Anda di halaman 1dari 72

SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM ?

DEMOKRASI

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK

Penulis

Syaikh Abu Muhammad Ashim Al Maqdisiy

Alih Bahasa

Abu Fauzan
Tim Kajian Ki a!"#i a! A$imma u% Da$&ah Tauhi%

DAFTAR ISI
'( Pen)an a* Pene*jemah 2 2. Muqoddimah Penulis 6 3. Pasal Penjelasan Tentang Inti Pokok Dan Tujuan Utama Penciptaan, Penu unan !ita"#!ita", Dak$ah Pa a %asul, Millah I" ahim, Dan &l 'U $atil (utsqa )ang Me upakan *alan +elamat ,.. Pasal Demok asi adalah agama ka/i "uatan, 2

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK dan pemelukn0a ada 0ang "e status se"agai tuhan 0ang mem"uat hukum se ta ada 0ang "e status se"agai pengikut 0ang men0em"ah tuhan#tuhann0a itu 21 2. Pasal 3antahan te hadap s0u"hat dan ke"atilan 0ang mem"olehkan agama demok asi 34 &. +)U35&T P6%T&M& *a"atan )usu/ di sisi aja Mesi .3. +)U35&T !6DU& +esungguhn0a 7ajas0i tidak "e hukum dengan &pa 0ang &llah tu unkan, namun demikian dia tetap muslim 68. +)U35&T !6TI9& :a"elisasi demok asi dengan nama s0u aa demi melegalkann0a 64 D. +)U35&T !66MP&T !eikutse taan 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam dalam hil/ul /udluul 43 6. +)U35&T !6:IM& Maslahat dak$ah 4; 6. !I+&5 7)&T& DI P&%:6M67 &m"illah pelaja an $ahai o ang#2 0ang "e akal ,--

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK

PENGANTAR PENERJEMAH +egala puji han0a milik &llah su"haanahu $a ta'aala, shala$at dan salam semoga dilimpahkan kepada %asul#70a 0ang mulia, pa a kelua gan0a dan saha"atn0a se ta o ang#o ang 0ang "e ada di atas jalann0a hingga ha i kiamat. +0aikhul Islam I"nu Taimi00ah ahimahullah "e kata dalam kita" &n 7u"u$$at hal ,21< =Islam adalah "e se ah di i kepada &llah saja tidak kepada 0ang lainn0a, dia "e i"adah han0a kepada &llah dan tidak men0ekutukan#70a dengan sesuatu apapun, dia ta$akkal han0a kepada# 70a saja, dia han0a takut dan mengha ap kepada#70a, dan dia mencintai &llah dengan kecintaan 0ang sempu na, dia tidak mencintai makhluk sepe ti kecintaan dia kepada &llah siapa 0ang enggan "e i"adah kepada#70a maka dia "ukan muslim dan siapa 0ang disamping "e i"adah kepada &llah dia "e i"adah kepada 0ang lain maka dia "ukan o ang muslim=. I"nul >a00im ahimahullah "e kata dalam kita"n0a Tha iqul 5ij atain hal 2.2 dalam tha"aqah 0ang ke tujuh "elas< Islam adalah mentauhidkan &llah, "e i"adah kepada#70a saja tidak ada sekutu "agi# 70a, iman kepada &llah dan kepada %asul#70a, se ta mengikuti apa 0ang di"a$an0a, maka "ila seo ang ham"a tidak mem"a$a ini "e a ti dia "ukan o ang muslim, "ila dia "ukan o ang ka/i mu'aanid maka dia adalah o ang ka/i 0ang jahil, dan status o ang#o ang ini adalah se"agai o ang#o ang ka/i 0ang jahil tidak mu'aanid ?mem"angkang@, dan ketidakmem"angkangan me eka itu tidak mengelua kan me eka da i status se"agai o ang#o ang ka/i .= +0aikh Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam &d Du a &ssani00ah ,A,,3< 3ila amalan kamu selu uhn0a adalah

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK "agi &llah maka kamu mu$ahhid, dan "ila ada se"agian 0ang dipalingkan kepada makhluk maka kamu adalah mus0 ik=. 3eliau ahimahullah juga "e kata dalam &d Du a ,A323 dan Minhajut Ta'siis hal 6,< +ekeda mengucapkan kaliamat s0ahadat tanpa mengetahui maknan0a dan tanpa mengamalkan tuntutann0a maka itu tidak mem"uat mukalla/ te se"ut menjadi muslim, dan juste u itu menjadi hujjah atas dia+iapa 0ang "e saksi "ah$a tidak ada tuhan 0ang "e hak disem"ah kecuali &llah, dan dia itu "e i"adah kepada 0ang selain &llah ?pula@ maka kesaksiann0a itu tidak dianggap meskipun dia itu shalat, Bakat, shaum dan melaksanakan se"agian aja an Islam.= +0aikh &"du ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad ahimahullah "e kata dalam &l >aul &l Cashl &n 7a/iis hal 3,< +esungguhn0a s0i ik itu mena/ikan Islam, menghancu kann0a, dan mengu ai tali#talin0a satu demi satu, ini "e dasa kan apa 0ang telah dijelaskan "ah$a Islam itu adalah pen0e ahan $ajah, hati, lisan dan selu uh anggota "adan han0a kepada &llah tidak kepada 0ang lainn0a, o ang muslim itu "ukanlah o ang 0ang taqlid kepada nenek mo0angn0a, gu u#gu un0a 0ang "odoh dan "e jalan di "elakang me eka tanpa petunjuk dan tanpa "ashi ah=. +0aikh +ulaiman I"nu &"dillah I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam Taisii &l '&BiB &l 5amid hal 24< +iapa 0ang mengucapkan kalimat ini ?:aa ilaaha Illallaah@ dengan mengetahui maknan0a, mengamalkan tuntutann0a "e upa mena/ikan s0i ik dan menetapkan $ahdani00ah han0a "agi &llah dengan dise tai ke0akinan 0ang pasti akan kandungan maknan0a dan mengamalkann0a maka dia itu adalah o ang muslim 0ang se"ena n0a. 3ila dia mengamalkann0a seca a dhahi tanpa me0akinin0a maka dia muna/iq, dan "ila dia mengamalkan apa 0ang men0alahin0a "e upa s0i ik maka dia itu ka/i meskipun mengucapkann0a ?:aa ilaaha Illallaah@=. 3eliau mengatakan juga dalam kita" 0ang sama< +esungguhn0a mengucapkan :aa ilaaha Illallaah tanpa dise tai pengetahuan akan maknan0a dan tidak mengamalkan tuntutann0a "e upa iltiBaam dengan tauhid dan meninggalkan s0i ik se ta ku/u kepada thaghut maka sesungguhn0a pengucapan itu tidak "e man/aat dengan ijma pa a ulama.=

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK +0aikh 5amd I"nu '&tieq ahimahullah "e kata dalam kita" I"thalit Tandiid hal 16< Pa a ulama telah ijma "ah$a sesungguhn0a memalingkan satu da i dua macam doa kepada selain &llah, maka dia itu adalah mus0 ik meskipun dia mengucapkan :aa ilaaha Illallaah Muhammadun %asulullah, dia shalat, shaum dan dia mengaku muslim.= +0aikh &"dullathi/ I"nu &"di ahman I"nu 5asan ahimahullah mengatakan dalam kita"n0a Mish"ahudh dhalaam hal 31< +iapa 0ang "e i"adah kepada selain &llah, dan menjadikan tandingan "agi Tuhan# n0a, se ta men0amakan anta a Dia dengan 0ang lainn0a maka dia itu adalah mus0 ik 0ang sesat "ukan muslim meskipun dia memakmu kan lem"aga#lem"aga pendidikan, mengangkat pa a qadli, mem"angun mesjid, dan adBan, ka ena dia tidak komitmen dengan ?tauhid@n0a, sedangkan mengelua kan ha ta 0ang "an0ak se ta "e lom"a#lom"a dalam menampakkan s0i'a #s0i'a amalan, maka itu tidak men0e"a"kan dia memiliki p edikat se"agai muslim "ila dia meninggalkan hakikat Islam itu ?tauhid@=. Dan "eliau "e kata lagi hal 324< Islam adalah komitmen dengan tauhid "e lepas di i da i s0i ik, "e saksi akan ke asulan Muhammad shallallaahu 'alaihi $a sallam dan mendatangkan ukun Islam 0ang empat lagi=. Inilah se"agian pe kataan ulama tentang Islam dan s0i ik. +e"elumn0a %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam telah mengis0a atkan dua macam s0i ik 0ang akan melanda umat ini seca a "esa #"esa an 0aitu s0i ik i"adatil autsaan ?s0i kul qu"uu As0i ik ku"u an@ dan s0i kulluhuuq "il mus0 ikiin ?s0i kul qushuu $ad dustuu As0i ik atu an@. Dan kedua macam ini telah me am"ah di tengah# tengah umat. +0i ik 0ang pe tama adalah s0i ik mutada00iniin ?s0i ik o ang#o ang 0ang masih ajin "e i"adah@, ini "isa dilihat saat "e ju"eln0a me eka di tempat#tempat dan ku"u an#ku"u an ke amat. Dan s0i ik 0ang kedua adalah s0i ik 'ilmaani00iin ?o ang#o ang sekule @ dan Islami00in ?o ang#o ang 0ang mengaku da i jama'ah#jama'ah dak$ah Islami00ah 0ang dengan dalih maslahat dak$ah me eka masuk atau menggunakan sistem s0i ik 0ang ada@.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK Dan di anta a kemus0 ikan 0ang n0ata lagi te ang 0ang sudah me am"ah dan mengaka adalah demok asi, di mana intin0a adalah 0ang "e hak menentukan hukum dan pe undang#undangan itu adalah ak0at atau ma0o itas me eka 0ang di$akili oleh pa a $akiln0a, sedangkan di dalam Islam di anta a hak khusus &llah adalah hukum dan tas0 i' 0ang "ila dipalingkan kepada selain#70a maka itu adalah s0i ik. +ilahkan telaahlah "uku ini mudah#mudahan s0u"hat 0ang masih ada di "enak anda "isa hilang dengan penjelasan dan "a0aan, akan tetapi "ila ini tidak "isa memuaskan dan anda malah te us mempe tahankann0a maka 0ang "isa memuaskan anda adalah 'adBaa"unnii aan. (allaahul musta'aan. &"u CauBan

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK

DEFGHI JKFGHI LI DMN


OPQKHI RQS LI OQT JU VWHVKXY ZV[E\ JU ] VWM^_Y `]Ga JU LVN bRc_ ] dG^ePM_ ] fWEcPM_ ] dOKg_ L OKgHI hi hY OQaY ]....jEkRHI Dc_] VWlMF Rm fH nTGa o dOF] LI oi fHi o hY OQaY] .. IOa`] VEH] fH Opq JrS jrsT JU ] <OcN]...JTOHI tRT uHi fXVlqY ] fNVgvY ] fHw urX] fErX Dr\ ] LI urv VWqR\Y ] V_OxVy Rm fHR\`] dOlX IOKgU Ini adalah lem"a an#lem"a an 0ang telah sa0a tulis dengan singkat se"elum menjelang ti"an0a masa pemilihan pa a anggota pa lemen ?majlisAde$an pe $akilan ak0at@ 0ang s0i ik itu. Dan pa lemen ?de$anAmajlis@ itu ada setelah manusia te /itnah ?te peda0a@ dengan /itnah demok asi dan adan0a pem"elaan seca a mati#matian 0ang dilakukan oleh pa a penghusungn0a da i kalangan thaghut#thaghut 0ang di mana me eka itu sudah lepas da i ikatan Islam, atau "ahkan di"ela oleh se"agian kalangan 0ang katan0a ahli agama dan se"agai ju u dak$ah ,,me eka ka"u kan ke"atilan dengan ke"ena an, te kadang me eka menamakan demok asi ini se"agai ke"e"asan, te kadang juga me eka menamakann0a se"agai s0u aa ?mus0a$a ah@,2 te kadang me eka "e dalih dengan ja"atan )usu/ 'alaihissalam di sisi ajan0a, te kadang me eka "e dalih juga dengan kekuasaan 7ajas0i dan te kadang "e dalih dengan dalih maslahat3 dan istihsan ?anggapan "aik@dengan dalih#dalih itu me eka menga"u kan ke"ena an dengan ke"atilan di hadapan o ang#o ang "odoh ?a$am@, dan mencampu adukan caha0a dengan kegelapan, s0i ik dengan tauhid dan Islam. .
,

+epe ti 0ang dilakukan oleh se"agian tokoh ikh$anul muslimin pada masa seka ang dan pa tai#pa tai 0ang menis"atkan di i kepada Islam, sedangkan Islam itu sendi i "e lepas di i da i me eka dan pe "uatann0a. pent 2 +e"agian ulama kaum mus0 ikin itu sengaja mendalili majlis s0i ik demok asi itu dengan a0at#a0at dan atsa #atsa 0ang menganju kan s0u aa, la0akn0a Da$ud I"nu *i jis 0ang mendalili pe "uatan s0i ik ku"u dengan a0at#a0at tentang pe intah mendekatkan di i kepada &llah su"haanahu $a ta'aala dengan pe anta aan amal shaleh, tak jauh "e "eda anta a ulama kaum mus0 ikin itu dengan Da$ud I"nu *i jis 0ang sudah dizonis ka/i mulhid mu tad oleh &immatuddak$ah, han0a 0ang menjadi pe "edaan adalah "ah$a Da$ud I"nu *i jis mendalili s0i kul qu"u ?s0i ik ku"u an@ sedangkan me eka adalah mendalili s0i kul qushu $ad dustuu ?s0i ik de$an dan atu an@. pent 3 Maslahat pada masa seka ang telah menjadi thaghut 0ang disem"ah oleh se"agian kelompok 0ang katan0a ingin mempe juangkan hukum Islam, dengan dalih maslahat me eka ikut "e kecimpung mele"u dalam dunia s0i ik demok asi dan pa lemen, qaatalahumullah illaa an 0ahtaduu. Pent. . +halat, shaum, Bakat, haji, qi0amullail, tila$atul qu 'an dan amalan i"adah lainn0a "ila dilakukan oleh o ang 0ang jatuh kedalam satu macam s0i ik ak"a , maka itu semua tidak ada a tin0a, +0aikhul Islam Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam &d Du a &ssani00ah ,A,,3< 3ila amalan kamu selu uhn0a han0a "agi &llah maka kamu adalah mu$ahhid, dan "ila ada sesuatu da i amalan itu dipalingkan kepada makhluk maka kamu adalah o ang mus0 ik=. +0aikh &"du ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam +0a ah &shli Dinil Islam ?lihat dalam Majmu'atut Tauhid, atau &qidatul Mu$ahhidin, atau &l *ami'ul Ca iid, atau dalam &d Du a 2A,3,@< +esungguhn0a o ang 0ang melakukan s0i ik itu maka "e a ti dia telah meninggalkan tauhid, ka ena keduan0a adalah dua hal 0ang saling "e tentangan 0ang tidak "isa "e satu=. +0aikh &"dullathi/ I"nu &"du ahman I"nu 5asan ahimahullah "e kata dalam Mish"ahudhdhallam 31< +iapa o angn0a men0em"ah selain &llah, menjadikan tandingan Tuhan#n0a, dan men0amakan &llah dengan 0ang lainn0a dalam hak khusus &llah maka dia itu la0ak dinamakan o ang mus0 ik 0ang sesat "ukan o ang muslim, meskipun dia itu "an0ak mengelola mad asah ?pendidikan agama@, mengangkat pa a qadli, "an0ak mem"angun mesjid, dan mengumandangkan se uan ?adBan atau dak$ah@,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


