Anda di halaman 1dari 29

BUKU PANDUAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

KEUSAHAWANAN

Copyright 2010 Bahagian P !"ang#nan K#ri$#%#! K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia Ara' ()*+ B%o$ E, P#'at P nta-"iran K ra&aan P r' $#t#an .2.0( P#tra&aya

C ta$an K -#a 2011

Ti-a$ -i" nar$an ! ng %#ar #%ang !ana)!ana "ahagian arti$ %+ i%#'tra'i -an $an-#ngan "#$# ini -a%a! apa &#ga " nt#$ -an - ngan apa /ara p#n 'a!a a-a ' /ara % $troni$+ 0oto$opi+ ! $ani$+ ra$a!an ata# %ain)%ain $a -ah ' " %#! ! n-apat $ " naran " rt#%i' -aripa-a P ngarah+ Bahagian P !"ang#nan K#ri$#%#!+ K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia1

ii

KANDUN2AN
Ha%a!an

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 RUJUKAN PENGHARGAAN PENGENALAN ELEMEN-ELEMEN KEUSAHAWANAN PENDEKATAN PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN INDIKATOR KEJAYAAN PENERAPAN 1 3 10 13 18 20

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; men amin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresi! yang akan menggunakan sains dan teknologi moden" MA#A #AM$% rakyat Malaysia% berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut&

' ' ' ' '

#()(*+AYAAN #()A,A -.HAN #(S(-$AAN #()A,A *A/A ,AN N(0A*A #(1.H.*AN )(*1(MBA0AAN #(,A.1A-AN .N,AN0-.N,AN0 #(S2)ANAN ,AN #(S.S$1AAN

iv

)endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek% rohani% emosi dan asmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada -uhan" .saha ini adalah bertu uan untuk melahirkan 3arganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan% berketerampilan% berakhlak mulia% bertanggung a3ab dan berkeupayaan mencapai kese ahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga% masyarakat dan negara"

BAB 1
PENGENALAN 1.1 Pe !"#$%$"

K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia t %ah ! !a'#$$an p nga&aran $ #'aha3anan -a%a! K#ri$#%#! Bar# S $o%ah R n-ah 4KBSR5 -an K#ri$#%#! B r' pa-# S $o%ah M n ngah 4KBSM5 ' &a$ a3a% tah#n 1,,0)an1 Mata p %a&aran yang ! ngan-#ngi topi$) topi$ yang " r$ait t r#' - ngan $ #'aha3anan ia%ah K !ahiran Hi-#p S $o%ah R n-ah -an K !ahiran Hi-#p B r' pa-# yang -ia&ar -i ' $o%ah ! n ngah r n-ah1 Di ' $o%ah ! n ngah ata'+ a'p $ $ #'aha3anan -i3#&#-$an -a%a! !ata p %a&aran % $ti0 ' p rti P r-agangan -an A'a' K #'aha3anan1 Kan-#ngan $#ri$#%#! ini % "ih ! !" ri p n $anan $ pa-a p ng tah#an "agi !#ri- t ntang pro' ')pro' ' #nt#$ ! ng#r#'$an p rniagaan ' /ara %ang'#ng1 A'p $)a'p $ p !"ang#nan !#ri- #nt#$ ! n&a-i in'an yang ! !i%i$i /iri)/iri $ #'aha3anan hanya -i' nt#h ' /ara ti-a$ %ang'#ng1 Ha'i% -aripa-a $a -ah ' " gini+ !#ri- yang t rha'i% -i-apati !a'ih ti-a$ ! !"#-aya$an /iri) /iri $ #'aha3anan -a%a! $ hi-#pan ' harian1 P !#p#$an "#-aya $ #'aha3anan ' /ara ! r nta' $#ri$#%#! " r!#%a -ari Tah#n Sat# a-a%ah p nting "agi ! 3#&#-$an $#ri$#%#! yang r % 6an - ngan $ p r%#an ' !a'a -an /a"aran !a'a - pan1 Di 'a!ping it#+ "#-aya $ #'aha3anan &#ga -apat ! !" nt#$ g n ra'i " r3a3a'an yang ! !p#nyai a'a' yang $#$#h -a%a! a'p $ p ng tah#an+ $ !ahiran " r0i$ir+ " r$o!#ni$a'i+ $r ati6iti+ p !i$iran ino6ati0+ " r' !angat po'iti0 -an ni%ai !ora% -an ti$a yang "ai$ -a%a! $ont $' $ #'aha3anan1 S h#"#ngan - ngan p r$ara -i ata'+ #nt#$ ! ngha'i%$an !#ri- yang ! !p#nyai "#-aya $ #'aha3anan -a%a! $ hi-#pan ' harian+ p n rapan % ! n $ #'aha3anan ' /ara ! r nta' $#ri$#%#! -ip r$ na%$an -a%a! K#ri$#%#! Stan-arS $o%ah R n-ah 4KSSR5 " r!#%a -i Tah#n Sat# pa-a tah#n 20111 P n rapan % ! n $ #'aha3anan ! r nta' $#ri$#%#! p r%# -i%a$'ana$an ' a3a% Tah#n Sat# p r' $o%ahan1 Ini " rt#&#an agar !#ri- -apat ! nga!a%$an 'i$ap $ #'aha3anan+ ! nga!a%$an /ara " r0i$ir $ arah ! ngha'i%$an ' '#at# i- a+ ! !p ro% h $ !ahiran -an p ng tah#an a'a' -a%a! $ont $' p rniagaan+ ! ngha'i%$an pro-#$ yang " ra'a'$an $ !ahiran t $no%ogi -an 6o$a'iona%+ ' rta ! !p#nyai p r%a$#an yang " r!ora% - ngan ni%ai ti$a yang tinggi ! n r#'i topi$)topi$ !ata p %a&aran yang r % 6an+ yang -ip %a&ari -i -a%a! $ %a'1 P n rapan % ! n ini a$an ! ngha'i%$an !#ri- yang a$an ! !p#nyai /iri)/iri $ #'aha3anan -an "#-aya $ r&a yang "ai$ ' %ain -aripa-a "o% h ! ngha'i%$an ino6a'i+ ! r $a /ipta -an ! !p#nyai $ / n- r#ngan #nt#$ " r#r#' niaga1

P n rapan % ! n $ #'aha3anan "o% h -iran/ang -a%a! pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran " r!#%a ' a3a% Tahap I 4Tah#n Sat# hingga Tah#n Tiga5 ' t r#'nya -i a$hir Tahap II 4Tah#n E!pat hingga Tah#n Ena!51 P n rapan % ! n $ #'aha3anan ini p r%# -it r#'$an ' hingga $ Ting$atan Li!a -i ' $o%ah ! n ngah1 B#$# Pan-#an E% ! n K #'aha3anan ini t %ah -iha'i%$an -a%a! #'aha ! !" ri p n& %a'an yang % "ih %an&#t $ pa-a g#r#)g#r# ! ng nai % ! n $ #'aha3anan -an /ara p n rapannya -a%a! p nga&aran harian1 Kan-#ngan "#$# ini t r"ahagi $ pa-a TI2A p r$ara yang p r%# -i$ tah#i o% h g#r# ' "agai pan-#an -a%a! ! n rap$an % ! n $ #'aha3anan ' /ara ! r nta' $#ri$#%#!+ iait#7
4" E% ! n)E% ! n K #'aha3anan 5"

