Anda di halaman 1dari 11

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI JAWA TENGAH

Studi Kasus Dukuh Kaligintung dan Brujulan1 Oleh Agus Maladi Irianto2 A. Latar Belakang Masyarakat pedesaa d! I d" es!a dapat d!ke#"$p"kka ke da#a$ set!dak ya e$pat kate%"r! &esar ya!t'( )*+ $asyarakat ya % t! %%a# d! desa, desa terpe -!# de %a str'kt'r s"s!a# ya % sa %at seder.a a/ pe d'd'k ya .!d'p dar! &erke&' '&! da ke#ad! ya % d!k"$&! as!ka de %a &er&'r' da $era$'0 Masyarakat ya t!dak per a. $e dapat pe %ar'. ke&'dayaa per' %%'/ H! d'/ da Is#a$0 Pe %ar'. #'ar ter'ta$a data % $e#a#'! $!ss! da zending Kr!ste 0 C" t". dar! t!pe ! ! !a#a. se&a%!a dar! $asyarakat da ke&'dayaa ya % ada d! N!as/ Me ta1a!/ da Ir!a Jaya0 )2+ Masyarakat ya % .!d'p d! desa,desa ya % $e$p' ya! .'&' %a de %a k"ta,k"ta ke-!# ya % d!&a %' k"#" !a# Be#a da/ de %a str'kt'r s"s!a# ya % $'#a! a%ak k"$p#eks0 Pe d'd'k .!d'p dar! &er-"-"k ta a$ pad! d! #ada % ata' sa1a.0 D! s! ! pe %ar'. H! d' da Is#a$ t!dak d!a#a$!/ se.! %%a .'&' %a de %a d' !a #'ar #e&!. &a yak d!&'ka "#e. $!ss! da $asyarakat t!pe ! ! !a#a. $asyarakat da zending Kr!ste 0 C" t". dar! ke&'dayaa Batak/ Dayak/

M! a.asa/ 3#"res/ da A$&" 0 )4+ T!pe $asyarakat pedesaa ya % .!d'p dar! &er-"-"k ta a$ pad! d! sa1a. ata' #ada %/ de %a str'kt'r s"s!a# ya % a%ak k"$p#eks/ da $e$p' ya! .'&' %a de %a k"ta,k"ta ke-!# ya % per a. $e 5ad! p'sat pe$er! ta.a k"#" !a# Be#a da0 Pe %ar'. H! d' .a$p!r t!dak ada/ se&a#!k ya pe %ar'. Is#a$ sa %at k'at0 C" t". $asyarakat sepert! ! ! !a#a. A-e./ M! a %ka&a'/ da Makasar0 Seda % t!pe $asyarakat kee$pat )6+ !a#a. $asyarakat pedesaa sa1a./ de %a ya % .!d'p dar! &er-"-"k ta a$ pad! d! str'kt'r s"s!a# ya % a%ak k"$p#eks0 Masyarakat desa ! !

D!sa$pa!ka da#a$ 7Se$!#"ka Nas!" a# Pr!"r!tas Pere -a aa Pr"%ra$ Pe$&erdayaa K"$' !tas Adat Terpe -!#8 d! H"te# D.ar$a DeI! Meda ya % d!se#e %%araka D!rekt"rat Je dera# Pe$&erdayaa S"s!a# da D!rekt"rat Pe$&erdayaa K"$' !tas Adat Terpe -!# Departe$e S"s!a# RI pada ta %%a# 9,*4 Me! 2::;
2

Sta< pe %a5ar 3ak'#tas Sastra U !=ers!tas D!p" e%"r"

$e$p' ya! .'&' %a

de %a

k"ta,k"ta &ekas p'sat kera5aa

pr!&'$! da

ad$! !stras! k"#" !a# Be#a da0 Masyarakat ! ! $e %a#a$! %e#"$&a % pe %ar'. H! d'/ Is#a$ )ke-'a#! $asyarakat Ba#!+ da k"#" !a# Be#a da0 T!pe $asyarakat ! ! !a#a. $asyarakat, $asyarakat ya % t! %%a# d! pedesaa d! S' da/ Ba#!/ da Ja1a0 Dar! -!r!,-!r! $asyarakat pedesaa se&a%a!$a a ya % ter'ra! d! atas/ se&et'# ya de1asa ! ! se.'&' %a per'&a.a de %a s'da. $e %a#a$! -'k'p &a yak per'&a.a ya % te#a. &er5a#a da d! &er&a%a! pe$&a %' a

5a#a ka d! desa,desa0 De %a kata #a! / de1asa ! ! se&et'# ya te#a. ter5ad! ya % -'k'p &esar/ ya!t' ya % da.'#' ya d!kate%"r!ka se&a%a! desa/ de1asa ! ! te#a. &er'&a. $e 5ad! unurbanized village )desa pedesaa +0 Per'&a.a ke&!5aka ,ke&!5aka d!!k't! de %a !t' 5!ka d!#a-ak/ terka!t de %a pe$er! ta./ sepert! per#'asa pe$&a %' a <!s!k da &a yak .a# d! a tara ya daera. perk"taa ya % sara a prasara a da#a$ k"ta,k"ta ke-!#/ sepert! k"ta

ke-a$ata / se.! %%a $' -'# !st!#a. urbanized village )desa perk"taa + da

per#'asa

kera %ka pe$&a %' a k"$' !kas! da tek "#"%! %' a $e ' 5a % ek" "$! da pe ! %kata kese5a.teraa rakyat> serta "#e. ada ya pasar &e&as ata' ek" "$! %#"&a#> ter$as'k ke$a5'a tek "#"%! ! <"r$as! ds&0 De %a per'&a.a ,per'&a.a !t'/ $e$' %k! ka ter5ad! ya $"&!#!tas =ert!ka# da ."r!?" ta# 1ar%a $asyarakat !t' se d!r!/ se.! %%a "ra % ya % seka#!p' / s'da. $'#a! &!sa $e %akses t! %%a# d! s'at' desa pedesaa

