Anda di halaman 1dari 27

Tugasan :

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Tajuk : prasekolah

Isu dan permasaalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat

Nama:

Nur Hida ah binti Mohammed !amar Norain binti "ainuddin #obai$ura binti #amli Nurul %ati ah binti &lias Nor Ha ati binti 'mar

%akulti :

(eni dan Mu$ik

)abatan:

*endidikan Teknikal dan +okasional

Tempat:

,ni-ersiti *endidikan (ultan Idris

(emakan:

.ncik !amarul &$man /in &bd (alam

SHV 4193 ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK SOALAN : ISU-ISU DAN PERMASALAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT PRASEKOLAH
KUMPULAN 5 KELAS : RABU MASA : 8 PM 11 PM

DISEDIAKAN OLEH :
NUR HIDAYAH BT WAN MOHAMMED KAMAR NORAIN BIN ZAINUDDIN ROBAIZURA BT RAMLI NURUL FATIYAH BT ALIAS NOR HAYATI BT OMAR PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT 31) SEMESTER 2 SESI 2010/2011 KUMPULAN : A TARIKH HANTAR : 24/2/2010 DISEDIAKAN UNTUK : EN. KAMARUL AZMAN B. SALAM

1.0

PENGENALAN

Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang. Khususnya pada ibu bapa yang semakin lama semakin menyedari betapa pentingnya hubungan mereka dengan anak-anak dan terus mewarnai hubungan anak dalam lingkungannya iaitu rakan sebaya, guru dan sebagainya. inat terhadap anak dapat dilihat dari situasi disekitar kehidupan kita. Pelbagai ma!alah yang bertemakan pendidikan anak sudah banyak diterbitkan di mana-mana saha!a. a!alah-

ma!alah tersebut semuanya berorientasikan pada pendidikan khususnya anak pada usia awal. "eramah-ceramah atau kursus bagaimana mendidik anak dengan baik sering ditawarkan melalui media massa. #bu bapa yang masih muda memang telah memahami maksud stimulasi se!ak usia awal perkembangan. anak mereka. $aripada pandangan pihak lain, perhatian masyarakat terhadap anak di usia awal seringkali dikalahkan oleh peredaran masa politik dan ekonomi. %ntuk hal tersebut, para pendidik dituntut bela!ar dengan lebih baik bagaimana cara untuk mendidik dan mengasuh anak, dengan demikian para pendidik dapat meyakinkan para ibu bapa, masyarakat dan orang disekeliling betapa pentingnya perhatian anak pada awal usia kerana merekalah yang menentukan kualiti bangsa pada masa yang akan datang. ereka selalu inginkan yang terbaik untuk

1.1

DEFINISI ISU

eru!uk kepada Kamus $ewan &ahasa dan Pustaka edisi ketiga isu merupakan perkara pokok atau persoalan sesuatu perkara. 1.2 DEFINISI PERMASALAHAN

eru!uk kepada Kamus $ewan &ahasa dan Pustaka edisi ketiga permasalahan merupakan sesuatu atau segala-gala yang men!adi masalah. 1.3 DEFINISI PENGAJARAN

eru!uk kepada Kamus $ewan &ahasa dan Pustaka edisi ketiga penga!aran merupakan perihal menga!ar, segala sesuatu yang berkaitan dengan menga!ar. enurut 'arina &aharuddin

()009*, penga!aran ialah sesuatu tugasan dan akti+iti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Penga!aran ini adalah dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik menga!ar yang sesuai, membimbing,

menggalakkan dan memoti+asikan murid supaya mengambil inisiati, untuk bela!ar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.

"iri-ciri penga!aran berlaku apabila adanya guru dan murid, iaitu guru bertindak sebagai penga!ar dan murid bertindak sebagai pembela!ar melibatkan proses interaksi dua hala antara guru dan murid. Penga!aran hanya bermakna apabila ada pembela!aran yang melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman. Penga!aran !uga melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol kepada murid yang memudahkan proses penga!aran sering dikaitkan dengan penga!aran bercirikan unsur sains dan seni. Proses

penga!aran guru ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian yang boleh di!alankan dengan akti+iti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber. #a meliputi rancangan menga!ar (K-P#*.

1.4

DEFINISI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

enurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ()00.*, pendidikan pra-sekolah secara umumnya boleh dide,inisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak/kanak. Pengalaman persekolahan dan pembela!aran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positi, sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan ,ormal dan pendidikan sepan!ang hayat.

