Anda di halaman 1dari 7

Kursus MTE 3112 (Amalan Pentaksiran Dalam Matematik) melengkapkan pelajar dengan kemahiran kemahiran pengujian dan penilaian

n dalam Matematik, mem antu pelajar menjalankan diagn!sis ke atas kesukaran pem elajaran kanak kanak dan seterusn"a mengam il tindakan "ang erkesan untuk memenuhi keperluan khas kanak kanak dalam pem elajaran Matematik# Pengalaman mengaplikasikan tekn!l!gi dalam pentaksiran juga di ekalkan melalui akti$iti %hands&!n#' Tugasan MTE 3112 kali ini meminta pelajar menghasilkan se uah esei se(ara indi$idu tentang prinsip pem inaan item ! jekti) dan esei dalam ujian Matematik dan ke aikan dan kelemahan aplikasi tekn!l!gi dalam pentaksiran Matematik# *elain itu, pelajar juga diminta untuk menghasilkan satu p!rt)!li! se(ara menggu al suatu +adual *pesi)ikasi ,jian praktikum# Melalui tugasan "ang di erikan ini, sa"a telah erkerjasama ersama rakan erpasangan, erdasarkan t!pik "ang dipilih dan

mentad ir ujian "ang telah digu al kepada tiga puluh murid semasa menjalani

seperjuangan sa"a iaitu *iti -ur)atihah .inti .un"aimi# .eliau telah an"ak mem antu sa"a dalam memahami (ara mem uat analisis item# *a"a rasa amat ertuah kerana erpeluang untuk mem uat kerja erpasangan ersama eliau# .eliau merupakn an"ak ke aikan se!rang "ang k!mited dengan tugasan "ang di erikan# Terdapat

melaksanakan tugasan se(ara erpasangan mahupun erkumpulan, antaran"a ialah kami dapat erk!ngsi idea dan pendapat# /dea "ang dihasilkan adalah le ih ernas kerana ia dapat di in(angkan ersama# Kerja erpasangan ini juga dapat menjimatkan masa, hal ini dapat di uktikan apa ila kami mem ahagikan tugasan "ang perlu dilaksanakan# *a"a erasa amat ertuah kerana erpeluang untuk mempelajari kursus

Amalan Pentaksiran Dalam Matematik# *a"a mendapat an"ak ilmu pengetahuan aru dengan pelaksanaan tugasan ini# 0 jekti) pem elajaran tidak dapat di(apai tanpa mempraktikkan ilmu "ang dipelajari dalam kuliah# *e elum ini sa"a kurang )aham tentang analisis item dan se again"a, namun setelah melaksanakan tugasan "ang

di erikan ini, sa"a dapat memahami dengan aik (ara mem uat analisis item, apakah "ang dikatakan dengan jsu dan se again"a# .erdasarkan tugasan "ang di erikan ini, ia mem !lehkan sa"a

mengintegrasikan tekn!l!gi dalam pentaksiran# *a"a telah menggunakan %mi(r!s!)t e1(el' agi memasukkan data prestasi murid murid# Pada mulan"a sa"a menghadapi masalah dalam memasukkan data menggunakan Mi(r!s!)t e1(el, namun setelah mendapat tunjuk ajar daripada rakan mengaplikasikann"a dengan mendapati Terdapat seperjuangan, akhirn"a sa"a dapat aik sekali# Dengan pelaksanaan tugasan ini, sa"a agi menguasai kemahiran dalam k!mputer#

aha2a dengan peredaran 3aman "ang semakin he at hari ini, guru an"ak ke aikan menggunakan k!mputer dalam pentaksiran# Antaran"a

memainkan peranan "ang penting

ialah ia (epat dan mudah# Dengan menggunakan (!mputer, guru dapat memasukkan data murid ke dalam )!lder se(ara teratur, apa ila guru hendak mem uat semakan, guru han"a perlu mem uka )!lder terse ut dan semua maklumat "ang dikehendaki terdapat di dalamn"a# Dengan ini, jelas menunjukkan peranan "ang penting dalam menguasai ilmu tekn!l!gi# Disamping itu, sa"a men"edari aha2a adalah menjadi tugas guru apa ila aha2a guru memainkan

