Anda di halaman 1dari 11

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK ICT

Nama Sekolaholah: 1. Aplikasi ICT di sekolaholah

Matlamat: Mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran aplikasi ICT dalam kalangan pentadbir, guru dan murid. Strategi: a) Kursus asas ICT b) Kursus dalaman c) Perisian di Pusat Akses Makmal

!il '

Akti"iti Men(ediakan manual penggunaan a) K&mputer b) )C* c) Printer d) Scanner Pengurusan $adual #aktu Pengurusan PSS Pengurusan Kurikulum SMM SS*M <MIS P<;.)ISA; >PT - >P8

Pega#ai bertanggung $a#ab +P!

Sasaran Pentadbir Staf +uru

Tarikh %angka

K&s

KPI

Catatan

, 2 4 7 9 6 =

+! PKP S. +PM +! PKP %K Kurikulum +uru Ting. Pk 8em, Su *isiplin +uru *ata PKP

A%K Kurikulum Semua guru Pustaka#an Semua guru dan murid Ibu !apa Semua +uru Semua +uru Staf Semua +uru, Ibu !apa - Murid Semua +uru, Ibu !apa - Murid Semua +uru, Ibu !apa - Murid Semua +uru Staf Semua +uru Ting. Semua +uru

'. Semua pentadbir, staf dapat Satu guru satu k&mputer menggunakan peralatan ICT dalam pengurusan ,. Semua guru dapat menggunakan peralatan ICT dalam P-P /01 '001 +uru dan Pustaka#an '001 5guru) 671 murid Semua *ata Murid )engkap Pd 8ari Pertama Senarai Pela$ar !:mslh *ikemaskini Setiap Masa *ata +uru - Staf Sentiasa Terkini >PT - >P8 Sentiasa *ikemas3 kini Prestasi Murid *apat *ipantau Semua Kelas Ada +uru Setiap Masa '001 8adir - 0 1 )e#at @ P&nteng Ker$a '001 8adir - 0 1 )e#at @ P&nteng .rusan Tukar '001 )ancar Mempun(ai sekurang3kurang 2 unit PC Sek&lahurang3kurang ' n&teb&&k ' guru ' K&m ' !d ;et#&rking )an *i Sek&lah ;et#&rking )an *i Sek&lah ;et#&rking )an - ?ebsite @ !l&g Sek&lah. ;et#&rking )an - ?eb Site @ !l&g Sek&lah. ;et#&rking )an - ?eb Site @ !l&g Sek&lah ;et#&rking )an *i3Sek&lah ;et#&rking )an *i3Sek&lah ;et#&rking )an *i3Sek&lah

/ '0 '' ', '2 '4

P<;+.>.SA; S.P 8<A*CA.;T +.>. TI;+. P<;+.>.SA; %A*.A) PKP - S. ?AKT. % ?AKT. P<;+.>.SA; K<8A*I>A; P<;+<T.A +.>. - STAB P<;+.>.SA; K<8A*I>A; PK 8<M M.>I* <3+ T.KA> +.>. *ATA P<>KASA A>AC)<T8I;K.CAM

P<;+<T.A PKP Semua +uru

'00 1 +uru 8antar >P8 Melalui )iputan ?ireless <mel

2.

Emel Sekolah

Matlamat: memudahkan pen(ebaran maklumat Strategi: mempercepatkan sebaran maklumat Pega#ai bertanggung $a#ab +P! +uru

!il

Akti"iti

Sasaran

Tarikh %angka

K&s

KPI Perk&ngsian k&mputer mengikut kumpulan )atihan mengarang, hantar $a#ab emel Alamat emel setiap guru K&ngsi k&mputer Ada alamat setiap pela$ar Peluang penggunaan k&mputer dgn lebih fleksibel Akti"iti kelab '001 #arga sek&lah

Catatan +alakan penggunaan emel di rumah Penghargaan kpd pengguna (ang aktif Pemantauan &leh pentadbir M&h&n $uruteknik k&mputer Intensif pencapaian terbaik Ker$asama ibubapa )iputan #ireless

'

Kemahiran menggunakan emel Kemahiran menggunakan emel i. Mengarang ii. Menghantar iii. Men$a#ab emel )*P C <M<) !.*ADA <M<)

+P!, %K ICT

Pela$ar

2 4

P<;+<T.A - +P Semua #arga ICT sek&lah Semua #arga +P ICT sek&lah

Semua inf& - tugasan melalui e3 )iputan #ireless mel

3.

