dalam keadaan darurat. Masih ada lagi adab sopan sebagai seorang isteri
iaitu hendaklah isteri itu bekerja dan berkhidmat pada rumahtangga dalam segala
perkara yang mampu ia lakukan, hal yang sedemikian inilah yang dilakukan oleh
para isteri sahabat r.a.

Munakahat Bab 9 : Pembubaran Perkahwinan


Terdapat beberapa jenis pembubaran perkahwinan di dalam Islam seperti berikut; (Untuk
maklumat lanjut, sila lihat menu di bahagian tepi)

1. Talaq.
2. Fasakh.
3. Khul`
4. Ta`liq
5. Li`an
Pembubaran Perkahwinan : Talaq

PENGERTIAN TALAQ

Talaq dari segi bahasa bererti melepaskan ikatan.

Dari segi syara‘ ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz talaq atau
seumpamanya.

DALIL HARUS TALAQ

Firman Allah subhanahu wata‘ala:

Maksudnya: “Cerai (talaq) itu dua kali, selepas itu peganglah isteri kamu (ruju‘ dan
kekallah) dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik.” (Surah Al-
Baqarah, 2:229)

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anh yang bermaksud:

“Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam telah menceraikan isterinya Hafsah kemudian


Baginda meruju`nya semula.” (Riwayat Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

RUKUN DAN SYARAT TALAQ

1. Suami. Syarat-syarat suami ialah:

a) Mestilah seorang lelaki itu telah menjadi suami melalui perkahwinan yang sah,
tidak jatuh talaq jika belum berkahwin atau setelah bercerai dan habis ‘iddah.
b) Hendaklah dalam keadaan sedar, tidak jatuh talaq jika sekiranya gila, pengsan,
mengigau dan pitam kecuali mabuk yang disebabkan meminum minuman keras
dengan sengaja.
c) Baligh.
d) Dengan rela hati dan tidak dipaksa, tidak jatuh talaq jika diugut menceraikan
isteri.

2. Isteri. Syarat-syarat isteri:

a) Perempuan yang diceraikan hendaklah menjadi isteri yang sah semasa


diceraikan.
b) Talaq akan bertambah lagi jika suami mentalaqkan isteri yang di dalam ‘iddah
perceraian talaq satu.

3. Sighah (lafaz). Sighah talaq terbahagi kepada dua:

a) Lafaz sarih (terang), iaitu yang diucapkan dengan terang dan jelas. Lafaz sarih ini
terbahagi kepada tiga ucapan seperti berkata: “Aku ceraikan engkau talaq satu”,
“Aku lepaskan kau” dan “Aku talaqkan kau”. Talaq dengan lafaz yang seperti ini
akan jatuh talaqnya walaupun tanpa niat.
b) Lafaz kinayah (lafaz kiasan), iaitu cerai yang dilafazkan menggunakan bahasa
sindiran seperti berkata: “Engkau haram atas diriku” atau “Pergilah balik ke
rumah emak bapak kamu”. Lafaz kinayah ini akan jatuh talaq jika suami berniat
menceraikan isterinya.

4. Qasad (niat).

HUKUM TALAQ

Hukum menjatuhkan talaq pada asalnya diharuskan dalam Islam, tetapi ia akan berubah
menjadi:

1. Wajib: Setelah rumahtangga itu gagal diperbaiki dengan keputusan hakim atau
suami telah bersumpah untuk menceraikan isterinya.

2. Haram: Menceraikan isteri semasa isteri di dalam waktu haidh atau ketika suci
tetapi baru disetubuhi.

3. Sunat: Jika suami tidak dapat menyempurnakan nafkah batin.

4. Makruh: Boleh menjadi haram jika menceraikan isteri tanpa sebab yang
munasabah.

Islam menetapkan hanya suami sahaja yang mempunyai kuasa untuk menjatuhkan talaq.
Walaubagaimanapun, isteri juga diberikan hak untuk memohon cerai dengan cara fasakh
atau khul‘ (tebus talaq).

PEMBAHAGIAN TALAQ

Talaq terbahagi kepada dua jenis iaitu:

1. Talaq raj‘i, iaitu talaq yang boleh diruju‘ kembali tanpa perlu akad nikah iaitu
ketika isteri dalam waktu ‘iddah (sebelum tiga kali suci daripada haidh).