! <"r$as!,! <"r$as! #e1at &er&a%a! $ass $ed!a &a!k -etak $a'p' e#ektr" !k/ sepert! te#e=!s!0 Na$' de$!k!a / t!dak #a#' &erart! t!dak ada #a%! $asyarakat ya % t! %%a# d! desa,desa ya % terpe -!#0 Mas!. sa5a ada &e&erapa desa terpe -!# ya % kare a )*+ a#asa d!.'&' %ka de %a desa,desa #a! %e"%ra<!s ya ya % ter.a#a % ' t'k ata' k"ta,k"ta ke-!# #a! se.! %%a

1ar%a ya t!dak &!sa $e %akses &er&a%a! <as!#!tas $"der > ata' kare a )2+ $asyarakat ya % t! %%a# d! desa,desa terpe -!# !t' se d!r! ya % 5'str' $e %!s"#!r d!r! dar! pe %ar'. ke&'dayaa #'ar sepert! $asyarakat Ka#a %/ ke1!#aya.a ya se&e ar ya $e 5a%a $asyarakat Sa$! > ata' )4+ ke dat! sat'a &er! teraks! de %a

$'da. ter5a %ka' tetap! kare a 1ar%a $asyarakat ya se d!r! ya % t!dak $a' $asyarakat d! #'ar ya kare a a#asa ,a#asa #a! adat,!s!t!adat ya ya % as#! ata' kare a a#asa sepert! ke-e1a kepada 2

pe$er! ta.> ata' 5'str' se&a#!k ya ya!t' ada ya kee %%a a pe$er! ta. ' t'k $e$!k!rka s'&yek ata' sasara se#a$a ya 5e#as sepert! da $e 5ad!ka pe$&a %' a ada ya "#e. &er&a%a! a#asa $!t"s,$!t"s ya %

para pe5a&at ya % t!dak aka

$asyarakat terte t' se&a%a! d!ta<s!rka

$e -e#akaka &a%! pe5a&at 5!ka $e data %! daera. terse&'t0 Se$e tara !t'/ Keppres "0 *** Ta.' *9990 Keppres "0 *** ta.' *999 $e ye&'tka &a.1a $asyarakat terpe -!# !t' de %a !st!#a. K"$' !tas Adat Terpe -!# )KAT+ ada#a. ke#"$p"k "ra % ya % .!d'p da#a$ kesat'a , kesat'a 1!#aya. ya % &ers!<at #"ka# da terpe -ar serta k'ra % ata' &e#'$ ter#!&at da#a$ 5ar! %a da pe#aya a / &a!k s"s!a#/ ek" "$!/ $a'p' p"#!t!k0 Kare a !t'/ $e 'r't Keppres terse&'t/ KAT &er-!r!( )*+ Ber&e t'k k"$' !tas ke-!#/ tert't'p da ."$"%e > )2+ pra ata s"s!a# ya &ert'$p' pada .'&' %a kekera&ata > )4+ pada '$'$ ya terpe -!# se-ara %e"%ra<!s da re#at!< s'#!t d!5a %ka'> )6+ pada '$'$ ya $as!. .!d'p da#a$ s!ste$ ek" "$! s'&s!ste > );+ pera#ata da tek "#"%! seder.a a> )@+ keter%a t' %a pada #! %k' %a .!dp da s'$&er daya a#a$ sete$pat re#at!< t! %%!> da )A+ ter&atas ya akses pe#aya a s"s!a#/ ek" "$!/ da p"#!t!k0 C!r!,-!r! se&a%a!$a a terse&'t d! atas/ da#a$ .a#,.a# terte t' &!sa d!paka! ' t'k $e a da! &atas,&atas pe %ert!a $e %e a! $asyarakat adat terpe -!# )terpe -!#+ ata' set!dak,t!dak ya $e 5ad! sa#a. sat' ' s'r ya % $e a da! se&a%a! daera. ya % ter!s"#!r ya % d!&edaka de %a $asyarakat pedesaa ya % se#a$a ! ! k!ta ke a#0 Aka te t' d!per#'ka s'at' tetap!/ 'k'ra terpe -!# &a%! $asyarakat terse d!r! $e %! %at $"&!#!tas da

