Anda di halaman 1dari 13

KEPELBAGAIAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN BACAAN KEFAHAMAN BAHASA MELAYU OLEH RAZALI BIN HAJI YU INSTITUT PERGURUAN BATU

LINTANG, KUCHING, SARAWAK. ABSTRAK


Kertas ini merupakan perkongsian pengalaman kepada para guru pelbagai teknik mengajar bacaan kefahaman di sekolah rendah, sekolah menengah mahupun di institut perguruan. Teknik-teknik ini memang sudah diketahui oleh para guru, namun ramai yang sudah melupainya atau mungkin mencari jalan mudah dengan menggunakan teknik konvensional yang biasa dilakukan yang mungkin tidak perlu banyak membuat persediaan khususnya dari segi pembinaan dan pencarian bahanbahan yang sesuai. Penulis mengajak para pendidik membuat satu pengorbanan dari segi masa dan komitmen untuk menerokai teknik pengajaran pembelajaran bacaan kefahaman agar aktiviti membaca itu menjadi sesuatu yang menyeronokkan dan dalam jangka panjang akan dapat menanam minat membaca di kalangan masyarakat Malaysia.

Pengenalan Membaca merupakan asas penting yang perlu dikuasai oleh seseorang pelajar. Kalau seseorang pelajar sudah menguasai kemahiran membaca, separuh daripada keperluan pembelajaran yang seterusnya sudah tercapai. Selain daripada keperluan pembelajaran dalam bilik darjah, membaca merupakan kunci perkembangan minatnya di luar sekolah, kunci penikmatan masa lapangnya dan kunci penyesuaian dirinya secara individu. Oleh itu, peranan guru akan menjadi lebih bermakna sekiranya dia dapat menanamkan sikap ingin membaca dan suka membaca. Peranan ini akan dapat direalisasikan melalui kreativiti dan inovasi seseorang pendidik di bilik darjah. Proses Membaca Membaca merupakan interpretasi simbol-simbol grafik dan mewujudkan makna yang sesuai daripada simbol-simbol tersebut. Ini bermakna, membaca memerlukan identifikasi dan pemahaman (E.V. Dechant dan Smith, 1877). Kalau seseorang pelajar sudah memahami apa yang dibaca, objektif pengajaran pembelajaran membca sudah tercapai. Jadi, pemahaman adalah kunci utama kemahiran membaca. Definisi di atas diperluaskan lagi oleh Ward (1990) yang menjelaskan bahawa membaca `melibatkan aktiviti fizikal dan mental seperti pergerakan mata, tatabahasa, perbendaharaan kata, ejaan, fonetik dan kefahaman intelektual. Definisi bacaan tersebut menunjukkan beberapa ciri yang serupa yang melibatkan kefahaman, proses mental dan fizikal serta komunkasi di antara pembaca dan penulis. Bacaan juga telah dihuraikan oleh beberapa orang pakar bacaan atau bahasa. Mengikut Bush dan Guebner (1975) bacaan ialah tafsiran simbol tulisan, memahami makna tulisan, penyerapan 1