2. Talaq ba’in, ia terbahagi kepada dua:

a) Ba’in sughra ialah talaq yang tidak boleh diruju‘ oleh suami kecuali diadakan akad
nikah semula iaitu perceraian sama ada melalui fasakh, khul‘ atau talaq isteri yang
belum disetubuhi.

c) Ba’in kubra ialah talaq yang tidak boleh diruju‘ kembali dengan cara biasa
melainkan setelah syarat berikut dipenuhi:

1. Setelah selesai ‘iddah si isteri.


2. Bekas isteri berkahwin dengan suami lain.
3. Suami lain menyetubuhi bekas isteri itu dan berlaku perceraian.
4. Selesai ‘iddah dari suami yang lain itu.

Bab 9 : Pembubaran Perkahwinan : Fasakh


PENGERTIAN FASAKH

• Fasakh ialah membatalkan atau melepaskan akad nikah disebabkan oleh kecacatan
yang berlaku pada waktu akad atau kecacatan yang mendatang selepas berlakunya
akad nikah yang menghalang kekalnya perkahwinan.

SEBAB FASAKH

Antara sebab yang boleh menyebabkan berlakunya fasakh ialah:

1. Sebab yang merosakkan akad.

a) Isteri termasuk dalam golongan orang yang haram dikahwini sama ada sebab keturunan,
susuan atau persemendaan atau bekas isteri yang dalam tempoh ‘iddah talaq suami
pertamanya.

b) Pernikahan yang dilakukan semasa belum baligh (kecil) dan apabila baligh minta
difasakhkan akad itu.

2. Sebab yang mendatang selepas pernikahan.

a) Salah seorang daripada suami atau isteri itu murtad.

b) Pasangan suami isteri bukan Islam semasa bernikah dan salah seorang memeluk Islam.

c) Suami telah melakukan salah satu perkara yang diharamkan sebab persemendaan seperti
berzina dengan ibu mertua.

Manakala dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka 2002, Seksyen
53 menegaskan lagi sebab-sebab yang menyebabkan berlakunya fasakh seperti di bawah
ini:

1. Tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih dari
setahun.

2. Suami cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah bagi nafkahnya
selama tempoh tiga bulan.

3. Suami telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.

4. Suami telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama
tempoh satu tahun.

5. Suami mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri
tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami mati pucuk.

6. Suami telah gila selama tempoh dua tahun, sedang mengidap penyakit kusta atau
sedang mengidap penyakit kelamin yang boleh berjangkit.
7. Isteri telah dikahwinkan oleh bapa atau datuknya sebelum dia mencapai umur
enam belas (16) tahun, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan
belas (18) tahun dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu.

Suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya, iaitu antaranya:

• Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan kelakuan


aniaya.
• Berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau
hidup keji mengikut pandangan hukum syara‘.
• Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.
• Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu daripada
menggunakan hak-haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu.
• Menghalang isteri atau suami daripada menunaikan atau menjalankan kewajipan
atau amalan agamanya.
• Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isterinya
secara adil mengikut kehendak-kehendak hukum syara‘.

9. Walaupun empat bulan berlalu perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri
bersengaja enggan bersetubuh.

10. Isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah sama ada dengan sebab
paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal atau lain-lain hal yang diakui oleh hukum
syara‘.

HIKMAH FASAKH

1. Untuk menjamin hak dan perlindungan kepada kaum wanita sekiranya mereka teraniaya.

2. Menyedarkan kaum suami bahawa perceraian bukan hanya dimiliki secara mutlak oleh
suami sahaja.

3. Menunjukkan keunggulan syari‘at Allah subhanahu wata‘ala yang Maha Mengetahui akan
keperluan hambaNya.

Pembubaran Perkahwinan : Khul'


KHUL‘ (TEBUS TALAQ)

PENGERTIAN KHUL‘

• Khul‘ dari segi bahasa bererti melepas atau menanggalkan.


• Manakala dari segi syara‘ pula ialah perceraian daripada suami ke atas isteri dengan
tebusan yang diterima oleh suami.
• Contohnya suami berkata “Aku talaqkan kamu dengan bayaran sekian banyak” atau
isteri berkata: “Aku menebus talaq ke atas diriku dengan bayaran sekian banyak”.