d! a$!ka $asayrakat 5'str' 5a'. dar! 'k'ra KAT sepert! ya % ses'a! de %a Keppres ***B*9990 U t'k !t'/ 'k'ra $e %e a! $asyarakat terpe -!# d! Ja1a Te %a. ' t'k se$e tara/ dapat d!ta %ara! t!%a !te$ ya % &!sa &erd!r! se d!r! ata' terka!t/ ya!t'( Pertama/ te$pat .' !a $asyarakat ya % &ersa %k'ta ya % ter!s"#!r dar! daera. sek!tar ya se.! %%a d! da#a$ ke.!d'pa $asyarakat terse&'t $as!. sa %at seder.a a kare a t!dak $e$!#!k! ke$a$p'a $e %akses &er&a%a! ke$a5'a $asyarakat d! sek!tar ya0 Kedua, $asyarakat ya % $e$!#!k! s!ste$ keper-ayaa / s!ste$ &e#'$ d!pe %ar'.! "#e. s!ste$ keper-ayaa !#a!/ da "r$a terse d!r! ya % ata' a%a$a,a%a$a ya % ada

sepert! Is#a$/ Kr!ste / Kat"#!k/ H! d'/ ata' B'd.a0 Ketiga/ $asyarakat ya % t! %%a# da#a$ s'at' ka1asa / ya % se-ara %e"%ra<!s ter!s"#!r se.! %%a p"#a 3

.!d'p 1ar%a $asyarakat !t' $as!. sa %at seder.a a kare a $ereka &e#'$ &!sa $e %akses ata' $e %.! dar ' t'k $e %ases ke&'dayaa #'ar0 Bert"#ak dar! %a$&ara terse&'t#a. $aka terp!#!. ya k"$' !tas D'k'. Ka#!%! t' % da Br'5'#a Desa D're / Ka&'pate Se$ara %/ Ja1a Te %a. $e 5ad! re#e=a pe$&erdayaa terse&'t d!5ad!ka ' t'k d!5ad!ka 1!#aya. ka5!a ra a. ka5!a ata' st'd! ke#ayaka yak ! se&a%a! s'#!t k"$' !tas adat terpe -!# )PKAT+0 As'$s! &a.1a k"$' !tas ada d'a pert!$&a %a / ter%"#" % terpe -!#/ da

&er!k't( )*+ se-ara %e"%ra<!s #"kas! ka5!a

d!5a %ka' $e#a#'! tra sp"rtas! darat/ da )2+ #"kas! terse&'t &e#'$ ter#aya ! akses s"s!a# ,, &a!k pe#aya a kese.ata $a'p' pe d!d!ka ,, da ek" "$!0 T'5'a ka5!a ! ! se-ara %ar!s &esar $e#!p't! se&a%a! &er!k't( *0 Ses'a! de %a Ka#!%! t' % da Te %a. d!#ak'ka da pr"=! s!0 20 St'd! ke#ayaka =ar!a&e# ya % da d! D'k'. Ka#!%! t' % da &er%' a &a%! pe ys' a Br'5'#a / Desa D're strate%! $e$&'ka d!#aksa aka ' t'k $e y's' data &ase ke#'ar%a KAT da#a$ &e t'k keterpe -!#a 40 St'd! ke#ayaka de$! kepe t! %a pe$-a.a $asa#a. KAT d! Ja1a Te %a./ Br'5'#a / Desa D're Keppres ***B *999/ st'd! ke#ayaka a Br'5'#a / Desa D're / Ka&'pate ' t'k $e$per$'da. pe erapa a d! D'k'. Se$ara %/ Ja1a $"de#,$"de#

pe$&erdayaa k"$' !tas adat terpe -!# "#e. D! as S"s!a# ka&'pte

k.'s's ya Ka&'pate

Se$ara %0

d! D'k'. Ka#!%! t' % da pe %a a#!s!sa

d!#aksa aka ' t'k $e$&a t' pe y's' a pera %kat #' ak ) software+ data/ ya % s!ap d!paka! pet'%as D! as S"s!a# d! ka&'pate da d!k"$p!#as! de %a t! %kat pr"p! s!0 B. Model-model Pem erda!aan di Lokasi Kajian S'at' pe$&erdayaa $asyarakat da#a$ k" teks pe$&a %' a / .a# ya % perta$a ya % per#' d!5ad!ka #a dasa <!#"s"<! ya !a#a. &a.1a pe$&a %' a !t' .ar's $e %' t' %ka se$'a p!.ak( rakyat/ pe$er! ta./ da para stake, ."#der0 De %a p!5aka <!#"s"<! sepert! !t' $aka sp!r!t ' t'k sa#! % $e d!a#"%ka &er&a%a! .a#/ $e ya %k't ra -a %a ,ra -a %a / pr"ses/ da keter#!&ata $as! %,$as! % p!.ak $e 5ad! 5e#as da ter'k'r0 Ter#e&!. dar! !t'/ ada#a. aka ter&e t'k ya t! daka k"#ekt!< ya % &!sa sa#! % $e$&er! $ak a0 4