idea yang disembahkan oleh penulis dan proses berfikir. Manakala Kennedy (1981) pula mentafsirkan bacaan sebagai proses berfikir yang melibatkan pembaca memahami idea mengikut pengalaman, keperluan dan tujuan bacaan. Secara kesimpulannya, berdasarkan beberapa definisi di atas, pemahaman yang melibatkan proses kognitif merupakan tunjang utama tujuan membaca. Ruang Lingkup Tulisan Ini. Kertas kerja ini tidak akan membicarakan aspek-aspek prabacaan serta aspek pemulihan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Kertas kerja ini memberI tumpuan khusus kepada keadaan pelajar yang sudah menguasai kemahiran membaca sama ada secara mekanis atau mentalis khususnya bagi murid-murid di tahap dua dan di peringkat sekolah menengah. Kertas kerja ini ditulis berdasarkan pengalaman dua puluh dua tahun (22) terlibat dalam penyeliaan serta pencerapan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah rendah dan menengah ketika bertugas sebagai pegawai bahasa di Bahagian Kurikulum Jabatan Pelajaran Sarawak dari tahun 1985 hingga 1990. Masalah yang sama dikesan terhadap guru-guru pelatih di institut perguruan ketika mereka menjalani latihan mengajar (praktikum) sejak 1990 sehingga sekarang. Apa yang sering berlaku dalam pengajaran pembelajaran membaca, guru akan bertanyakan soalan secara lisan dan bertulis untuk mempastikan bahawa pelajar memahami apa yang dibaca. Proses ini berterusan dari semasa ke semasa hingga menjadikan proses bacaan kefahaman itu sesuatu yang stereotaip dan kadang-kadang membosankan pelajar. Kaedah ini juga turut berlaku ketika penulis menjadi pelajar dalam tahun enam puluhan. Apakah ini sahaja proses untuk mengenal pasti pelajar memahami apa yang dibaca? Atau, guru tidak mahu berfikir panjang untuk menjadikan bacaan kefahaman sesuatu aktiviti yang menyeronokkan pelajar? Namun yang pasti, sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR, KBSM dan telah dimantapkan dengan sedikit pengubahsuaian dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Bestari sentiasa menyediakan ruang untuk diterokai kepelbagaian pendekatan dan aktiviti yang terkandung di dalamnya. Kemahiran-Kemahiran Membaca Dalam Sukatan Pelajaran KBSR dan KBSM Di dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu KBSR dan KBSM terdapat kemahiran-kemahiran yang perlu diberi penekanan oleh guru agar aktiviti membaca lebih menyeronokkan. Contoh-contoh kemahiran tersebut dari Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah ialah: Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan dalam bentuk rajah alir Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lukisan Melakukan arahan bertulis Menyusun mengikut urutan arahan-arahan permainan biasa Mengingat dan menyatakan semula urutan arahan yang baru dibaca Membaca ramalan tentang kesudahan sesuatu cerita

Kalau hendak digabungjalinkan dengan kemahiran menulis, guru boleh memilih kemahirankemahiran berikut: Melakar peta dari teks yang dibaca Membentuk dan menuliskan soalan yang sesuai dari berita yang telah dibaca Mengarang puisi seperti pantun, sajak dan syair

Kalau hendak digabungkan dengan kemahiran lisan, guru boleh memilih kemahiran-kemahiran berikut: Menyampaikan pesanan untuk disampaikan kepada orang lain Menyebut cara-cara membuat sesuatu benda mengikut urutan Menyoal untuk mengetahui cara menjalankan sesuatu tugasan Bersoal jawab dengan menggunakan bahan teka-teki (Sukatan Pelajaran BM KBSR) Di peringkat sekolah menengah memang banyak kemahiran yang boleh guru terokai sesuai dengan tahap kematangan pelajar. Sebagai contoh: Membaca dan mengikut arahan dalam pesanan, pengumuman dan bahan grafik yang bertulis atau bercetak Membaca dan membuat ramalan tindak-ikut peristiwa yang mungkin berlaku Membaca, memahami dan menghayati hasil karya kesusasteraan yang baik dan melakonkan dialog drama. (Sukatan Pelajaran BM KBSM) Kalau mahu digabungjalinkan dengan kemahiran menulis, kemahiran berikut boleh diambil kira: Melakar dalam bentuk grafik dan membuat catatan daripada bahan yang didengar dan dibaca Menulis penyataan daripada bahan grafik Menulis pengumuman, berita, dialog, laporan, teks ucapan, minit mesyuarat dan skrip drama (Sukatan Pelajaran BM KBSM)

Kalau mahu digabungjalinkan dengan kemahiran lisan, kemahiran yang boleh difikirkan adalah seperti berikut: Menerima dan memberi pesanan, arahan, panduan dan tunjuk cara seperti teknik memasang, cara membuat, menyusun dan menggubah sesuatu Menyoal untuk mengetahui pesanan, arahan, panduan dan tunjuk cara seperti teknik memasang, cara membuat, menyusun dan menggubah sesuatu Menghuraikan sesuatu dengan berpandukan bahan rangsangan (Sukatan Pelajaran BM KBSM) 3