DALIL PENSYARI‘ATAN KHUL‘


• Firman Allah subhanahu wata‘ala:

Maksudnya: “Talaq (yang boleh diruju‘ kembali) hanya dua kali. Sesudah itu peganglah
(ruju‘) atau lepaskan (cerai) dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil
balik sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri yang kamu ceraikan) kecuali
jika keduanya takut tidak dapat menegakkan peraturan-peraturan hukum Allah. Oleh itu,
kalau kedua-kedua kamu khuatir maka tidaklah berdosa tentang bayaran balik (tebus talaq)
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” (Surah Al-Baqarah, 2:229)

SYARAT SAH KHUL‘

Syarat sah khul‘ adalah seperti berikut:

1. Suami: Baligh, berakal, mukhtar (bebas) melakukan khul‘ bukan dipaksa.

2. Isteri: Hendaklah seorang yang boleh menguruskan harta dan mukallaf.

3. Lafaz khul‘: Hendaklah disebut dengan terang.

4. Bayaran khul‘: Hendaklah dijelaskan dengan jumlah yang tertentu.

• Peringatan: Walaupun isteri mempunyai hak untuk memohon fasakh dan khul‘,
tetapi Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam menuntut agar ia tidak dilakukan
dengan sewenang-wenangnya.

• Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam bersabda yang bermaksud: Mana-mana


perempuan yang memohon cerai daripada suaminya tanpa sebab yang
munasabah maka haram ke atasnya bau syurga. (Riwayat Bukhari, Muslim,
Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad)

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI KHUL‘

· Di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 49 ada
menerangkan bahawa:

Jika suami tidak bersetuju menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-
pihak itu bersetuju bercerai denagn tebus talaq, Mahkamah hendaklah selepas sejumlah
tebus talaq dipersetujui oleh pihak-pihak itu, menasihatkan suami itu melafazkan perceraian
dengan tebus talaq mengikut hukum syara‘, dan perceraian itu adalah bain sughra dan tidak
boleh diruju‘kan.

Pembubaran Perkahwinan : Taqliq

PENGERTIAN TA‘LIQ

• Ta‘liq ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika
berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan ta‘liq tersebut.

SYARAT TA‘LIQ
Syarat jatuh cerai ta‘liq :

1. Suami: Hendaklah mempunyai keahlian menjatuhkan cerai dengan melafazkan kata-


kata ta‘liq.

2. Belum berlaku: Hendaklah ta‘liq ke atas perkara yang belum berlaku atas perkara
yang mungkin berlaku.

3. Isteri: Hendaklah menjadi ahli cerai (masih menjadi isteri yang sah).

• Contohnya suami berkata kepada isteri: “Jika engkau keluar dari rumah ini
sepanjang ketiadaan aku, jatuhlah talaq engkau” atau “Apabila engkau pergi ke
rumah si anu, jatuhlah talaq” atau “Manakala engkau pergi ke sana tanpa izinku
jatuh talaq” atau sebagainya.
• Apabila berlakunya perkara yang bertentangan dengan syarat yang dilafazkan,
maka terjatuhlah talaq menurut hukum syara‘.

PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI TA‘LIQ

Berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 50,
seseorang perempuan yang bersuami boleh jika berhak memohon penceraian menurut
syarat-syarat ta‘liq yang dibuat selepas akad nikah. Kandungan lafaz ta‘liq tersebut:

• Meninggalkan isteri selama empat bulan berturut-turut.


• Tidak memberi nafkah yang wajib selama empat bulan berturut-turut.
• Menyakiti tubuh badan isteri.
• Suami tidak mempedulikan isteri selama tempoh empat bulan berturut- turut.

Pembubaran Perkahwinan : Li'an

PENGERTIAN LI‘AN

• Li‘an berlaku apabila terjadinya qazaf iaitu suami menuduh isterinya berlaku zina
atau menafikan anak yang dikandungkan oleh isterinya sebagai anak.
• Li‘an ialah sumpah seorang suami apabila dia menuduh isterinya berzina tanpa
mempunyai empat orang saksi kecuali dirinya sahaja, maka hendaklah dia
bersumpah empat kali “bahawa dia adalah orang yang benar” dan pada kali
kelimanya “bahawa dia akan dilaknati Allah jika dia berdusta”.
• Sekiranya isteri menolak tuduhan tersebut, maka hendaklah dia bersumpah
sebanyak empat kali “bahawa suaminya itu berdusta” dan pada kali kelimanya
“bahawa dia akan dilaknati Allah jika suaminya benar”.
• Firman Allah subhanahu wata‘ala:

“Adapun orang yang menuduh isterinya berzina sedangkan mereka tidak ada saksi (empat
orang) kecuali hanya dirinya sahaja maka persaksian bagi orang yang menuduh itu
hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahawa sesungguhnya
dia adalah orang yang benar. Dan sumpahan yang kelima bahawa laknat Allah akan
menimpanya jika dia berdusta. Dan untuk menghindarkan seksa terhadap isteri yang
tertuduh itu hendaklah si isteri bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahawa
sumpahan yang kelima hendaklah dia berkata kemungkaran Allah akan menimpa dirinya.”
(Surah An-Nur, 24:6-9)

KESAN LI‘AN

• ·Berdasarkan Seksyen 51 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka)


2002 menegaskan bahawa:

“Jika pihak-pihak kepada sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara li‘an
mengikut hukum syara‘ di hadapan seorang hakim syar‘i, atas penghakiman, maka hakim
syar‘i itu hendaklah memerintahkan mereka difaraqkan dan dipisahkan dan hidup
berasingan selama-lamanya.”