+0u"hat#s0u"hat itu dengan tau/iq &llah telah kami "antah, dan kami juga telah menjelaskan "ah$a demok asi itu adalah agama "a u di lua agama &llah dan aja an 0ang "e se" angan dengan tauhid, dan kami juga telah menegaskan "ah$a majlis#majlis pe $akilann0a itu tidak lain kecuali adalah lem"aga kemus0 ikan dan sa ang "agi paganisme 0ang $aji" dijauhi demi me ealisasikan tauhid 0ang me upakan ke$aji"an ham"a te hadap &llah, "ahkan $aji" "e usaha untuk menghancu kan ?sa ang dan lem"aga kemus0 ikan@ itu, memusuhi o ang#o angn0a, mem"encin0a, dan meme angin0a. Dan hal ini semua "ukanlah masalah ijtihadi00ah se"agaimana 0ang se ing didengungkan oleh se"agian o ang 0ang suka mengka"u kan ke"ena an2,akan tetapi ini adalah kemus0 ikan 0ang jelas lagi te ang dan keka/i an 0ang nampak lagi tidak di agukan 0ang telah &llah su"haanahu $a ta'aala hati#hatikan da in0a di dalam &l >u 'an, dan telah dipe angi oleh %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam selama hidupn0a. (ahai mu$ahhid "e usahalah engkau untuk menjadi "agian da i pa a pengikut Muhammad shallallaahu 'alaihi $a sallam dan pa a penolong ?agama@n0a 0ang selalu meme angi kemus0 ikan dan pa a pemelukn0a. 3e sege alah engkau pada saat kete asingan ini untuk "e ga"ung dengan om"ongan kelompok 0ang selalu menegakan dinullah su"haanahu $a ta'aala 0ang telah "e sa"da 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam
ka ena dia tidak konsisten dengan Islam itu, sedangkan "an0akn0a "e de ma ha ta dan "e lom"a dalam menampakkan amalan kalau dia itu meninggalkan hakikat Islam itu ?tauhid@ maka itu tidak menjadikan dia "e status se"agai o ang Islam=. +edangkan ela, atau ikut ga"ung dalam majelis s0i ik, atau mendukung demok asi 0ang intin0a pen0anda an hukum kepada selain &llah ?padahal hukumAtas0 i' itu adalah hak khusus %u"u"i00ah atau Uluuhi00ah &llah@, atau mempe indahn0a di hadapan manusia, atau menegakkan s0u"hat untuk mem"olehkann0a, atau "ahkan melindungin0a, maka itu adalah keku/u an dan kemus0 ikan, +0aikh Muhammad ahimahullah "e kata dalam su atn0a kepada 5amd &t Tu$aiji i0 ?Mish"ahudhdhalam ,-.@< Dan kami han0a mengka/i kan o ang 0ang men0ekutukan &llah dalam uluuhi00ah#70a setelah jelas "agi dia hujjah akan "atiln0a s0i ik, dan "egitu juga kami mengka/i kan o ang 0ang mempe indah s0i ik itu di hadapan manusia, atau menegakkan s0u"hat#s0u"hat 0ang "atil untuk mempe "olehkann0a, dan "egitu juga ?kami mengka/i kan@ o ang 0ang menggunakan pedangn0a ?senjataA dan kekuatann0a@ untuk melindungi tempat# tempat kemus0 ikan 0ang di sana &llah disekutukan dan dia meme angi o ang 0ang mengingka in0a dan "e usaha untuk menghancu kann0a=. :ihat empat macam o ang dalam hal itu< Pelakun0a ?pemainn0a@, pa a ju u dak$ahn0a, pa a tokoh intelektualn0a dan pa a pelindungn0a da i kalangan apa at keamanan ?tenta aApolisi@, "a isan, dan laska 0ang me upakan tameng pa a thaghut. Pent. 2 Da i kalangan ulama suu' 0ang mengo"ok#o"ok masalah tauhid, di anta a contoh ulama suu' ini adalah Dokto )usu/ &l >a dla$i0 # semoga &llah mem"e ikan hida0ah kepadan0a # dia telah mem/at$akan saat te jadi gempu an pasukan sali" dan kaum mu taddin 0ang "e sekongkol dengan me eka te hadap kaum muslimin di &/ganistan dan peme intahan Islam Thali"an, dia mem/at$akan "ah$a tenta a muslim &me ika {{{ "oleh "e ga"ung dengan pasukan sali" &me ika untuk meme angi kaum muslimin di &/ghanistan dengan dalih "ah$a lo0alitas nasionalisme dan ke"angsaan ha us di dahulukan atas lo0alitas agama dan aqidah. &l >a dla$i dengan /at$a ini telah te jatuh dalam dua pem"atal keislaman< Pe tama dia mem"olehkan dan menghalalkan sesuatu 0ang sudah jelas lagi pasti keha amann0a ?"ahkan keku/u ann0a@, 0aitu mendukung o ang#o ang mus0 ik untuk menindas kaum muslimin. !edua dia telah mendahulukan lo0alitas nasionalisme dan ke"angsaan atas agama dan aqidah Islami00ah. Di samping dia itu "e sama#sama dengan pasukan sali" memikul setiap tetes da ah kaum muslimin 0ang te tumpah di &/ghanistan. Inikah aqidah o ang 0ang menjadi ujukan segala hukum di kalangan islami00in 0ang menghusung pa lemen. :ihat &l 5ij ah Masaail $a &hkam 2-#2,. pent.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


tentang kelompok itu< Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini mereka menegakan perintah Allah, orang-orang yang mengucilkan dan menyelisihi mereka tidak membuat mereka gentar hingga datang ketentuan Allah," semoga &llah menjadikan sa0a dan engkau te masuk kolompok itu. Dan segala puji di a$al dan di akhi adalah han0a milik &llah. Ditulis oleh< &"u Muhammad '&shim &l Maqdisi0

,-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK PASAL PENJELASAN TENTANG INTI POKOK DAN TUJUAN UTAMA PENCIPTAAN, PENURUNAN KITAB-KITAB, DAKWAH PARA RASUL, MILLAH IBRAHIM, DAN AL 'URWATIL WUTSQA YANG MERUPAKAN JALAN SELAMAT
!etahuilah $ahai sauda aku semoga &llah ta'alaa me ahmatimu sesungguhn0a kepala segala u usan, intin0a, dan tiangn0a, se ta sesuatu 0ang paling pe tama kali &llah /a dlukan atas anak &dam untuk mempelaja in0a dan mengamalkann0a se"elum shalat, Bakat, se ta i"adah#i"adah lainn0a adalah ka/i kepada thaghut dan menjauhin0a, se ta memu nikan tauhid han0a kepada &llah su"haanahu $a ta'aala saja. !a ena untuk tujuan itu maka &llah menciptakan makhluk#70a, mengutus asul# asul#70a, menu unkan kita"#kita"#70a, se ta &llah mens0a i'atkan jihad dan mati s0ahid ?istis0had@ dan ka enan0a te jadilah pe tikaian anta a auli0aau ahman dengan auli0aaus0s0aithan, se ta untuk mencapai hal itu "e di ilah daulah Islami00ah dan khila/ah as0idah &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< h]OlcEH oi |_}I ] JpHI ~r VU ] Dan Aku tidak menciptakan jin lagi manusia melainkan supaya mereka menyembahku. (Adzdzriyaat : 5 ! )aitu untuk supa0a kalia "e i"adah kepada#!u saja. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< R Z V HI IRl W P I] L I I]O l X Ih Y o R \ ` U Y j k S VW c N O H ] "Dan sesungguhnya #ami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan!: "$embahlah Allah (saja!, dan jauhilah %haghut itu,&(An 'ahl : ( ! Dan hal ini adalah ikatan paling agung da i ikatan#ikatan Islam. Dak$ah, jihad, shalat, shaum, Bakat, dan haji tidak mungkin dite ima tanpa hal di atas itu. ang tidak mungkin selamat da i api ne aka tanpa "e pegang e at te hadapn0a, ka ena hal itu ?ku/u kepada thaghut dan iman kepada &llah@ adalah satu#satun0a ikatan 0ang telah dijamin oleh &llah "ah$a itu tidak mungkin lepas adapun selain itu "e upa ikatan# ikatan agama dan s0a i'at#s0a i'atn0a, maka itu tidak cukup dengan sendi in0a untuk "isa men0elamatkan tanpa adan0a al 'u $atul $utsqa &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< D E r X E K \ L I] VQ H t V ^ _ I o u R H I ] G c H VN n M K P \ IO S L VN J U T ] Z R V HVN G ^ T J K S eHI JU OaGHI JElq Oy "%elah jelas rusydu dari ghayy, karena itu barangsiapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus&(Al )a*arah : +5 ! Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< VlX GlS GlHI DQH LI uHi IRNV_Y ] Vm]OlcT hY ZRVHI IRlWPI JTHI]

,,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu! tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikan berita itu kepada hamba-hamba-#u.(Az ,umar: -.! Pe hatikanlah dalam a0at#a0at itu, "agaimana &llah mendahulukan pen0e"utan ku/u kepada thaghut dan menjauhin0a atas iman kepada &llah dan ina"ah kepada#70a su"haanahu $a ta'aala ini sama pe sis dengan pengedepanan na/0u atas its"at dalam kalimah tauhid :aa ilaaha Illallaah ini dilakukan tidak lain kecuali untuk mengingatkan te hadap ukun 0ang sangat agung da i al 'u $atul $utsqa, sehingga tidak sah keimanan kepada &llah dan tidak "e man/aat kecuali "ila didahului dengan ku/u kepada thaghut. Thaghut 0ang $aji" engkau ka/i kepadan0a dan menjauhi da i mengi"adatin0a supa0a engkau "isa "e pegang kepada tali pen0elamat 0ang sangat kokoh "ukanlah han0a te "atas kepada "atu, patung, pohon, ku"u an 0ang disem"ah dengan sujud, ukuk, pe mohonan, nadBa , atau tha$a/ sajaakan tetapi le"ih luas cakupann0a da i itu semua sehingga mencakup<?+egala sesuatu 0ang disem"ah selain &llah su"haanahu $a ta'aala dengan "entuk i"adah apa saja sedang dia tidak mengingka in0a@. 6 Thaghut itu diam"il da i kosa kata thugh0aan 0ang maknan0a adalah melampaui "atas makhluk 0ang telah &llah "atasi tujuan penciptaann0a. +edangkan i"adah itu adalah "e macam#macam, se"agaimana sujud, ukuk, doa, nadBa , dan pen0em"elihan adalah i"adah, maka "egitu juga taat dalam tas0 i' ?pem"uatan hukumAatu anAundang#undang@ adalah i"adah juga &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man tentang o ang#o ang nas ani< LI h] JU VNVN`Y DQ_Vlm` ] Dm`VlFY I]qI /ereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah..(At-%aubah : (-! +edangkan o ang#o ang nas ani itu tidak pe nah sujud atau ukuk te hadap pa a ulama me eka akan tetapi me eka mentaati pa a ulama itu dalam penghalalan 0ang ha am dan dalam pengha aman 0ang halal, se ta sepakat dengan me eka atas hal itu, maka &llah menjadikan pe lakuan me eka itu se"agai "entuk menjadikan pa a ulama dan pendeta se"agai a "aa" ?tuhan@ ka ena taat dalam tas0 i' itu adalah i"adah 0ang tidak "oleh dipalingkan kepada selain &llah sehingga "ila seseo ang memalingkann0a kepada selain &llah su"haanahu $a ta'aala meskipun dalam satu hukum saja maka dia itu menjadi o ang mus0 ik Dan hal ini di"uktikan seca a gam"lang dengan munaadha ah ?pe de"atan@ 0ang pe nah te jadi pada Baman 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam anta a
6

Dengan taq0id ini kelua da i status thaghut pa a malaikat, pa a na"i dan o ang#o ang shalih 0ang disem"ah sedangkan me eka itu tidak idla, me eka itu tidak dinamakan thaghut dan tidak "oleh "e lepas di i da i me eka, namun ha us "e lepas di i da i pe i"adatan kepadan0a dan da i o ang#o ang 0ang men0em"ahn0a, sepe ti Isa I"nu Ma 0am 'alaihissalam. 1 +u at &t tau"ah < 3,.

,2

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


auli0aau ahman dengan auli0aaus0s0aithan tentang masalah "angkai dan pengha amann0a, dimana o ang#o ang mus0 ik "e usaha me0akinkan kaum muslimin "ah$a tidak ada pe "edaan anta a kam"ing 0ang disem"elih oleh kaum muslimin dengan kam"ing 0ang mati sendi i dengan dalih dan s0u"hat "ah$a "angkai itu tidak lain adalah sem"elihan &llah su"haanahu $a ta'aala, maka &llah menu unkan keputusan#70a tentang kejadian ini da i atas langit 0ang ketujuh, Dia "e /i man< hRkGKH D_i DmRKPcY hi] Dan bila kalian mentaati mereka maka sungguh kalian adalah orang-orang musyrik.0 (Al-An1am : -+-! Te masuk katego i thaghut adalah setiap o ang 0ang memposisikan di in0a se"agai mus0a i' ?pem"uat hukum dan pe undang#undangan@ "e sama &llah, "aik dia itu se"agai pemimpin atau ak0at, "aik dia itu se"agai $akil ak0at dalam lem"aga legislati/ atau o ang 0ang di$akilin0a da i kalangan o ang#o ang 0ang memilihn0a ?ikut pemilu@ ka ena dia dengan pe "uatan itu telah melampaui "atas 0ang telah &llah su"haanahu $a ta'aala ciptakan "agin0a, se"a" dia itu diciptakan se"agai ham"a &llah, dan Tuhann0a meme intahkan dia untuk tunduk "e se ah di i kepada s0a i'at#70a, namun dia enggan, men0om"ongkan di i, dan melampaui "atas#"atas &llah su"haanahu $a ta'aala, dia just u ingin menjadikan di in0a se"agai tandingan "agi &llah dan men0ekutui#70a dalam $e$enang tas0 i' ?penetapan hukum dan pe undang#undangan@ 0ang padahal hal itu tidak "oleh dipalingkan kepada selain &llah su"haanahu $a ta'aala dan "a angsiapa melakukan hal itu maka dia telah menjadikan di in0a se"agai ilaah mus0a i' ?tuhan 0ang mem"uat hukum@, sedangkan o ang sepe ti tidak di agukan lagi me upakan "agian da i u'uusuththa$aghiit ?pentolan#pentolan thaghut@ 0ang di mana tauhid dan Islam seseo ang tidak sah sehingga dia ka/i kepada thaghut itu, menjauhin0a, se ta "a a'ah ?"e lepas di i@ da i pa a pen0em"ahn0a dan da i pa a "ala tenta an0a. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< N f I]G ^ T h Y I]G U Y O y ] Z R V HI uH i IRK k Vg P T h Y h ]O TG T /ereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. ." (2s: An-'isaa3: 4! Mujahid "e kata< Thaghut adalah setan "e "entuk manusia 0ang di mana manusia me ujuk hukum kepadan0a, sedangkan dia adalah 0ang memegang kendali me eka. +0aikhul Islam I"nu Taimi00ah ahimahullah "e kata< leh se"a" itu o ang 0ang memutuskan hukum dengan selain !ita"ullah 0ang dimana dia itu menjadi ujukan hukum dia itu dinamakan thaghut.;
4

+u at &l &n'am< ,2,, dan lihat se"a" tu un a0at ini, ini telah di i$a0atkan oleh &l 5akim dalam Mustad akn0a da i I"nu &""as dengan sanad 0ang shahih.
;

Majmu &l /ata$aa 24A2-,.

,3

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


I"nul >a00im ahimahullah "e kata< Thaghut adalah segala sesuatu 0ang dilampaui "atasn0a oleh si ham"a, "aik dia itu 0ang disem"ah, atau 0ang diikuti, atau 0ang ditaati, sehingga thaghut setiap kaum adalah o ang 0ang me eka jadikan se"agai ujukan hukum selain &llah dan %asul#70a, atau 0ang me eka sem"ah selain &llah, atau 0ang me eka ikuti tanpa ada landasan dalil da i &llah, atau o ang 0ang me eka taati dalam hal 0ang tidak me eka ketahui "ah$a itu adalah "entuk ketaatan kepada &llah. 3eliau "e kata lagi< +iapa 0ang me ujuk hukum atau mengadukan pe ka a hukum kepada selain apa 0ang telah di"a$a oleh %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam maka "e a ti dia itu telah me ujuk hukum dan mengadukan pe ka a hukum kepada thaghut.,Dan di anta a macam thaghut 0ang disem"ah selain &llah su"haanahu $a ta'aala pada Baman seka ang, dan 0ang menjadi ke$aji"an atas setiap mu$ahhid untuk ka/i kepadan0a dan "e lepas di i da in0a se ta da i pa a pengikutn0a supa0a dia "isa "e pegang kepada al 'u $atul $utsqa dan selamat da i api ne aka adalah tuhan#tuhan 0ang palsu dan a "aa" 0ang dipe tuhankan 0ang telah dijadikan oleh "an0ak manusia se"agai s0u akaa mus0a i'iin ?sekutu#sekutu 0ang mem"uat hukum dan pe undang# undangan@ selain &llah su"haanahu $a ta'aala . DQWEN sH j^HI Krk oRH] L If N h b T D H VU J TO HI J U D Q H IRX G a Vk G a D Q H t Y "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah5 $ekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah! tentulah mereka telah dibinasakan. " (2s: Asy-$yuura: +-! Ini ka ena me eka mengikuti me eka dalam angka menjadikan tas0 i' ?mem"uat hukum dan undang#undang@ se"agai $e$enang dan hakAtugas me eka dan pa lemen me eka, dan lem"aga#lem"aga hukum me eka, "aik 0ang "e si/at inte nasional, egional, ataupun 0ang nasional ?lokal@dan me eka tegas#tegasan menuangkan hak $e$enang itu dalam undang#undang dan pe atu an me eka, dan hal itu adalah sesuatu 0ang sudah dikenal lagi mas0hu di kalangan me eka11 sehingga dengan se"a" itu me eka menjadi a "aa" ?tuhan@ "agi o ang#o ang 0ang mentaatin0a, mengikutin0a, dan 0ang sepakat "e sama me eka atas keka/i an dan kemus0 ikan 0ang te ang ini, se"agaimana 0ang telah &llah zoniskan te hadap o ang#o ang nas ani tatkala me eka mengikuti pa a ulama dan pa a pendeta me eka dalam hal sepe ti itu"ahkan keadaan me eka ?pa a anggota pa lemen dan 0ang sejalan dengann0a@ le"ih jahat dan le"ih "usuk, ka ena
,,,