Kemahiran-kemahiran yang tersebut di atas adalah sebahagian kecil daripada ratusan kemahiran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran KBSR dan KBSM yang boleh guru terokai. Daripada ratusan kemahiran yang terdapat di dalam sukatan pelajaran KBSR dan KBSM yang boleh diterokai itu, guru boleh juruskan menjadi kecekapan yang yang lebih khusus yang disebut sebagai sub-kecekapan mengikut budibicara dan kreativiti seseorang guru. Kalaulah guru dapat menerokai kemahiran ini dengan kreatif dan inovatif, pengajaran dan pembelajaran bahasa akan menjadi lebih menyeronokkan. Kemahiran-kemahiran membaca Dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Bestari. Apabila kita ingin melonjakkkan status pendidikan kita bertaraf dunia kita perlu mengikuti perkembangan yang berlaku di negara-negara maju yang beracuan tempatan. Kementerian Pelajaran telah mengambil langkah bijak dengan menerapkan konsep sekolah bestari dalam kurikulum pendidikan kita termasuk bagi mata pelajaran bahasa Melayu. Kalau dilihat seimbas pandang, tidak banyak yang telah diubahsuaikan untuk memenuhi hasrat sekolah bestari itu. Mungkin terdapat beberapa aspek yang menjurus ke arah penggunaan ICT yang membezakannya dari kuirkulum sebelumnya. Contoh-contoh kemahiran membaca dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu Sekolah Bestari: Membaca kuat bahan yang sesuai dan memahami teks untuk tujuan tertentu. (Dicadangkan aktivitinya dengan membaca kuat dengan intonasi, nada dan gaya yang sesuai berdasarkan bahan bercetak dan program daripada CD-ROM secara individu dan berpasangan) Merujuk pelbagai sumber untuk mendapat maklumat.(Dicadangkan aktivitinya dengan menggunakan teknik PORPE bagi mengesan idea utama dan sokongan berdasarkan bahan prosa dan puisi secara berkumpulan.

Menaakul pelbagai bahan. (Dicadangkan mengaplikasikan teknik bacaan intensif bahan bercetak dan bahan daripada program komputer secara individu untuk mengenal pasti idea dan penanda wacana. (Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Edisi Sekolah Bestari 1998)

Berdasarkan tiga bidang pembelajaran membaca tadi terdapat banyak hasil pembelajaran yang perlu dicapai berdasarkan aras 1, aras 2 dan arasa 3. Dalam cadangan aktivitinya pelbagai teknik diperkenalkan seperti SQ3R, PQRST, REAP, KWLH, PORPE, LEA, IDEA, EL, KLOZ dan sebagainya. Sekiranya kemahiran-kemahiran membaca ini direnung dengan secara memdalam oleh seseorang guru dan ditokoh-tambah dengan pelbagai teknik yang dicadangkan oleh konsep bestari, guru tidak akan ketandusan idea untuk mencari pelbagai teknik mengajar membaca. Dengan memperkenalkan idea-idea baru dari semasa ke semasa, kita pasti pelajar tidak akan merasa bosan dan mungkin pemikiran mereka lebih tercabar.

Contoh-Contoh Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Membaca 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membaca dan Membina Soalan Membaca dan Melakar Membaca dan Menulis Puisi Membaca dan Meramal Membaca dan Menyampaikan Pesan Membaca dan Menyelesaikan Masalah Membaca dan Mencantum Membaca dan menggubah Membaca dan Menulis Drama/Lakonan Membaca dan Berpidato/Syarahan Membaca dan Bermesyuarat. Membaca dan menghantar mesej melalui e-mail Membaca bahan dari internet dan membuat rumusan. A. Membaca dan Membina Soalan Biasanya, apabila mengajar bacaan kefahaman, guru menyediakan soalan setelah teks dibaca. Hajat guru ialah untuk mengenal pasti murid memahami bahan yang telah dibaca. Apa salahnya guru menukar aktiviti sebaliknya; murid yang membina soalan berdasarkan teks yang telah dibaca untuk dijual kepada rakan atau kumpulan lain. Kalau murid dapat membina soaan, sudah pasti mereka memahami teks yang dibaca. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Guru edarkan teks dan minta murid membaca secara senyap Guru menyuruh murid membaca secara mekanis untuk membetulkan gaya, sebutan dan intonasi bacaan Murid dikelompokkan dalam beberapa kumpulan dan diminta berbincang untuk membina soalan berdasarkan teks yang telah dibaca Jual-beli soalan dikendalikan dengan guru sendiri bertindak sebagai fasilitator. Aktiviti ini boleh dilalkukan secara kuiz atau perlawanan. Ketika inilah guru boleh menyerapkan nilai-nilai murni dan penggabungjalinanan tatabahasa.