Pen a!ian "ahan di in#e!ne#

Matlamat: kemahiran mencari bahan P-P melalui internet Strategi: a. Ada talian internet dan k&mputer b. !eri pendedahan kpd #arga sek&lah&lah mengenai penggunaan internet c. ?arga sek&lah&lah dapat mengakses internet

!il

Akti"iti

Pega#ai bertanggung $a#ab +uru

Sasaran

Tarikh %angka

K&s

KPI Semua guru dapat mengambil bahan untuk P-P 901 murid dapat mencari bahan untuk P-P Staf s&k&ngan, pentadbir b&leh mendapat maklumat dan b&rang3b&rang +uru dapat d&#nl&ad, edit,simpan, cetak

Catatan

'

Kursus dalaman penggunaan internet

+uru ICT Pentadbir

Murid tahap , Staf s&k&ngan

, 2

!engkel dalam kumpulan Men(ediakan kemudahan askes internet tanpa #a(ar 5?i3Bi) - >auter #i3fi

+uru ICT Pega#ai PK+ Panitia m p Pengetua +uru Pen(elaras !estari

sda Semua Sek&lah ?arga

Seluruh ka#asan sek&lah dapat akses internet Semua kelas ada sekurang3 kurangn(a satu k&mputer 701 guru menggunakan pusat akses tersebut !erusaha mendapatkan bantuan dan sumbangan daripada k&muniti B&kus kepada pen(ediaan bahan3 bahan P-P

Pengetua Men(ediakan satu k&mputer di setiap +uru Pen(elaras kelas dan bilik3bilik khas !estari Me#u$udkan satu pusat akses (ang mempun(ai keupa(aan mengakses internet dengan kela$uan (ang tinggi Pengetua +uru Pen(elaras !estari

Semua kelas

Semua staff

$.

Aplikasi Pe!isian %S&O''i e ( )o!d* E+ ell* Po,e!poin# dll

Matlamat: menguasai dan mengaplikasi semua perisian secara cekap dan men(eluruh Strategi: a) Men(ediakan perisian b) Memperkenalkan perisian c) Mempelbagai aplikasi 5perisian dalam P-P dan pengurusan)

!il ' , 2 4 7 9

Akti"iti Kursus )*P MS Affice Klinik ICT Pertandingan aplikasi p&#erp&int Pertandingan menghasilkan br&sur buku pr&gram !engkel penggunaan mail merge

Pega#ai Sasaran bertanggung $a#ab +PK +PICT Semua staf +PK +PICT +PICT Panitia +PM +PICT +PICT ?arga sek&lah +uru ?arga sek&lah Staf Staf

Tarikh %angka

K&s

KPI '001 staf mengikuti kursus Sekurang3kurangn(a 701 staf berkemahiran peringkat sederhana Staf menghasilkan sekurang3 kurangn(a ' bahan P-P !ahan (ang dihasilkan mencapai pia#ai (g telah ditetapkan '001 peserta b&leh menggunakan mail3merge '001 peseerta b&leh membuat penghasilan

Catatan

!engkel penghasilan si$il +PICT

-.

Pen../naan Pe!isian Pendidikan

Matlamat: meningkatkan penggunaan secara efisen perisian pendidikan Strategi: a) Men(ediakan kemudahan penggunaan perisian b) In3h&use training )*P

!il ' , 2 4 7 9 6 =

Akti"iti Mengkat&l&g per&lehan c&urse#are Pengkelasan mengikut sub$ek Mempamerkan c&urse#are di bilik PA In3h&use training cara guna C* %adual Penggunaan >ek&d Penggunaan >ek&d menga$ar guru Pemantauan

Pega#ai bertanggung $a#ab +P! +ICT

Sasaran +PICT +PM

Tarikh %angka

K&s

KPI !ilangan c&urse#are mengikut kat&l&g C&p( dlm lapt&p mengikut m p dan kelas >ak C* berlabel ikut sub$ek Mahir guna alat ICT dengan cepat dan cekap , #aktu seminggu buku l&g !uku rek&d menga$ar !uku rek&d pemantauan

Catatan

Ketua Panitia +uru +uru P%K Matpela$aran +P! +PICT +P! +PM PK+ +P! ICT Semua guru

Membina PP

C&p( !ina p&#er p&int M&"ie ?a$ib Setiap kali penggunaan , #aktu seminggu

PK' S. Kurikulum Semua guru +P! +PM +uru sub$ek +PM +uru sub$ek +! PK' +P! +uru sub$ek Murid +uru sub$ek

0.

P!o.!am P!omosi

Matlamat: untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P-P Strategi: a. Sediakan kemudahan ICT b. !eri pendedahan penggunaan ICT kpd guru dan murid c. Mengakses dan muat turun bahan untuk P-P

!il '

2 4 7 9 6 =

Pega#ai Sasaran Tarikh %angka bertanggung $a#ab Memastikan kelengkapan +PICT %K Kurikulum +uru sub$ek ICT dapat digunakan sek&lah Memberi pendedahan kepada guru3guru bagaimana mengakses +uru ICT Semua guru dan muatturun bahan utk P-P Pr&ses muatturun bahan +uru ICT +uru +uru sub$ek utk P-P dan rek&d ta$uk sub$ek Penggunaan ICT dalam +uru sub$ek Murid P-P Penghasilan bahan +PICT +PM ?arga sek&lah pr&m&si +PICT +PM Pameran galakguna Panatia *irekt&ri laman #eb +PICT +PM Akti"iti !riged !estari +PICT

K&s

KPI ,0 k&mputer ' )C*

Catatan

'001 guru terlibat

'001 guru sub$ek '001 murid dalam kelas Penggunaan ICT dalam P-P meningkat , kali dalam setahun ' buku direkt&ri lengkap , &rang setiap kelas 4, 7, 9 men$adi ahli terlatih

1.