• Mengikut peruntukan hukum syara‘, sekiranya yang menuduh (suami) enggan


bersumpah, maka dia akan dikenakan hukuman qazaf dengan sebatan sebanyak 80
kali rotan. Manakala jika isteri yang dituduh pula tidak menolak tuduhan suaminya,
maka dia akan dikenakan hukuman sebagaimana orang yang berzina kecuali kedua-
dua mereka bersumpah dan melakukan li‘an.
• Apabila kedua-duanya bersumpah dan melakukan li‘an, maka ikatan perkahwinan
mereka suami isteri akan terputus sama sekali dan mereka diharamkan berkahwin
semula buat selama-lamanya.
• Ibnu ‘Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda yang bermaksud:

“Suami isteri yang melakukan li‘an apabila mereka berdua berpisah, kedua-dua mereka
tidak boleh berkumpul (berkahwin) untuk selama-lamanya. (Riwayat Daruqutni)

Pembubaran Perkahwinan : Prosedur Penceraian

PROSEDUR PERCERAIAN

1. Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah membuat
permohonan kepada Mahkamah Syari‘ah di mana (tempat) dia bermastautin.

2. Sebelum sesuatu permohonan cerai dikemukakan kepada Mahkamah Syari‘ah, pihak


suami isteri diminta membuat pengaduan ke Bahagian Khidmat Nasihat/Rundingcara di
Pejabat Agama Islam Daerah untuk diberikan rundingan terlebih dahulu.

3. Sekiranya tidak ada jalan penyelesaian untuk mereka berdamai barulah kes tersebut
dipanjangkan ke Mahkamah Syari‘ah.

4. Setelah Mahkamah Syari‘ah bersidang dan membuat sesuatu keputusan mengenai


perceraian pasangan tersebut, pihak Mahkamah hendaklah menghantar satu salinan
keputusan permohonan tersebut kepada Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju‘
Daerah yang berkenaan.

5. Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah hendaklah menyemak keputusan perceraian
yang dikeluarkan oleh Mahkamah tersebut. Jika terdapat keraguan atau kesilapan teknik
hendaklah dikembalikan untuk pembetulan.
6. Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah hendaklah menandatangani Sijil Cerai yang telah
disempurnakan dan menghantar satu salinan kepada Ketua Pendaftar Nikah, Cerai da Ruju`
Negeri Melaka.

7. Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah hendaklah merekodkan dan mendaftarkan
perceraian tersebut di dalam Buku Daftar Cerai.

8. Pendaftar hendaklah menyerahkan Sijil Cerai tersebut kepada pasangan berkenaan


setelah isteri tersebut tamat ‘iddahnya dan direkodkan di dalam buku daftar serahan sijil
cerai.

9. Bagi kes suami yang ingin berkahwin dengan perempuan lain semasa dalam ‘iddah
isterinya, maka pihak suami dikehendaki membuat permohonan berpoligami kepada
Mahkamah Syari‘ah di mana tempat ia bermastautin/tinggal.

10. Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah hendaklah merekodkan dan mencatatkan
maklumat perceraian tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah.

Munakahat Bab 10 : Rujuk


• Ruju‘ dari segi bahasa bererti kembali.
• Manakala dari segi syara‘ pula ialah mengembalikan isteri kepada nikah dalam waktu
‘iddah yang bukan talaq ba’in.
• Ruju‘ adalah hak yang diberikan oleh Islam kepada bekas suami untuk melanjutkan
ikatan perkahwinannya dengan bekas isteri yang diceraikannya sebelum habis waktu
‘iddah isteri.