P n- $atan P n rapan E% ! n K #'aha3anan 6" In-i$ator K &ayaan P n rapan

Da%a! Ba" Sat# B#$# Pan-#an ini+ g#r#)g#r# a$an -i& %a'$an ! ng nai $on' p+ - 0ini'i+ !at%a!at+ o"& $ti0 -an %i!a E% ! n K #'aha3anan ' /ara #!#!1 2#r# p r%# ! n&i3ai $an-#ngan Ba" Sat# "agi ! !a'ti$an p %a$'anaan p n rapan % ! n $ #'aha3anan " r$ 'an1 Ba" D#a ! !" ri t#!p#an $ pa-a %i!a E% ! n K #'aha3anan yang ! n&a-i p r$ara #ta!a yang -it rap$an -a%a! pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran -i -a%a! $ %a'1 S tiap 'at# -aripa-a % ! n $ #'aha3anan ini t r"ahagi $ pa-a " " rapa p /ahan '#") % ! n1 S tiap '#") % ! n ! !p#nyai !a$'#- yang t r' n-iri -an "o% h -ipi%ih -an -ig#na pa$ai o% h g#r# ! ngi$#t $ ' '#aian a$ti6iti p nga&aran -an p !" %a&aran pa-a hari t r' "#t1 Ba" Tiga ! n rang$an p n- $atan yang "o% h -ig#na o% h g#r# #nt#$ ! n rap$an % ! n $ #'aha3anan1 A-a 8 & ni' p n- $atan p n rapan yang -ip r$ na%$an iait# P n- $atan P ny "atian+ P n- $atan P ngint gra'ian -an P n- $atan P ngap%i$a'ian1 P !i%ihan p n- $atan yang ' '#ai " rgant#ng $ pa-a 0a$tor "ahan a$ti6iti yang -i' -ia$an o% h g#r# -an t !poh !a'a yang -ip r#nt#$$an "agi !o-#% ata# !ata p %a&aran t r' "#t1 Ba" E!pat ! ny narai$an in-i$ator)in-i$ator -a%a! p r#"ahan ting$ah %a$# !#ri- #nt#$ ! ng#$#r $ " r$ 'anan p %a$'anaan p n rapan % ! n $ #'aha3anan1 P n rapan yang " r$ 'an -apat ! ngha'i%$an p r#"ahan ting$ah %a$# yang & %a'1 S tiap '#") % ! n yang -ipi%ih a-a -i' narai$an in-i$ator yang " rpa-anan #nt#$ -apat -ita$'ir o% h g#r#1

BAB 2
ELEMEN-ELEMEN KEUSAHAWANAN

De&' '(' Ke$("#")" "

M n#r#t Hi'ri/h -an P t r' 4200*5+ $ #'aha3anan ia%ah '#at# pro' ' -ina!i$ #nt#$ ! n/ipta $ $ayaan1 K $ayaan -i/ipta o% h in-i6i-# yang ! nangg#ng ri'i$o -a%a! " nt#$ !o-a%+ !a'a -an $o!it! n $ r&aya1 S t r#'nya ! r $a ! n ga'$an "aha3a $ #'aha3anan ia%ah pro' ' ! n/ipta ' '#at# yang "ahar# - ngan ! nga!"i% $ira !a'a+ #'aha+ ri'i$o $ 3angan+ p'i$o%ogi -an 'o'ia% ' rta ! n ri!a !an0aat -ari ' gi $ 3angan+ $ p#a'an p ri"a-i -an $ " "a'an1

K#rat$o -an Ho-g tt' 420095 p#%a ! n& %a'$an $ #'aha3anan ' "agai pro' ' ino6a'i -an p n/iptaan ! %a%#i !pat -i! n'i iait# in-i6i-#+ organi'a'i+ a%a! ' $itar -an pro' '1 M r $a ' %an&#tnya " rp n-apat+ 'i$ap "o% h ! %ihat p %#ang+ " rani ! nga!"i% ri'i$o -an ! !p#nyai $ %ang'#ngan #nt#$ ! r a%i'a'i$an i- a " rga"#ng -a%a! 'at# p r'p $ti0 yang t r' n-iri ! !" nt#$ in-i6i-# yang ! !p#nyai !in-a $ #'aha3anan1

Da%a! #'aha ! !"ang#n$an !o-a% in'an yang ! !p#nyai /iri)/iri $ #'aha3anan+ !a$a - 0ini'i yang ' '#ai -ig#na$an ia%ah ! ny -ia$an !#ri- #nt#$ ! !p#nyai a!a%an)a!a%an -iri yang a$an t r' r%ah -a%a! " nt#$ ting$ah %a$# #nt#$ " rtin-a$ -a%a! 'it#a'i yang t rarah $ arah $ ' &aht raan -iri+ $ %#arga -an n gara1

M"*%"+"* Pe e,"-"

P n rapan % ! n $ #'aha3anan -a%a! KSSR " rt#&#an #nt#$ !#ri! nga!a%$an %'+" % ! n $ #'aha3anan ! %a%#i a$ti6iti)a$ti6iti p nga&aran -an p !" %a&aran ' hingga ! n&a-i .$!"/" !"%"+ 0e#'!$-" (e#",'" +e,e0"1

O.1e0*'& Pe e,"-" E%e+e Ke$("#")" "


6

M#ri- yang ! ngi$#ti a$ti6iti p nga&aran -an p !" %a&aran yang -it rap$an - ngan % ! n $ #'aha3anan -a%a! p %"agai -i'ip%in i%!# a$an ! nga!a%$an ting$ah %a$# yang t rarah $ arah $ #'aha3anan1

L'+" E%e+e Ke$("#")" " 2EK3 yang -it rap$an a-a%ah7 EK1 ) M nga!a%$an 'i$ap $ #'aha3anan EK2 ) M nga!a%$an /ara " r0i$ir $ -ip r%#$an arah $ #'aha3anan -a%a! 'it#a'i yang

EK3 ) M nga!a%$an /ara)/ara p ng#r#'an a'a' &#a% " %i yang !#-ah EK4 ) M ngha'i%$an pro-#$ " ra'a'$an p ng tah#an ' rta $ !ahiran t $no%ogi -an 6o$a'iona% EK4) M nga!a%$an ni%ai $ #'aha3anan !ora% -an ti$a yang "ai$ -a%a! $ont $' a'p $

K %i!a)%i!a % ! n ini ! !" ri p n $anan ' /ara %ang'#ng -a%a! p ng tah#an+ $ !ahiran -an ni%ai yang h n-a$ -i" $a%$an -a%a! -iri !#ri-1 :o$#' % ! n $ #'aha3anan t r' "#t ia%ah7