Pendidikan pra-sekolah adalah bertu!uan menyediakan asas yang kukuh kepada pela!ar sebelum memasuki peringkat pendidikan ,ormal. Pendidikan prasekolah !uga bertu!uan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positi, sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah akan membolehkan kanak-kanak yang berumur 0 tahun ke atas memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran berkomunikasi, sosial, dan kemahirankemahiran lain sebagai persediaan ke sekolah rendah. Program ini !uga merupakan asas kepada pembangunan dan perkembangan domain kogniti,, a,ekti, dan psikomotor selari dengan hasrat 1alsa,ah Pendidikan Kebangsaan.

Pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selan!utnya serta menentukan ke!ayaan hidup seseorang indi+idu. Ka!ian mengenai kesan prasekolah membuktikan bahawa pendidikan prasekolah dapat meningkatkan perkembangan kogniti,, sosial dan personaliti kanak-kanak dan mempunyai dua kesan positi,, iaitu !angka pan!ang dan pendek. Kanak-kanak yang menghadiri tadika mempunyai keyakinan lebih tinggi, mengalami kurang kegagalan dan dapat men!awat !awatan lebih baik berbanding dengan

kanak-kanak yang tidak menghadiri tadika. Pelaburan dalam pendidikan prasekolah adalah bersi,at pencegahan dan dapat membantu kanak-kanak berisiko, berkeperluan khas serta yang lemah dalam pembela!aran.

3.0

KAJIAN-KAJIAN

LEPAS

BERKAITAN

ISU-ISU YANG

TIMBUL

DALAM

PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan Prasekolah di alaysia berkonsepkan program pendidikan tidak ,ormal yang

menyediakan pengalaman pembela!aran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke 2ahun 'atu di sistem persekolahan ,ormal. &erikutan 3kta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam 'istem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positi, sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Peruntukan ini menun!ukkan penumpuan Kementerian Pendidikan alaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. 16).

'elaras dengan matlamat 1alsa,ah Pendidikan Kebangsaan, perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewa!arnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya.

enurut ka!ian 4race (199)* dalam 'urayah 5aidon ()00.*, dalam pendidikan prasekolah, kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pela!ar adalah dengan menggunakan port,olio iaitu rekod proses pembela!aran yang dilalui oleh kanak-kanak. Proses pembela!aran boleh direkod melalui port,olio kerana kandungan port,olio mampu menun!ukkan apa yang telah dipela!ari bagaimana kanak-kanak mempela!arinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. enurut 'urayah

5aidon ()00.* lagi, port,olio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepan!ang mengikuti program prasekolah. -leh sebab itu port,olio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. 6amun, didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu ,ail untuk mengumpul hasil ker!a kanak-kanak. #ni merupakan satu kerugian yang besar bukan saha!a kepada kanak-kanak tetapi !uga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Pelaksanaan port,olio yang bertepatan adalah penting bagi men!amin

perkembangan kanak-kanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak

anakala menurut ka!ian 'ee,eldt (1990*, kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk dita,sir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. Kaedah lain seperti ru!ukan norma atau penggredan melalui u!ian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pela!ar prasekolah yang tidak berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau

pembela!aran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. 'eseorang guru prasekolah tidak wa!ar memberikan soalan u!ian berbentuk esei kepada pela!arnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak. Pendekatan seperti penggunaan port,olio lebih sesuai dan praktikal untuk pela!ar prasekolah.

'atu ka!ian oleh 6or 7ashimah dan Khadi!ah ()000* menun!ukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian ,ormati, terhadap pela!ar ketika perlaksanaan Pendidikan #slam dan oral di peringkat prasekolah. -leh kerana guru banyak memberi tumpuan pada

persediaan dan perlaksanaan akti+iti di dalam bilik dar!ah, pemerhatian, senarai semak dan

rekod indi+idu !arang dilakukan. 7al ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kogniti, pela!ar seperti asas perkiraan dan bahasa. Keadaan ini !uga menyebabkan aspek-aspek yang menun!ukkan perkembangan kanak-kanak seperti

perkembangan sahsiah dan sikap pela!ar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka.