Da#a$ s'at' t! daka

k"#ekt!< !t'/ ya % $e e t'ka

s'at' ke%!ata

s"s!a# C ek" "$! &'ka ! d!=!d',! d!=!d'/ tetap! se#'r'. $asyarakat d! da#a$ s'at' s!ste$ ke1!#aya.a )desa/ $!sa# ya+0 Da#a$ k" d!s! sepert! ! ! $e$a % ada ke#e$a.a / d! a tara ya s'#!t $' -'# ya ! "=as! &ar' da ! !s!at!< ya % data % dar! ! d!=!d'0 Set!ap a %%"ta $asyarakat $e %a %%ap &a.1a s!kap ke&ersa$aa #e&!. 'ta$a dar!pada .ar's $e %a$&!# 5a#a se d!r!,se d!r!0 S!kap sepert! !t' $e$&'at t! daka k"#ekt!< &er5a#a #a$&a da -e der' % &erada t!dak $aks!$a#/ kare a s'at' $asyarakat s'#!t $e %atas! pe$&" -e % %rat!s )free rider+0 Ke#e$a.a ya % #a! !a#a. #e$&a%a,#e$&a%a trad!s!" a# pedesaa $esk!p' &!sa $e 5ad! sara a ya % e<ekt!< ' t'k #e$&a%a,#e$&a%a trad!s!" a# !t' $e %"r%a !s!r t! daka k"#ekt!</ tetap! tak $e 5a$! ada ya s!ste$ d!str!&'s! s'$&er,s'$&er se-ara e<!s!e 0 Ba.ka se d!r! 5'str' ser! % $e %.a$&at s!ste$ d!str!&'s! s'$&er,s'$&er ek" "$!0 U t'k $e %atas! .a# terse&'t d!per#'ka 5a#a ke#'ar se&a%a! &er!k't(0 Pertama/ $e %"r%a !s!r ke#"$p"k,ke#"$p"k ke-!# ya % e<ekt!< de %a $e#ak'ka pe$e-a.a ,pe$e-a.a ke#"$p"k &esar ya % k'ra % e<ekt!< k"#ekt!< ' t'k $e %atas! $asa#a., da#a$ $e %" tr"# s!kap a %%"ta sat' sa$a #a! 0 Or%a !sas! ke-!# ya % e<ekt!< tad! sa %at d!per#'ka a%ar t! daka $asa#a. terte t' d! pedesaa ya % t'$&'. se&a%a! s'at' %eraka 0 Geraka se$a-a$ ! ! ada#a. $"&!#!sas! p"te s! da daya d! a$!k $asyarakat peta !0 Kedua/ t! daka k"#ekt!< &!sa $' -'# &!#a d!#ak'ka se#ekt!=!tas ter.adap apa,apa ya % ya % se-ara p"s!t!< &!sa d!#ak'ka ke#"$p"k ya0 Be t'k,&e t'k perat'ra $e$a! ka pera a ya % tak &!sa d!p!sa.ka 0 U t'k $e %%a#a % part!s!pas! pe d'd'k/ tak -'k'p .a ya $e#a#'! k"$!t$e ya % t! %%!0 D! da#a$ $"&!#!sas! part!s!pas! pe d'd'k/ $ereka d!te$patka se&a%a! pe#ak' seka#!%'s ! str'$e &a%! s'at' per'&a.a ' t'k d!r! ya se d!r! C seka#!%'s $asyarakat se-ara '$'$0 U t'k !t'/ per#' $e$&a %' kepe$!$p! a ya % k'at d! pedesaa / da $e#!&atka pe$!$p! ,pe$!$p! d! desa da#a$ &er&a%a! pr"%a$ pe$&a %' a / &a!k pe t! %0 A tara .ak da "#e. a %%"ta da $e 5ad! d'a s!s! <"r$a# ya % te%as tetap! p"s!t!< ke1a5!&a

ya % data % dar! ! !s!at!< $ereka se d!r! $a'p' ya % data % dar! atas0 Jad!/ part!s!pas! pada dasar ya &!sa d!%a#a % ka#a' $a <aat dar! s'at' pe$&a %' a &!sa d!rasaka se-ara $assa# )$ay"r!tas+0 E<ekt!=!tas ya 5

&er%a t' %

pada

se5a'.

$a a

pe$er! ta.

$e$&er!

! se t!<

' t'k

$e st!$'#as! %erak pe$&a %' a d! desa/ $e$&er! r'a % #e$&a%a,#e$&a%a #"ka# &erpera a p"s!t!< serta t!dak $e$&!arka #e$&a%a,#e$&a%a !t' r'sak kare a ada ya #e$&a%a,#e$&a%a &ar' dar! #'ar0 J!ka se5'$#a. per yataa D'k'. Ka#!%! t' % da terse&'t d!a a#"%!ka pada $asyarakat Br'5'#a / $aka $asyarakat ked'a d'k'. terse&'t t! %kat pe dapata / tra sp"rtas!/ <as!#!tas

$as!. per#' ' t'k d!per.at!ka da d!t! %katka k'a#!tas .!d'p ya0 Apa#a%!/ &er&a%a! ! d!kat"r ,, sepert! pe d!d!ka / kese.ata / serta <as!#!tas sara a da $e ' 5'kka k" d!s! &e#'$ $e$ada!0 J!ka k!ta &er&!-ara s"a# pe$&a %' a / $aka ese s! ya !a#a. &a.1a set!ap 1ar%a art! ya/ per.at!a set!ap #! %k' %a e%ara I d" es!a ya % .!d'p da#a$ 1!#aya. kesat'a per.at!a da pe#aya a ya % sa$a0 I ! da#a$ pe$er! ta. ter.adap 1ar%a ata' ka1asa e%ara ya % t! %%a# pada terpe -!# da I d" es!a/ .ar's $e dapatka prasara a 5a#a D