EK1 -

Me 5"+"%0" ('0"- 0e$("#")" "

M#ri- yang ' ntia'a ! n ri!a p n rapan 'i$ap)'i$ap $ #'aha3anan ! %a%#i a$ti6iti) a$ti6iti -a%a! pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran a$an t r-orong #nt#$ ! nga!a%$an 'i$ap)'i$ap t r' "#t -a%a! $ hi-#pan ' harian ' hingga ! n&a-i "#-aya1 B#-aya yang t r" nt#$ ini a$an -apat ! !"ant# !#ri- ! !p#nyai ting$ah %a$# yang -apat ! n nt#$an $ &ayaan -a%a! ' "arang #'aha $ arah $ #'aha3anan -i !a'a a$an -atang1 B ri$#t a-a%ah 'i$ap $ #'aha3anan yang ingin -it rap$an -i -a%a! a$ti6iti p nga&aran -an p !" %a&aran7 1.1 Be,*" 55$ 51")". *e,#"!"- 0e-$*$(" M#ri- p r%# " rtangg#ng&a3a" $ ata' ' "arang $ p#t#'an yang -ia!"i%1 M#ri- -i" ri $ " "a'an #nt#$ ! nga3a% ' n-iri '#!" r)'#!" r " r$aitan p !" %a&aran -an ! ngg#na$annya #nt#$ ! n/apai !at%a!at yang t %ah -it tap$an t r% "ih -ah#%#1 K 'angg#pan ! nga!"i% tangg#ng&a3a" t rha-ap ha'i% $ p#t#'an yang -i"#at " r$ait rapat - ngan $ $#atan $a3a%an -a%a!an -iri !#ri-1

1.2

Pe0" 0e-"!" -e%$" 5 Unt#$ ! n/apai !at%a!at yang -it tap$an+ !#ri- p r%# p $a - ngan $ #payaan ' n-iri -an "o% h ! %ihat ' rta ! nga!"i% p %#ang yang t r-apat -i p r' $itaran1 P %#ang p rniagaan "o% h 3#&#- a$i"at !a'a%ah yang -iti!"#%$an o% h orang %ain+ p r#"ahan t $no%ogi+ p r#"ahan /ita ra'a p ngg#na+ p r#"ahan /ara hi-#p+ p r#"ahan 'i$ap+ '#!" r)'#!" r a%a! yang !a'ih " %#! -it ro$ai -an ' "againya1

1.3

Be," ' +e 5"+.'% ,'('06 /" 5 !'" 55",0" Da%a! -#nia yang ! !p#nyai $a-ar $ ti-a$t nt#an yang tinggi+ !#rip r%# " %a&ar ! ng#r#' ri'i$o -an ! !a'ti$an "aha3a ri'i$o yang -ia!"i% a-a%ah !#na'a"ah -an " rpat#tan - ngan gan&aran yang -it ri!a1

1.4

D"/" 0,e"*'7'*' !" ' 67"(' Kr ati6iti -i& %a'$an ' "agai $ "o% han ! nga-a$an i- a a%t rnati01 Ino6ati0 p#%a a-a%ah $ "o% han ! !p r"ai$i -an ! ngap%i$a'i$an i- a $r ati0 t rha-ap !a'a%ah1 M#ri- yang -i" $a%$an - ngan !in-a yang $r ati0 a$an -apat ! ny % 'ai$an !a'a%ah ' /ara %ogi$a% -i 'a!ping "o% h ! ngha'i%$an i- a yang "o% h -i%a$'ana$an -a%a! " nt#$ '#at# ino6a'i1

1.4

F%e0('.'%'*' M#ri- yang ! nga!a%$an 'i$ap 0% $'i"i%iti a$an ! !p#nyai $ "o% han #nt#$ ! ny '#ai$an -iri t rha-ap p r#"ahan p r' $itaran1 Da%a! -#nia ' $arang yang ' ntia'a " r#"ah+ $ "o% han " rtin-a$ - ngan /ara yang 0% $'i" % ! ! r%#$an 'at# -aya $r ati6iti yang tinggi1

1.8

Ke' 5' " 0e-"!" +"0%$+ ."%"( (e5e," M#ri- a$an ! !i%i$i $ inginan yang $#at #nt#$ ! ngg#na$an p ng tah#an "agi ! !"ai$i pr 'ta'i ! r $a1 Si$ap ini 'angat " r$ait rapat - ngan $ h n-a$ #nt#$ " %a&ar -ari $ 'i%apan %a%#1

1.9

Be,6,'e *"('0" +"(" !e-" M#ri- yang -i" ri p n- -ahan $ pa-a /ora$ p rniagaan !a'a - pan a$an ! !p#nyai $ inginan #nt#$ ! %i"at$an -iri -a%a! "i-ang t r' "#t1

1.8

Ke(" 55$-" .e%"1", !",'-"!" 0e('%"-" M#ri- 'angg#p ! n ri!a $ gaga%an ' "agai 'at# -orongan #nt#$ ! n/apai $ &ayaan1 K gaga%an ! r#pa$an 'at# p nga&aran '#paya
8

$ 'i%apan yang 'a!a ti-a$ -i#%angi1 D ngan 'i$ap ' - !i$ian+ !#ria$an -apat ! !p r"ai$i p %#ang #nt#$ ! n/apai $ &ayaan1 1.: Be,0e$-"/"" +e+'+-' M#ri- ! !p#nyai $ #payaan #nt#$ ! !i!pin+ ! !i%i$i p ng tah#an t ntang t $no%ogi -an $ a-aan p r' $itarannya1 ;arang ' $a%i -apat -i%ihat ' ' orang yang ti-a$ ! !p#nyai p nga%a!an " r&aya -i -a%a! "i-ang yang -it ro$ainya1 M#ri- yang t %ah ! !"#-aya$an $ #payaan ! !i!pin ! !p#nyai $ !a!p#an #nt#$ ! ngg#na$an p ngar#hnya ' "agai p !i!pin1 1.10 Be,6,'e *"('0" -e ;"-"'" M#ri- ! ng tah#i o"& $ti0 -an !at%a!at yang h n-a$ -i/apai -a%a! ' '#at# p r$ara1 <"& $ti0 -an !at%a!at yang -it tap$an ! r#pa$an 'at# -orongan yang $#at yang a$an ! ngg ra$$an !#ri- $ arah p n/apaian t r' "#t1 1.11 Be,!"/" *"#" M#ri- " rani ! ngha-api p %"agai /a"aran -an ha%angan #nt#$ ! n&aya$an ' '#at# pro& $ yang -i" ri$an1 Dia p r%# ! !p#nyai -aya $ $#atan ! nta%+ 0i=i$a% -an !o'i yang tinggi #nt#$ t r#' " rtahan -i 'a!ping t r#' ! nangani ' ga%a !a'a%ah yang -iha-api - ngan ta"ah ' hingga " r&aya1 1.12 Be,*6%e," (' *e,#"!"- 0e*'!"0*e *$" /" 5 *' 55' M#ri- t tap ! %a$'ana$an t#ga'an yang -i" ri 3a%a#p#n ! ngha-api p %"agai $ !#ng$inan 'it#a'i a$i"at -aripa-a ti-a$ ! n-apat !a$%#!at yang t pat ata# p r#"ahan yang ti-a$ -i&ang$a1 M#ri- p r%# ! !p#nyai $ 'a"aran #nt#$ " rto%a$ an'#r - ngan 'it#a'i yang ti-a$ ! n nt# ' rta t nang ! n/ari p ny % 'aiannya1 1.13 D"/" 0e*"."#" /" 5 *' 55'