B. Membaca dan Melakar Kalau murid memahami teks yang dibaca mereka boleh melakarnya di atas kertas. Guru hendaklah memastikan teks tersebut dapat dilakar dan jangan terlalu abstrak. Teks prosa dan puisi boleh digunakan untuk aktiviti membaca dan melakar.

Langkah 1: Langkah 2:

Langkah 3:

Guru mengedarkan teks dan murid membaca dengan senyap Guru kelompokkkan murid dalam kumpulan dan setiap kumpulan diberi kertas sebak dan pen (marker). Berdasarkan teks yang telah dibaca, guru meminta murid berbincang untuk melukis mesej atau isi teks yang dibaca dalam bentuk lukisan. Aktiviti ini boleh juga dilakukan secara individu. Ketua Kumpulan melaporkan hasil lakaran dan kumpulan lain memerhati dan membuat tokok-tambah. Berpandukan hasil pembentangan semua kumpulan, murid mendapat rumusan tentang isi teks yang mereka baca. 5

Langkah 4:

Guru bolehlah menggabungjalinkan aspek tatabahasa dan penyerapan nilai-nilai murni di dalam rumusan pelajaran.

C. Membaca dan Menulis Puisi Berdasarkan teks yang dibaca, pelajar boleh menulis puisi yang berkaitan dengan isi teks yang dibaca. Kalau murid dapat menulis puisi berdasarkan teks tersebut, mereka memahami tentang isi teks tersebut. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Murid membaca teks secara senyap dan cuba memahaminya Murid dikehendaki membaca teks secara mekanis. Mungkin aspek tatabahasa boleh digabungjalinkan ketika mengendalikan aktiviti bacaan mekanis. Murid dikelompokkan dalam kumpulan dan dikehendaki berbincang untuk mengarang serangkap pantun berdaarkan isi teks (murid boleh juga menulis sajak atau syair) Ketua Kumpulan membaca pantun dan menjualkan pantunnya kepada kumpulan lain untuk dijawab. Kumpulan yang menjawab pantun tersebut juga akan menjual pantun yang mereka tulis berdasarkan teks kepada kumpulan yang menjualkan pantun kepada mereka tadi. Terjadilah jual-beli pantun berdasarkan teks yang dibaca. Guru boleh membuat rumusan tentang isi teks secara keseluruhan dalam rumusan pelajarannya.

Langkah 4:

Langkah 5:

D. Membaca dan mengendalikan aktiviti komunikasi lisan Banyak komunikasi lisan dapat dilakukan selepas pelajar-pelajar diminta membaca teks. Aktiviti seperti pidato, syarahan, forum, debat, wawancara, temubual, laporan, taklimat dan sebagainya. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Pelajar diminta membaca teks secara senyap Pelajar disuruh membaca teks secara mekanis untuk memperbaiki gaya, intonasi dan sebutan. Pelajar diminta berbincang dalam kumpulan untuk mengendalikan satu simulasi debat, pidato, syarahan, temubual, wawancara, forum, taklimat dan sebagainya berdasarkan isi teks yang dibaca tadi. Pelajar diminta melakukan aktiviti komunikasi lisan itu mengikut kesesuaian teks. Guru membuat rumusan pelajaran.