&'laamul Mu$aqqi'iin '&n %a""il'aalamiin ,A2-. Dalam undang#undang !u$ait pasal 2, dikatakan< (e$enangAkekuasaan legislati/ ?tas0 ii'@ "e ada di tangan emi dan majlis ak0at sesuai dengan patokan undang#undang=. Dan dalam undang#undang )o dania no< 22< (e$enangAkekuasaan legislati/ dikem"alikan kepada aja dan majlis ak0at=. Dan hal se upa dalam undang#undang Mesi pasal< 46< Majlis ak0at memegang kendali tas0 i'=. ?Dan "egitu juga dalam UUD .2 di Indonesia "a" I pasal I a0at 2 amandemen ketiga UUD ,;.2 ?,-#,-# 2--,@< !edaulatan "e ada di tangan ak0at dan dilaksanakan menu ut Undang#Undag Dasa .= "a" II pasal 3 a0at ,< Majelis Pe mus0a$a atan %ak0at "e $enang mengu"ah dan menetapkan Undang#Undang Dasa . Pent@

,.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


sesungguhn0a pa a ulama nas ani melakukann0a dan "e sekongkol di atas hal itu tanpa menjadikann0a se"agai qanuun ?undang#undang dasa @, tanpa men0usunn0a sedemikian upa, dan tanpa mem"ukukann0a menjadi kita" undang#undang hukum 0ang "ila ada 0ang men0alahin0a atau mencelan0a dikenakan hukuman, se ta menjadikann0a se"agai tandingan !ita" &llah, "ahkan menjadikann0a le"ih tinggi da i !ita"ullah, se"agaimana haln0a keadaan me eka ?pa a anggota pa lemenA majelisAde$an pe $akilan ak0at dan pa a penghusungn0a@. 3ila engkau telah paham ini, maka ketahuilah sesungguhn0a de ajat te agung dalam "e pegang teguh akan al 'u $atul $utsqa se ta tingkatan te tinggi dalam ka/i te hadap thaghut adalah jihad ?0ang me upakan puncak Islam@ meme angi sistem ini dan meme angi pa a penghusungn0a dan pa a pengikutn0a, "e upa0a untuk menghancu kann0a, se ta "e usaha mengelua kan manusia da i pengham"aan te hadapn0a kepada pengham"aan te hadap &llah su"haanahu $a ta'aala saja. Dan di anta a "entuk jihad ini adalah men0e"a kan dengan genca ke"ena an ini seca a te ang# te angan dan mene iakann0a se"agaimana 0ang telah dilakoni dan dijalani oleh pa a na"i, jalan 0ang telah &llah su"haanahu $a ta'aala jelaskan kepada kita dengan penjelasan 0ang sangat gam"lang tatkala &llah meme intahkan kita untuk mengikuti millah I" ahim dan dak$ahn0a, Dia "e /i man< D N V_ G ^ k L Ih ] J U h ] O l c q VK U ] D W U wG N V_ i D Q U R H IR H Vy b i f c U J T H I] D E m IG N i S W M F R \ Y D H ~ _ Vk O y dO F ] L VN IR W U q uP F IO N Y Vs e l H I] ] IO c H I D W E N ] VW W E N IO N ] "$esungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada 6brahim dan orangorang yang bersama dengan dia-+7 ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "$esungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (keka8iran!mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,&(Al /umtahanah: 9! Ci man#70a< )adaa a tin0a adalah nampak dan jelas Pe hatikan ungkapan pe musuhan 0ang didahulukan te hadap ke"encian, ka ena sesungguhn0a pe musuhan adalah 0ang paling penting, se"a" te kadang ada o ang 0ang mem"enci pa a auli0aa ?penghusung@ thaghut, namun dia tidak memusuhi me eka, maka dengan demikian o ang itu tidak me ealisasikan ke$aji"an dia sehingga dia melakukan pe musuhan dan ke"encian te hadap me eka. Dan co"a pe hatikan, "agaimana &llah men0e"utkan te le"ih dahulu "a a'ah ?"e lepas di i@ me eka da i kaum mus0 ikin itu se"elum pen0e"utan "a a'ah me eka da i apa 0ang me eka sem"ah, ini dika enakan 0ang pe tama le"ih utama da ipada 0ang kedua, dan ini dise"a"kan ka ena sesungguhn0a "an0ak sekali manusia 0ang "a a'ah ?"e lepas di i@ da i "e hala, thaghut#thaghut, dasaatii ?pe atu an#pe atu an@, qa$aaniin ?undang#undang@, dan agama#agama 0ang "atil, namun me eka tidak "e lepas di i da i pa a pen0em"ahn0a, pa a penghusungn0a, se ta "ala tenta an0a, maka "e a ti dia itu
,2

+e"agian ahli ta/si "e kata ? ang#o ang 0ang "e sama dia@< adalah pa a pengikutn0a atau pa a na"i 0ang "e ada di atas jalann0a.

,2

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


tidak me ealisasikan ke$aji"an ,3. &kan tetapi "ila dia "e lepas di i da i pa a pen0em"ahn0a 0ang mus0 ik itu maka seca a otomatis mengha uskan dia untuk "a a'ah da i hal#hal 0ang disem"ahn0a, dan da i aja ann0a 0ang "atil.,. &dapun tingkatan ke$aji"an 0ang paling endah 0ang ha us di ealisasikan oleh setiap mukalla/, dan dia tidak mungkin selamat ?da i siksa kekal api ne aka@ kecuali dengann0a, hal itu adalah menjauhi thaghut dan tidak men0em"ahn0a, atau ?tidak@ mengikutin0a di atas kemus0 ikan dan ke"atilann0a. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< R Z V HI IRl W P I] L I I]O l X Ih Y o R \ ` U Y j k S VW c N O H ]
,3

+ehingga jelaslah "atiln0a pe n0ataan 0ang mengatakan "ah$a kita han0a mengka/i kan pe "uatann0a, namun tidak mengka/i kan pelakun0a, atau pe n0ataan sesat "ah$a kita han0a mengka/i kan nau' tidak mu'a00ann0a, atau pe n0ataan "ah$a tak/i mu'a00an itu seca a muthlaq adalah hak pa a ulama saja te masuk masalah 0ang dhahi ah ini, atau pe n0ataan "ah$a tak/i thaghut#thaghut itu tidak ada /aidahn0a, atau ungkapan lain 0ang seca a sada atau tidak sada da i 0ang mengatakann0a "ah$a ungkapan#ungkapan itu telah menguntungkan pa a thaghut dan "a isann0a. +u"haanallah "agaimana me eka itu "isa me ealisasikan ku/u kepada thaghut seca a sempu na "ila thaghut#thaghut itu masih dia anggap se"agai o ang muslim, +0aikh Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam isalah /i makna thaghut silahkan lihat dalam Majmu'atuttauhid dan dalam &d Du a jilid kedua se ta dalam &l *ami'ul /a iid < &dapun tata ca a ku/u kepada thaghut adalah engkau me0akini "atiln0a i"adah kepada selain &llah, engkau meninggalkann0a, engkau mem"encin0a, engkau mengka/i kan pa a pelakun0a dan memusuhi me eka=. +iapa 0ang akan engkau musuhi "ila o ang mu'a00ann0a tidak ada 0ang dika/i kan ..."eliau juga mengatakan dalam &d Du a 2A14< Takutlah engkau kepada &llah, takutlah engkau kepada &llah $ahai sauda aku, pegang teguhlah ashlu dien kalian, 0ang paliang a$al dan paling akhi da in0a, indukn0a dan kepalan0a, 0aitu s0ahadat :aa ilaaha Illallaah, ketahuilah maknan0a, cintailah o ang#o angn0a, dan jadikanlah me eka se"agai sauda a#sauda a kalian meskipun me eka itu jauh. Dan ka/i lah kalian te hadap thaghut#thaghut, musuhilah me eka, "encilah o ang 0ang mencintai me eka atau mem"ela me eka atau o ang 0ang tidak mengka/i kan me eka atau o ang 0ang mengatakan sa0a tidak ada u usan dengan me eka atau o ang 0ang mengatakan "ah$a &llah tidak memaji"kan sa0a untuk mengomenta i me eka, sungguh dia ?o ang 0ang mengatakan itu@ telah dusta te hadap &llah dan mengada#ada, juste u &llah telah me$aji"kan dia untuk mengomenta i me eka, Dia telah mem/a dlukan dia untuk ka/i te hadap me eka dan "e lepas di i da in0a meskipun me eka itu adalah sauda a# sauda an0a dan anak#anakn0a.= Dan "eliau juga "e kata dalam kita" itu 2A1;< Dan makna ka/i te hadap thaghut adalah engkau "e lepas di i da i segala sesuatu 0ang dipe tuhankan selain &llah, "aik itu jin, manusia, "atu, pohon atau 0ang lainn0a, memzonisn0a dengan zonis ka/i dan sesat, se ta mem"encin0a meskipun dia itu adalah a0ahmu atau sauda amu. &dapun o ang 0ang mengatakan< +a0a tidak "e i"adah kecuali kepada &llah, akan tetapi sa0a tidak akan mengomenta i pa a saadah ?s0aikh#s0aikh 0ang dipe tuhankan@, ku"ah# ku"ah 0ang ada di atas ku"u an, se ta 0ang lainn0a, maka dia itu adalah dusta dalam ucapan :aa ilaaha Illallaah, dia tidak iman kepada &llah dan tidak ka/i te hadap thaghut.= +0aikh &"du ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad mengatakan dalam s0a ah &shli Dienil Islam< Maka o ang itu tidak dikatakan mu$ahhid kecuali dengan mena/ikan s0i ik, "e lepas di i da in0a se ta mengka/i kan pelakuan0a.= +0aikh &"dillathi/ I"nu &"di ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam Mish"ahudhdhalaam hal< 24< Dan se"agian ulama memandang "ah$a ini ?tak/i @ se ta jihad di atasn0a me upakan satu da i ukun# ukun Islam 0ang di mana keislaman seseo ang tidak sah tanpan0a=. Dan pada halaman "e ikutn0a 2; "eliau mengatakan< &dapun menelanta kan jihad dan tidak mengka/i kan o ang#o ang mu tad, o ang 0ang menjadikan tandingan "agi &llah se ta o ang 0ang mengangkat andaad dan aalihah ?tuhan@ "e sama &llah, ini ?tindakan@ han0alah dilalui oleh o ang#o ang 0ang tidak "e iman kepada &llah dan %asul#70a, dia tidak mengagungkan pe intah#70a, tidak mengikuti jalan#70a, dan tidak mengagungkan &llah dan %asul#n0a dengan pengagungan 0ang seha usn0a, "ahkan dia itu tidak mengagungkan pa a imam dan ulama umat ini dengan pengagungan 0ang seha usn0a=.

,6

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


"Dan sesungguhnya #ami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan!: "$embahlah Allah (saja!, dan jauhilah %haghut itu,&(An 'ahl : ( ! Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< hV] I JU |GHI IRlWPI] /aka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu" Al :ajj: (4. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< tVWv I Olc_ hY WN] WlWI] Dan jauhkanlah aku berserta anak-cucuku dari menyembah berhala-berhala" 6brahim : (5. Dan hal ini "ila tidak di ealisasikan oleh seseo ang di dunia ini 0aitu dia menjauhi thaghut, dan menjauhi i"adah kepadan0a atau mengikutin0a seka ang di dunia, maka di akhi at dia pasti "e ada dalam jaja an golongan 0ang me ugisaat itu amalan#amalan
&l Imam &l 3a "aha i ahimahullah "e kata dalam +0a husunnah nomo .;< +eo angpun da i ahli ki"lat tidak "oleh dikelua kan da i Islam sehingga dia menolak satu a0at da i !ita"ullah, atau menolak sesuatu da i atsa # atsa %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam atau shalat te hadap selain &llah, atau men0em"elih untuk selain &llah ?tum"alAsesajen@, dan "ila dia melakukan satu da i hal#hal itu maka $aji" atasmu untuk mengelua kan dia da i Islam.= +0aikh Muhammad I"nu I" ahim I"nu &"dillathi/ I"nu &"di ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah dalam Majmu' &l Cata$aa ,A4. dinukil dalam &qidatul Mu$ahhidiin "eliau "e kata saat mengingka i o ang 0ang tidak mau mentak/i mu'a00an< +esungguhn0a nash#nash itu tidak datang dengan menta'0in setiap o ang, dia itu ?o ang 0ang tidak mau tak/i mu'a00an@ "elaja "a" hukum o ang mu tad, akan tetapi dia tidak memp aktekann0a kepada seo angpun, maka ini adalah kesesatan 0ang "uta dan kejahilan 0ang maha "esa .= Tak/i o ang 0ang melakukan s0i ik ak"a adalah suatu keha usan "ukan /itnah se"agaimana 0ang dikatakan oleh se"agian juhhaal 0ang intisa" ke sala/, dan kalau seandain0a me eka "e dalih "ah$a me eka itu mengucapkan s0ahadat, mengamalkan ukun Islam dan 0ang lainn0a sehingga sa0a tidak "isa mengka/i kann0a meskipun me eka itu melakukan keka/i an 0ang n0ata atau s0i ik ak"a , ketahuilah sesungguhn0a o ang#o ang 0ang "e ke0akinan sepe ti ini adalah al malaa'iin almulhidiin al jahiliin adh dhaalimiin, +0aikh Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam Mu/idul Musta/id Ci !u/ i Ta ikit Tauhid ?lihat &qidatul Mu$ahhidiin 1-, juga Ta ikh 7ajd 34,@ setelah menjelaskan "ukti ijma#ijma sala/ dan pengikut akan tak/i mu'a00an o ang 0ang mengucapkan :aa ilaaha Illallaah dan melaksanakan amalan#amalan Islam saat menampakkan keka/i an 0ang n0ata dan s0i ik ak"a , "eliau "e kata< +eo angpun da i kalangan o ang#o ang te dahulu dan al aakhi iin tidak pe nah mendenga "ah$a ada seo ang ?ulama@ 0ang mengingka i sedikitpun da i hal itu, atau mempe tan0akann0a ka ena alasan me eka ?0ang dika/i kan@ itu mengaku Islam atau ka ena alasan me eka mengucapkan :aa ilaaha Illallaah atau ka ena me eka menampakkan hal#hal da i ukun# ukun Islam, kecuali apa 0ang kami denga da i o ang#o ang te laknat itu ?al malaa'iin@ pada masa#masa seka ang, padahal me eka mengakui "ah$a itu adalah s0i ik, akan tetapi o ang 0ang melakukann0a atau mempe indahn0a atau dia telah "e ga"ung dengan pa a pelakun0a atau dia mencela tauhid atau meme angi mu$ahhidin ka ena tauhidn0a atau mem"enci me eka ka enan0a, "ah$a o ang sepe ti ini tidak "isa dika/i kan ka ena dia mengucapkan :aa ilaaha Illallaah atau ka ena dia itu selalu menunaikan ukun Islam 0ang lima. Dan me eka "e dalih "ah$a 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam telah menamakan ukun# ukun itu se"agai Islam. +ungguh pe n0ataan ini ?tidak "olehn0a mengka/i kan o ang#o ang sepe ti tadi ka ena alasan te se"ut@ tidak pe nah didenga sama sekali kecuali da i me eka o ang#o ang al mulhidiin al jahiliin adh dhalimiin itu. Dan "ila me eka mendapatkan sepatah kata da i kalangan ulama atau salah seo ang da i me eka untuk dijadikan dalil atas pendapat me eka 0ang "usuk lagi dungu itu silahkan se"utkan.=pent. ,. Diam"il da i +a"ilunnajah $al Cikaak min Mu$aalatil Mu taddin $a &hlil Is0 aak ka 0a +0aikh 5amd I"nu '&tiq, dan lihatlah isalah kami Milah I" ahim $a dak$atul &n"i0aa $al Mu saliin $a &saali"uththughaah /i Tam0ii'ihaa $a +ha /iddu'aah 'anhaa cetakan &n 7u lil I'lam &l Islami0.