&agi melaksanakan penilaian ini !uga, para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pela!ar. enurut ka!ian ohamad (199.* yang

ber!udul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah

di!alankan ke atas 1) orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru 2abika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran mengendalikannya akibat kurang kemahiran. #su yang sama timbul dalam ka!ian 8ohaty (1996b* berta!uk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers . Ka!ian tersebut !uga menun!ukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian !enis kaedah penilaian perkembangan kanak-kanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar di!alankan. 3spek-aspek seperti !asmani, emosi, rohani dan intelektual (9:8#* seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipela!ari semasa dalam penga!ian mereka. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepan!ang sesi persekolahan.

enurut ka!ian 8ohaty ()00.* dalam 'urayah 5aidon pula menun!ukkan penilaian yang di!alankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kogniti, iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kema!uan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang !uga penting dan perlu dititik beratkan seperti !asmani dan rohani, sahsiah, komunikasi dan sosial kanak-kanak. Pendekatan ru!ukan norma seperti u!ian untuk menentukan gred markah dan

kedudukan di!alankan kepada kanak-kanak. Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanakkanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Para guru dan ibu bapa !uga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk mema!ukan kanak-kanak tersebut. Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk mema!ukan anak-anak mereka dan

meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kogniti,. -leh disebabkan hal ini, para guru lebih mengutamakan penilaian kogniti, pela!ar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pela!ar dalam aspek-aspek lain.

enurut teori :kologi &ron,enbrenner (19;;*, ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbeza-beza. #nteraksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum. -leh hal yang demikian, perkembangan kanak-kanak sama ada dalam aspek kogniti,, ,izikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah.

3.0

ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. 3.1 Cel ! H"#"$ alaysia (KP *, $atin 3sariah binti ior 'haharuddin

2imbalan Ketua Pengarah Pela!aran berkata, KP

menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai

kemahiran membaca, menulis dan mengira (. * ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghu!ung )01). &eliau berkata demikian semasa merasmikan 'eminar Penyelidikan Pendidikan #nstitut Pendidikan 4uru pada awal -ktober )009. 'ukatan pela!aran prasekolah, antara lain, bertu!uan untuk mencelikhuru,kan murid. 3da guru &ahasa elayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun ereka berasa alaysia (#P4 * 5on 'abah di Kota Kinabalu

satu sudah celik huru,. 3pabila anggapannya itu meleset, mereka mengeluh.

berat untuk menga!arkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas prasekolah. 3da !uga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huru,. murid ini menokok !umlah murid yang perlu dicelikhuru,kan oleh guru &ahasa satu. $ahulu, pada semester pertama, memang ada program khas. memperkenalkan pula program Kelas #nter+ensi 3wal embaca dan ulai tahun )006 KP enulis (K#3) *. Pelan bertu!uan untuk urid-

elayu tahun

#nduk Pembangunan Pendidikan (P#PP* )006 / )010 menyatakan, K#3) memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran )

selepas enam bulan bela!ar di

sekolah. 2u!uan ini tidak tercapai apabila pada akhir -gos )006 hampir 100 ribu murid tahun

10

satu belum celik huru,. Pada akhir 'eptember )009 pula sebanyak <0,000 murid tahun satu belum menguasai ) . &erdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh enteri Pela!aran dan timbalannya dalam

&7-, pada tahun hadapan dan tahun )011 !umlah murid tahun satu yang belum celik huru, pada akhir tahun di!angka masih dalam lingkungan 00,000 orang. alah, apabila kita

mengambil kira !umlah kelahiran yang semakin meningkat, !umlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun )01). 9adi, penetapan sasaran <0 hingga <; peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun )01) itu rendah. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung P#PP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran ) selepas enam bulan bela!ar di

sekolah. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran . selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan

pendukung P#PP. 3.2 Ke%"!&#&' Me'("&%& K)'%e* N)+,)#

Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. 6ombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembela!aran atematik prasekolah. 6amun begitu, didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan atematik dengan terus menga!ar kanak-kanak

simbol nombor 1, ), . dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan ob!ek di sekeliling (8ohani et. 3l, )00=*. #ni menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar.

11

3.3

Pe'(("'&&' P)#-$)l ) B&( Pe' l& &' K&'&!-K&'&! P#&%e!)l&.

2empat penyimpanan hasil ker!a adalah !uga satu masalah penggunaan port,olio. 2erdapat berbagai bentuk port,olio yang boleh diselenggara. 3ntaranya menggunakan kotak, ,ail, ,older atau disket. "ara menyimpan hasil ker!a banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara port,olio pada tahun-tahun sebelumnya. 3kibat ketidakcekapan guru

mengumpul hasil ker!a, sikap guru yang tidak selekti,, guru sering kali memasukkan kesemua hasil ker!a tanpa dianalisis. #ni men!adikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan men!e!askan bentuk ,izikal port,olio.

Ka!ian %mi Kalsom 2akri,, ()00.* dalam 'urayah 5aidon ()00=*, ber!udul Persepsi 4uru 2erhadap Pelaksaan Penilaian $i Prasekolah 93># mendapati guru melibatkan kanak-kanak semasa mengumpul hasil ker!a walaupun kesemua hasil ker!a disimpan ke dalam port,olio tanpa melalui proses pemilihan. Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil ker!a terus kepada kanakkanak. Kandungan port,olio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. Ka!ian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas akti+iti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil ker!a.