T r-apat p %"agai a$ti6iti yang p r%# -i%a$'ana$an - ngan $ $#atan ' !angat yang tinggi1 M#ri- p r%# !a!p# ! nghar#ngi p %"agai /a"aran #nt#$ ! n&a!in $ &ayaan -a%a! #'aha yang -i%a$#$an1

1.14
9

B6%e# +e+.' " 1",' 5" (6('"%

M#ri- "o% h ! ngg#na$an &aringan 'o'ia% #nt#$ ! n&a%in h#"#ngan $ r&a'a!a "agi ! n-apat$an !a$%#!at ata# p r$ong'ian '#!" r1

P -agogi p !" nt#$an 'i$ap $ #'aha3anan ! %i"at$an %ang$ah)%ang$ah ' p rti7


EK2 -

B M M ! ! !

r'oa%)&a3a" ! !inta pan-angan !#ri-> !inta !#ri- " r0i$ir -an ! n-apat$an &a3a"an t rha-ap ' '#at# 'it#a'i> !inta !#ri- ! !"#at #%a'an t rha-ap ' '#at# i'# yang " r$aitan> !oti6a'i$an !#ri- #nt#$ ! n&a-i #'aha3an> -an nga!a%$an 'i$ap $ #'aha3anan ' "agai 'at# a!a%an harian ' hingga n&a-i "#-aya -a%a! $ hi-#pan ! r $a1

Me 5"+"%0" ;"," .e,&'0', 0e ","# 0e$("#")" " !"%"+ ('*$"(' /" 5 !'-e,%$0"

S orang !#ri- p r%# ' ntia'a " r0i$iran $riti'+ $r ati0 -an ino6ati01 Ini a$an ! !"ant# ! r $a ! ng na% pa'ti p %#ang)p %#ang -a%a! p r' $itaran+ agar ! r $a "o% h t r#' " r&aya ata# ' $#rang)$#rangnya " rtahan -a%a! #'aha ! r $a1 E% ! n ini ! %i"at$an ' !"i%an %ang$ah #ta!a iait#7
5"4

2.2 2.3 2.4 2.4 2.8 2.9


5":

2.:

"+"%" +e+e,#"*' -e,(e0'*"," !e 5" (e 5"1" !" .e,*$1$" < +e 5" "%'('( -e+e,#"*'" (e;"," 0,'*'( !" 0,e"*'&< +e 5#"('%0" '!e" !",' -e+e,#"*'" < +e+'%'# '!e" *e,."'0 !",'-"!" ." /"0 '!e"< +e "+."#."'0 '!e" /" 5 !'-'%'# 2' 67"('3< +e '%"' '!e" (e;"," 0,'*'( !"%"+ 06 *e0(< +e%"0(" "0" '!e" !"%"+ .e *$0 -,6!$0 *e0 6%65' ".(*,"0 "*"$ 06 0,'*< +e /e($"'0" '!e" .",$ !e 5" 0e-e,%$" +"(/","0"* !" -e,(e0'*"," < !" +e e,$(0" -e ' 50"*" 0$"%'*' '!e".

EK3 -

Me 5"+"%0" ;","-;"," -e 5$,$(" "("( 1$"% .e%' /" 5 +$!"#

S orang !#ri- "o% h ! ng#a'ai p ng tah#an -an $ !ahiran p ng#r#'an a'a' &#a% " %i yang !#-ah ' $iranya " %ia# ' ntia'a -i- -ah$an p r$ara t r' "#t -i -a%a! a$ti6iti p nga&aran -an p !" %a&aran -i -a%a! $ %a'1 S %ain -aripa-a ! !p#nyai 'i$ap -an /ara " r0i$ir $ arah $ #'aha3anan+ !#ri- "o% h ! nga!a%$an p ng tah#an -an $ !ahiran p ng#r#'an a'a' p rniagaan -a%a! #r#'an &#a% " %i yang !#-ah -a%a! 'it#a'i $ hi-#pan harian yang r % 6an1

P ng tah#an -an $ !ahiran p ng#r#'an a'a' &#a% " %i yang !#-ah ! %i"at$an pro' ') pro' '7 3.1 3.2 3.3 3.4 +e," ;" 5 (e($"*$ -,61e0 !e 5" *e%'*'< +e%"0(" " -,61e0 +e 5'0$* %" 50"#-%" 50"# /" 5 *e%"# !'(e!'"0" < +e+" *"$ -,61e0< !" +e '%"' -e%"0(" "" -,61e0.

P -agogi p n rapan % ! n p ng tah#an -an $ !ahiran p ng#r#'an a'a' &#a% " %i yang !#-ah ! %i"at$an pra$ti' a!a%an)a!a%an ' p rti7
! ng#r#' 3ang 'a!a a-a -a%a! p r" %an&aan harian ata# p na"#ngan> ! ng#r#' tran'a$'i &#a% " %i !#-ah harian> -an

a!a%an $ p ngg#naan yang "ai$1

EK4 -

Me 5#"('%0" -,6!$0 .e,"("(0" -e 5e*"#$" (e,*" 0e+"#'," *e0 6%65' !" 760"('6 "%

S orang !#ri- yang t %ah ! !p %a&ari ' '#at# t $ni$ -a%a! p !" %a&arannya "o% h ! r $a /ipta -an ! ngha'i%$an pro-#$ yang " r-aya 'aing " ra'a'$an p ng tah#an t $no%ogi -an 6o$a'iona% ! ngi$#t $r ati6itinya1 A'a' p ng tah#an -an $ !ahiran t $no%ogi -an 6o$a'iona% "o% h -ig#na$an -a%a!7
7"4

Me 5#"('%0" 760"('6 "%<

-,6!$0 .e,"("(0"

-e 5e*"#$"

(e,*" *e0 6%65' !"