,1

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


agama 0ang dia amalkan tidak "e man/aat dan tidak "e guna sedikitpun "ila dia di dunia men0epelekan pokok 0ang paling mendasa te se"ut. Dia akan men0esal saat pen0esalan sudah tidak "e guna lagi, dia akan "e angan#angan untuk "isa dikem"alikan ke dunia ini supa0a "isa me ealisasikan ukun 0ang maha agung ini dan aga "isa memegang teguh al 'u $atul $utsqa, se ta mengikuti millah 0ang maha agung ini. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< YGlPWS Gk VWH hY RH IRclqI JTHI Vy] . Vl\ I DQN ~cq] IcHI I]Y` ] IRclqI JTHI JU IRclqI JTHI YGlq bi `VWHI JU Jl`VN Dm VU] DQErX ZIGMF DQHVKXY LI DQTGT nHk VWU I]Glq VKk DQWU (;aitu! ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan (ketika! segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti" $eandainya kami dapat kembali (ke dunia!, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami". Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al )a*arah: - -- .. &kan tetapi mana mungkin itu "isa te jadi, kesempatan telah tiada, dan tidak mungkin "isa kem"ali ke dunia. 3ila engkau hai ham"a &llah ingin selamat dan mengha ap ahmat Tuhan#mu 0ang telah Dia tetapkan "agi ham"a#ham"a#70a 0ang "e taq$a, maka jauhilah thaghut#thaghut itu semuan0a, dan hinda i kemus0 ikan me eka itu seka ang juga, ka ena sesungguhn0a tidak ada 0ang "isa menjauhi me eka di ha i kiamat dan tidak "isa selamat da i tempat kem"ali me eka di akhi at kecuali o ang 0ang meninggalkan dan menjauhi me eka di dunia ini. &dapun o ang 0ang idla dengan dien me eka 0ang "athil dan mengikutin0a di atas ke"atilann0a maka sesungguhn0a di ha i kiamat ada pen0e u 0ang men0e ukan< ?+iapa 0ang men0em"ah sesuatu maka hendaklah dia mengikutin0a,= maka 0ang dahulun0a men0em"ah mataha i diapun mengikuti mataha i, o ang 0ang dahulun0a men0em"ah "ulan diapun mengikuti "ulan, dan o ang 0ang dahulun0a men0em"ah thaghut maka diapun mengikuti thaghut.@ hingga pe kataann0a dalam hadits tentang o ang#o ang mukmin saat dikatakan kepada me eka< ?&pa 0ang mem"uat kalian te tahan sedangkan o ang#o ang sudah pe gi Maka me eka mengatakan< Caa aqnaahum $a nahnu ah$aju minnaa ilaihi al 0aum, dan sesungguhn0a kami mendenga pen0e u 0ang men0e ukan< 5endaklah setiap kaum "e ga"ung dengan apa 0ang pe nah me eka sem"ah, sedangkan kami han0alah menunggu %a" kami.=,2 Pe hatikan ungkapan kaum mukminin< ?Ca aqnaahum $a nahnu ah$aju minnaa ilaihi@ 0aitu kami telah meninggalkan me eka di dunia sedangkan kami sangat mem"utuhkan kepada di ham, dan dina se ta kedudukan me eka di dunia maka "agaimana kami tidak meninggalkan me eka itu di ha i 0ang sangat agung ini. Di dalam hadits ini ada penjelasan se"agian am"u# am"u pe jalan. Dan di anta an0a adalah /i man &llah su"haanahu $a ta'aala< h]OlcT IR_Vk VU] DQI]Y] IRKr JTHI I]GFI
,2

Mutta/aq '&laih, potongan da i hadits u'0atul mukminin li a""ihim 0aumal qi0amah.

,4

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


(#epada malaikat diperintahkan!:"#umpulkanlah orang-orang yang dhalim beserta teman seja<at mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah.Ash $ha88at: ++ &j$aajahum adalah seja$at me eka, teman#teman me eka, kelompok me eka, dan pa a pendukung me eka di atas ke"atilann0a, kemudian &llah su"haanahu $a ta'aala mengatakan< h]GlPMT LI oi fHi o DQH jEy Ibi IR_Vk DQ_i JEUGpKHVN jc^_ nHk V_i hRkGPU IcHI S [URT DQ_S /aka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam adzab. $esungguhnya demikianlah #ami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. $esungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka" =aa ilaaha 6llallaah" mereka menyombongkan diri."Ash $ha88at: ((-(5. *anganlah kamu $ahai ham"a &llah sekali#kali "e paling da i kalimah tauhid, dan men0epelekan dalam menetapkan apa 0ang ditetapkan oleh kalimat itu se ta ?men0epelekan@ dalam mena/ikan apa 0ang dina/ikan oleh kalimat itu. *anganlah kamu sekali#kali men0om"ongkan di i da i mengikuti ke"ena an, se ta janganlah kamu "e sike as untuk tetap mem"ela thaghut, maka "e a ti kamu pasti "akal "inasa "e sama o ang#o ang 0ang "inasa dan kamu men0e tai ke dalam tempat kem"ali me eka. !emudian ketahuilah sesungguhn0a &llah telah menjamin tauhid 0ang mu ni ini se ta pokok 0ang paling inti ini, 0aitu dinul Islam. &llah telah memilihkann0a "agi ham"a#ham"a#70a 0ang "e tauhid, siapa o ang 0ang datang mem"a$a tauhid maka dite imalah semua amalann0a, dan "a angsiapa mem"a$a aja an selainn0a maka &llah menolakn0a dan dia te golong o ang 0ang ugi&llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< hRKrMU DP_Y ] oi JqRKq S JTOHI DH u^vI LI hi WN VT RcT] fEWN DEmIGNi VQN uv]] Dan 6brahim telah me<asiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula ;a3*ub. (6brahim berkata!":ai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kami mati kecuali dalam memeluk agama 6slam."Al )a*arah: -(+. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< t\}I LI OWX JTOHI hi $esungguhnya agama (yang diridlai! di sisi Allah hanyalah 6slam." Ali 6mran: ->. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< JTG\VHI JU GI S Rm] fWU jlT JrS VWT t\}I Gl PlT JU] )arangsiapa mencari agama selain agama 6slam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu! darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ali 6mran 05. *anganlah kamu mem"atasi kata agama itu han0a pada k isten, 0ahudi dan 0ang lainn0a sehingga kamu juste u mengikuti agama#agama lain 0ang sesat, maka kamupun te sesat. ?!etahuilah@ sesungguhn0a kata agama ?dien@ itu mencakup segala

,;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


paham ?millah@, jalan hidup ?manhaj@, atau atu an hukum, atau undang#undang 0ang dijadikan ujukan oleh umat manusia dan me eka me ujuk kepadan0a. +esungguhn0a semua itu adalah agama#agama 0ang kamu $aji" "a a'ah da in0a, menjauhin0a, se ta ka/i te hadapn0a, dan menjauhi o ang#o angn0a.kecuali millah tauhid dan dinul Islam. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man se a0a meme intahkan kita untuk mengatakan kepada selu uh o ang#o ang ka/i dengan "e "agai macam aja an dan agaman0a< VU h]ONVX DP_Y o] . DqOlX VU ONVX V_Y o] . OlXY VU h]ONVX DP_Y o] . h]Olcq VU OlXY o . h]GSVHI VQTY VT jy . JT H] DWT DH . OlXY #atakan:":ai orang-orang ka8ir? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah %uhan ;ang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula! menjadi penyembah %uhan yang aku sembah. @ntukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Al #a8irun. +etiap agamaAaja an da i agama#agama keku/u an telah menghimpun atu an dan jalan hidup 0ang "e se" angan lagi "e tentangan dengan dienul Islam. &tu an itu adalah agama 0ang me eka idlai, sehingga mencakup di dalamn0a< !omunis, +osialis, +ekule , 3ath dan ali an dan paham "a u lainn0a 0ang diada#adakan oleh manusia dengan pemiki ann0a 0ang endah se ta me eka ela untuk dijadikann0a se"agai jalan hidup me eka. Dan di anta a paham itu adalah apa 0ang dinamakan Demok asi. +esungguhn0a demok asi adalah satu agama di lua agama &llah su"haanahu $a ta'aala. 3e ikutn0a silahkan engkau "aca penjelasan singkat tentang kesesatan agama "a u ini 0ang telah mem"uat "an0ak manusia te tipu dengann0a, "ahkan "an0ak da i kalangan 0ang mengaku Islam, supa0a engkau mengetahui "ah$a agama "a u ini adalah "ukan millah tauhid dan just u me upakan salah satu jalan da i jalan#jalan 0ang men0impang 0ang di mana di setiap pe simpangan jalan itu ada setan 0ang mengajak untuk masuk ke ne aka, maka seha usn0a engkau menjauhin0a dan mengajak o ang lain untuk menjauhin0a. 5al itu me upakan< Perin !"!n #! i $!%& &%$&inin' Pen in !" #! i (r!n -(r!n )!n *!*!i Se#! !i +ene !$!n ,%--!, !"!. (r!n -(r!n )!n &%'!!ni/ 0&e&#!n $!n 1' Ser"! .e#! !i !*!.!n&% /i ,!/!+!n R!##%* 'A*!&iin'

2-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK PASAL De&($r!.i !/!*!, ! !&! $!2ir #%!"!n, /!n +e&e*%$n)! !/! )!n #er."!"%. .e#! !i "%,!n )!n &e&#%!" ,%$%& .er"! !/! )!n #er."!"%. .e#! !i +en i$%" )!n &en)e&#!, "%,!n-"%,!nn)! i"%'
!etahuilah sesungguhn0a kata demok asi 0ang "usuk ini di am"il da i "ahasa )unani "ukan da i "ahasa & a". !ata ini me upakan ingkasan da i ga"ungan dua kata< ?Demos@ 0ang "e a ti ak0at dan ?k atos@ 0ang "e a ti hukum atau kekuasaan atau $e$enang mem"uat atu an ?tas0 ii'@. *adi te jemahan ha /i00ah da i kata demok asi adalah< 5ukum ak0at, atau kekuasaan ak0at atau tas0 i' ak0at. Dan makna itu me upakan makna demok asi 0ang paling esensial menu ut pa a penghusungn0a. !a ena makna inilah me eka selalu "angga dengan memujin0a, padahal makna ini ?hukum, tas0 i' dan kekuasaan ak0at@ $ahai sauda aku mu$ahhid pada $aktu 0ang "e samaan me upakan salah satu da i sekian ci i khusus keka/i an, kemus0 ikan se ta ke"atilan 0ang sangat "e tentangan dan "e se" angan dengan dienul Islam dan millatuttauhid, ka ena engkau telah mengetahui da i u aian se"elumn0a "ah$a inti da i segala inti 0ang ka enan0a &llah menciptakan makhluk#70a, dan menu unkan !ita"#!ita"#70a se ta mengutus %asul#%asul#70a, dan 0ang me upakan ikatan 0ang paling agung di dalam Islam ini, 0aitu adalah tauhidul i"adah kepada &llah su"haanahu $a ta'aala saja dan menjauhi i"adah kepada selain#70a. Dan ka ena sesungguhn0a taat dalam tas0 i' me upakan "agian da i i"adah 0ang $aji" han0a ditujukan kepada &llah semata, dan kalau seandain0a o ang tidak me ealisasikann0a maka dia itu menjadi o ang mus0 ik 0ang digi ing "e sama o ang#o ang 0ang "inasa. 8i i khusus ini sama saja "aik dite apkan dalam demok asi sesuai dengan aja an demok asi itu 0ang se"ena n0a, sehingga keputusan ?hukum@ 0ang di ujuk itu adalah dise ahkan kepada selu uh ak0at atau ma0o itas me eka, ,6 se"agaimana 0ang menjadi impian te tinggi pa a demok at da i kalangan o ang#o ang sekule atau o ang# o ang 0ang mengaku Islam.atau hal itu ?ci i khusus demok asi@ dite apkan sepe ti 0ang ada pada ken0ataann0a seka ang, di mana demok asi itu ?pada p aktekn0a@ adalah keputusan ?hukum@ segolongan pa a penguasa dan k oni#k onin0a da i kalangan kelua ga dekatn0a, atau pa a pengusaha "esa dan konglome at 0ang di mana me eka menguasai modal#modal usaha dan sa ana#sa ana in/o masi 0ang dengan pe anta aann0a me eka "isa mendapatkan ku si atau mem"e ikan ku si pa lemen ?0ang me upakan sa ang kemus0 ikan@ kepada o ang#o ang 0ang me eka sukai, se"agaimana tuhan me eka ?sang aja atau ami ?p esiden@@ "isa kapan saja dan "agaimana saja alasann0a mem"u"a kan dan mem"e langsungkan majelis ?s0i ik@ itu. *adi demok asi dengan sisi mana saja da i kedua sisi ?p aktek@ itu me upakan keka/i an te hadap &llah )ang Maha &gung, dan s0i ik te hadap %a" langit dan "umi,
,6

Di dalam UUD .2 3a" II pasal 3 a0at 3< +egala putusan Majelis Pe mus0a$a atan %ak0at ditetapkan dengan sua a te "an0ak.=pent.

2,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


se ta "e tentangan dengan millatuttauhid dan dien pa a %asul, "e dasa kan alasan#alasan 0ang "an0ak, di anta an0a< ,. +esungguhn0a demok asi adalah tas0 ii'ul jamaahii ?pen0anda an $e$enang hukum kepada ak0atAatau ma0o itasn0a@ atau hukum thaghut, dan "ukan hukum &llah su"haanahu $a ta'aala, sedangkan &llah su"haanahu $a ta'aala meme intahkan 7a"i# 70a untuk menghukumi sesuai dengan apa 0ang telah Dia tu unkan kepadan0a, se ta Dia mela angn0a da i mengikuti keinginan umat, atau ma0o itas o ang atau ak0at, Dia menghati#hatikan 7a"i#70a aga jangan sampai me eka memalingkan dia da i apa 0ang telah &llah tu unkan kepadan0a, &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< E n H i L I _ Y VU c N J X RW P ^ T h Y D m ` F I] D m IR m Y l P q o ] L I _ Y VK N D Q W E N D F Ih Y ] "&Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti ha<a na8su mereka. Dan berhatihatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (2s: Al-/aaidah:9>!. Ini dalam aja an tauhid dan dinul Islam. &dapun dalam agama demok asi ada aja an s0i ik, maka pa a pen0em"ahn0a "e kata< Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diinginkan rakyat, dan ikutilah keinginan mereka. Dan berhati-hatilah kamu jangan sampai kamu dipalingkan dari apa yang mereka inginkan dan mereka tetapkan hukumnya." 3egitulah me eka katakan dan inilah 0ang diaja kan dan ditetapkan oleh agama demok asi. Ini me upakan keka/i an 0ang jelas dan kemus0 ikan 0ang te ang "ila me eka mene apkann0a ,13 namun demikian sesungguhn0a ken0ataan me eka le"ih "usuk da i itu, se"a" "ila seseo ang mau mengatakan tentang keadaan p aktek me eka tentu dia pasti mengatakan< Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diinginkan oleh para thaghut dan kroni-kroninya, dan janganlah satu hukum dan satu undang-undang dibuat kecuali setelah ada pengesahan dan persetujuannyaA??? S%n %, ini !/!*!, $e.e.!"!n )!n "er!n *! i n)!"!, #!,$!n +en)e$%"%!n 0K,!*i$1 /en !n ,!&#! .e4!r! !ni!)!' 2. !a ena sesungguhn0a itu adalah hukum ak0at atau thaghut 0ang sesuai dengan undang#undang dasa , "ukan 0ang sesuai dengan s0a i'at &llah su"haanahu $a ta'aala. 3egitulah 0ang ditegaskan oleh undang#undang dasa dan "uku#"uku panduan,4
,1

7amun demikian pa a ulama kaum mus0 ikin tetap mengatakan demok asi adalah s0u aa 0ang di mana kita ha us ikut andil di dalamn0a dan untuk me ealisasikann0a, me eka mengutip a0at#a0at dan hadits untuk mengela"ui mas0a akat dan pa a pemuda 0ang memiliki semangat namun tak memiliki tauhid, thaghut# thaghut pun ela dan idla dan mengha gai me eka dan mengatakan me eka adalah o ang#o ang Islam 0ang demok at. +esungguhn0a me eka Demi &llah adalah ulama kaum mus0 ikin, me eka ulama ka ena tahu "an0ak tentang /iqh, hadits dan ta/si , se ta ali an#ali an sesat, namun me eka tak memiliki tauhid. 7amun ketahuilah sesungguhn0a satu o ang a$am da i kalangan mu$ahhidin 0ang memiliki silaah ?senjata@ mampu menaklukan se i"u da i kalangan ulama kaum mus0 ikin, "egitulah &l Imam Muhammad I"nu &"dil (ahha" mengatakan dalam !as0/us0s0u"uhatn0a. Pent. ,4 Dalam undang#undang dasa !u$ait pasal -I ditegaskan< %ak0at adalah sum"e kekuasaan selu uhn0a=.

22

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


me eka 0ang me eka sak alkan dan me eka sucikan le"ih da i pensucian me eka te hadap &l >u 'an dengan "ukti "ah$a hukum undang#undang itu le"ih didahulukan te hadap hukum dan s0a i'at &l >u 'an lagi mendikten0a. %ak0at dalam agama demok asi, hukum dan pe undang#undangan 0ang me eka "uat tidak "isa dite ima "ila memang me eka memutuskan kecuali "ila keputusan itu "e dasa kan nash#nash undang#undang dasa dan sesuai dengan mate i#mate in0a, ka ena undang#undang itu adalah "apak segala pe atu an dan pe undang#undangan se ta kita" hukumn0a 0ang me eka jungjung tinggi,;. Dalam agama demok asi ini a0at#a0at &l >u 'an atau hadits#hadits %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam tidak "egitu dianggap, dan tidak mungkin suatu hukum atau undang#undang ditetapkan sesuai dengan a0at atau hadits kecuali "ila hal itu sejalan dengan nash#nash undang#undang dasa 0ang me eka jungjung tinggi silahkan engkau tan0akan hal itu kepada pa a paka hukum dan pe undang#undangan "ila engkau masih agu tentangn0a{{ +edangkan &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< T] q J M F Y ] G E n H b G I t R E H I] L VN h RW U q D P W k h i R\ G HI] L I uH i d ] G S a S D P X VW q h S "#emudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 2ur3an! dan Basul (sunnahnya!, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. ;ang demikian itu lebih utama (bagimu! dan lebih baik akibatnya." (2s: An-'isaa3: 5>! Padahal agama demok asi mengatakan< )ila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan kepada rakyat, majlis per<akilannya, dan rajanya sesuai dengan undang-undang dasar dan aturan yang berlaku di bumi ini." 6n0ahlah kalian dan en0ah pula apa 0ang kalian sem"ah selain &llah, kenapa kalian tidak "e piki .56 leh se"a" itu "ila ma0o itas ak0at menghendaki pene apan hukum s0a i'at le$at jalu agama demok asi ini dan le$at lem"aga legislati/ 0ang s0i ik ini, maka itu tidak "isa te ealisasi ini "ila thaghut mempe silahkann0a kecuali le$at jalu undang# undang se ta da i a ah pasal#pasal dan penegasan undang#undang te se"ut, ka ena itu

Dan dalam pasal 2,< !ekuasaan legislati/ "e ada di tangan ami dan majlis ak0at sesuai dengan undang# undang dasa =. Dan di dalam undang#undang dasa )o dania pasal ke 2.< %ak0at adalah sum"e segala kekuasaan ?hukum@=. Dan < %ak0at menjalankan kekuasaan legislati/n0a sesuai dengan ca a 0ang telah te te a undang#undang dasa =. ,; !alau di kita seka ang adalah sepe ti Pancasila dan UUD .2.pent. 2&llah su"haanahu $a ta'aala telah menga"a kan kepada kita "ah$a pe kataan ini adalah 0ang dilonta kan oleh I" ahim kepada kaumn0a setelah dia menjelaskan kepada me eka ke"u ukan tuhan#tuhan me eka dan pa a thaghutn0a.