7asil ker!a yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran ker!a dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku ru!ukan di pasaran. Pengumpulan kandungan port,olio tidak di!alankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad. $ari segi tatacara menilai kandungan port,olio, kaedah semakan yang paling menon!ol adalah secara memberi gan!aran. Penyemakan yang di!alankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil ker!a yang terkini dengan yang

12

terdahulu. Penganalisaan kandungan port,olio adalah berdasarkan ob!ekti, pembela!aran dan tahap perkembangan.

enurut 'urayah 5aidon ()00=*, penyemakan yang di!alankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil ker!a yang terkini dengan yang terdahulu. Penganalisaan kandungan port,olio adalah berdasarkan ob!ekti, pembela!aran dan tahap perkembangan. Ka!ian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan port,olio secara berkesan adalah latihan yang terbatas, bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai, peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil ker!a kanak-kanak dan limitasi port,olio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan.

&anyak ka!ian menun!ukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak/kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori. &akal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. Kanak/kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. 9usteru, guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot,dapat men!amin bakal guru benar-benar ,aham bentuk penilaian yang perlu di!alankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil !alan mudah dengan menggunakan u!ian-u!ian yang hanya mengu!i perkembangan kogniti, kanak/kanak.

10

3.4

K"#&'( Pe'(e-&."&' D&l&+ Pe'(&/&#&' S& '% A0&l

Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di

alaysia banyak menyusahkan proses

pembela!aran dan penga!aran guru di peringkat prasekolah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan penga!aran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam penga!aran sains awal. 7al tersebut !uga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam penga!aran sains awal.

enurut ka!ian 5urida #smail dan 7ashimah ?unus ()00=*, dalam mengka!i sikap dan pengetahuan dalam penga!aran sains awal di peringkat sekolah, walaupun umumnya

menun!ukkkan respon positi, terhadap penga!aran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (;.=@* yang menyatakan mereka merasakan penga!aran sains awal tidak begitu menarik. anakala hampir =0@ pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk

memahami sains dan beranggapan penga!aran sains awal mengambil masa yang pan!ang. 'elain itu terdapat !uga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam menga!ar mata

pela!aran sains. Pengetahuan dan sikap yang positi, penting dalam penga!aran sains awal di prasekolah.

3.1

Ke%"!&#&'

G"#"

D&l&+

Me'/&l&'!&'

A!- 2 -

K&e3&.

Bel&/&#

Mel&l" Be#+& ' .

Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang indi+idu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. $i alaysia,

program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak

11

berusia antara = hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara 2ahun 'atu sekolah rendah.

,ormal di

&ela!ar melalui bermain adalah satu teknik penga!aran dan pembela!aran yang berkesan kepada kanak-kanak. elalui teknik ini !uga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan

kepada mereka dalam sesuatu penga!aran yang hendak disampaikan. $engan bermain !uga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran ,izikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.

ain adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan ,izikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Permainan !uga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan ber,ikir dalam pelbagai cara. $i antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik dar!ah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya.

'elain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. #a merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. 3lmy (19<=, 1agen* menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tu!uan bermain. 'emasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. elalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak / kanak melibatkan diri dalam permainan secara akti,. 3pa yang dikemukakan oleh 3lmy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebutA BPertama, main adalah moti+asi dalaman. Cenyap dengan sendiri, berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh pesertaD.

12

engikut Eygotsky (196)* B ain membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. 'truktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat, ia !uga membantu dalam pembentukan ini. ain !uga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan

tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. $alam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. ereka dibenarkan untuk memperolehi proses

pemikiran yang tinggi melalui bermainD. ('podek et al. 19<;, p. 1<1*. 9erome 'inger ('podek,19<.* menganggap Bimaginative playD sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan ,izikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. &eliau !uga berpendapat bahawa dalam permainan, kanak-kanak meneroka alam yang boleh men!adikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh men!adikan mereka kreati,.

6amun begitu, masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah bela!ar melalui bermain kepada kanak / kanak. 'trategi penga!aran dan pembela!aran masih bertumpu kepada akti+iti menyebut, menge!a, membaca, menulis, melukis dan mewarna. Perbezaan strategi penga!aran guru K: 3', 93# , P:8P3$%36 , KP , $36 '>3'23 terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam penga!aran, bentuk rancangan pela!aran yang disediakan dan interaksi guru-murid dalam penga!aran dan pembela!aran di bilik dar!ah. Kebanyakan guru !uga tiada atau pun kurang ke,ahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanakkanak disamping keperluan mereka.