7"5

Me 5#"('%0" -,6!$0 /" 5 ("+" !e 5" /" 5 .e,%"' " <

+e 55$ "0"

*e0 6%65'

Me 5#"('%0" -,6!$0 +e 55$ "0" ($+.e, /" 5 -e%."5"'= ($+.e, "%*e, "*'&= ($+.e, 0'*", (e+$%". P -agogi p n rapan % ! n ini ! %i"at$an !#ri- ! !pra$ti$$an %ang$ah)%ang$ah -a%a! r $a " nt#$ 4design5 yang ! ngga"#ng$an p ng tah#an -an $ !ahiran t $no%ogi -an 6o$a'iona% yang -ia&ar o% h g#r# #nt#$ ! ngha'i%$an pro-#$ yang "o% h -i$o! r'ia%$an1
7"6

EK4 -

Me 5"+"%0" 06 *e0(

'%"' +6,"% !" e*'0" /" 5 ."'0 !"%"+

0e$("#")" "

A!a%an ni%ai !ora% -an ti$a yang "ai$ -a%a! $ont $' $ #'aha3anan ! n-orong !#ri- ! !p#nyai ting$ah %a$# yang " rtangg#ng&a3a" $ pa-a !a'yara$at1 M#riyang ' ntia'a -it rap$an - ngan ni%ai !ora% -an ti$a yang "ai$ ini a$an ! n&a-i$an ni%ai)ni%ai ini ' "agai pan-#an -a%a! pro' ' p !" nt#$annya ' "agai in'an1 Ia a$an ' t r#'nya ! n&a-i 3argan gara yang ! !p#nyai int griti yang tinggi+ " r'i0at patrioti$ -an ti-a$ ! ! nting$an -iri ' n-iri1

A-a %'+" prin'ip a!a%an ni%ai !ora% -an ti$a yang "ai$ -a%a! $ont $' $ #'aha3anan7

5.1

P,' ('- T" 55$ 51")". S6('"%7 p rniagaan ti-a$ "o% h ! ny "a"$an $ !#-aratan $ pa-a !an#'ia -an a%a! ' $itar1

i"

M n&aga $ ' &aht raan !a'yara$at -an p r' $itaran -ari a'p $ 0i=i$a% -an !o'i in-i6i-#1

ii"

Ti-a$ ! nya%ahg#na$an $#a'a -an '#!" r1

5.2

P,' ('- Ke"!'%" 7 ! nga!a%$an p rniagaan yang a-i%1

i" ii"

Ti-a$ ! nin-a'1 Ti-a$ ! !i%ih $a'ih1

<

5.3

P,' ('- H"0 M" $('"7 a!a%an ! nghor!ati ha$ !an#'ia1

i" ii"

M nghor!ati ha$ orang %ain1 Ti-a$ ! ngha%ang ha$ orang %ain1

5.4

P,' ('- A$*6 6+'7 p rniagaan ti-a$ "o% h ! na0i$an ha$ ! !i%ih in-i6i-#1

i"

M nghor!ati /ara hi-#p orang %ain1 ii" M nghargai $ p %"agaian !an#'ia1

5.5

P,' ('- Ke*e%$(" 7 p rniagaan yang ti-a$ ! ng %ir#$an1

i"

Ti-a$ ! ng %ir#$an !a'yara$at1 ii1 M nyata$an yang " nar1 P -agogi p n rapan % ! n a!a%an ni%ai !ora% -an ti$a yang "ai$ -a%a! $ont $' $ #'aha3anan ! %i"at$an 'it#a'i)'it#a'i yang ! ! r%#$an !#ri- ! !"#at p ni%aian -an ' t r#'nya ! nga!a%$an -a%a! $ hi-#pan ' harian ! r $a1 Da%a! $ %a'+ !#ri"o% h ! %a$#$an a!a%an ni%ai !ora% -an ti$a $ #'aha3anan ' /ara 'i!#%a'i -an !ain p ranan1

4=

BAB 3
PENDEKATAN PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN T r-apat tiga p n- $atan p n rapan % ! n $ #'aha3anan yang "o% h -ig#na$an o% h g#r# #nt#$ ! n rap$an % ! n) % ! n t r' "#t1 Tiga & ni' p n- $atan t r' "#t ia%ah7 P n- $atan P ny "atian 2#r# -i" ri $ " "a'an #nt#$ ! !i%ih p n- $atan yang ingin -ig#na$an " rgant#ng pa-a a$ti6iti -an !a'a p nga&aran -an p !" %a&aran g#r# pa-a hari t r' "#t1 P !i%ihan P n- $atan P ny "atian a-a%ah 'angat t pat ' $iranya a$ti6iti p nga&aran yang -ipi%ih pa-a hari t r' "#t ' /ara t rang)t rangan $ arah $ #'aha3anan1 P n rapan % ! n $ #'aha3anan "o% h !#%a -it rap$an -ari ' t in-#$'i+ %ang$ah 1+ 2 -an ' t r#'nya ti"a !a'a g#r# ! r#!#'$an p !" %a&aran pa-a hari t r' "#t1 4Ra&ah 15

P E N D E K A T A NP E N Y E B A T IA N
R A N C A N G A N P E N G A JA R A N E L E ME N K E U S A H A W A N A N

$N, .# S $

1AN0#AH 4 1AN0#AH5? 1AN0 #AH A#H$*

)enerapan berm ula dari a3al hing g a ke akhir p>p

)(N.-.)

RAJAH 1> PENDEKATAN PENYEBATIAN

P n- $atan P ngint gra'ian P n- $atan P ngint gra'ian "o% h -ig#na$an ' $iranya a$ti6iti yang -iran/ang -a%a! !ana)!ana topi$ ti-a$ $ arah ! !"in/ang$an ha% yang " r$aitan $ #'aha3anan1 Wa%a#p#n - !i$ian+ -i antara a$ti6iti)a$ti6iti t r' "#t+ g#r# "o% h ! n rap$an !ana)!ana % ! n $ #'aha3anan - ngan /ara ! !inta pan-angan !#ri- -a%a! 'it#a'i)'it#a'i yang " r$aitan1 4Ra&ah 25

44

P E N D E K A T A NP E N G IN T E G R A S IA N
R A N C A N G A N P E N G A JA R A N E L E M E N K E U S A H A W A N A N

$N , .# S $

1 A N 0 # A H4 1 A N 0 # A H 5 ? 1 A N 0 # A HA # H $*

$n te g ra s id im a n a m a nala n g k a h p e n g aa ra n @ p e rk e m b a n g a n p > p

)( N . . )

RAJAH 2> PENDEKATAN PENGINTEGRASIAN

P n- $atan P ngap%i$a'ian Bagi P n- $atan P ngap%i$a'ian+ pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran -i%a$'ana$an ' p rti yang -iran/ang o% h g#r#1 T tapi ' t %ah o"& $ti0 p nga&aran pa-a hari it# t r/apai+ g#r# ! ngap%i$a'i$an ha'i% p !" %a&aran t r' "#t - ngan !ana)!ana % ! n $ #'aha3anan yang " r$aitan1 P ngap%i$a'ian ini "o% h -i%a$'ana$an ' /ara ! ngh#"#ng$ait$an p r$ara yang -ip %a&ari pa-a hari it# - ngan 'it#a'i $ #'aha3anan ' " nar1 4Ra&ah 85

45

P E N D E K A T A NP E N G A P L IK A S IA N
R A N C A N G A N P E N G A JA R A N

$N, .# S $

1AN0 #AH 4 1AN0 #AH5? 1AN0 #AH A#H$*

E L E M E N K E U S A H A W A N A N Aplikasi di akhir peng a aran @ perk em bang an p>p

)(N.-.)