23

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


adalah kita" suci agama demok asi,51 atau silahkan katakan itu adalah Tau atn0a dan Injiln0a 0ang sudah di u"ah sesuai dengan ha$a na/su dan keinginan sele a me eka. 3. +esungguhn0a demok asi adalah "uah da i agama sekule 0ang sangat "usuk, dan anakn0a 0ang tidak sah, ka ena sekule isme adalah paham ka/i 0ang intin0a memisahkan agama da i tatanan kehidupan, atau memisahkan agama da i 7ega a dan hukum. +edangkan demok asi adalah hukum ak0at 22atau hukum thaghut. 7amun "agaimanapun keadaann0a sesungguhn0a demok asi "ukanlah hukum &llah )ang Maha 3esa lagi Maha Pe kasa. Demok asi sama sekali tidak mempe tim"angkan hukum &llah 0ang muhkam kecuali "ila sesuai dan sejalan se"elumn0a dengan undang# undang 0ang "e laku, dan kedua sesuai dengan keinginan ak0at, se ta se"elum itu semua ha us sesuai dengan sele a pa a thaghut dan k oni#k onin0a. leh se"a" itu "ila ak0at selu uhn0a mengatakan kepada thaghut atau kepada a "aa" ?tuhan#tuhan@ dalam demok asi< !ami ingin pene apan hukum &llah, dan tidak seo angpun memiliki hak tas0 ii' selama#laman0a "aik itu ak0at atau pa a $akiln0a atau penguasa.kami ingin mene apkan hukum &llah te hadap o ang#o ang mu tad, peBina, pencu i, peminum kham ,,,,dan,,,,kami juga ingin pa a $anita di$aji"kan "e hija" dan 'a/aa/, kali mela ang ta"a uj, "uka#"ukaan, po no, ca"ul, Bina, li$ath ?homo@, dan pe "uatn keji lainn0a= maka dengan sepontan pa a thaghut dan pa a penghusung demok asi itu akan mengatakan kepada me eka< Ini "e tentangan dengan paham demok asi dan ke"e"asann0a{{{ *adi inilah ke"e"asan agama demok asi< Melepaskan di i da i agama &llah, s0a i'at#70a, dan melangga "atasan#"atasann0a. &dapun hukum undang#undang "umi dan atu ann0a maka itu selalu dijaga, dijunjung tinggi dan disucikan ?disak alkan@ se ta dilindungi dalam agama demok asi me eka 0ang "usuk, "ahkan o ang 0ang "e usaha melangga n0a, menentangn0a, atau menggugu kann0a dia akan me asakan sangsin0a En)!,*!, $!*i!n, en)!,*!, $!*i!n, en)!,*!, $!*i!n En)!,*!, $!*i!n, ,in ! *i.!n ini &er!.! $e*e*!,!n' *adi demok asi $ahai sauda a setauhid# adalah agama "a u di lua agama &llah su"haanahu $a ta'aala. +esungguhn0a dia adalah hukum thaghut dan "ukan
2,

Di kala hukum &llah hendak ditetapkan se"agai hukum 7ega a 0ang "e agama demok asi, maka hukum &llah itu ha us disodo kan te le"ih dahulu kepada pa a a "aa" ?tuhan#tuhan "uatan@ 0ang duduk di atas ku si 0ang empuk itu, "ila ma0o itas me eka men0etujuin0a, "a u "isa dite apkan, dan "ila tidak maka tidak "isa di"e lakukan. +u"haanallah, siapa 0ang le"ih tinggi, &llah atau me eka, sehingga hukum &llah meme lukan pe setujuan dan pengesahan me eka te le"ih dahulu. ang#o ang 0ang katan0a ingin mempe juangkan Islam le$at pa lemen me eka adalah a "aa" juga, apakah Islam "isa tegak le$at jalu s0i ik, ingatlah ketika hukum# hukum Islam digolkan le$at lem"aga s0i ik itu, maka 0ang disahkan itu "ukanlah hukum &llah tapi itu adalah hukum pa lemen. !ita "e tan0a kepada o ang#o ang 0ang sesat lagi men0esatkan itu, "agaimana "ila pa a thaghut itu mena$a kan kepada kalian hukum Islam namun dengan s0a at kalian ha us "e Bina te le"ih dahulu, apakah kalian mau mene iman0a !alau kalian ja$a" tidak, maka kenapa kalian mene ima "e ga"ung dengan kemus0 ikan me eka, padahal Bina itu le"ih ingan da i s0i ik 3inasalah kalian, kecuali "ila &llah mem"e i hida0ah kepada kalian sehingga kalian masuk Islam kem"ali. Pent. 22 &tau dalam istilah kita da i ak0at, oleh ak0at, dan untuk ak0at. Pent.

2.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


hukum &llah su"haanahu $a ta'aala. +esungguhn0a dia adalah s0a i'at pa a tuhan 0ang "an0ak lagi "e tolak "elakang, "ukan s0a i'at &llah 0ang Maha 6sa lagi Maha Pe kasa. Dan siapa o angn0a 0ang mene ima ?demok asi ini@, se ta "e sekongkol di atasn0a maka dia itu pada hakikatn0a telah mene ima "ah$a dia itu memiliki hak tas0 i' ?$e$enang mem"uat hukum@ sesuai dengan mate i#mate i undang#undang 0ang "e laku, dan "e a ti dia telah mene ima ?kesepakatan@ "ah$a hukum 0ang dia "uat itu le"ih didahulukan atas s0a i'at &llah )ang Maha 6sa lagi Maha pe kasa. +ama saja setelah itu apakah dia mem"uat hukum atau tidak, sama saja apakah dia ?pa tain0a@ menang dalam pemilu ?pesta s0i ik@ atau tidak, ka ena kesepakatan dia "e sama kaum mus0 ikin te hadap paham demok asi, dan pene imaann0a te hadap paham ini aga menjadi putusan dan hukum 0ang di ujuk se ta kekuasaann0a di atas kekuasaan &llah, !ita"#70a dan +0a i'at#70a me upakan alku/ u "i 'ainihi ?keka/i an dengan sendi in0a@, ini adalah kesesatan 0ang n0ata lagi te ang, "ahkan itu adalah kemus0 ikan ?pen0ekutuan@ te hadap &llah seca a mem"a"i "uta. %ak0at dalam agama demok asi adalah di$akili oleh pa a $akiln0a ?pa a anggota De$an@, setiap kelompok ?o ganisasi@, atau pa tai, atau suku memilih a"" ?tuhan "uatan@ da i a "aa" 0ang "e agam asal usuln0a untuk menetapkan hukum dan pe undang#undangan sesuai dengan sele a dan keinginan me ekanamun ini se"agaimana 0ang sudah diketahui sesuai dengan am"u# am"u dan "atasan undang# undang 0ang "e laku. Di anta a me eka ada 0ang mengangkat ?memilih@ sem"ahan dan pem"uat hukumn0a sesuai dengan asas dan ideologi"aik itu a"" ?tuhan@ da i pa tai /ulan, atau tuhan da i +!r"!i itu. Dan di anta a me eka ada 0ang memilih tuhann0a sesuai dengan as dan kesukuan, sehingga ada tuhan da i ka"ilah ini dan ada tuhan "e hala da i ka"ilah itu. Di anta a me eka ada 0ang memilih tuhann0a 0ang .!*!2i ?menu ut klaim me eka@, pihak 0ang lain ada 0ang memilih tuhann0a 0ang i$,7!ni).23 &da sem"ahan 0ang "e jenggot, ada tuhan 0ang jenggotn0a dicuku ha"is, dan sete usn0a DEHY IX DQH JEKHVHI hi ] DQWEN sH j^HI Krk oRH] L If N h b T D H VU J TO HI J U D Q H IRX G a Vk G a D Q H t Y "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah5 $ekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah!tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orangorang yang zalim itu bagi mereka adzab yang sangat pedih " (2s: Asy-$yuura: +-! Pa a $akil ak0at itu pada hakikatn0a me eka adalah autsaan ?"e hala#"e hala@ 0ang dipajang dan patung#patung 0ang disem"ah, se ta tuhan#tuhan jadi#jadian 0ang diangkat di tempat#tempat i"adah me eka dan sa ang#sa ang paganisme me eka ?pa lemen@, me eka dan pa a pengikutn0a "e agama demok asi dan patuh kepada hukum undang#undang, kepada undang#undang itu me eka me ujuk hukum se ta sesuai dengan mate i dan point#point undang#undang itu me eka mem"uat hukum dan pe undang#undangan.dan se"elum itu semua me eka dikendalikan oleh tuhan
23

+emua ini sangat disa0angkan sekali te jadi dan ada di !u$ait.. dan di "an0ak 7ega a.

22

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


me eka, sem"ahan me eka atau "e hala agung me eka 0ang me estui dan men0etujui undang#undang me eka atau menolakn0a. Itu tidak lain dan tidak "ukan adalah emi atau aja, atau p esiden.. Inilah $ahai sauda a setauhid# adalah hakikat demok asi dan aja ann0a agama thaghut."ukan agama &llahmillatulmus0 ikin"ukan millatunna"i00iin.s0a i'at "an0ak tuhan 0ang selalu saling "e se" angan dan "e "antah#"antahan"ukan s0a i'at &llah 0ang 6sa lagi Maha Pe kasa. JU VQN LI _Y VU DkVNw] DP_Y VmRKPEK\ VK\Y oi f_] JU h]Olcq VU `VQHI OFIRHI LI tY GE hRyG^PU VN`YY hVr\ /anakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ;ang /aha Csa lagi /aha Derkasa 5 #amu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. (;usu8 (>-94! hRkGT VKX LI uHVcq LI U fHiY Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain!55 /aha %inggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-'ya!.(An 'aml (! 5endaklah engkau memilih $ahai ham"a &llahagama &llah, s0a i'at#70a 0ang suci, dan caha0a#70a 0ang mene angi, se ta jalan#70a 0ang lu us.atau pahamAagama demok asi, kemus0 ikann0a, keku/u ann0a dan jalann0a 0ang "engkok lagi te tutup. Pilihlah{{ hukum &llah )ang Maha 6sa lagi Maha Pe kasa atau hukum thaghut{{ VQH tV^_I o uRHI ]GcHVN nMKP\I OS LVN JUT] ZRVHVN G^N JKS eHI JU OaGHI JElq Oy $esungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. #arena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka ia sesungguhnya telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan terputusA(Al )a*arah +5 ! I`V_ JEKHVrH V_OPXY V_i G^ErS Va JU] JUErS Va JKS DN` JU gHI jy] Dan katakanlah "#ebenaran itu datang dari %uhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman! hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (ka8ir! biarlah ia ka8ir." $esungguhnya telah #ami sediakan bagi orang-orang zhalim itu nerakaA (Al #ah8i +>! VWErX _Y VU] LVN VWUw jy . hRcGT fEHi] VmGk] VXR ` I] ZIRKMHI S JU Dr\Y fH] hRelT LI JT GEeSY G^_ o DQN` JU hRElWHI] uMEX] u\RU q]Y VU] Vl\ I] RcT] Vg\i] jEXVK\i] DEmIGNi urX _Y VU] .JTG\VHI JU GI S Rm] fWU jlT JrS VWT t\}I GE PlT JU] hRKrMU fH Jg_] DQWU OFY JEN /aka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada'yalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan. #ataklanlah:"#ami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada 6brahim, 6sma3il, 6sha*, ;a3*ub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada /usa, 6sa, dan para nabi dari %uhan mereka, kami tidak membeda-bedakan seseorangpun di antara mereka, dan hanya kepada-nya lah kami menyerahkan diri. )arangsiapa mencari agama selain agama 6slam, maka sekali-

26

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


kali tidaklah akan diterima (agama itu! daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Ali 6mran: 0(-05!.

21

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK 8ASAL B!n"!,!n "er,!/!+ .)%#,!" /!n $e#!"i*!n )!n &e&#(*e,$!n ! !&! /e&($r!.i
&llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< VU hRclPES T DQNRry S JTHI VUS ZVQNVPU GY] VPHI tY Jm ZVKgU ZVTw fWU VPHI nErX _Y HI Rm VWN` OWX JU jk fN VWUw hRHRT DrcHI S hR\IGHI] LI oi frT]q DrcT VU] frT]q VePNI] WP^HI VePNI fWU fNVq . VmRHI ~_Y n_i KF` n_OH JU VWH m] VWPTOm bi OcN VWNRry q o VWN` . VlH I IRH]Y oi GkT VU] Dia-lah yang telah menurunkan Al #itab (Al 2ur3an! kepadamu. Di antara (isi!nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al 2ur3an dan yang lain (ayat-ayat! mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan 8itnah dan untuk mencari-cari tak<ilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tak<ilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya:" #ami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi %uhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (darinya! melainkan orang-orang yang berakal. (/ereka berdoa!:";a %uhan kami janganlah Cngkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Cngkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Cngkau7 karena sesungguhnya Cngkaulah /aha Demberi karunia". Ali 6mran: .-0. &llah su"haanahu $a ta'aala menjelaskan dalam a0at 0ang mulia ini "ah$a manusia dalam mensikapi s0a i'at#70a ada dua kelompok< ,. &hli ilmu dan 0ang mendalam ilmun0a< Me eka mengam"il dan "e iman kepadan0a seca a men0elu uh, me eka menghu"ungkan dalil 0ang umum dengan dalil 0ang mengkhususkann0a, 0ang muthlaq dengan 0ang mem"atasin0a ?muqa00ad@, 0ang masih glo"al dengan 0ang te pe inci, dan setiap 0ang me eka anggap suka memahamin0a me eka kem"alikan kepada landasan pokokn0a "e upa ushul#ushul 0ang muhkam lagi te ang dan kaidah#kaidah 0ang "aku lagi pasti 0ang ditunjukan oleh dalil# dalil s0a i'at 0ang sangat "an0ak. 2. ang#o ang 0ang sesat dan di dalam hatin0a ada kecende ungan kepada kesesatan< Me eka mengikuti hal#hal 0ang sama , me eka mengam"iln0a dan gi ang dengann0a saja dalam angka menca i /itnah se a0a "e paling da i 0ang muhkam, mu"a00an, se ta 0ang mu/assa . 3e gitu juga di sini dalam masalah demok asi dan majelis pe $akilann0a 0ang s0i ik se ta majelis#majelis lainn0a, ada o ang#o ang 0ang menempuh jalan o ang#o ang sesat lagi cende ung kepada kesesatan, me eka sengaja menca i#ca i kejadian#kejadian te tentu se ta s0u"uhat#s0u"uhat dan mengam"il itu saja tanpa menghu"ungkann0a dengan pokok#pokok 0ang menjelaskann0a atau mem"e ikan "atasann0a atau mena/si kann0a "e upa kaidah#kaidah agama ini dan landasan#landasann0a 0ang sangat

24

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


kokoh. Me eka lakukan itu dalam angka mengka"u kan 0ang haq dengan ke"atilan dan caha0a dengan kegelapan. leh se"a" itu kami di sini akan mengetengahkan s0u"uhat#s0u"uhat me eka kemudian kami "antah dan mematahkann0a dengan pe tolongan &llah )ang Maha !uasa lagi Maha Pe kasa )ang Menjalankan a$an dan )ang Menghancu kan musuh.