Langkah 4: Langkah 5:

E. Membaca dan Menyelesaikan Masalah Teks yang dibaca haruslah mempunyai masalah yang dapat menggalakkan murid berfikir secara kreatif. Contoh penyelesaian masalah adalah tentang membawa jagung, angsa dan anjing menyeberangi sungai. Langkah 1: Langkah 2: Murid dikehendaki membaca teks secara senyap. murid dikehendaki membaca teks secara mekanis untuk membaiki bacaan 6

Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5:

Guru mengarahkan murid menyelesaikan masalah secara perbincangan kumpulan Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka Guru membuat rumusan serta membuat penyerapan nilai murni dan tatabahasa

F. Membaca dan mencantum Teks yang dibaca bolehlah ditulis dalam beberapa versi. Setiap versi dilenyapkan maklumat tertentu. Setiap kumpulan akan menerima versi yang berlainan namun intipati teksnya sama.Guru akan mengemukakan beberapa soalan untuk dijawab. Hanya dengan berbincang dengan ahli-ahli kumpulan lain jawapan sebenar akan dapat diketahui. Langkah 1: Teks yang pelbagai versi dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan satu mempunyai versi yang berlainan dengan kumpulan lain. Mereka dikehendaki membaca dengan senyap dalam kumpulan. Guru mengemukakan soalan yang sama untuk semua kumpulan. Pelajar dikehendaki berbincang berdasarkan teks untuk menyelesaikan masalah yang guru kemukakan. Contohnya: Di manakah letaknya Gunung Wawasan? Perbincangan `inter kumpulan digalakkan. Setelah berbincang, ketua kumpulan akan mengemukakan tekaan kumpulan. Mungkin di tepi jalan besar, di hulu sungai dan sebagainya. Mereka mestilah memberi penjelasan tentang pilihan tersebut. Guru memecah semula ahli kumpulan tadi. Dengan setiap kumpulan baru mempunyai wakil daripada kumpulan yang lain yang mereka bawa bersamasama mereka maklumat yang berlainan. Mereka dikehendaki berbincang untuk menjawab soalan yang sama. Ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan. Mereka akan mendapat jawapan yang sebenarnya setelah mengadakan perbincangan `intra kumpulan. Guru boleh membuat rumusan tentang jawapan yang sebenarnya dan melakukan penyerapan nilai murni dan penggabungjalinan tatabahasa.

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5: Langkah 6:

G. Membaca dan Membina Murid boleh membuat boneka, lipatan, anyaman dan sebagainya berdasarkan teks yang dibaca yang berbentuk arahan. Langkah 1: Langkah 2: Langkah3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Murid diberi petikan untuk dibaca dengan senyap. Teks dibaca secara mekanis untuk memperbaiki bacaan. Guru mengelompokkan murid mengikut kumpulan. Setiap kumpulan akan diberi bahan untuk binaan yang diperlukan. Berdasarkan teks dan bahan yang diberikan, murid dikehendaki membuat projek seperti yang tercatat di dalam teks yang dibaca. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Guru merumuskan pelajaran dan membuat penyerapan nilai dan penggabungjalinan tatabahasa. (aktiviti ini boleh juga dilakukan secara individu)

H. Membaca dan menulis Skrip Lakonan Teks bacaan yang dipilih bolehlah berbentuk cerpen atau sesuatu kejadian. Di dalam teks tersebut sudah pasti tidak semua dialog ditulis oleh pengarang. Di sinilah guru dapat mengcungkil bakat pelajar secara kreatif menokok-tambah dialog tersebut untuk menjadi sebuah skrip yang pendek. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Pelajar dikehendaki membaca senyap teks yang diberi. Pelajar dikehendaki membaca teks secara mekanis untuk membaiki gaya bacaan, intonasi dan sebutan. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang untuk membina skrip berdasarkan teks yang telah dibacakan tadi. Semua ahli bagi setiap kumpulan tampil ke hadapan dan melafazkan/melakonkan skrip yang mereka telah hasilkan. Mungkin pada peringkat awal, mereka membaca secara mekanis dialog-dialog yang ditulis namun aktiviti boleh diteruskan pada masa yang akan datang untuk mereka lakonkan aksi-aksi yang terdapat dalam skrip mereka. Guru juga boleh membuat rakaman audio atau video untuk didengar atau ditonton semula oleh semua kumpulan. Setiap kumpulan semestinya mempunyai cara yang berbeza namun tidak akan lari daripada tema teks yang dibaca tadi. Guru membuat rumusan setelah mendengar semula lakonan tadi dan melakukan penyerapan nilai-nilai murni dan tatabahasa. Membaca dan Mencari Maklumat

Langkah 5:

I.