&ersabit dengan tugas-tugas melaksanakan penga!aran melalui akti+iti bermain, terdapat ,aktor - ,aktor masalah guru-guru dalam men!alankan akti+iti bela!ar melalui bermain. 3ntara ,aktor / ,aktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan akti+iti bela!ar melalui bermain. enurut mereka lagi, masalah ini berpunca

daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. 4uru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi !ika mereka

13

diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar, pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah.

enyentuh hal tersebut, kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang ,aham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian akti+iti, guru kurang yakin dengan penga!aran yang ingin disampaikan, guru !uga kurang memahami psikologi kanakkanak, guru kurang mahir membuat alat bantu menga!ar, guru kurang ,aham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan, dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanak-kanak.

asalah yang paling ketara dalam melaksanakan akti+iti bela!ar melalui bermain ialah bahan bantu menga!ar. &ahan bantu menga!ar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan &ahasa dan Komunikasi, Perkembangan Kogniti,, Perkembangan 1izikal, Perkembangan Perkembangan Kerohanian 'osioemosi. dan &oleh oral, Perkembangan guru-guru Kreati+iti dan :stetika dan dan

dikatakan

prasekolah

memahami

berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika, tetapi bahan bantu menga!ar tidak mencukupi. ereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreati+iti

guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut. &ahan-bahan seperti kotak tisu, kotak mancis, cawan plastik, botol plastik, tin susu, bekas telur, daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu menga!ar yang men!adi pemangkin dalam kaedah bela!ar melalui bermain. >alau bagaimanapun usaha ini men!adi sia-sia saha!a !ika tiada strategi yang tepat dan betul.

Kebanyakan guru !uga masih kurang ,aham tentang 7uraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan )00.. ereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan

17

,izikal murid.

ereka !uga sukar menentukan apakah !enis akti+iti tahap pela!aran yang hendak

di!alankan supaya men!adi lebih berkesan. 2urut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan penga!aran. $idapati isi kandungan buku akti+iti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan 7uraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. #ni pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembela!aran tersebut.

asalah !uga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak berakti+iti bela!ar melalui bermain. asalah ini berpunca daripada tempat bela!ar yang sering

digunakan untuk ma!lis dan upacara kemasyarakatan. #ni mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. 2erdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini di!alankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembela!aran kanak-kanak tabika. "ontohnya, terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit, tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak /kanak.

Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal, mengarah, menilai dan membuat FdendaanG. #ni penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping men!adi pembimbing, penasihat, penga!ar, pentadbir dan lain-lain lagi kepada kanak-kanak ini.

engenai proses penyampaian akti+iti, masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu menga!ar. Penggunaan boneka, model-model, doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. Perkara yang men!adi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran, kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan. #ni dikuatkan lagi dengan ,aktor sikap yang negati, di sesetengah kalangan guru tersebut. &erkaitan dengan penilaian, !elas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di

14

kalangan guru-guru masih di tahap asas. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian, temuduga, u!ian dan persepsi masih belum di,ahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru. %mumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima.

4.0

CARA-CARA MENGATASI 4.4 I%" Cel ! H"#"$ yang

&erdasarkan pendapat 3bdul 8ahman 3bdul 8ashid (1990*, bahawa penggunaan &&

sesuai dan menarik dalam proses penga!aran asas bacaan dalam kelas adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan ke!ayaan pembela!aran, lebih-lebih lagi untuk penga!aran &ahasa elayu. 'elain itu, akti+iti bermain yang diselitkan dalam pelaksanaan 8ancangn Penga!aran 7arian (8P7*, turut membantu meningkatkan kemahiran membaca. $idapati bahawa apabila akti+iti bermain diselitkan, pela!ar akan men!adi lebih berminat mengikuti pHp berkaitan kemahiran asas membaca. 3kti+iti bermain ini mampu menambah minat serta mendapati penga!aran guru amat menyeronokkan. "hua 2ee 2ee dan Koh &oh &oon (199)* menyatakan bahawa, oleh kerana guru pemulihan ditugaskan untuk membantu murid lambat dalam penguasaan . , maka adalah lebih baik !ika mereka didedahkan kepada konsep dan amalan yang terbaru dalam pemulihan kesukaran asas membaca melalui penggunaan teknologi pendidikan yang terkini bersesuaian dengan tahap perkembangan murid prasekolah.