RAJAH 3> PENDEKATAN PENGAPLIKASIAN

46

BAB 4
INDIKATOR KEJAYAAN PENERAPAN Pro' ' p n rapan % ! n $ #'aha3anan ! r#pa$an 'at# pro' ' yang p r%# -i%a$'ana$an ' /ara " rt r#'an1 Da%a! t !poh)t !poh t rt nt#+ p r#"ahan ting$ah %a$# -a%a! -iri !#ri- '#-ah "o% h -i%ihat ! ngg#na$an in-i$ator)in-i$ator t rt nt# " r-a'ar$an & ni' % ! n yang -it rap$an o% h g#r# -i -a%a! pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran1 B#$# Pan-#an ini ! ny narai$an in-i$ator yang "o% h -ig#na pa$ai o% h g#r# ' "agai a%at p n nt# #$#r $ " r$ 'anan p n rapan % ! n t r' "#t1 EK1EK 1.1 Me 5"+"%0" ('0"- 0e$("#")" " A+"%" /" 5 !'*e,"-0" '"%"#> B rtangg#ng&a3a" t rha-ap $ p#t#'an P $a $ pa-a p %#ang I !'0"*6, /" 5 .6%e# !'$0$,? +$,'!@
-

! n pati !a'a yang -it tap$an1 ! nyiap$an t#ga'an ' hingga ' % 'ai1 '#$a ! nga!"i% tah#1 ! nga!"i% " rat t rha-ap p r' $itaran1

1.2

p r#"ahan

1.3

B rani ! nga!"i% ri'i$o

tah# ! ngg#na$an '#!" r?r#ang1 % "ih " rhati)hati #nt#$ " rtin-a$1 ! ny narai$an $ 'an -an a$i"at1 ' -ia ! n ri!a t g#ran1 '#$a ! ! rhati p r' $itaran - ngan ' nga&a -an " rt#&#an1 "o% h ! !" ri "anya$ i- a1 "o% h ! ni%ai i- a #nt#$ ! !i%ih i- a yang t r"ai$1 "o% h ! n/ipta?! r $a /ipta ' '#at#1 "o% h ! ny '#ai$an -iri -a%a! apa &#ga 'it#a'i1 "o% h ! nga-apta'i ! ngi$#t p r' $itaran1 "o% h ! ni!"ang pan-angan ra$an1 " r' -ia ! n- ngar -an -i- ngar1 M#ri- ! !" ri r a$'i ' g ra apa"i%a -i!inta1 "o% h " ri!agina'i t rha-ap ' '#at# yang " %#! " r%a$#1

1.4

Daya $r ati6iti -an ino6a'i

1.4

:% $'i"i%iti

1.8 1.9

K inginan $ pa-a !a$%#! "a%a' ' g ra B rori nta'i$an !a'a - pan

47

"o% h ! ny narai$an $ 'an -an a$i"at t rha-ap ' '#at# tin-a$an1 "o% h ! n&ang$a$an ' '#at#1 "o% h ! !"#at p ran/angan1 " r' -ia ! n ri!a t g#ran?pan-angan orang %ain1 " r' -ia ! ng#"ah tin-a$an?$ p#t#'an yang 'i%ap1 "o% h " $ r&a'a!a -a%a! $#!p#%an1 "o% h " rto%a$ an'#r1 "o% h " r$ong'i p n-apat1 "o% h ! n ra&#?! !i!pin1 tah# !at%a!at?o"& $ti0 tin-a$an1 " r#'aha #nt#$ ! n/apai o"& $ti01 ! nyiap$an t#ga'an -a%a! !a'a yang -i" ri$an1 ti-a$ !#-ah " rp#t#' a'a1 'angg#p ! n ri!a $riti$an1 ! ny % 'ai$an t#ga'an 3a%a#p#n t r-apat ha%angan1 'a"ar - ngan t#ga'an yang " rat1 ' ntia'a " r' -ia #nt#$ " rtin-a$ - ngan apa &#ga p r#"ahan1 ! nga!"i% tin-a$an yang ' '#ai - ngan $ p r%#an p r' $itaran1 ' -ia " r#n-ing - ngan ra$an)ra$an pa-a "i%a)"i%a !a'a1 ! n ri!a t g#ran?pan-angan orang %ain1 ! n r#'$an ' '#at# tin-a$an ' hingga " r&aya1 "o% h " r$o!#ni$a'i - ngan "ai$1 ! 'ra - ngan ' !#a orang1 "o% h ! ng $a%$an h#"#ngan "ai$1

1.8

K 'angg#pan " %a&ar -aripa-a $ 'i%apan

1.:

B r$ #payaan ! !i!pin

1.10 B rori nta'i$an p n/apaian

1.11 B r-aya tahan

1.12 B rto% ran'i t rha-ap $ ti-a$t nt#an yang tinggi

1.13 Daya $ ta"ahan yang tinggi

1.14 Bo% h 'o'ia%

! !"ina

&aringan

48

EK2- Me 5"+"%0" ;"," .e,&'0', 0e ","# 0e$("#")" " !"%"+ ('*$"(' /" 5 !'-e,%$0" EK 2.1 A+"%" /" 5 !'*e,"-0" '"%"#> M ! rhati p r' $itaran - ngan ' nga&a -an " rt#&#an M ngana%i'i' p ! rhatian ' /ara $riti' -an $r ati0 M ngha'i%$an p ! rhatian i- a -ari I !'0"*6, /" 5 .6%e# !'$0$,? +$,'!@
-

"o% h !a$%#!at1

! ny narai$an?! ng#!p#%

2.2

"o% h ! n-apat$an !a$%#!at -aripa-a !ana)!ana '#!" r1 "o% h ! nyata$an $ "ai$an?$ "#r#$an ' '#at# p r$ara1 "o% h ! !"#at p ni%aian1 "o% h ! ng !#$a$an?! n/a-ang$an i- a "ar#?a%t rnati0 " ra'a'$an !a$%#!at1 "o% h ! !"#at p ni%aian t rha-ap i- a "o% h ! n/a-ang$an /ara?t $ni$?'trat gi? i- a?$a -ah yang % "ih "ai$1 "o% h ! !o-i0i$a'i?! ng#"ah'#ai? ! na!"ah"ai$ i- a ! ngi$#t 'it#a'i? $ p r%#an1 "o% h ! ngap%i$a'i i%!#?t $no%ogi #nt#$ ! r a%i'a'i$an i- a yang t %ah -ipi%ih1 "o% h ! ngha'i%$an ' '#at# yang "o% h -ig#na$an o% h orang ra!ai1 "o% h ! !o-i0i$a'i i- a #nt#$ -i' '#ai$an - ngan $ p r%#an?$ h n-a$ ' !a'a1 "o% h ! !"#at p na!"ah"ai$an ' /ara " rt r#'an t rha-ap i- a a'a%1 " r#paya ! n/ari i- a "ahar#1 " r#paya ! !"#at p ny %i-i$an1