da#a$ s'at' ka1a

k" d!s! ya % $e$pr!.at! ka / per#' d!'ta$aka 0 Pe$er! ta. per#' $e$&er! pr!"r!tas pe$&a %' a Ba%a!$a a pe#aya a pe erapa da pada $asyarakat da#a$ #! %k' %a pe#aya a da sepert! ! ! a%ar kepada $ereka &!sa .!d'p da#a$ k'a#!tas ya % #e&!. &a!k0 $e ! %katka per.at!a $asyarakat ya % $! !$ k'a#!tas da <as!#!tas se$a-a$ !t'E Ada &a!k ya/ 5!ka d! s! ! d!te$patka pe$&a %' a se&a%a! Fpe$&a %' a F/ $aka $"de# dar! 5a %a sa$pa! F$e ! a,&"&"kka F/ tetap!

se&a#!k ya/ .ar's &!sa F$e$&a %k!tka F kesadara / ke$a'a / ketra$p!#a / ak.!r ya $e ! %katka tara<,.!d'p ya0 Pe ! %kata tara< .!d'p/ &'ka sa5a d!'k'r dar! ke-'k'pa ek" "$! se$ata tetap! 5'%a pe ! %kata k'a#!tas ke.!d'pa sepert! kese.ata / kea%a$aa / da s"s!a#0 A%ar pe$&a %' a <as!#!tas! da t!dak &erak!&at F$e ! a&"&"kka F/ $aka 5e !s F<as!#!tasF terse&'t/ per#' $e#!&atka apa ya % &!sa d!s'$&a %ka F0 I ! pr"ses dar! pe$&er!a

1ar%a $asyarakat sete$pat0 War%a $asyarakat per#' d!de %ar Fapa ya % d!ke#'.ka / apa ya % d!.arapka / da $asyarakat !t' se d!r!0 N!#a! ters!rat terse&'t $e yadarka $e %<as!#!tas! da &'ka &a.1a pe$er! ta. .a ya#a. de$!k!a $e 5ad! 6 F$e$&er! .ad!a.F0 Pe yadara art! ya/ ke&a %k!ta s'at' $asyarakat se&et'# ya .ar's $' -'# dar! ! ter a#

pe t! % ' t'k $e '$&'.ka ter'ta$a da#a$ ka!ta

ke$a'a

ata' se$a %at $e$per&a!k! d!r!0 ada ya se5'$#a. ketra$p!#a

U t'k $e$per&a!k! d!r!/ $e$persyaratka

ya de %a p!#!.a peker5aa ata' 'sa.a0 J!ka 'sa.a

ya % d!p!#!. ada#a. perta !a / $aka $ereka &e#'$ -'k'p ka#a' .a ya ta.' &a%a!$a a &erta !/ tetap! 5'%a .ar's ta.'/ 5e !s,5e !s ta a$a apa sa5a ya % 5!ka d!ta a$ ata' d!&'d!dayaka kepe t! %a pe %e$&a %a aka $e$&er! !#a!,5'a# ya % t! %%!/ "r%a !sas!,"r%a !sas! s"s!a# apa ya % per#' d!&e t'k %' a $e$per5'a %ka 'sa.a ya !t'0 J!ka pr"ses,pr"ses sepert! !t' $e %at'r re -a a, 5a %a #a tas $e 5ad! pe dapata te#a. d!&e t'k $aka &a%a!$a a $ereka $e ata da re -a a ke.!d'pa Pe$&a %' a ya0 I ! art! ya/ pe ! %kata &er1a1asa &erak!&at kepada $e ta#!tas k" s'$t!<0 $a 's!a se-ara &erke#a 5'ta strate%!s pada era "t" "$! daera. sepert! saat ! !/ ter'ta$a $e ya %k't s!ste$ pe %eta.'a da tek "#"%! #"ka#0 S!ste$ pe %eta.'a da tek "#"%! #"ka# ya % $as!. e<ekt!< d!%' aka da#a$ pe$&a %' a $asyrakat #"ka# per#' d!pa.a$! "#e. ke#"$p"k pr"<es!"a # &ersa$a $asyarakat #"ka#0 U t'k !t' per#' ada pr"ses d!a#"%/ pe e$'a da pe %e$&a %a &ersa$a a tara $asyrakat #"ka# da pr"<es!" a# da#a$ set!ap pere -a aa 0 Pr"ses ! !#a. da pe$a tapa KAT0 De %a de$!k!a / ya % $e 5ad! $"de# pe y!apa &ert'$p' pada pedekata de %a pe yataa terse&'t Bert"#ak dar! k" d!s! terse&'t $aka 5e !s ke%!ata $e#!p't! t!%a .a#( Pertama/ $e ! %kata )peker5aa + ya % $e 5ad! p!#!.a pe dapata ya % d!.arapka se&a%a! a#ter at!< pe$&erdayaa pada $asyarakat Ka#!%! t' % da Br'5'#a $asyarakat de %a d!=ers!<!kas! 'sa.a d! &!da % ek" "$! ya!t' &erdasar pada 5e !s,5e !s ke%!ata $asyarakat !t' se d!r!0 J!ka $asyarakat d! &!da % ked'a d'k'. terse&'t $ay"r!tas $e$!#!. ' t'k 5e !s peker5aa $e$perke a#ka d!ta1arka Peker5aa -ara &er-"-"k ta a$ ya % e<ekt!<0 Se#a!