15

4.1

I%" Ke%"!&#&' Me'("&%& K)'%e* N)+,)#

&agi mengatasi masalah kesukaran menguasai konsep nombor bagi murid-murid prasekolah adalah melalui pendekatan permainan dan melalui penggunaan komputer. ain merupakan

eIpresi kendiri yang kreati, dan perkembangannya paling !elas pada peringkat kanak-kanak. 3lmy et. al. (19<=* menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tu!uan bermain. 'emasa bermain, mereka bebas dari segala peraturan. elalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. 9ean Piaget (190)* menyatakan bahawa akti+iti dan permainan yang menarik, mampu memberi pemahaman atematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal.

Penggunaan akti+iti permainan sebagai kaedah penga!aran dan pembela!aran dalam dan luar bilik dar!ah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil bela!ar. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam atematik boleh ditun!ukkan melalui akti+iti permainan dan simulasi,

khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan dalam seharian. 'imulasi !uga sering digunakan untuk menerangkan !awapan atau penyelesaian dalam rekreasi 1lansburg (199=* telah menyatakan bahawa pembela!aran atematik.

atematik bukanlah dengan

mengingat tetapi merupakan akti+iti yang kreati, seperti melukis, menulis atau bermain bola keran!ang. $e,inisi terbaik yang pernah didengari oleh beliau ialah kerati, adalah permainan. 3kti+it bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan perasaan ingin tahu, di samping meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran mereka (8ohani, )00=*. enurut Eygotsky (196)*, permainan pilihan kanak-kanak sendiri disokong oleh seorang guru ataupun orang dewasa melalui perbincangan dan sesi soal !awab menggalakkan pencapaian kogniti, yang lebih tinggi.

20

$alam mengendalikan akti+iti pembela!aran kanak-kanak. Piaget mengesyorkan supaya kanak-kanak diberi kebebasan memilih akti+iti permainan mereka sendiri. Kanak-kanak biasanya akan menumpu kepada keperluan perkembangan mereka, ketika memilih akti+it bermain. 7anya dengan cara demikian kita dapat memastikan mereka memilih sesuatu akti+iti yang menarik dan menggembirakan. Pada masa yang sama, mereka dapat memilih sesuatu yang bukan menumpu kepada kemahiran atau pengetahuan yang telah lama dikuasai dan tidak terlalu sukar atau !auh daripada tahap perkembangan semasa. $engan perkataan lain, kanak-kanak dibenarkan memilih akti+iti permainannya sendiri dapat memilih akti+iti yang tepat dengan keperluan perkembangannya. 3kti+iti bermain bersi,at meransang perkembangan dan merupakan bahagian utama (integral* dalam kurikulum perkembangan. Konsep bermain sambil bela!ar dapat memenuhi keperluan dan perkembangan mental, sosioemosi dan ,izikal kanak-kanak.

4.4

I%" Pe'(("'&&' P)#-$)l ) B&( Pe' l& &' K&'&!-K&'&! P#&%e!)l&.

Penggunaan port,olio membawa kesan positi, dalam kurikulum dan penga!aran walaupun penggunaannya berhadapan dengan beberapa masalah. $alam penilaian berasaskan port,olio pela!ar menun!ukkan apa yang mereka boleh buat dan pela!ar dinilai berdasarkan apa yang mereka sepadukan dalam membina port,olio dan bukan apa yang mereka dapat ingat kembali. 7al yang demikian, disebabkan port,olio sebagai alat penilaian adalah untuk mengumpul bukti tentang bagaimana pela!ar mengolah, memproses dan menyempurnakan tugasan dalam sesuatu domain.

21

Ka!ian 'urayah 5aidon ()00=*, telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan port,olio secara berkesan adalah latihan yang terbatas, bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai, peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil ker!a kanak-kanak dan limitasi port,olio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan.

Port,olio berpotensi sebagai salah satu alat penilaian alternati, dalam menilai perkembangan kanak-kanak masa kini. 6amun, permasalahan seperti yang dinyatakan perlu mendapat pertimbangan sewa!arnya agar pelaksanaannya memenuhi matlamat.

4.5

I%" K"#&'( Pe'(e-&."&' D&l&+ Pe'(&/&#&' S& '% A0&l

4uru prasekolah

hendaklah mengetahui peranan mereka dalam

mempelbagaikan akti+iti

yang boleh mendatangkan man,aat kepada kanak-kanak prasekolah. 3ntara peranan guru prasekolah adalah sebagai pendorong yang menggalakkan pembela!aran kanak-kanak. 7al ini disebabkan kanak-kanak bela!ar melalui permainan atau akti+iti yang tidak ,ormal. 4uru yang berpengetahuan akan berusaha untuk menyediakan akti+iti pembela!aran yang mengembirakan dengan melibatkan kanak-kanak secara akti,. 3kti+iti yang dirancang tersebut membolehkan kanak-kanak mencapai ke!ayaan di peringkat kebolehan mereka.