2.3 2.4 2.4 2.8

M !i%ih i- a t r"ai$ -aripa-a "anya$ i- a M na!"ah"ai$ -ipi%ih 4ino6a'i5 i- a yang

M ni%ai i- a ' /ara $riti' -a%a! $ont $' M %a$'ana$an i- a -a%a! " nt#$ pro-#$ t $no%ogi a"'tra$ ata# $on$rit M ny '#ai$an i- a "ahar# - ngan $ p r%#an !a'yara$at -an p r' $itaran M n r#'$an $#a%iti i- a p ning$atan

2.9

2.8

2.:

49

EK3- Me 5"+"%0" ;","-;"," -e 5$,$(" "("( 1$"% .e%' /" 5 +$!"# EK 3.1 A+"%" /" 5 !'*e,"-0" '"%"#> M ran/ang ' '#at# pro& $ - ngan t %iti M %a$'ana pro& $ ! ngi$#t %ang$ah)%ang$ah yang t %ah -i' -ia$an M !anta# pro& $ M ni%ai p %a$'anaan pro& $ I !'0"*6, /" 5 .6%e# !'$0$,? +$,'!@
-

"o% h ! ng#!p#%$an !a$%#!at1 "o% h ! ny narai$an %ang$ah)%ang$ah $ r&a1 " r#paya ! n&a%an$an t#ga'an ! ngi$#t p ran/angan1 a$an ! !a'ti$an $#a%iti t#ga'an?pro& $ -i tahap yang tinggi1 "o% h ! ny narai$an $ 'an?0a -ah?$ % !ahan?$ $#atan pro& $1 "o% h ! !"#at $ p#t#'an1 "o% h ! nga!"i% tin-a$an '#'#%an1 -e 5e*"#$" (e,*" 0e+"#'," *e0 6%65'

3.2

3.3 3.4

EK4- Me 5#"('%0" -,6!$0 .e,"("(0" !" 760"('6 "% EK 4.1 A+"%" /" 5 !'*e,"-0" '"%"#> M ngha'i%$an pro-#$ " ra'a'$an p ng tah#an ' rta $ !ahiran t $no%ogi -an 6o$a'iona%

I !'0"*6, /" 5 .6%e# !'$0$,? +$,'!@


-

"o% h ! ngg#na$an p ng tah#an?t $no%ogi yang -ip %a&ari #nt#$ ! %a$'ana$an ' '#at# i- a hingga t rha'i%nya ' '#at# pro-#$1 "o% h ! ngha'i%$an ' '#at# pro-#$ " r-a'ar$an $ !ahiran yang -i!i%i$i1 "o% h ! r $a/ipta '#at# pro-#$1 "o% h ! n#$ar i- a a'a% $ pa-a i- a $o! r'ia%?! ng$o! r'ia%$an i- a1 "o% h ! n/a-ang$an t $no%ogi %ain #nt#$ ! ngha'i%$an pro-#$ yang 'a!a1 "o% h ! %a$ar$an r $a " nt#$ pro' ' p ngha'i%an pro-#$ ! ngg#na$an t $no%ogi yang " r%ainan1 "o% h ! n/a-ang$an '#!" r a%t rnati0?"ahan $itar ' !#%a #nt#$

4.2

M ngg#na$an t $no%ogi " r%ainan #nt#$ ! ngha'i%$an pro-#$ yang 'a!a M ngg#na$an '#!" r yang p %"agai?'#!" r a%t rnati0?'#!" r $itar

4.3

4;

' !#%a
-

! ngha'i%$an ' '#at# pro-#$1 "o% h ! ngg#na$an '#!" r a%t rnati0?"ahan $itar ' !#%a #nt#$ ! ngha'i%$an ' '#at# pro-#$1 e*'0" /" 5 ."'0 !"%"+ 06 *e0(

EK4- Me 5"+"%0" 0e$("#")" " EK 4.1

'%"'

+6,"%

!"

A+"%" /" 5 !'*e,"-0" '"%"#> Prin'ip 'o'ia% Tangg#ng&a3a"

I !'0"*6, /" 5 .6%e# !'$0$,? +$,'!@


-

! n&aga $ " r'ihan ' $o%ah?"i%i$ -ar&ah1 ! n&aga $ ' &aht raan "i%i$ -ar&ah?' $o%ah1 ! ng %a$ p r' %i'ihan 0aha!?'a%ah 'ang$a?"#r#$ 'ang$a1 ! ngi$#t gi%iran?" rat#r1 ti-a$ ! nga!"i% ha$?"arang ra$an1 ! !"ahagi$an t#ga'an 'a!a rata1 ! nyayangi -an ! n&aga "arang ' n-iri?ra$an ' $ %a'1 ti-a$ ! nga!"i% "arang ra$an %ain tanpa i=in1 ! nghor!ati ra$an " r%ainan "ang'a -an aga!a1 ! nyata$an?! nya!pai$an !a$%#!at - ngan " t#%?& %a'1 ti-a$ " r' %in-#ng1

4.2

Prin'ip K a-i%an

4.3

Prin'ip Ha$ Man#'ia

4.4 4.4

Prin'ip A#tono!i Prin'ip K t %#'an

4:

RUJUKAN
A"1A=i= @#'o0 A Ba$aria @#'o01 200(1 Prinsip Keusahawanan1 E-i'i $ ) 21 P ta%ing ;aya7 Pr nti/ Ha%% P ar'on Ma%ay'ia S-n1 Bh-1 A'h!or + C1 20011 Entrepreneurship everywhere: a guide to resources and models for entrepreneurship education1 <hio7 Th Con'orti#! 0or Entr pr n #r'hip E-#/ation1 D Ti nn + D1R1+ A Chan-% r+ 21N1 200(1 <pport#nity i- nti0i/ation an- it' ro% in th ntr pr n #ria% /%a''roo!7 a p -agogi/a% approa/h an- !piri/a% t 't1 Academy Of Management Learning & Education 84857 2(2)2C*1 Har$ !a+ Sa'$ia ;1M1 A S/ho#t+ H1 200*1 In/orporating 't#- nt)/ nt r - % arning in inno6ation an- ntr pr n #r'hip -#/ation1 European Journal of Education (84(57 C18)C2.1 H nry+ C1+ Hi%%+ :1 A L it/h+ C1 20081 Entr pr n #r'hip E-#/ation an- Training1 A%- r'hot7 A'hgat 1 Moh- Sa%% h H&1 Din+ Ho Ch H + Nora'hi-ah Ha'hi!+ <oi @ ng K at+ Sh#hy! Ah!a- A Ha"'hah Ba$ar1 200C1 Asas Keusahawanan1 Singapor 7 Tho!'on L arning1 Moh- Ba0ir "in Ma$h"#% A :a=i%ah Moh- Ha'#n1 20081 Men adi usahawan: panduan menu!uh"an dan mengurus"an perusahaan secara professional1 B ntong7 PTS P#"%i/ation' A Di'tri"#tion S-n1 Bh-1 Nor Ai'hah B#ang1 20011 Cr ati6ity+ - 'ign+ inno6ation an- nt rpr n #r'hip -#/ation ori ntation in 6o/ationa% an- t /hni/a% /#rri/#%#!7 to3ar-' g%o"a% /ha%% ng ' # Proceedings of the $nternational %onference on &echnology and 'ocational( &echnical Education:)lo!ali*ation and +uture &rends 12)18 No6+ Unit n1 h%!1(89)((0 Nor Ai'hah B#ang1 20021 Asas "eusahawanan1 Shah A%a!7 P n r"it :a&ar Ba$ti S-n1Bh-1Nor Ai'hah B#ang1 20111 P n-i-i$an $ #'aha3anan1 P n r"it UKM Nor Ai'hah B#ang1 20111 Pendidi"an "eusahawanan1 Bangi7 P n r"it UKM1 Norita D ra!an+ et# al# 20091 Keusahawanan1 Shah A%a!7 M/2ra3)Hi%%1