pe dekata ya % d!ke$&a %ka da#a$ pe$&erdayaa KAT se&a!k ya #e&!. .ar$" ! dar!pada pe dekata k" <#!k0 Se5a#a

perta !a / $aka ke%!ata pe$&erdayaa ya % per#' d!#ak'ka ada#a. de %a !t'/ 5'%a per#' a#ter at!< 5e !s ta a$a ya % sek!ra ya se-ara ek" "$!s

$e %' t' %ka &a!k se-ara ek" "$! $a'p' ke#estar!a #! %k' %a a#a$0 $ereka de %a $e a a$ 5a%' % d! sa1a. a%ak ya $as!. per#' t! %kat ke' t' %a ya % $ereka per"#e. ' t'k $e -'k'p! 7 d!perta yaka

ke&'t'.a ta a$a De$!k!a

$ereka se.ar!0 J!ka $ereka $as!. tetap $e$perta.a ka 5a%' %/ $aka 5e !s 5a%' % apa sa5a ya % se-ara -epat dapat ke' t' %a #e&!. dar! ya % se#a$a ! ! $ereka dapatka 0 $ereka $e$&'at %'#a $era./ per#' ya % &a%! ya % #e&!. .!%!e !s/ &e t'k ke$asa p'#a de %a pe dapata

$e %.as!#ka d!perke a#ka $asyrakat da

-ara pe$&'ata $e$p' ya!

$e$!kat/ serta d!str!&'s! .as!# pr"d'ks! ya % $a$p' $e ye5a.teraka !#a! 5'a# t! %%! de$! $e$&er! ke' t' %a $a'p' $ereka0 U t'k $e -apa! se5'$#a. !dea#!sas! terse&'t per#' k!ra ya d!#!&atka se5'$#a. ! stas! terka!t &a!k D! as Ka&'pate D! as Perta !a da ata'p' &a t'a per$"da#a 0 Kedua, pe$&erdayaa sara a da per-epata pe$&a %' a ya % $e ya %k't prasara a ya % &ers!<at <!s!k sepert! prasara a tra sp"rtas! sara a ya % pa#! % d!a %%ap pe t! % &a%! ked'a Pr"p! s!/ $!sa# ya D! as Per! d'str!a / &a!k da#a$ &e t'k pe#at!.a

)5a#a +/ da a#at k"$' !kas! ya % se#a$a ! ! d!rasaka $as!. 5a'. dar! -'k'p0 Tra sp"rtas! $er'paka d'k'. terse&'t/ kare a t!dak tersed!a ya sara a tra sp"rtas! ! !#a. ked'a d'k'. terse&'t $e 5ad! ter!s"#as!0 D'k'. Ka#!%! t' % $!sa# ya/ s'da. se5ak p'#'.a ta.' #a#' $ere -a aka pe$&'ata 5a#a sepa 5a % t'5'. k!#"$eter da #e&ar 2/; $eter ' t'k $e -apa! !&' k"ta ke-a$ata / a$' .! %%a saat ! ! &e#'$ &!sa terea#!sas!0 Be#'$ terea#!sas! ya 5a#a te#a. &er'sa.a ' t'k $er! t!s pe$&'kaa $e#a 5'tka pe$&a %' a 5a#a terse&'t d!se&a&ka d'k' %a da a ya % t!dak $e$ada!0 Pada.a# se-ara %"t" %,r"y" % $ereka terse&'t/ yak ! de %a pe %aspa#a $ereka $e -ak'#! ta a. sepa 5a % 5arak ya % $ereka ! %! ka 0 Aka tetap!/ ' t'k &er'pa $akada$ da s'da. t!dak $a$p' se-ara ek" "$!0 De$!k!a 5'%a &a%! $asyarakat Br'5'#a ya % s'da. se-ara &er%"t" %,r"y" % $e$&'ka 5a#a sete %a. k!#"$eter ya0 #e&ar 2/; $eter &e#'$ pe$&a %' a sepa 5a % d'a $e#a 5'tka $a$p'

Ketiga pe$&erdayaa da#a$ &!da % kese.ata da pe d!d!ka 0 Da#a$ &!da % kese.ata $!sa# ya/ <as!#!tas aka te a%a $ed!s t! %kat desa/ "&ata , "&ata / P'skes$as Pe$&a t'/ .! %%a <as!#!tas ke&'t'.a ke&'t'.a <as!#!tas sek"#a. ' t'k t! %kat perd'k'.a 5'%a d!&'t'.ka a!r &ers!. ' t'k tersed!a ya te a%a &a t'a se.ar!,.ar!0 Se$e tara &!da % pe d!d!ka / se#a!