Pe!kon.sian pin#a! ICT den.an kom/ni#i se#empa#

Matlamat: perk&ngsian pintar ICT dengan k&muniti setempat Strat: a. men(ediakan makmal k&mputer di sek&lah untuk mengakses maklumat b. +uru dan k&muniti dapat mempertingkatkan kemahiran ICT

!il ' ,

Akti"iti Mela(ari internet Mengakses maklumat

Pega#ai bertanggung $a#ab +uru ICT +uru ICT S. Peperiksaan Su *isiplin

Sasaran !elia lepasan SPM STPM Ibubapa pen$aga

Tarikh %angka

K&s

KPI '001 peserta dapat la(ari internet =01 ibubapa dapat mengakses dan berk&ngsi maklumat anak3anak

Catatan K&mputer #ireless K&mputer ?ireless

2. 3a#ihan 4alaman ICT


Matlamat: meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan aplikasi ICT dalam pengurusan, P-P dan pen(ediaan A!M di sek&lah Strategi: a) Men(ediakan kemudahan s&ft#are dan hard#are b) Menguruskan makmal k&mputer dan Pusat Akses secara berkesan

!il ' , 2

Akti"iti S&al selidik tahap ICT guru )atihan mengakses internet )atihan membina laman #eb )atihan menggunakan perisian untuk pengurusan 3 Patc&m 3 <mis 3 SS*M 3 8eadc&unt 3 PSS )atihan penggunaan edu#eb TE )atihan penggunaan kamera *S)> )atihan penggunaan kamera "ide&

Pega#ai bertanggung $a#ab +PICT +PICT +PICT *ata

Sasaran Pentadbir, +uru, staf Pentadbir, guru, staf, murid +uru Murid

Tarikh %angka

K&s

KPI Semua pentadbir, guru dan staf mempun(ai pengetahuan asas ICT '001 pentadbir,guru, staf dan murid dapat menguasai ' laman #eb peribadi &rganisasi

Catatan

+uru

Pengurusan data berkesan

7 9 6 =

+PM PK+ +PM PK+ +PM PK+

+uru Murid +uru +uru +uru

Menggunakan sekurang3 kurangn(a , kali seminggu Menghasilkan ' album f&t& bahan P-P Dakin dan mahir menggunakan peralatan Mneghasilkan ' bahan P-P

)atihan suntingan "ide& +PM PK+

5. Pen../naan ed/,e" T6 dalam P7P MatlamatF Semua guru dan pela$ar mahir dalam mengakses edu#eb TE Strategi: a) Men(ediakan kemudahan untuk mengakses edu#eb TE i. +uru dan murid mahir mengakses edu#eb TE ii. +uru dan murid menggunakan bahan dalam edu#eb TE untuk P-P !il ' Akti"iti Mendaftar sebagai ahli Pega#ai bertanggung $a#ab +PICT +PM Sasaran ?arga sek&lah Tarikh %angka K&s KPI Sekurang3kurangn(a 901 #arga sek&lah mendaftar men$adi ahli Sekurang3kurangn(a 901 #arga sek&lah pernah mengakses bahan Menggunakan bahan sekurang3kurangn(a , kali seminggu Menggunakan bahan sekurang3kurangn(a , kali seminggu Memuat turun , bahan seminggu Catatan

Mengakses semua saluran dalam rencana, +PICT +PM bulletin, kurikulum Panitia dimana3mana, pada bila3 bila masa Menggunakan bahan edu#eb TE dalam P-P

?arga sek&lah

+PICT +PM Panitia ?arga sek&lah

4 7

Mengintergrasikan bahan edu#eb TE dalam +PICT +PM menghasilkan bahan Panitia A!M Memuat turun bahan +PICT +PM edu#eb TE

+uru ?arga sek&lah

18.

Pen./!/san 3aman )e" Sekolah

Matlamat: untuk men(ebarluas dan mempr&m&si maklumat dan pr&gram sek&lah Strategi: a) Men(ebarluas maklumat pengurusan sek&lah dalam semua bidang b) Memudahkan pr&ses muat turun dan muat naik maklumat dan d&kumen berkaitan pengurusan sek&lah bahan P-P !il ' , 2 4 7 Akti"iti Mengemaskini maklumat dan data Penambahbaikan laman #eb Men(ediakan bahan A!M Men(ediakan b&rang3 b&rang untuk muat turun Pautan Pega#ai bertanggung $a#ab +PICT +PM +PICT +PM +PICT +PM +PICT +PM +PICT +PM Sasaran Tarikh %angka K&s KPI *ikemaskini setiap minggu *ikemaskini setiap minggu Memuatnaik ' bahan setiap minggu *ikemaskini setiap minggu *ikemaskini setiap minggu Catatan