DALIL HARUS RUJU‘

• Firman Allah subhanahu wata‘ala:

Maksudnya: “Dan suami-suami, mereka lebih berhak untuk mengambil kembali (ruju‘) akan
isteri-isteri di dalam masa ‘iddah itu jika mereka bertujuan mahu membuat perdamaian.”
(Surah Al-Baqarah, 2:228)

• ·Allah subhanahu wata‘ala juga berfirman:

Maksudnya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddah, ruju‘lah mereka dengan
cara yang ma‘ruf (baik) atau ceraikan mereka dengan cara yang ma‘ruf (baik).” (Surah At-
Talaq, 65:2)

• Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam telah bersabda kepada ‘Umar ketika dikhabarkan
bahawa anaknya (‘Abdullah) telah menceraikan isterinya ketika haidh maka Rasulullah
sallallahu ‘alayhi wasallam bersabda yang bermaksud: “Suruh anakmu supaya dia
rujuk kepada isterinya.” (Maksud Al-Hadith)

RUKUN RUJU‘

• Ruju‘ mempunyai tiga rukun iaitu:


1. Sighah iaitu lafaz yang menunjukkan kembali kepada isteri sama ada secara sarih
(terang) mahupun kinayah (kiasan).

2. Murtaji‘ iaitu suami yang mempunyai syarat-syarat tertentu.

3. Isteri iaitu perempuan yang telah dinikahi dengan nikah yang sah.

SYARAT-SYARAT RUJU‘

1. Suami:

• Hendaklah seorang yang berakal.


• Baligh.
• Dengan kehendak dan kerelaan sendiri bukan paksaan daripada sesiapa.
• Tidak murtad.

2. Isteri:

a) Hendaklah yang sudah dicampuri.


b) Mestilah yang diceraikan dengan talaq raj‘iyy. Bukan dengan perceraian
secara fasakh, khul‘ dan juga talaq tiga.
c) Hendaklah ditentukan orangnya jika suami berkahwin lebih daripada satu dan
telah menceraikan beberapa orang isterinya.

3. Hendaklah tidak dihadkan kepada sesuatu masa dan waktu. Tidak sah ruju‘ dalam masa
yang tertentu sahaja.

4. Tidak bergantung kepada sesuatu syarat. Ruju‘ disyari‘atkan adalah bertujuan untuk
membolehkan suami isteri yang telah bercerai dengan talaq raj‘iyy meneruskan kembali
ikatan perkahwinan mereka yang telah terputus dengan syarat isteri masih lagi dalam
‘iddah. Tetapi perlu diingat bahawa ruju‘ hendaklah dengan tujuan untuk berdamai bukan
kerana ingin menyakiti, menganiaya isteri dan sebagainya.

PROSEDUR RUJU‘

1. Jika selepas perceraian yang boleh diruju‘kan (dalam ‘iddah raj‘iyy) dan ruju‘ telah
berlaku dengan persetujuan bersama, pihak-pihak itu hendaklah melaporkan hal peruju‘kan
tersebut kepada Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah berkenaan dalam tempoh tujuh
(7) hari daripada tarikh peruju‘kan berlaku serta menerangkan butir-butir yang berkaitan
dengannya dalam borang yang ditetapkan.

2. Bagi pihak-pihak yang ingin memohon ruju‘ atas persetujuan bersama semasa di dalam
‘iddah raj‘iyy, pemohon hendaklah hadir di hadapan Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘
Daerah bersama isteri dan dua orang saksi lelaki.

3. Setiap ruju‘ yang hendak dibuat di hadapan Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah
hendaklah memastikan pemohon mengemukakan sijil cerai asal atau keputusan bercerai
daripada Mahkamah Syari‘ah berkaitan sebelum ruju‘ dijalankan.
4. Apabila Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah berpuashati bahawa ruju‘ tersebut
berlaku secara sah dari segi hukum syara‘, baharulah pendaftaran atau permohonan ruju‘
diterima setelah pemohon menyertakan bersama-sama borang permohonan, salinan resit
pendaftaran kes perceraiannya di Mahkamah atau Sijil Cerai yang asal.

5. Pendaftaran atau permohonan ruju‘ hendaklah dilakukan di hadapan Pendaftar Nikah,


Cerai dan Ruju‘ Daerah.

6. Setiap ruju‘ yang telah didaftarkan, Sijil Cerai asal tersebut akan diambil oleh Pendaftar
Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah berkaitan dan dihantar kepada Pendaftar Nikah, Cerai dan
Ruju‘ Daerah yang mengeluarkan untuk dibatalkan dan direkodkan di dalam Buku Daftar
Cerai Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju‘ Daerah berkaitan.

7. Pemohon yang telah didaftarkan ruju‘ mereka akan diserahkan kepada mereka Surat
Keterangan Ruju‘ (Borang 2D) dan direkodkan di dalam Buku Daftar Serahan Keterangan
Ruju‘.

8. Butir-butir peruju‘kan tersebut hendaklah dicatitkan dan disimpan oleh Pendaftar Nikah,
Cerai dan Ruju‘ Daerah dalam Buku Daftar Ruju‘ (Borang 2E).