2;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK SYUBHAT PERTAMA J!#!"!n Y%.%2 /i .i.i r!-! Me.ir
!etahuilah sesungguhn0a s0u"hat ini dilonta kan oleh se"agian o ang 0ang sudah keha"isan dalil. Me eka mengatakan< B%$!n$!, Y%.%2 +ern!, &en-!#!" .e#! !i &en"eri /i .i.i r!-! $!2ir )!n "i/!$ #er,%$%& /en !n !+! )!n A**!, .%#,!!n!,% 7! "!'!!*! "%r%n$!n9 Den !n /e&i$i!n #(*e,*!, i$%" .er"! /!*!& +e&erin"!,!n $!2ir, #!,$!n #(*e,*!, &!.%$ &en-!/i !n ("! /!*!& +!r*e&en /!n &!-e*i. +er&%.)!7!r!"!n:+er7!$i*!n r!$)!" /!n )!n .e#!n .!n)!' !ita ja$a" dengan tau/iq &llah su"haanahu $a ta'aala< Per"!&!< +esungguhn0a "e hujjah dengan s0u"hat ini untuk "isa masuk dalam pe lemen#pa lemen pem"uat hukum dan ke"olehann0a adalah "atil dan usak, ka ena pa lemen#pa lemen s0i ik ini "e di i di atas dasa agamaApaham 0ang "ukan agama &llah su"haanahu $a ta'aala, 0aitu agama demok asi 0ang dimana $e$enang ?uluuhi00ah@ tas0 ii' ?pem"uatan pe undangan@ dan $e$enang tahlil ?pem"olehan@ se ta tah im ?pela angan@ di dalam agama ini adalah milik ak0at "ukan milik &llah saja. +edangkan &llah su"haanahu $a ta'aala mengatakan< .JTG\VHI JU GI S Rm] fWU jlT JrS VWT t\}I GE PlT JU] )arangsiapa mencari agama selain agama 6slam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu! daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Ali 6mran:05!. &pakah ada o ang 0ang "e ani 0ang mengatakan "ah$a )usu/ 'alaihissalam telah mengikuti agama selain agama Islam, atau mengikuti millah selain millah "apak# "apakn0a al mu$ahhidun.atau ?apakah ada 0ang "e ani mengatakan "ah$a@ )usu/ "e sumpah untuk mengho mati undang#undang ka/i &tau dia mem"uat hukum sesuai dengan undang#undang itu..se"agaimana keadaan o ang#o ang 0ang te peda0a dengan pa lemen#pa lemen itu5; 3agaimana itu "oleh dikatakan sedangkan )usu/ dengan te ang#te angan mengumumkan pada saat dia te tindas< VWH hVkVU RcT ] Vg\i] DEmIGNi xVNw rU ~clqI] . h]GSVk Dm GVN Dm] LVN hRWUT o tRy rU ~kGq _i . Ea JU LVN G_ hY $esungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu 6brahim, 6shak dan ya3*ub. %idaklah patut bagi kami (para 'abi! mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. ;usu8: (.-(0.
2.

Di mana dalam nash#nash undang#undang me eka menegaskan "ah$a umat atau ak0at adalah sum"e segala hukum ?kekuasaan@, lihat pasal nomo ke enam da i undang#undang !u$ait, dan pasal ke 2. da i undang#undang ?dustuu @ )o dania. Dan undang#undang me eka juga menegaskan "ah$a kekuasaan legislati/ "e ada di tangan aja, ami , dan majlis ak0at, lihat undang#undang !u$ait nomo 2, dan undang#undang )o dania pasal 22.

3-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dan dia juga "e kata< VU DkVNw] DP_Y VmRKPEK\ VK\Y oi f_] JU h]Olcq VU `VQHI OFIRHI LI tY GE hRyG^PU VN`YY JpMHI lFVv VT hRKrcT o VWHI GkY JH] DEHI JTOHI nHb dVTi oi I]Olcq oY GUY L oi DgHI hi hVr\ JU VQN LI _Y :ai kedua penghuni penjara manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ;ang /aha Csa lagi /aha Derkasa 5 #amu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. #eputusan (hukum! itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. 6tulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. (;usu8 (>-94!. &pakah )usu/ mengumumkan itu dan te ang#te angan men0atakann0a sedangkan dia dalam masa kete tindasan..kemudian dia just u men0em"un0ikann0a atau melangga n0a setelah &llah mem"e ikan kepadan0a kekuasaan{{ *a$a"lah $ahai pa a pen0e u maslahat ?0ang sedikit#sedikit mengatakan ini untuk masalahat@..{{5< !emudian apakah kalian tidak mengetahui $ahai pa a paka politik "ah$a $iBaa ah ?kemente ian@ ini adalah kekuasaan tan/idBi00ah ?eksekuti/@ sedangkan pa lemen adalah sulthah tas0 ii'i00ah ?kekuasaan legislati/@. Dan di anta a kedua hal ini te dapat pe "edaan 0ang sangat jauh, sehingga tidak sah melakukan qi0as di sini menu ut o ang#o ang 0ang mengatakan ada qi0as 5=.da i sinilah diketahui "ah$a "e dalih dengan kisah )usu/ 'alaihissalam atas "olehn0a ?masuk@ pa lemen adalah tidak "ena sama sekali. Dan tidak ada salahn0a "ila kita lanjutkan "antahan untuk menggugu kan dalih me eka dengan kisah )usu/ atas "olehn0a menja"at se"agai mente i ka ena saman0a dua ja"atan pada Baman kita ini dengan keka/i an.. Ke/%!> +esungguhn0a "an0ak o ang#o ang 0ang te giu dan te peda0a dengan ja"atan mente i di pa0ung nega a#nega a thaghut 0ang di mana nega a#nega a itu
22

)aitu o ang#o ang 0ang pe tain0a intimaa kepada ikh$anul muslimin seka ang, 0ang sedikit#sedikit mengatakan untuk me ek ut masa ini demi maslahat dak$ah. 6n0ahlah me eka "ila me eka tidak tau"at, tuhan atau thaghut 0ang me eka sem"ah adalah maslahat dak$ah. Demi maslahat dan kepentingan me eka juga "e koalisi dengan pa tai sekule di majelis s0i ik pa lemen. pent 26 +e"agian o ang#o ang 0ang me asa pinta memandang "ah$a kemente ian itu le"ih "e "aha0a da ipada pa lemen, me eka mengatakan dengan klaimn0a # "ah$a pa lemen itu adalah "a isan oposisi te hadap peme intah, di mana me eka ?0ang masuk pe lemen@ itu mela$an ?"e jihad@ le$at "a isan ini dengan jihad 0ang "e si/at undang#undang, me eka mela$an peme intah dengan pe la$anan hukum pe undang#undangan di dalamn0a, dan melakukan jihad diplomasi le$atn0ame eka pu a#pu a "uta "ah$a tas0 ii' ?mem"uat hukum@ itu le"ih "e "aha0a da ipada melaksanakann0a, apalagi tas0 ii' 0ang me eka namakan se"agai jihad dan pe la$anan itu tidak "isa dilaksanakan di pa lemen kecuali sesuai dengan undang#undang dasa dan sejalan dengan paham demok asi. +ilahkan lihat dalam pasal ke 2. a0at 2 da i undang#undang )o dania di mana sesungguhn0a kekusaan legislati/ ak0at atau 0ang lainn0a tidak dilaksanakan kecuali sesuai dengan ga is#ga is pedoman undang#undang 0ang ada. +edangkan pa a anggota pa lemen itu tidak lain adalah pa a $akil ak0at pemilik kekuasaan undang#undang sesuai klaim me eka. Dan lihat seja$atn0a dalam undang#undang dasa !u$ait pasal ke 2,< !ekuasaan legislati/ adalah ditangani oleh ami dan majlis ak0at sesuai dengan undang#undang.

3,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


mem"uat hukum "e sama &llah, meme angi pa a auli0aaullaah se ta mem"e ikan lo0alitas kepada musuh#musuh#70a, me eka ?o ang#o ang 0ang menja"at mente i itu@ mengqi0askan pe "uatan me eka kepada pe "uatan )usu/ 'alaihissalam ?0ang menja"at se"agai mente i "agi aja 0ang ka/i @, dan qi0as me eka itu adalah "atil lagi usak ditinjau da i "e"e apa sisi< ,.+esungguhn0a o ang 0ang menja"at ja"atan mente i pada peme intahan# peme intahan 0ang "e hukum dengan selain apa 0ang &llah su"haanahu $a ta'aala tu unkan ini $aji" atas dia untuk mengho mati undang#undang me eka, dia ha us lo0alitas dan ikhlas "eke ja untuk thaghut 0ang padahal itu adalah sesuatu 0ang paling pe tama &llah pe intahkan untuk ku/u kepadan0a, Dia su"haanahu $a ta'aala "e /i man< N f I]G ^ T h Y I]G U Y O y ] Z R V HI uH i IRK k Vg P T h Y h ]O TG T /ereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. (2s: An-'isaa3: 4!. 3ahkan se"elum menja"at ja"atan ini me eka diha uskan untuk #er.%&+!, untuk mengho mati keku/u an ini, se"agaimana haln0a 0ang dilakukan oleh pa a anggota pa lemen53. Dan siapa o angn0a 0ang mengklaim "ah$a )usu/ I"nu )a'qu" I"nu Ishaq I"nu I" ahim 'alaihissalam memang melakukan hal itu padahal &llah telah mensucikann0a dan mengatakan tentangn0a< Demikianlah agar #ami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. $esungguhnya ;usu8 itu termasuk hambahamba #ami yang terpilih,"(;usu8:+9! maka o ang 0ang mengatakan itu adalah te masuk makhluk 0ang paling ka/i dan paling "usuk, dia telah "e lepas di i da i millah ini dan kelua da i dien Islam, "ahkan dia itu le"ih "usuk da i I"lis te laknat 0ang telah mengecualikan saat "e sumpah<Demi #ukuasaan Cngkau aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-/u yang terpilih di antara mereka,"$had 0+0(.
21

Teks undang#undang )o dania point ke .3< (aji" atas pe dana mente i dan pa a mente i ka"inetn0a se"elum me eka memulai tugasn0a untuk "e sumpah di hadapan aja dengan sumpah "e ikut ini< +a0a "e sumpah dengan 7ama &llah )ang Maha &gung untuk selalu setia kepada aja dan selalu menepati undang# undang dasa =dan hal se upa dalam pasal ke 1;< (aji" atas setiap anggota majelis pe mus0a$a atan dan majlis pe $akilan se"elum memulai menjalankan tugasn0a untuk "e sumpah di hadapan majelis dengan sumpah 0ang "e "un0i< +a0a "e sumpah dengan 7ama &llah )ang Maha &gung untuk selalu setia kepada aja dan tanah ai se ta selalu menepati undang#undang dasa = dan hal se upa dalam undang#undang !u$ait pasal ;, dan ,26. Maka apakah )usu/ 'alaihissalam melakukan hal sepe ti itu Dan janganlah engkau te kecoh dengan tal"is 0ang dilakukan oleh o ang#o ang 0ang te peda0a 0ang mengatakan< !ami "e sumpah namun kami melakukan pengecualian dalam di i kami sendi i< ?+elama dalam "atasan#"atasan s0a i'at@. Dan katakanlah kepada me eka< +umpah itu "ukanlah atas dasa niat o ang 0ang "e sumpah, ka ena kalau demikian tentu usaklah akad#akad dan s0a at#s0a at 0ang dilakukan oleh manusia, se ta te "ukalah pintu "agi setiap o ang 0ang mempe mainkan ?agama@, akan tetapi masalahn0a adalah se"agaimana 0ang dikatakan oleh %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam dalam hadits 0ang di i$a0atkan oleh Imam Muslim<= +umpah itu atas dasa niat o ang 0ang meminta sumpah= jadi sumpah kalian ini tidaklah mengikuti niat#niat kalian namun mengikuti niat thaghut 0ang meminta sumpah kalian.

32

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


+edangkan )usu/ 'alaihissalam seca a pasti dan sesuai nash Ci man &llah adalah te masuk ham"a#ham"a &llah 0ang te pilih, "ahkan te golong penghulun0a. 2.+esungguhn0a o ang 0ang menja"at ja"atan mente i pada pa0ing peme intahan ini "aik dia "e sumpah dengan sumpah dustuu itu atau tidak dia $aji" tunduk patuh kepada undang#undang ka/i dan tidak "oleh kelua da i eln0a atau men0alahin0a. Dia itu tidak lain adalah ham"a 0ang mukhlis ?patuhAsetia@ kepadan0a, pela0an 0ang taat kepada 0ang mengangkatn0a "aik dalam 0ang hak atau 0ang "atil, ke/asikan, kedhaliman, dan keka/i an. Maka apakah )usu/ &sh +hiddiiq 'alaihissalam sepe ti itu sehingga pe "uatann0a "isa dijadikan hujjah untuk mem"olehkan ja"atan#ja"atan ka/i me eka itu..+esungguhn0a o ang 0ang mengatakanAmenuduh "ah$a 7a"i00ullah I"nu 7a"i00illah I"nu 7a"i00illah I"nu !halilillah dengan se"agian tuduhan itu, maka kami tidak me agukan keka/i an o ang itu, keBindikann0a, dan kelua n0a dia da i Islam, ka ena &llah su"haanahu $a ta'aala mengatakan< R Z V HI IRl W P I] L I I]O l X Ih Y o R \ ` U Y j k S VW c N O H ] "Dan sesungguhnya #ami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan!: "$embahlah Allah (saja!, dan jauhilah %haghut itu,&(An 'ahl : ( ! Ini adalah pokok segala pokok dan maslahat 0ang paling agung dalam kehidupan ini "agi )usu/ 'alaihissalam dan pa a %asul lainn0a. &pakah masuk akal "ila )usu/ mengajak o ang#o ang kepada tauhid itu saat situasi lapang dan sempit saat "aha0a dan saat "e kuasa, kemudian dia melangga n0a sehingga menjadi golongan o ang#o ang mus0 ik 3agaimana itu "isa te jadi Demi &llah sedangkan &llah telah menggolongkann0a dalam jaja an ham"a#ham"a#70a 0ang te pilih +e"agian ahli ta/si telah men0e"utkan "ah$a /i man &llah su"haanahu $a ta'aala< nrKHI JT S dVY EH hVk VU %idaklah patut ;usu8 menghukum saudaranya menurut undang-undang raja." ;usu8 . . Pa a ahli ta/si men0e"utkan "ah$a a0at ini me upakan dalil "ah$a )usu/ 'alaihissalam tidak pe nah mene apkan undang#undang aja, tidak pe nah tunduk kepadan0a, dan tidak diha uskan untuk mene apkann0a. &pakah ada dalam kemente ian # kemente ian thaghut #thaghut itu atau pa lemen#pa lemen me eka hal sepe ti ini )aitu keadaan sang mente i di dalamn0a sepe ti pe n0ataan ?7ega a dalam 7ega a@ !alau tidak ada maka janganlah melakukan qi0as di sini. 3. +esungguhn0a )usu/ 'alaihissalam telah menja"at se"agai mente i dengan tamkiin da i &llah su"haanahu $a ta'aala, Dia "e /i man< ` I S \REH VWU nHk] Dan demikianlah #ami memberi kedudukan kepada ;usu8 di negeri mesir." ;usu8: 5 . *adi kedudukan itu adalah tamkiin ?anugrah! da i &llah su"haanahu $a ta'aala, sehingga si aja atau 0ang lainn0a tidak kuasa untuk mengganggun0a atau mencopotn0a

33

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


da i kedudukan itu meskipun men0alahi pe intah aja atau undang#undang dan keputusann0a. &pakah o ang#o ang hina 0ang memiliki ja"atan di sisi thaghut#thaghut pada masa seka ang memiliki sedikit "agian da i itu ?ke"e"asan sepe ti )usu/ dan tamkiin da i &llah@ dalam ja"atan#ja"atan me eka 0ang koto 0ang pada hakikatn0a itu adalah "ola mainan di tangan thaghut itu, sehingga "isa pantas dikiaskan kepada ja"atan )usu/ 'alaihissalam dan kedudukann0a 0ang &llah "e ikan kepadan0a. ..+esungguhn0a )usu/ 'alaihissalam menja"at ja"atan mente i itu dengan pe lindungan penuh lagi sempu na da i sang aja, &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< JEUY JEU VWTOH tREHI n_i Vy fKrk VKrS /aka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata:"$esungguhnya kamu (mulai! hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada kami. ;usu8: 59 +i aja mem"e ikan ke"e"asan penuh tanpa diku angi kepada )usu/ dalam ja"atann0a< VT EF VQWU YRlPT ` I S \REH VWU nHk] Dan demikianlah #ami memberi kedudukan kepada ;usu8 di negeri /esir7 (dia berkuasa penuh! pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi /esir ini." ;usu8: 5 . +ehingga tidak ada o ang 0ang p otes kepadan0a, tidak ada o ang 0ang meminta pe tanggung ja$a"ann0a, dan tidak ada o ang 0ang menga$asi segala "entuk ke"ijaksanaan dan pe "uatann0a apapun hasil dan "entukn0a. Maka apakah ke"e"asan sepe ti ini ada di kemente ian thaghut#thaghut pada masa seka ang atau 0ang ada juste u pe lindungan 0ang dusta lagi palsu. *a"atan itu dica"ut dan dicopot dengan cepat "ila si mente i "e ani "e main#main dengan eko n0a, atau nampak da i dia sedikit pen0impangan atau kelua da i ga is ami ?p esiden@ atau undang#undang aja +i mente i di sisi thaghut#thaghut itu tak u"ahn0a seo ang pela0an "agi politik ami ?p esiden@ atau aja, dia han0a melaksanakan pe intah tuann0a itu dan han0a mau "e henti "ila tuann0a mela ang, dan dia sama sekali tidak memiliki hak untuk men0alahi sedikitpun da i pe intah#pe intah aja atau undang#undang "uatan meskipun itu "e tentangn dengan pe intah &llah dan hukum#70a. 3a angsiapa mengklaim "ah$a sesuatu da i hal ini men0e upai keadaan )usu/ 'alaihissalam dalam ja"atann0a, maka sungguh dia telah melakukan kedustaan 0ang maha "esa , ka/i kepada &llah, dan telah mendustakan taBki0ah ? ekomendasiApenilaian suci@ &llah su"haanahu $a ta'aala te hadap )usu/ 'alaihissalam. 3ila telah diketahui "ah$a keadaan )usu/ 'alaihissalam dan kedudukann0a itu tidak ada pada masa seka ang di kemente ian thaghut#thaghut, maka tidak ada tempat untuk melakukan qi0as di sini. Dan kalau masih tetap ngotot "ia kanlah o ang#o ang kebelinger itu te us "e "ica a nga$u dalam masalah ini. Ke"i !> Di anta a "antahan 0ang mematikan akan s0u"hat ini adalah apa 0ang dise"utkan oleh se"agian mu/assi iin "ah$a si aja itu telah masuk Islam, dan ini