'elain itu, guru prasekolah yang berpengetahuan dalam penga!aran sains awal !uga mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. 'ikap dan sahsiah yang dimiliki oleh guru tersebut akan men!adi contoh kepada kanak-kanak prasekolah. 'ecara tidak langsung kanak-kanak akan memerhati dan seterusnya meniru kelakuan guru tersebut. -leh hal yang demikian, guru prasekolah hendaklah menggunakan peluang dengan menun!ukkan contoh serta teladan yang baik dan menerapkan nilai-nilai yang positi, kepada kanak-kanak

22

prasekolah. &agi merangsang pemikiran sedemikian, guru-guru perlulah merangka persekitaran pembela!aran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya ia bersesuaian dengan topik dan akti+iti sains. 3ntaranya adalah penga!aran dan pembela!aran yang melibatkan penggunaan alat bantu menga!ar (3& * yang berbantukan komputer. #a memainkan peranan penting dalam proses penga!aran dan pembela!aran. #a ber,ungsi untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid.

4aya dan kaedah penga!aran di dalam kelas amat penting dalam memastikan perancangan program yang lebih berkesan untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. &agaimanapun apa !ua perancangan yang dibuat, akti+iti itu haruslah selaras dengan ,alsa,ah, matlamat dan ob!ekti, pengalaman yang sesuai (8ohaty, )00.*. Pelbagai gaya dan kaedah penga!aran dalam proses penga!aran dan pembela!aran (PHP* sains awal di peringkat prasekolah yang memerlukan guru berperanan dalam merangsang pemikiran akti, dan kreati, kanak-kanak.

enurut Kamarudin H 'iti 7a!ar ()00=*, seseorang guru seharusnya dapat menentukan !enis dan bentuk bahan atau media yang akan digunakan. #a !uga harus menentukan bahanbahan itu sesuai dengan minat, pengetahuan dan keupayaan murid. "ontoh bagi alat bantu menga!ar yang biasa digunakan ialah penga!aran dan pembela!aran yang berbantukan komputer amat digalakkan pada peringkat prasekolah. 7al ini bukan saha!a dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid dalam mengendalikan perisian komputer malahan cara penga!aran ini boleh membuatkan murid-murid lebih berminat untuk bela!ar serta men!adikan mereka lebih ma!u dalam menera!ui kecanggihan teknologi dari semasa ke semasa.

20

-leh itu, penggunaan elemen-elemen mutimedia seperti teks, gra,ik, audio, +ideo dan animasi bagi tu!uan proses penga!aran dan pembela!aran adalah lebih e,ekti, dan menarik perhatian pela!ar. $engan animasi ataupun +ideo, murid sekolah dapat mengenal dan membuat perbezaan dalam mengklasi,ikasi !enis haiwan seperti haiwan bersayap, ber!alan, berkaki dua dan sebagainya. 'ebagai contoh burung dan ayam dapat dikelaskan dalam kategori haiwan bersayap manakala lembu dan kambing adalah haiwan yang berkaki empat. 2ambahan pula, di persekitaran mereka terdapat pelbagai !enis haiwan yang mereka biasa lihat dan secara tidak langsung akan menambah pengetahuan sedia ada.

'elain itu !uga, kaedah penga!aran yang paling berkesan bagi pendidikan prasekolah adalah melalui teknik bela!ar dalam bermain. Pendekatan bela!ar sambil bermain ini adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid untuk bela!ar dalam suasana yang mengembirakan dan bermakna. Pendekatan ini memberi penekanan kepada proses penga!aran dan pembela!aran kerana bermain adalah ,itrah semula!adi kanakkanak. elalui bermain, mereka akan berasa gembira dan senang hati untuk membuat

penerokaan dalam proses penga!aran dan pembela!aran.

4.6

I%"

Ke%"!&#&'

G"#"

D&l&+

Me'/&l&'!&'

A!- 2 -

K&e3&.

Bel&/&#

Mel&l" Be#+& '. 4uru memainkan peranan dalam mencetak atau melahirkan indi+idu yang baik, berguna dan bersepadu. ereka merupakan !ambatan atau agen langsung yang mendidik kanak-kanak.