4<

M/C% %%an-+ D1C1 1,.11 &he Achieving ,ociety# Prin/ ton+ N;7 Dan No'tran-1 S/h#!p t r+ ;o' ph A1 1,8(1 &he &heory of Economic -evelopment# Ca!"ri-g + MA1 Har6ar- Uni6 r'ity Pr ''1 Bai-ato% A$!a%iah Lop Pihi A Ha"i"ah E%ia'1 1,,91 Keusahawanan dan Motivasi -iri1 S r-ang7 P n r"it Uni6 r'iti P#tra Ma%ay'ia1 Bai-ato% A$!a%iah Lop Pihi + et al1 200.1 Ino6a'i p nga&aran -an %atihan $ #'aha3anan1 Kertas "er a ,eminar Pem!udayaan dan Pendidi"an Keusahawanan .ema a# :a$#%ti P n-i-i$an+ Uni6 r'iti K "ang'aan Ma%ay'ia+ 2* : "1 200.1 Ka!#' D 3an1 20001 E-i'i 81 P n r"it D 3an Baha'a -an P#'ta$a

5=

PENGHARGAAN
B#$# Pan-#an 2#r# ini -iha'i%$an - ngan $ r&a'a!a yang t %ah -i" ri$an o% h p %"agai piha$ t r!a'#$%ah P ngarah+ -an p ga3ai)p ga3ai -ari Bahagian P !"ang#nan K#ri$#%#! $ha'nya+ p n'yarah)p n'yarah #ni6 r'iti -an in'tit#t p rg#r#an+ p ga3ai)p ga3ai -ari Bahagian K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia -an g#r#) g#r# !ata p %a&aran1 Bahagian ini ! ra$a!$an #/apan t ri!a $a'ih yang ti-a$ t rhingga $ pa-a ' !#a yang t r%i"at - ngan harapan "#$# pan-#an ini -apat ! !"ant# g#r#)g#r# -a%a! ! %a$'ana$an p n rapan % ! n $ #'aha3anan -a%a! pro' ' p nga&aran -an p !" %a&aran !a'ing)!a'ing1

P na'ihat7

@1 Bhg1 DatoE I"rahi! "in Moha!aP ngarah Bahagian P !"ang#nan K#ri$#%#!

P ng r#'i7

En1 Moh- Bana% "in Dirin Ti!"a%an P ngarah 4Da'ar+ Sain' -an T $no%ogi5

S tia#'aha7

H&1 Na=a I-ri' "in Saa-on K t#a S $tor S $tor P n-i-i$an T $ni$a% -an Do$a'iona%

P no%ong S tia#'aha7

En1 M-1 Ro'%y "in M-1 @#'o00 Pn1 Nor!a%a "inti Ha'hi!

Pro01 Ma-ya Dr1 Nor Ai'hah "inti B#ang

F Uni6 r'iti K "ang'aan Ma%ay'ia


54

Pro01 Dr1 Pro01 Dr1 Bai-at#% A$!a%iah Lop Pihi Dr1 :ai=ah "inti M-1 2ha=a%i

F Uni6 r'iti P#tra Ma%ay'ia ) IP2MKa!p#' P n-i-i$an T $ni$+ ;a%an @aa/o" Lati0+ Ban-ar T#n K#a%a L#!p#r Ra=a$+ Ch ra'+

En Khir ;ohari Moh- A%i

) IP2MKa!p#' P n-i-i$an T $ni$+ ;a%an @aa/o" Lati0+ Ban-ar T#n Ra=a$+ Ch ra'+ K#a%a L#!p#r

Pn1 Ha''!ani "inti Ch <!ar G Ch Ha''an

) Bahagian P n-i-i$an 2#r#+ K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia+ Ara' 2).+ B%o$ E18+ P#tra&aya+ .2.0( P#tra&aya

Dr1 Nor%i-a "inti A"1 Waha"

) Bahagian P n-i-i$an 2#r#+ K ! nt rian P %a&aran Ma%ay'ia+ Ara' 2).+ B%o$ E18+ P#tra&aya+ .2.0( P#tra&aya

Pn1 :ai=ah "inti I'!ai%

) SMK Ban-ar T#n Ra=a$+ ;a%an ;aya+ C.000 K#a%a L#!p#r

Pn1 :ari-ah "inti A"-#%%ah

) SMK Ch ra' ;aya+ Ch ra'+ (8200 S %angor

En1 Sha!'#-in "in H#'ain

SMK Con6 nt B#$it M rta&a!+ ;a%an K#%i!+ 1(000 B#$it M rta&a!+ P#%a# Pinang

En1 P#aa-i "in <'!an

SK Pa-ang A!pang+ ;a%an Ipoh+

55

88000 K#a%a Kang'ar+ P ra$ En1 Moh- Na=ri "in Moh- @#'op ) SK Po' Raya+ Ka!p#ng K payang+ 81800 Ipoh+ P ra$ En1 A"-#% Ha%i! "in Moh- Hani0a ) SK B#$it Minya$+ ;a%an B#$it Minya$+ 1(000 B#$it M rta&a!+ P#%a# Pinang En1 Moh- A'ri "in Ari00in ) SMK S " rang ;aya+ L ng$o$ S !"i%ang+ 18900 S " rang ;aya+ P#%a# Pinang En1 Baini "in Ha'an ) SK T !ong+ 88.00 K#a%a Kang'ar+ P ra$ Pn1 Sarina "inti D 'a ) SK Pa'#$an Po%i' H#tan+ 811C0 U%# Kinta+ 811C0 Ipoh+ P ra$ H&1 Mat Ra-=i "in Ha''an ) SMK Dato Wan Ah!a- Ra'-i+ 8(*C0 Chang$at ; ring+ P ra$

56

57