3.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


di i$a0atkan da i Mujahid mu id I"nu &""as adli0allahu 'anhuma. Pendapat ini menghancu kan s0u"hat te se"ut da i pangkaln0a. !ami tunduk kepada &llah dan me0akini "ah$a mengikuti keumuman atau dhahi a0at dalam !ita"ullah su"haanahu $a ta'aala adalah le"ih utama da ipada pe kataan, pena/si an, lonta an, dan istin"ath#istin"ath makhluk selu uhn0a 0ang kosong da i dalil#dalil dan "ukti. Dan di anta a dalil 0ang menguatkan hal ini adalah /i man &llah su"haanahu $a ta'aala tentang )usu/ 'alaihissalam< VT EF VQWU YRlPT ` I S \REH VWU nHk] Dan demikianlah #ami memberi kedudukan kepada ;usu8 di negeri /esir7 (dia berkuasa penuh! pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi /esir ini." ;usu8: 5 . Ini adalah mujmal ?glo"al@ 0ang telah &llah su"haanahu $a ta'aala jelaskan di tempat lain dalam !ita"#70a, di mana Dia menjelaskan ci i#ci i o ang#o ang 0ang Dia "e i kedudukan di "umi ini da i kalangan kaum mukminin< `RU I lyVX L] GWKHI JX IRQ_] ]GcKHVN I]GUY] VkHI I]RqY] HI IRUVyY ` I S DmVWU hi JTHI (yaitu! orang-orang yang jika #ami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma ru8 dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al :ajj:9-! Dan tidak di agukan lagi "ah$a )usu/ 'alaihissalam adalah te masuk me eka itu "ahkan "eliau te masuk pa a penghulun0a , 0aitu o ang#o ang 0ang jika &llah teguhkan kedudukan me eka di muka "umi, nisca0a me eka men0u uh "e "uat 0ang ma u/ dan mencegah da i pe "uatan 0ang mungka . Dan tidak di agukan lagi oleh o ang 0ang mengetahui ashlu dinil Islam ?pokok aja an Islam@ "ah$a sesungguhn0a ma' u/ 0ang paling agung di dalamn0a adalah tauhid 0ang me upakan inti aja an dalam dak$ah )usu/ 'alaihissalam, sedangkan kemungka an 0ang paling "esa adalah s0i ik 0ang telah dihati#hatikan oleh )usu/, dia mengutuk, mem"enci, dan memusuhi pa a pelakun0a. Dan ini me upakan dalil 0ang paling jelas lagi pasti "ah$a )usu/ setelah &llah meneguhkan kedudukann0a dia langsung te ang#te angan mendak$ahkan millah "apak# "apakn0a 0aitu )a'qu", Ishaq dan I" ahim se a0a dia meme intahkan untuk "e tauhid se ta mela ang lagi meme angi segala sesuatu 0ang men0alahi dan mem"atalkann0a. Dia tidak menghukumi dengan selain apa 0ang &llah tu unkan, dia tidak ikut mem"antu untuk menghukumi dengan selain apa 0ang &llah tu unkan, dia juga tidak mem"antu pa a a "aa" 0ang mem"uat hukum dan pe undang#undangan dan thaghut#thaghut 0ang disem"ah selain &llah, se ta dia tidak men0okong me eka atau "e lo0alitas kepada me eka se"agaimana 0ang dikatakan oleh se"agian o ang#o ang 0ang te peda0a dalam ja"atan#ja"atan me eka saat ini. &palagi kalau dia ?)usu/@ ikut se ta dengan me eka dalam mem"uat hukum dan pe undang#undangann0a se"agaimana 0ang dilakukan oleh o ang#o ang 0ang te peda0a itu di pa lemen#pa lemenn0a, "ahkan dikatakan dengan pasti "ah$a sesungguhn0a )usu/ telah mengingka i keadaan me eka, me u"ah kemungka ann0a, menghukumi dengan tauhid, mengajak ?o ang@ kepadan0a, meninggalkan dan

32

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


menjauhkan o ang 0ang men0alahi dan melangga n0a, siapapun o angn0a, ini dengan penegasan /i man &llah su"haanahu $a ta'aala. Dan tidak ada 0ang mensi/ati )usu/ 0ang juju put a da i o ang#o ang 0ang juju dengan selain ini kecuali o ang ka/i 0ang "usuk 0ang telah lepas da i aja ann0a 0ang suci lagi "e sih. Dan di anta a dalil 0ang men0atakan hal ini dan sekaligus menguatkann0a adalah penjelasan dan pena/si an kalimat glo"al /i man &llah su"haanahu $a ta'aala< JEUY JEU VWTOH tREHI n_i Vy fKrk VKrS M^WH frP\Y fN _RPxI nrKHI Vy] Dan raja berkata:" )a<alah ;usu8 kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". /aka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata:"$esungguhnya kamu (mulai! hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada kami. ;usu8: 59. &pa ki an0a pe kataan 0ang diucapkan oleh )usu/ kepada sang aja di sini, sehingga mem"uatn0a te kagum#kagum, mem"e in0a kedudukan dan mempe ca0ain0a &pakah engkau ki a )usu/ si"uk men0e"utkan kisah iste i al &BiB, padahal itu sudah selesai dan jelas siapa 0ang "ena atau apakah engkau mengi a )usu/ "e "ica a kepada sang aja tentang pe satuan nasionalisme{{k isis ekonomi{{...iniitu..atau apa 0ang dia katakann0a Tidak seo angpun "oleh menduga#duga dalam hal ini tanpa ada dalil, dan jika ada 0ang melakukann0a maka dia adalah te masuk pa a pendusta, akan tetapi 0ang menjelaskan lagi mena/si kan /i man &llah su"haanahu $a ta'aala< /aka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia= adalah jelas lagi te ang dalam /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< R Z V HI IRl W P I] L I I]O l X Ih Y o R \ ` U Y j k S VW c N O H ] "Dan sesungguhnya #ami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan!: "$embahlah Allah (saja!, dan jauhilah %haghut itu,&(An 'ahl : ( ! Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< JTG\VHI JU J_RPH] nrKX JlgEH ~kGaY J[H nrly JU JTHI uHi] nEHi F]Y OH] Dan sungguh telah di<ahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau:"$ungguh bila kamu berbuat syirik maka hapuslah amalanmu dan sungguh kamu pasti tergolong orang-orang yang rugi."Az ,umar: 5. Dan /i man &llah su"haanahu $a ta'aala tentang si/at inti dak$ah )usu/ 'alaihissalam< VWH hVkVU RcT ] Vg\i] DEmIGNi xVNw rU ~clqI] . h]GSVk Dm GVN Dm] LVN hRWUT o tRy rU ~kGq _i . Ea JU LVN G_ hY $esungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu 6brahim, 6shak dan ;a3*ub. %idaklah patut bagi kami (para 'abi! mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. ;usu8: (.-(0. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala tentangn0a< JU VQN LI _Y VU DkVNw] DP_Y VmRKPEK\ VK\Y oi f_] JU h]Olcq VU `VQHI OFIRHI LI tY GE hRyG^PU VN`YY hRKrcT o VWHI GkY JH] DEHI JTOHI nHb dVTi oi I]Olcq oY GUY L oi DgHI hi hVr\

36

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


/anakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ;ang /aha Csa lagi /aha Derkasa 5 #amu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. #eputusan (hukum! itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. 6tulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. (;usu8 (>-94!. Tidak di agukan lagi "ah$a ini adalah pe kataan 0ang paling agung "agi )usu/ 'alaihissalam, ini adalah agama 0ang lu us "agin0a, pokok segala pokok dak$ahn0a, millahn0a, dan millah "apak#"apakn0a. 3ila dia meme intahkan 0ang ma' u/ maka tauhid adalah hal ma' u/ 0ang paling agung 0ang dia ketahui. 3ila dia mela ang da i 0ang mungka , maka tidak ada 0ang le"ih "esa kemungka an "agin0a selain apa 0ang mem"atalkan dan "e tentangan dengan pokok segala pokok ini ?tauhid@. 3ila ini sudah jelas dan te n0ata ja$a"an sang aja te hadapn0a,= $esungguhnya kamu (mulai! hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada kami" maka ini me upakan dalil 0ang sangat jelas 0ang menunjukan "ah$a si aja itu telah mengikutin0a dan me estuin0a, se ta sesungguhn0a dia telah meninggalkan aja an keka/i an dan mengikuti millah I" ahim, Ishaq, 0a'qu" dan )usu/ 'alaihimussalam. &tau katakan "ila engkau mau mengatakann0a< Minimal keadaan aja itu telah mengakui )usu/ atas tauhidn0a dan millah "apak#"apakn0a, dan dia mem"e ikan ke"e"asan penuh tanpa "atas untuk "e "ica a dan mendak$ahkann0a, menjelek#jelekan o ang 0ang men0alahin0a, si aja tidak sedikitpun me intangin0a atas hal itu, tidak meme intahkan dia untuk melakukan hal 0ang mem"atalkann0a atau men0alahin0a. 8ukuplah ini se"agai pe "edaan 0ang sangat "esa anta a keadaan )usu/ 'alaihissalam dengan o ang#o ang 0ang te tipu da i kalangan pem"antu thaghut#thaghut dan kaki tangann0a dalam kemente ian#kemente ian masa seka ang, atau o ang#o ang 0ang ikut se ta "e sama thaghut dalam pem"uatan hukum dan pe undang#undangan di pa lemen# pa lemen te se"ut.5?
24

Pe kataan 0ang tadi itu tidak dike uhkan oleh ihtijaaj o ang 0ang "e hujjah dengan /i man &llah su"haanahu $a ta'aala dalam su at 9ha/i le$at lisan o ang mukmin kelua ga Ci 'aun< Dan sesungguhnya telah datang ;usu8 kepadamu dengan memba<a keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang diba<anya kepadamu, hingga ketika dia meninggal , kamu berkata:"Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun!,"Eha8ir: (9, ihtijaj dengan a0at ini tidak mempe ke uh pe n0ataan tadi ka ena "e"e apa alasan< ,. +esungguhn0a a0at ini tidak jelas ?sha iih@ penunjukann0a "ah$a )usu/ 0ang dimaksud adalah )usu/ I"nu )a'qu", ada kemungkinan ini adalah )usu/ lain, se"agian ahli ta/si mengatakan hal ini me eka mengatakan< Ia adalah )usu/ I"nu &/ aaniim I"nu )usu/ I"nu )a'qu" 0ang "e status se"agai na"i di anta a me eka selama 2- tahun, ini di i$a0atkan da i I"nu &""as adli0allahu 'anhuma, dan lihat ta/si &l >u thu"i0. +edangkan dalil "ila mengandung "an0ak kemungkinan maka "atallah "e dalil dengann0a. 2. +eandain0a 0ang dimaksud adalah )usu/ I"nu )a'qu" dalam a0at ini, namun a0at itu tidak sha iih penunjukann0a "ah$a sang aja tetap di atas keka/i ann0a, akan tetapi pem"ica aan ?dalam a0at itu@ adalah tentang status keumuman "ani Is ail.

31

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Kee&+!"> 3ila engkau telah mengetahui semua 0ang lalu dan engkau me asa 0akin "ah$a ja"atan )usu/ 'alaihissalam akan kemente ian itu sama sekali tidak menentang tauhid dan tidak menohok millah I" ahim, se"agaimana penohokan dan penentangan itu te jadi pada ja"atan#ja"atan itu seka ang, maka seandain0a si aja itu tetap di atas keka/i ann0a maka jadilah masalah penja"atan )usu/ akan posisi ini se"agai satu masalah da i masalah#masalah /u uu' 0ang tidak ada is0kaal di dalamn0a dalam ashluddien "e dasa kan apa 0ang telah pasti se"elumn0a "ah$a )usu/ tidak pe nah muncul da in0a keka/i an atau kemus0 ikan, atau ta<alli ?lo0alitas penuh@ te hadap o ang#o ang ka/i , atau tas0 ii' "e sama &llah, akan tetapi dia selalu meme intahkan akan tauhid lagi mela ang akan hal itu semua. &llah su"haanahu $a ta'aala telah mengatakan dalam masalah /u uu'ul ahkaam ?hukum#hukum /u uu'@< VVQWU] XGa DWU VWrc jH Dan bagi tiap-tiap umat dari kalian, #ami berikan aturan dan jalan yang terang,"Al /aidah: 90. +0a i'at#s0a i'at pa a na"i itu sangat "e agam dalam /u uu'ul ahkaam, akan tetapi dalam masalah tauhid han0a satu, %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam "e sa"da< #ami sekalian para nabi adalah saudara sebapak sedangkan agama (tauhid! kami satu," ?5% &l 3ukha i da i &"u 5u ai ah@ maksudn0a sauda a#sauda a da i i"u#i"u 0ang "e "eda sedangkan a0ahn0a satuini me upakan is0a at akan kesatuan dalam pokok tauhid dan "e agam dalam /u uu' s0a ii'ah dan hukum#hukumn0a. Te kadang sesuatu dalam
3. +esungguhn0a a0at tidak men0e"utkan keka/i an 0ang te ang#te angan 0ang jelas, namun a0at han0a men0e"utkan ke agu# aguan, sedangkan ke agu# aguan itu adalah di dalam hati 0ang te kadang disem"un0ikan di suatu $aktu dan te kadang ditampakkan di $aktu lain. Dan "ila telah jelas "ah$a )usu/ telah ditetapkan kedudukann0a di "umi ini, dia meme intahkan 0ang ma' u/ dan mela ang da i 0ang mungka se"agaimana 0ang lalu, maka "eliau 'alaihissalam tidak akan ela "ila ada seseo ang menampakkan kemus0 ikan di depann0a, "ahkan tidak akan ada seo angpun "e ani melakukann0a ka ena "eliau adalah penguasa lagi asul dalam satu $aktu, sedangkan kemungka an te "esa "agin0a adalah s0i ik. Dan mungkin saja si aja men0em"un0ikan hal itu di dalam hatin0a, sedangkan kelua gan0a menampakkan keimanann0a 0ang dhahi ka ena takut kekuasaan al haq, ini adalah kemuna/ikkan 0ang pelakun0a dipe lakukan di dunia sesuai dengan apa 0ang me eka tampakkan. 3ahkan dalam /i man#70a<= hingga ketika dia meninggal, kamu berkata:"Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun!," ada dalil 0ang menunjukan keimanan me eka seca a dhahi akan isalahn0a. Dan pe lu dipe hatiakan sesungguhn0a se"agian o ang#o ang 0ang te peda0a telah men0e"utkan kisah o ang mukmin kelua ga Ci 'aun juga dalam s0u"hat#s0u"hat me eka dalam masalah ini dengan dalih "ah$a dia men0em"un0ikan keimanann0a. Maka kami katakan< 3agaimana ca a pengam"ilan kalian da i kisah mukmin kelua ga Ci 'aun dalam masalah kita ini +esungguhn0a te dapat pe "edaan 0ang sangat jauh anta a men0em"un0ikan dan me ahasiakan keimanan "agi o ang#o ang 0ang te tindas dengan ikut se ta dalam keka/i an, kemus0 ikan dan pem"uatan hukum ?tas0 ii'@, se ta "e sekongkol di atas paham selain dienullah su"haanahu $a ta'aala. &pakah kalian "isa memastikan "agi kami "ah$a mukmin kelua ga Ci 'aun itu telah mem"uat undang#undang se"agaimana kalian mem"uat undang# undang, atau dia itu telah ikut se ta dalam memutuskan dengan selain apa 0ang &llah tu unkan se"agaimana keikutse taan kalian, atau dia itu "e sepakat di atas demok asi atau paham lainn0a se"agaimana 0ang kalian lakukanTetapkan ini te le"ih dahulu dan mana mungkin "isa melakukann0a kemudian setelah itu silahkan kalian "e dalil dengann0a, dan kalau tidak "isa maka tinggalkan igauan dan ucapan tidak ka uan itu.