Aktiviti ini samalah seperti aktiviti mencari harta karun. Mungkin pelbagai teks yang mempunyai pelbagai masalah disimpan di beberapa tempat di sekitar kawasan sekolah. Berdasarkan teks utama yang merupakan arahan pelajar akan keluar ke tempat yang ditulis dalam teks utama dan mencari teks di tempat-tempat tersebut dan cuba menyelesaikan masalahnya. Masalahnya mungkin boleh berbentuk teka silangkata, teka teki, memadankan gambar guru di sekolah tersebut yang disediakan di dalam sebuah sampul berdasarkan kriteria yang ditulis tentang profil guru berkenaan. Langkah1: Teks utama diberikan kepada setiap kumpulan. Mereka membaca teks tersebut untuk memahami dan melakukan berbincangan sebelum keluar melakukan pencarian. Mungkin setiap kumpulan mempunyai strategi yang berlainan. Guru boleh menjadikan aktiviti ini satu pertandingan bagi kumpulan terpantas sampai ke kelas dan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat. Di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam teks utama, pelajar akan membaca teks lain dan cuba menyelesaikan masalahnya di lokasi sebelum bergerak ke lokasi yang lain. Pelajar berkumpul semula ke kelas . Ketua kumpulan membuat pembentangan tentang dapatan yang mereka perolehi. Guru membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran.

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

J.

Membaca dengan Teknik SQ3R

Di dalam sukatan pelajaran sekolah bestari dicadangkan penggunaan teknik SQ3R secara kelas dan individu berdasarkan bahan bercetak dan program daripada komputer. Seharusnyalah para guru sudah beranjak ke hadapan selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran yang mahu meningkatkan taraf pendidikan negara kita ke persada dunia. Dalam konteks ini sesekali pelajar kita harus dibawa ke makmal komputer atau melakukannya sendiri di rumah dengan komputer peribadi keluarga mereka atau ke pusat siber bagi mereka yang tidak mempunyai kemudahan tersebut di rumah. Secara ringkasnya SQ3R bernaksud:SSurvey atau meninjau QQuestion atau menyoal RRead atau membaca RRecite atau melafazkan maklumat penting RReview atau semak semula-baca semula. Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Guru harus mendedahkan kepada pelajar teknik membaca SQRRR. Guru tetapkan satu tajuk khusus misalnya `Gunung Berapi Terdapat banyak maklumat tentang gunung berapi di internet. Minta pelajar melayari internet untuk mencari maklumat secara sepintas lalu atau meninjau bahan yang sesuai. Pelajar harus membina soalan yang mereka ingin tahu tentang gunung berapi. Berdasarkan soalan tadi, pelajar akan membaca secara terperinci untuk mencari jawapan terhadap soalan tersebut. Pelajar harus melafazkan jawapannya kepada rakannya dalam kumpulan mereka sendiri sekiranya mereka melakukan projek secara berpasangan atau kumpulan. Ada kemungkinan maklumat dari rakan-rakan mereka sama atau berbeza yang boleh membaiki lagi hasil kerja kumpulan mereka. Setelah semua maklumat dicerakinkan dan dijadikan esei pendek berpandukan soalan-soalan tadi, pelajar akan menyemak dan membaca semula sebelum dibentangkan di hadapan kelas. Guru boleh membuat rumusan dengan menyerapkan nilai-nilai murni dan tatabahasa.

Langkah 7:

Langkah 8:

K. Membaca dengan Teknik PQRST Secara amnya, PQRST bermaksud: PQRSTpreview atau tinjauan dan membuat andaian awal question atau menyoal Read atau membaca Summary atau membuat ringkasan lisan atau bertulis Testing atau ujian kendiri.