%'r' ya % dapat d!<as!#!tatas! dar! se5'$#a. t"k". sete$pat ya % #e&!. da.'#' $e dapat rek"$e das! dar! ! sta s! terka!t0 ". Kesim#ulan dan rekomendasi Masyarakat D'k'. Ka#!%! t' % da S'$"1" "/ Ka&'pate #"kas! sasara #! %k' %a pr"yek Pe$&erdayaa

Br'5'#a

Desa D're / Ke-a$ata

Se$ara %/ Pr"=! s! Ja1a Te %a./ ya % d!5ad!ka K"$' !tas Adat terpe -!# )PKAT+ %e eras! sekara % da ter$as'k

s'da. se#ayak ya d!t! %katka / d!5a%a/ d!se#a$atka / d!#! d' %! s'$&er daya a %%"ta $asyarakat de$! ke$a <aata d! Ke-a$ata $e data %0 D!#!.at dar! -atata sa#a. sat' desa &e -a a0 Pada ta.' se5ara. ya % ada/ Desa D're

S'$"1" " ya % pa#! % ser! % d!#a da

*96; $!sa# ya/ sa#a. sat' d'k'. d! desa !t'/ yak !

D'k'. Ka#! K' ! % d!terpa &e -a a ta a. #" %s" % ya % $e e#a p'#'.a 5!1a da $e %.a y'tka r'$a. pe d'd'k d! sa a/ ak!&at ya se5'$#a. 1ar%a d! d'k'. terse&'t .ar's $e %' %s! ke D'k'. Br'5'#a 0 Ke$'d!a pada ta.' *9A;/ ke$&a#! &e -a a $e#a da D'k'. D're ya % 5'%a $e e#a 5!1a da $er"&".ka p'#'.a r'$a. d! sa a/ ak!&at ya 1ar%a .ar's $e %' %s! ke D'k'. Ka#!%! t' %0 Per!s!t!1a ya % sa$a 5'%a ke$&a#! $e#a da D'k'. T're da D're ta.' *9G2 da *9990 Berdasarka Br'5'#a H se5a#a .as!# pe e#!t!a de %a #apa %a $asyarakat Ka#!%! t' % da Deps"s RI/ $e %e a! kare a kr!ter!a ya % d!tetapaka

PKAT ,, $e$p' ya! -!r!,-!r! se&a%a! &er!k't(0 Be t'k k"$' !tas ya ke-!# da ' t'k &er! terakas! de %a $asyarakat #'ar $e %a#a$! .a$&ata k" d!s! a#a$ da #etak %e"%ra<!s ya0 Masyarakat ya re#at!< re#at!< ."$"%e / &a!k! $e ya %k't et !k/ $a'pa' <a.a$ kea%a$aa ya % $ereka a 't0 Me ya %k't p"#a .!d'p $asyarakat ya $e$a % $as!. de %a p"#a .!d'p s'&s!ste / tetap! te#a. $e %e a# ek" "$! pasar0 Se&a%!a perta !a $"der / $esk! &e#'$ per a. $e$per%' aka &esar $e %%' aka pera#ata seder.a a/ tetap! $ereka te#a. $e %e a# tek "#"%! ya0 Da#a$ d' !a perta !a H ya % $e 5ad! $ata pe -a.ar!a se&a%!a &esar pe d'd'k ked'a d'k'. terse&'tD $as!. ter%a t' % pada $'s!$0 De$!k!a p'#a $e ya %k't akses pe#aya a $"der 0 kese.ata da pe d!d!ka $as!. k'ra % $e$ada!/ $esk!p' d! a tara $ereka te#a. $e %e a# 5ar! %a k"$' !kas! da ! <"r$as!

D'k'. Ka#!%! t' % da &a t'a da d'k' %a

Br'5'#a

ya % se-ara ad$!stras! ter$as'k $asyarakat terpe -!# dapat &er.as!# ka#a' karakter

1!#aya. Ka&'pate Se$ara %/ $asyarakat ya $as!. sa %at ter%a t' % "#e. pe$er! ta.0 Pe$&a %' a Br'5'#a / .a ya d!$' %k! ka ke&'dayaa sepert! Ka#!%! t' % da #! %k' %a s"s!a#/ da

a%e ,a%e ya % $e#ak'ka per'&a.a !t' te#a. $e$a.a$! #! %k' %a <!s!k/ $asyarakat/ &eserta de %a $asyarakat ya % &ersa %k'ta 0 Pe$a.a$a !t' &!sa d!ka5! dar! perseps! da resp" s $asyarakat ter.adap pe$&a %' a 0 Perseps! da resp" s ya % ke$'d!a d!ekspres!ka $e#a#'! pra ata,pra ata s"s!a# aka $e$&er! da$pak $' -'# ya ke#"$p"k, pe$&a %' a $e#aksa aka ke#"$p"k ke-!# )k"$' !tas0+0 K"$' !tas ! !#a. ya % &er! !s!at!< se d!r! ' t'k $ere -a aka / $e#aksa aka / $e#!.ara s'at' ke%!ata ses'a! de %a ke&'t'.a $ereka se d!r!0 U t'k pe$&a %' a / $ereka t!dak #a%! ter%a t' % pada pe$er! ta.0 I !s!at!< dar! k"$' tas !t'#a. ya % #a?!$ d!se&'t se&a%a! part!s!pas! $asyarakat ter.adap pr"%ra$ pe$&a %' a / 5!ka pe$&a %' a kead!#a / pe#aksa aa De$!k!a d!#ak'ka ya $e#a#'! pr"ses ke&ersa$aa da terse&'t keset!a, terse&'t0 $a$p' $e %ak"$"das! ke&'t'.a dasar 1ar%a $asyarakat/ yak ! ada ya ka1a a / serta ada ya kes! a$&' %a 5'%a $e ya %k't pe$&erdayaa de %a pe dekata pr"%ra$ pe$&a %' a