-leh itu guru memerlukan latihan seperti kursus atau bengkel yang sesuai dengan ,alsa,ah dan matlamat pendidikan prasekolah amnya. &eberapa kursus dan bengkel dicadangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. Catihan yang perlu ialah mengenai

21

pemahaman kurikulum, kaedah penga!aran dan pembela!aran, pengurusan penga!aran mikro, psikologi perkembagan kanak - kanak, pengukuran dan penilaian, pengurusan tingkah laku kanak-kanak dan membina dan menggunakan bahan bantu menga!ar. 'elain itu guru-guru tadika perlu mahir dalam penga!aran mikro termasuk menentu dan memilih ob!ekti,, bahanbahan penga!aran, kaedah menga!ar, ukuran-ukuran pencapaian dan penilaian, tindak balas kanak-kanak dan kawalan bilik dar!ah.

$i samping itu mereka berperanan menerapkan nilai-nilai murni dan bersepadu semasa di dalam bilik dar!ah. $i sini !elas menun!ukkan bahawa seseorang guru tadika perlu mempunyai persediaan perasaan dan sikap yang positi,. #ni penting bagi mempengaruhi pembentukan dan pengembangan anak-anak muridnya. 2ambahan pula harapan ibu bapa dan masyarakat sekitar terhadap tadika begitu tinggi bagi mendapatkan pendidikan yang sempurna. 4uru 2adika !uga perlu memahami dengan secukupnya 1alsa,ah Pendidikan 6egara iaitu hasrat yang dikandunginya dan matlamat yang ditu!uinya. Ke,ahaman perlu diiringi dengan kesedaran serta keinsa,an, amalan dan penghayatan. pendidikan iaitu percaya dan patuh kepada 2uhan. ereka harus mendokong penuh paksi

4uru 2adika perlu menampilkan diri sebagai keibubapaan (parenting* kepada murid muridnya. ereka kaya dengan kasih sayang, men!aga dan prihatin terhadap perkembangan

kanak-kanak. 9usteru itu akan terbentuk hubungan harmonis yang dilimpahi dengan ciri hormat, taat, kasih sayang dan keberkatan. 4uru 2abika adalah model yang hampir dengan anak didik. 4uru men!adi suri teladan yang baik kepada mereka. #ni dimani,estasikan pada budi bahasa, penguasaan bahasa yang baku, kesempurnaan ker!a, rupa diri, kesesuaian pakaian, amanah, ra!in dan cekap beker!a.

22

4uru 2abika !uga perlu mempertingkatkan penguasaan dan men!iwai &ahasa

alaysia

sebagai bahasa ilmu. 4uru-guru prasekolah hendaklah merancangkan akti+iti supaya kanakkanak dapat bela!ar dalam suasana yang selesa, sihat dan gembira. enerusi permainan,

kanak-kanak dapat menyiasat benda-benda, mencipta, meruntuh dan membina. 'elain itu, secara tidak langsung mereka mempela!ari berbagai-bagai kemahiran seperti kemahiran sosial, bahasa dan ber,ikir disamping menggalakkan pertumbuhan rohani dan !asmani.

4uru perlu lebih akti, dan kreati,. 4uru boleh menggunakan bahan terbuang dalam membuat bahan bantu menga!ar yang mudah didapati dipersekitaran. #anya men!imatkan kos dan kanak-kanak lebih biasa dengan bahan tersebut. 'elain itu, guru perlu membuat persediaan awal dalam membuat perancangan akti+iti, supaya pemilihan bahan bantu menga!ar untuk sesuatu akti+iti dapat membantu kanak-kanak untuk mencapai tahap perkembangan mereka. ereka !uga mesti melibatkan diri bersama-sama dengan kanak-kanak. 3kti+iti yang

di!alankan oleh kanak-kanak mestilah mendapat perhatian dari guru. #ni bermaksud, guru bukan saha!a ber,ungsi sebagai pengarah tetapi lebih kepada pembimbing. ereka mesti ada

bersama-sama kanak-kanak dalam semua akti+iti yang di!alankan untuk memastikan kanakkanak membuat akti+iti bela!ar melalui bermain mencapai ob!ekti, yang diharapkan.

4uru !uga perlu menyertai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. &agi memastikan guru lebih memahami konsep bela!ar melalui bermain , guru perlu didedahkan dengan pelbagai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Konsep pendidikan secara tradisional dapat digantikan dengan konsep bela!ar melalui bermain !ika sekranya kaedah tersebut dapat memberi ke,ahaman yang lebih !elas kepada guru.

23

1.0

KESIMPULAN

elalui ka!ian-ka!ian lepas yang telah dibuat, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan penga!aran dan pembela!aran di peringkat prasekolah. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya beker!asama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. 'ememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah, bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Pihak kera!aan harus mewu!udkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum 'tandard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menera!ui 6egara kita suatu hari nanti. 3khir kata, ker!asama semua pihak terutamanya pihak kera!aan harus diwu!udkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih ter!amin keberkesanannya.

27