Langkah 1: Langkah 2:

Guru harus mendedahkan teknik PQRST kepada pelajar. Guru memberi satu tajuk. Contonya: `Pencemaran Alam Sekitar 9

Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7:

Pelajar mencari bahan tersebut dari internet atau bahan bercetak dengan membina soalan jangkaan mereka tentang tajuk `Pencemaran Alam Sekitar Pelajar membaca bahan tersebut dan cuba mencari jawapan terhadap soalan andaian mereka tadi. Berdasarkan jawapan kepada soalan-soalan mereka tadi, pelajar akan membuat ringkasan secara lisan atau bertulis tentang `Pencemaran Alam Sekitar Pelajar cuba menulis soalan untuk menguji kefahaman mereka tentang tajuk `Pencemaran Alam Sekitar Hasil kerja bolehlah dibentang di hadapan kelas untuk mendapat reaksi daripada rakan-rakan atau guru.

L. Membaca menggunakan teknik REAP REAP bermaksud: REAPRead to discover the author`s idea (membaca untuk mengetahui idea penulis) Encoding the author`s idea into ones own language (Menyatakan idea penulis mengikut bahasa sendiri) Annotating those ideas in writing for oneself (mencatat idea penulis untuk tujuan kegunaan sendiri) Pondering on the significance of the annotation (memikirkan kesignifikanan catatan yang dibuat) Membaca secara senyap teks yang diberi oleh guru Guru meminta pelajar menyatakan secara lisan dan ringkas idea yang hendak disampaikan oleh penulis Guru meminta pelajar membaca semula sambil mencatat idea penulis dengan menggunakan nota ringkas menggunakan bahasa mereka sendiri seperti yang mereka fahami tentang teks tersebut. Dengan membuat banding beza antara catatan dengan pernyataan idea sendiri, pelajar akan dapat memahami maksud penulis dengan secara lebih terperinci. Guru membuat rumusan dengan menyatakan idea sebenar penulis supaya pelajar dapat membuat refleksi tentang pemahaman mereka.

Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3:

Langkah 4: Langkah 5:

M. Membaca menggunakan teknik KWLH Pendedahan guru tentang teknik KWLH ini perlu bagi menjelaskan maksud sebenar akronim tersebut. KWLKnow (what I know) (Apa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca) What (what do I want to learn) (Apa yang hendak saya belajar) Learn (what I learned) (Apa yang saya sudah pelajari) 10

H-

How (How much I want to know) (Apa lagi yang saya hendak tahu)

Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4:

Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7:

Guru mengemukakan satu tajuk. Misalnya `Buaya Pelajar diminta mencatat atau menyatakan apa yang mereka tahu tentang buaya (berdasarkan pengetahuan sedia ada) Pelajar diberi petikan tentang buaya untuk dibaca dan mendapat idea baru atau idea tambahan tentang buaya berbanding dengan persepsi awal mereka tadi. Pelajar diminta membentangkan hasil catatan mereka tentang buaya berdasarkan teks dan pengetahuan sedia ada mereka. Belajar lain mencatat perkara-perkara yang tidak terdapat di dalam catatan mereka. Pelajar sudah dapat membuat nota ringkas atau maklumat yang agak meluas tentang buaya. Guru boleh mengarahkan pelajar mencari maklumat lanjut tentang buaya dari internet atau bahan-bahan dari Astro. Pembentangan lanjutan boleh dibuat pada masa yang akan datang.

N. Membaca dengan Teknik PORPE PORPEPredict Organize Rehearsal Practice Evaluate (membuat andaian) (mengurus idea penting atau maklumat utama) (membuat raptai dengan melafazkan) (menuliskan idea yang dikenal pasti) (membuat penilaian)

Langkah 1: Langkah 2:

Langkah 3: Langkah 4: Langkah 5: Langkah 6: Langkah 7:

Guru perkenalkan idea PORPE kepada pelajar. Pelajar diminta membaca secara mekanis (di sekolah rendah biasanya guru menyuruh murid membaca secara beramai-ramai. Jarang sekali diadakan di sekolah menengah) Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang andaian berkenaan dengan mesej yang hendak disampaikan oleh penulis. Jawapan pelajar dicatat di papan tulis. Pelajar membaca senyap dan mencari idea penting atau utama. Minat membaca akan wujud kerana ingin mengetahui kesesuaian andaian mereka tadi. Pelajar diminta menerangkan idea utama yang telah mereka temui daripada teks yang dibaca. Pelajar diminta menulis idea utama tersebut sebagai aktiviti gabungjalin. Guru membuat penilaian tentang hasil kerja pelajar atau pelajar lain diminta untuk memberi teguran atau tambahan.