ya/ d!.arapka sedapat $' %k! de$!k!a / a t! ya $ereka &!sa

ya % adapt!< .'$a !tas serta $e#!&atka

1ar%a $asyarakat !t' se d!r!0 De %a $a d!r! da t!dak ter%a t' % #a%!0

Bert"#ak dar! st'd! ke#ayaka ya % te#a. d!#ak'ka / 1ar%a $asyarakat D'k'. Ka#!%! t' % da $e dapat &a t'a Br'5'#a / Desa D're s'da. sepa tas ya#a. ' t'k $e#a'! PKAT ya % da se5'$#a. pe$&erdayaa

d!<as!#!tas! "#e. Deps"s RI0 Be&erapa ke%!ata pe$&erdayaa ya % per#' d! #ak'ka a tara #a! se&a%a! &er!k't0 Pertama/ pe$&erdayaa de %a ta a$ ya % per#' d!#ak'ka ya % e<ekt!</ ' t'k $e ! %kata pe dapata $asyarakat d!=ers!<!kas! 'sa.a da#$ &!da % perta !a 0 Ke%!ata ada#a. de %a ( )*+ $e$perke a#ka )2+ d!ta1arka a#ter at!< 5e !s pe$&erdayaa -ara &er-"-"k ta a$a ya %

$e %' t' %ka &a!k se-ara ek" "$! $a'p' ke#estar!a #! %k' %a a#a$0 Peker5aa $ereka de %a $e a a$ 5a%' % d! sa1a. a%ak ya $as!. per#' 10

d!perta yaka ke&'t'.a ta a$a De$!k!a

t! %kat ke' t' %a

ya % $ereka per"#e. ' t'k $e -'k'p!

$ereka se.ar!0 J!ka $ereka $as!. tetap $e$perta.a ka 5a%' %/ $aka 5e !s 5a%' % apa sa5a ya % se-ara -epat dapat ke' t' %a #e&!. dar! ya % se#a$a ! ! $ereka dapatka 0 $ereka $e$&'at %'#a $era./ per#' ya % &a%! ya % #e&!. .!%!e !s/ &e t'k ke$asa p'#a de %a pe dapata

$e %.as!#ka d!perke a#ka $asyrakat da

-ara pe$&'ata $e$p' ya!

$e$!kat/ serta d!str!&'s! .as!# pr"d'ks! ya % $a$p' $e ye5a.teraka !#a! 5'a# t! %%! de$! $e$&er! ke' t' %a $a'p' $ereka0 U t'k $e -apa! se5'$#a. !dea#!sas! terse&'t per#' k!ra ya d!#!&atka se5'$#a. ! stas! terka!t &a!k D! as Ka&'pate D! as Perta !a da ata'p' &a t'a per$"da#a 0 Kedua, pe$&erdayaa sara a da per-epata pe$&a %' a ya % $e ya %k't prasara a ya % &ers!<at <!s!k sepert! prasara a tra sp"rtas! sara a ya % pa#! % d!a %%ap pe t! % &a%! ked'a ter!s"#as!0 5a#a D'k'. Ka#!%! t' % $!sa# ya/ #e&ar 2/; Pr"p! s!/ $!sa# ya D! as Per! d'str!a / &a!k da#a$ &e t'k pe#at!.a

)5a#a +/ da a#at k"$' !kas! ya % se#a$a ! ! d!rasaka $as!. 5a'. dar! -'k'p0 Tra sp"rtas! $er'paka d'k'. terse&'t d'k'. terse&'t/ kare a t!dak tersed!a ya sara a tra sp"rtas! ! !#a. ked'a $e 5ad! $ere -a aka de %a &a t'a pe$&'ata da a da sepa 5a % t'5'. k!#"$eter da

$eter ' t'k $e -apa! !&' k"ta ke-a$ata / per#' se%era d!rea#!sas!ka tetap $e#!&atka $asyarakat ' t'k &er%"t" %, r"y" % $e d'k' % pe$&a %' a terse&'t0 De$!k!a 5'%a &a%! $asyarakat Br'5'#a ya % s'da. se-ara &er%"t" %,r"y" % $e$&'ka 5a#a sepa 5a % d'a sete %a. k!#"$eter ya0 da#a$ &!da % kese.ata da pe d!d!ka 0 #e&ar 2/; $eter per#' se%era d!t! <ask#a 5't! pe$&a %' a

Ketiga/ pe$&erdayaa

Da#a$ &!da % kese.ata $!sa# ya/ <as!#!tas aka te a%a $ed!s t! %kat desa/ "&ata ,"&ata / P'skes$as Pe$&a t'/ .! %%a <as!#!tas ke&'t'.a a!r &ers!. ' t'k ke&'t'.a se.ar!,.ar!0 Se$e tara &!da % pe d!d!ka / se#a! tersed!a ya <as!#!tas sek"#a. ' t'k t! %kat perd'k'.a 5'%a d!&'t'.ka

&a t'a te a%a %'r' ya % dapat d!<as!#!tatas! dar! se5'$#a. t"k". sete$pat ya % #e&!. da.'#' $e dapat rek"$e das! dar! ! sta s! terka!t0

11