murid mendapat keputusan "ang rendah dan kurang memuaskan, guru hendaklah meran(ang akti$iti "ang sesuai untuk pemulihan dan penga"aan# Melalui ujian "ang dijalankan, sa"a mendapati terdapat e erapa !rang murid "ang tidak dapat menguasai sepenuhn"a tajuk "ang diuji# 0leh "ang demikian, latihan pengukuhan perlulah di erikan kepada murid ini agar mereka dapat menguasai sepenuhn"a# Disamping mem erikan latihan pengukuhan, guru juga !leh erusaha mendampingi murid murid "ang menghadapi masalah dan menemu ual mereka# Kadangkala murid murid seperti ini memerlukan im ingan, kaunseling dan m!ti$asi daripada i u apa dan guru# Men"edari kepentingan ini, se2aktu sa"a menjadi guru pada masa akan datang, sa"a akan erusaha dengan se aikn"a agi mem !lehkan murid murid dapat memahami apa "ang diajar# Pel agai kaedah dan teknik pengajaran "ang !leh digunakan agi meningkatkan ke)ahaman murid murid#

*a"a *!alan

erasa amat ser!n!k menim a pengalaman

aru dalam meran(ang,

mentad ir, menganalisis dan menta)sir pentaksiran# *a"a telah meran(ang pem inaan ersama rakan seperjuangan sa"a, *iti -ur)atihah# Kemudian kami menjalankan ujian ini kepada murid murid semasa praktikum# *etelah murid selesai, kami menjalankan analisis terhadap s!alan "ang digu al dan seterusn"a menta)sir ujaian "ang dijalankan# Pengalaman ini merupakan pengalaman "ang amat ermakna kepada diri sa"a kerana sa"a dapat mengaplikasikann"a se2aktu erada di sek!lah suatu hari nanti# Antara kekangan sa"a melaksanakan tugasan ini ialah kami menghadapi masalah dalam men(ari masa "ang sesuai agi melaksanakan ujian ini# hal ini adalah kerana semasa menjalani praktikum, kami si uk dengan pen"eliaan daripada pens"arah dan guru pem im ing, melakukan akti$iti akti$iti "ang dijalankan di sek!lah, menge(at mural dan se again"a# -amun demikian, masalah ini dapat diatasi dengan aik apa ila kami men(ari 2aktu kelas ganti untuk mem uat ujian kepada aik supa"a segala tugas "ang murid murid# Pengurusan masa "ang aik amatlah diperlukan agi sese!rang guru# 4uru hendaklah menguruskan masa dengan diamanahkan dapat dijalankan dengan aik# *e(ara kesimpulann"a, di dalam k!nteks perkem angan pr!)esi!nalisme keguruan, salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam ilik darjah# Dalam hal ini, guru harus sentiasa mem eri perkhidmatan "ang erusaha mem a2a peru ahan dan idang pr!)esi!n ini# ,saha ini pen"esuaian teknik pengajaran dan pem elajaran demi meningkatkan prestasi dan ermutu tinggi dalam !leh dijalankan dengan menguasai e erapa kaedah asas seperti menjalankan ujian dalam ilik darjah# Melalui ujian "ang dijalankan, adalah menjadi peranan penting guru melaksanakan ujian di sek!lah# Melalui ujian "ang dijalankan, guru dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pengajaran# *ekian# Terima kasih#

Fatin Nasuha Binti Razali

Melalui tugasan "ang di erikan ini, sa"a memper!leh an"ak pengetahuan aru "ang amat erguna# /lmu "ang sa"a per!leh ini merupakan ekalan kepada sa"a untuk menghadapi hari "ang mendatang# *a"a ersama rakan seperjuangan "ang lain

dikehendaki mem uat analisis pem inaan item#

.agi melengkapkan tugasan "ang di erikan ini, sa"a telah menjalani k!la !rasi ersama guru pem im ing, setiausaha unit peperiksaan, dan juga rakan seperjuangan# Melalui k!la !rasi "ang dijalankan, sa"a mendapati, menjadi suatu

perkara "ang amat penting "ang guru harus tekankan ialah hu ungan guru dengan rakan seperjuangan# .agi menjalani kerja, guru hendaklah menjalinkan hu ungan dengan aik# *a"a telah menemu ual#

.erdasarkan ujian "ang dijalankan, sa"a mendapati terdapat 555 s!alan di uang# 6al ini adalah kerana s!alan "ang diuji 555555555#

.agi melengkapkan tugasan kedua dalam kursus ini, sa"a "ang dipilih kemudian menggu al 27 s!alan ! jekti) murid#

ersama rakan

seperjuangan dikehendaki menggu al satu +adual *pesi)ikasi ,jian erdasarkan t!pik erdasarkan +*, "ang di ina# *etelah itu, kami dikehendaki mentad irkan ujian "ang telah digu al kepada 37 !rang