O. Pelbagai Teknik lain Selain daripada teknik yang dihuraikan di atas, terdapat teknik-teknik lain seperti membaca dan meneka jawapan, membaca puisi dan memprosakannya, membaca dan mewujudkan kefahaman baru, membaca dan membuat inkuiri, teknik membaca 3R (Read, Recite, Review), USSR (Uninterrupted, Sustained, Silent, Reading) dan banyak lagi yang tidak dapat dihuraikan di 11

sini. Terpulanglah kepada guru untuk menerokainya yang memerlukan kreativiti seseorang guru untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran membaca menyeronokkan. Kalau hendak dikirakan beban, itulah tanggungjawab guru untuk membina bahan. Bahan-bahan ini haruslah dibina lebih awal bukan sehari sebelum kelas dimulakan bahkan telah dirancang beberapa minggu atau bulan sebelum aktiviti pengajaran pembelajaran bermula. Bahan-bahan ini pula boleh dikongsikan dengan rakan lain dan diubahsuai dari semasa ke semasa mengikut tahap pencapaian murid atau pelajar. Penutup Kenapakah kita harus berada di takuk lama dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran kita di bilik darjah? Terokailah khazanah yang terhidang luas di hadapan kita khususnya dengan wujud kemudahan ICT yang sudah begitu meluas penggunaannya. Dengan cara kita membuka minda anak didik kita dengan lebih kreatif, mereka akan lebih inovatif dan menjadi insan yang berfikiran terbuka pada masa hadapan. Warga kreatif amat diperlukan untuk mencapai wawasan negara yang begitu murni.

Rujukan: Ab. Rahim Selamat, Kemairan Belajar dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), Penerbitan Al-Azim, Kuala Lumpur, 1996. Asmah Haji Omar, Kaedah Pengajaran Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1984 Atiah Hj. Mohd. Salleh dan Ramlah Muhamad, Pengajaran Bahasa Melayu Untuk Penutur Asing, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Siri Panduan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah, Jilid 3, Asas Kemahiran Berbahasa KBSR, 1992. ______________________ , Siri Panduan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah, Jilid 4, Teknik Pengajaran dan Pembelajaran, Kuala Lumpur, 1992. _____________________, Siri Risalah Panduan Guru Bahasa Malaysia Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Jilid 3, Teknik Pengajaran Bahasa Malaysia II, Kuala Lumpur, 1990. _____________________ , Siri Risalah Panduan Guru Bahasa Malaysia Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Jilid 5, Aktiviti Galakan Membaca, Kuala Lumpur, 1990. Juriah Long, Raminah Hj. Sabran dan Sofiah Hamid, Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia, Fajar Bakti, 1992. Kementerian Pendidikan Malaysia , Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah, Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur, 1987 12

____________________________, Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah , Bahasa Malaysia, Kuala Lum[ur, 1983 Pusat Perkembangan Kurikulum, Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembeajaran, Kuala Lumpur, Julai 2001. _____________________________, Belajar Cara Belajar, Kuala Lumpur, 2001 _____________________________, Kementerian Pendidikan Malaysia, Pembelajaran Secara Kontekstual, Kuala Lumpur, 2001 _____________________________, Kementerian Pendidikan Malaysia,Curriculum Specification for Smart Schools, Bahasa Melayu KBSR-KBSM, Julai 1997. ____________________________, Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM, Edisi Sekolah Bestari , Disember 1998. ___________________________, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pembelajaran Akses Kendiri, Kuala Lumpur, 2001. ________________________, Pembelajaran Secara Konstruktivisme, Kuala Lumpur, Julai 2001. ________________________, Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Kuala Lumpur, Julai 2001. ________________________,Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Kuala Lumpur, April 2002. Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam, Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia, Fajar Bakti, 1987. Robert Lado, Mengajar Bahasa, Suatu Pendekatan Saintifik, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980.

13