*a"a dan pasangan sa"a, *iti -ur)atihah .inti .un"aimi tidak mempun"ai an"ak masalah kerana kami telah mem uat pem a(aan tentang prinsip&prinsip pem inaan item# .ilangan murid di dalam kelas "ang kami pilih iaitu 8 .erlian ialah se an"ak 37 !rang# -amun, kami menghadapi masalah apa ila mereka er(uti ergilir&gilir pada minggu ,P*9# Ke an"akan antara mereka tidak hadir ke sek!lah jadi sa"a tidak erpeluang untuk mentad ir ujian pada minggu terse ut# Mujur selepas minggu terse ut sa"a mempun"ai masa untuk mentad ir ujian terse ut# .agi melaksanakan tugasan ini, sa"a telah melakukan pr!ses "ang penting dalam meran(ang ujian iaitu +adual *pesi)ikasi ,jian (+*,) "ang mengandungi maklumat tertentu agi sesuatu ujian# *a"a erasa amat ertuah kerana erpeluang menjalankan kerja kurus ini# 6al ini adalah kerana ia merupakan pengalaman pertama sa"a melaksanakan tugasan ini# +adual *pesi)ikasi ,jian amat penting kerana ia dapat memastikan ujian digu al se(ara sistematik# *elain itu, kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin# .erpandukan +*, "ang telah di entuk, item s!alan telah di ina# *a"a telah menghasilkan s!alan "ang hendak diuji kepada murid murid# Dalam pem inaan s!alan, sa"a mendapati hendaklah aha2a pr!ses ini ukan merupakan satu pr!ses "ang mudah# 4uru harus mengikut tahap pem elajaran murid# *!alan "ang digu al ermutu tinggi dengan menekankan aspek kerele$enan, keseim angan, ke! jekti)an, aras kesukaran dan aras diskriminasi# *etelah menggu al s!alan ersama pasangan praktikum, sa"a telah men"emak s!alan terse ut supa"a e as daripada se arang kesilapan se elum ujian ditad irkan# *a"a juga telah mem uat semakan supa"a arahan "ang di erikan adalah jelas dan

mudah di)ahamai dengan masa "ang diperuntukkan adalah

ersesuaian dengan

ilangan s!alan# *!alan "ang di erikan mempun"ai arahan "ang jelas# *elepas kami memeriksa dan mendapat keputusan, kami telah menganalisis item&item s!alan "ang telah kami gu al# *egala ilmu "ang telah dipelajari untuk mengenalpasti /ndeks Diskriminasi (/D) dan /ndeks Kesukaran (/K) telah kami aplikasikan semasa menganalisis item&item# Terdapat e erapa item "ang kami kenalpasti tidak aik dan perlu dit!lak# .ukan itu sahaja, ada e erapa item "ang perlu diu ahsuai untuk menjadi satu item "ang aik# Melalui tugasan ini, sa"a sedar aha2a menggu al sese uah s!alan ukanlah satu perkara "ang mudah dan !leh dilakukan dengan se2enang&2enangn"a# .an"ak perkara "ang perlu dititik eratkan ukan sahaja dari segi aspek tahap murid dan malahan dari segi pemilihan jenis s!alan dan menentukan ja2apan# *emua aspek ini perlu diam il kira agi menghasilkan satu item "ang aik dan satu pr!ses pentaksiran dapat dilaksanakan dengan aik agi mengenalpasti tahap pengetahuan murid# *a"a telah menjalinkan hu ungan k!munikasi dengan guru pem im ing dan guru unit peperiksaan sek!lah semasa menjalani praktikum# .erdasarkan temu ula ersama mereka, sa"a telah mendapat an"ak pengetahuan aru tentang +adual *pesi)ikasi ,jian, /ndeks Diskriminasi, /ndeks Kesukaran dan se again"a# /lmu pengetahuan "ang diper!leh ini merupakan panduan kepada sa"a dan pasangan untuk men"iapkan tugasan# *elain itu, ilmu "ang diper!leh ini akan sa"a aplikasikan se2aktu erada di sek!lah kelak# Kesimpulann"a, sa"a erpuas hati dengan apa "ang telah sa"a hasilkan#

:alaupun ia ukan "ang ter aik jika di andingkan dengan hasil kerja "ang lain tetapi ia adalah "ang ter aik dari sa"a# *a"a telah mempelajari an"ak perkara dalam usaha untuk men"iapkan diri se agai akal guru di masa hadapan# Masih an"ak "ang perlu sa"a ke(api lagi kerana %learning is a (!ntinu!us pr!(ess'# .ukan itu sahaja# /a juga mem antu untuk sa"a men"ediakan diri untuk sesi praktikum "ang akan datang#