34

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


masalah hukum pada s0a ii'at se"elum kita diha amkan kemudian dihalalkan dalam s0a i'at kita, dan te kadang se"alikn0a. 3isa jadi dalam s0a i'at te dahulu dipe sulit sedangkan dalam s0a i'at kita dipe mudah,,,dan sete usn0a. leh se"a" itu tidak setiap s0a i'at 0ang ada pada s0a i'at se"elum kita menjadi s0a i'at "agi kita, apalagi "ila "e tentangn dengan dalil dalam s0a i'at kita. +edangkan telah ada dalil 0ang shahih dalam s0a i'at kita 0ang men0elisihi apa 0ang dis0a i'atkan "agi )usu/ 'alaihissalam, dan mengha amkann0a atas kita, I"nu 5i""an telah me i$a0atkan dalam +hahihn0a, juga &"u )a':aa dan &th Tha" ani0 "ah$a 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam "e kata< V^TGX J_RT S DWU nHb `Y JKS VQPEyIRU JX HI h]GT] VWHI `IGa hRNGT VQ^\ IGUY DErX JEqEH V_V o] VENV o ] VEGa o] $ungguh akan datang kepada kalian para penguasa yang tidak baik, mereka mendekatkan orang-orang yang paling jahat dan mengakhirkan shalat dari <aktu<aktunya, maka siapa saja yang mendapatkan keadaan itu, janganlah dia menjadi pejabat, janganlah menjadi aparat keamanan, janganlah menjadi petugas pengambil harta, dan janganlah menjadi penyimpan perbendarahaan,". Dan 0ang aajiih ?0ang kuat@ sesungguhn0a penguasa#penguasa dalam hadits itu adalah "ukanlah o ang#o ang ka/i , akan tetapi me eka adalah o ang#o ang 0ang du jana lagi "odoh, ka ena "iasan0a o ang 0ang menghati#hatikan "ila dia menghati# hatikan han0alah dengan men0e"utkan ke"u ukan dan ke usakan 0ang paling "esa , dan seandain0a me eka itu adalah o ang#o ang ka/i tentu 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam menjelaskann0a. &kan tetapi pe "uatan du jana te "esa 0ang "eliau se"utkan di sini adalah mendekatkan o ang#o ang paling jahat dan mengakhi kan shalat da i $aktu# $aktun0a. 7amun demikian 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam telah mela ang dengan la angan 0ang sangat da i ke"e adaan seseo ang menjadi khaaziin ?petugas logistik@ "agi me eka. 3ila saja menja"at se"agai khaaziin di samping pa a penguasa muslim 0ang dhalim adalah dila ang dengan la angan 0ang amat ke as dalam s0a i'at kita, maka apa ge angan dengan ja"atan kemente ian logistikAkeuangan di sisi pa a penguasa 0ang ka/i dan peme intah 0ang s0i ik Ci man &llah su"haanahu $a ta'aala< DErX E^F _i ` I JxI urX WrcI Vy ;usu8 berkata:"jadikanlah aku bendahara<an 'egara (/esir!7 sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman,";usu8:55. me upakan dalil 0ang tegas dan "ukti 0ang te ang "ah$a hal ini adalah "agian da i s0a i'at se"elum kita, dan hal itu sudah dimansukh ?dihapus@ dalam s0a i'at kita. (allahu &'lam. Ini adalah cukup "agi o ang 0ang menginginkan hida0ah, akan tetapi o ang 0ang le"ih mendahulukan anggapan "aik, kepentingan ?0ang dia klaim se"agai maslahat@, dan pe kataan manusia atas dalil#dalil dan "ukti#"ukti itu, maka o ang sepe ti ini meskipun gunung#gunung meletus di hadapann0a dia itu tidak "akal mendapatkan hida0ah?)arangsiapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka sekali-

3;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang! daripada Allah."Al /aidah: 9-. Pada akhi n0a dan se"elum sa0a menutup "antahan te hadap s0u"hat ini, sa0a ingin mengingatkan "ah$a se"agian o ang#o ang 0ang te peda0a 0ang mem"olehkan s0i ik dan keka/i an dengan anggapan "aik me eka, alasan maslahat dak$ah untuk masuk di ka"inet#ka"inet keka/i an dan pa lemen#pa lemen s0i ik, me eka dalam dalih# dalih dan s0u"hat#s0u"hatn0a mencampu kan pe kataan +0aikhul Islam I"nu Taimi00ah ahimahullah tentang ja"atan mente i 0ang dipegang )usu/ 'alaihissalam.. ini se"ena n0a te masuk pe "uatan mencampu adukan 0ang hak dengan 0ang "atil, "e dusta atas nama +0aikhul Islam, dan mengada#ada atas "eliau apa 0ang tidak pe nah "eliau katakan, ka ena "eliau tidak "e hujjah dengan kisah itu atas "olehn0a ikut se ta dalam tas0 ii', keka/i an, atau dalam memutuskan dengan selain apa 0ang &llah tu unkan. Mustahil "eliau melakukan hal itu, "ahkan kami mensucikan "eliau, agaman0a, "ahkan kami mensucikan akaln0a da i ucapan 0ang keji ini 0ang di mana tidak ada seo angpun "e ani "e kata sepe ti itu kecuali me eka o ang#o ang hina di atas pada Baman#Baman mutakhkhi ini. !ami katakan inihatta meskipun kami "elum mem"aca ungkapan "eliau pada masalah ini, ka ena ucapan sepe ti ini tidak mungkin dikatakan oleh o ang 0ang "e akal, apalagi sampai "isa "e sum"e da i 'aalim a""ani0 selezel +0aikhul Islam ahimahullah. 3agiamana itu "isa te jadi sedangkan pe kataan "eliau dalam masalah ini sangatlah jelas lagi gam"langdi mana pe kataan "eliau "e kisa akan kaidah menolak ke usakan paling "esa da i dua ke usakan se ta upa0a mendapatkan maslahat paling tinggi da i dua maslahat saat "e se" angan, sedangkan engkau sudah mengetahui "ah$a maslahat paling "esa dalam kehidupan ini adalah tauhid, sedangkan ke usakan paling "esa adalah ke usakan s0i ik dan menjadikan tandingan ?"agi &llah@. 3eliau telah men0e"utkan "ah$a )usu/ telah menegakan keadilan dan ihsan sesuai dengan kemampuan "eliau, se"agaimana dalam &l 5is"ah5@ di mana "eliau "e kata saat men0e"utkan si/at kekuasaan "eliau<Dan dia melakukan da i keadilan dan ihsan apa 0ang "eliau mampu, se ta "eliau mengajak me eka kepada keimanan sesuai dengan kesempatanAkemungkinan.= Dan "eliau mengatakan lagi< &kan tetapi "eliau melakukan apa 0ang mungkin da i keadilan dan ihsan.=A6 Dan "eliau sama sekali tidak men0e"utkan "ah$a )usu/ 'alaihissalam mem"uat undang#undang menandingi &llah su"haanahu $a ta'aala atau ikut se ta dalam memutuskan dengan selain apa 0ang &llah tu unkan atau mengikuti paham demok asi atau paham#paham lainn0a 0ang "e se" angan dengan dienullah, se"agaimana haln0a keadaan me eka o ang#o ang 0ang te peda0a 0ang mencampu kan pe kataan "eliau ahimahullah dengan hujjah#hujjah me eka 0ang koto dan s0u"hat#s0u"hatn0a 0ang endahan dalam angka men0esatkan o ang#o ang "odohAumum, dan untuk menga"u kan 0ang hak dengan 0ang "atil se ta caha0a dengan kegelapan.
2; 3-

Majmu &l Cata$aa 24A64. Majmu &l Cata$aa 2-A26

.-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


!emudian kita $ahai sauda a setauhid, panutan dan dalil kita 0ang di mana kita me ujuk kepadan0a saat te jadi pe selisihan adalah $ah0u 0aitu /i man &llah dan sa"da %asul#70a shallallaahu 'alaihi $a sallam tidak 0ang lainn0a, adapun setiap o ang selain %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam maka ucapann0a itu "isa dite ima dan "isa ditolak. +eandain0a sepe ti apa 0ang me eka klaim itu "e sum"e da i +0aikhul Islam dan itu tidak mungkin te jadi tentu kita tidak akan mene iman0a da in0a dan "ahkan da i ulama 0ang le"ih agung da in0a, sehingga dia datang kepada kami dengan mem"a$a dalil da i $ah0u atas hal itu,=katakanlah (hai /uhammad!: "$esungguhnya aku hanya memberi peringatan kepadamu sekalian dengan <ahyu,"Al Anbiyaa:95.,"#atakanlah: %unjukilah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orangorang yang benar,"Al )a*arah:---. Pe hatikanlah hal itu dan pegang e atlah tauhidmu, janganlah engkau te tipu atau peduli dengan tal"iis#tal"iis ?pengka"u an@ dan dalih#dalih mu ahan pa a penghusung kemus0 ikan dan musuh#musuh tauhid, atau janganlah engkau me asa tidak enak dengan se"a" men0alahi me eka, dan jadilah engkau da i golongan 0ang menegakkan dienullah 0ang telah dise"utkan ci i#ci in0a oleh %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam,= orang-orang yang mengucilkan dan menyelisihi mereka tidak membuat mereka gentar hingga datang ketentuan Allah sedang mereka dalam keadaan seperti itu,"31

3,

Cathul 3a i ,3A2;2.

.,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK Se.%n SYUBHAT KEDUA %,n)! N!-!.)i "i/!$ #er,%$%& /en !n !+! )!n A**!, "%r%n$!n, n!&%n /e&i$i!n /i! "e"!+ &%.*i&

&hlul ah$aa "e hujjah juga dengan kisah 7ajas0i dalam angka melegalitas thaghut#thaghut me eka 0ang mem"uat hukum dan pe undang#undangan, "aik me eka itu se"agai penguasa, pa a $akil ak0at di pa lemen atau 0ang lainn0a. Me eka mengatakan< +esungguhn0a 7ajas0i tidak "e hukum dengan apa 0ang &llah tu unkan setelah dia masuk Islam hingga meningal dunia, namun demikian 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam menamakann0a se"agai ham"a 0ang shalih, "eliau menshalatkan ?ghai"@ untukn0a dan meme intahkan pa a saha"at untuk menshalatkann0a. !ita katakan dengan tau/iq &llah su"haanahu $a ta'aala< Per"!&!< ang 0ang "e dalih dengan s0u"hat 0ang endahan ini se"elum apa# apa dia ha us menetapkan "agi kami dengan nash 0ang shahih lagi sha ih qath'i00 dilalahn0a "ah$a 7ajas0i0 itu tidak memutuskan dengan apa 0ang &llah tu unkan setelah keislamann0a. +ungguh sa0a sudah mengamati ucapan me eka ?pa a pene"a s0u"hat@ da i a$al sampai akhi , te n0ata sa0a tidak mendapatkan di kantong me eka itu kecuali sekeda istin"ath dan klaim#klaim 0ang kosong lagi ke ing da i dalil shahih dan "ukti "ena 0ang menguatkann0a, sedangkan &llah su"haanahu $a ta'aala telah mengatakan< .,"#atakanlah: %unjukilah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar,"Al )a*arah:---. Dan "ila te n0ata me eka tidak mampu mem"a$a "ukti kuat atas klaimn0a itu, maka me eka itu "ukanlah te golong o ang# o ang 0ang juju , akan tetapi me eka itu te golong o ang#o ang 0ang dusta. Ke/%!> +esungguhn0a te masuk sesuatu 0ang sudah dite ima anta a kami dengan musuh#musuh kami adalah "ah$a 7ajas0i itu telah meninggal dunia se"elum sempu nan0a tas0 ii', jadi "eliau seca a pasti meninggal se"elum tu unn0a /i man &llah su"haanahu $a ta'aala< VWT t\}I DH ~E`] PKc_ DErX ~KKqY] DWT DH ~rKkY tREHI Dada hari ini telah #u-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah #u-cukupkan kepadamu nikmat-#u, dan telah #u-ridlai 6slam itu sebagai agamamu,"Al /aidah:(. +e"a" a0at ini ditu unkan pada hajji $adaa', sedangkan 7ajas0i meninggal dunia jauh se"elum penaklukan kota Mekkah se"agaimana 0ang dise"utkan oleh &l 5a/idh I"nu !atsi ahimahullah dan 0ang lainn0a. A5 3e hukum dengan apa 0ang ditu unkan &llah saat itu "agi dia adalah menghukumi, mengikuti dan mengamalkan aja an agama 0ang telah sampai kepadan0a, ka ena nadBa ah ?pe ingatan@ dalam masalah sepe ti ini ha us adan0a "uluughul >u 'an ?sampain0a $ah0u &l >u 'an kepadan0a@, &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< rN JU] fN Dk`_ hwGHI Im Hi F]Y]
32

&l 3ida0ah (an 7iha0ah 3A211.

.2

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dan Al 2ur3an ini di<ahyukan kepadaku supaya dengannya itu aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang Al 2ur3an sampai (kepadanya!,"Al An3am:->. +a ana#sa ana pe hu"ungan dan in/o masi saat itu keadaann0a tidak sepe ti Baman seka ang, di mana saat itu se"agian hukum s0a i'at tidak "isa sampai kepada seseo ang kecuali setelah "e tahun#tahun, dan "isa jadi dia tidak mengetahuin0a kecuali "ila memaksakan di i datang kepada 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam. &gama ini saat itu masih "a u, &l >u 'an masih te us tu un, dan tas0 ii' masih "elum sempu na. Dan ini di"uktikan kuat oleh apa 0ang di i$a0atkan oleh &l 3ukha i dan 0ang lainn0a da i &"dullah I"nu Mas'ud "ah$a "eliau "e kata< ,=#ami dahulu mengucapkan salam kepada 'abi shallallaahu 3alaihi <a sallam di dalam shalat maka beliau terus menja<abnya, dan tatkala kami pulang dari negeri 'ajasyi kami mengucapkan salam kepada beliau, namun ternyata beliau tidak menja<ab salam kami, dan justeru setelah itu beliau berkata: $esungguhnya di dalam shalat itu terdapat kesibukan," jika pa a saha"at 0ang dahulu pe nah "e ada di nege i 7ajas0i 6thiopia sedang me eka itu menge ti "ahasa a a" dan selalu memantau "e ita tentang 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam, "elum sampai kepada me eka "e ita dinasakhn0a "e "ica a dan salam di dalam shalat padahal shalat itu u usann0a adalah nampak, se"a" 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam melaksanakan shalat "e sama pa a saha"atn0a se"an0ak lima kali seha i semalammaka apa ge angan dengan i"adah#i"adah 0ang lain, tas0 ii'#tas0 ii', dan huduud 0ang tidak "e ulang#ulang sepe ti diulang#ulangn0a shalat. Maka apakah ada seo ang da i kalangan 0ang "e paham s0i ik demok asi pada masa seka ang dia mampu mengklaim "ah$a &l >u 'an, Islam, atau agama ini "elum sampai kepada dia sehingga dia "isa mengqi0askan ke"atilann0a dengan keadaan 7ajas0i se"elum sempu nan0a tas0 ii'. Ke"i !>3ila ini telah ditetapkan lagi pasti, maka $aji" diketahui "ah$a sesungguhn0a 7ajas0i telah menghukumi dengan apa 0ang &llah tu unkan 0ang sampai kepada dia, dan siapa 0ang mengklaim selain ini maka tidak "oleh dipe ca0ai dan dite ima pe kataann0a kecuali dengan "ukti 0ang te ang,"#atakanlah: %unjukilah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar,"Al )a*arah:---. Dan semua 0ang dise"utkan oleh o ang#o ang 0ang men0e"utkan kisahn0a menunjukan "ah$a dia itu menghukumi dengan apa 0ang sampai kepadan0a da i apa 0ang &llah tu unkan saat itu Di anta a 0ang menjadi ke$aji"an dia saat itu "e upa mengikuti apa 0ang ditu unkan &llah adalah< ?Me ealisasikan tauhid, iman kepada kena"ian Muhammad shallallaahu 'alaihi $a sallam dan iman "ah$a Isa adalah ham"a dan utusan &llah@ dan dia sudah melakukann0a. lihatlah hal itu dalam dalil#dalil 0ang digunakan o ang# o ang ?untuk kepentingann0a@su at 7ajas0i 0ang diki imkan kepada 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam..su at itu dise"utkan oleh Uma +ulaiman &l &s0qa dalam "uku

1'

.3

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


keciln0a ?kutai"@ 0ang "e judul hukmul mus0a akah /il $iBa ah $al majaalis anni0a"i00ah. AA 2. Dan "egitu juga "ai'atn0a te hadap 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam dan untuk hij ah, dalam su atn0a itu 7ajas0i men0e"utkan<? +esungguhn0a dia telah mem"ai'at %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam, dan anakn0a 0ang "e nama *a'/a dan teman#temann0a telah mem"ai'at pula se ta masuk Islam di tangann0a lillaahi a""il'aalamiin, dan di dalam su atn0a itu dia menegaskan "ah$a ia mengi im kepada 7a"i anakn0a & ihaa I"nu &shhum I"nu &"ju , dan ucapann0a< 3ila engkau "e kehendak sa0a datang kepadamu tentu sa0a melakukann0a $ahai %asulullah, ka ena sesungguhn0a sa0a "e saksi "ah$a apa 0ang engkau katakan adalah "ena @. Maka mungkin saja dia meninggal dunia setelah itu langsung, atau mungkin saja 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam tidak menginginkan hal te se"ut saat itu..semua ini tidak "egitu jelas dan tidak ditegaskan dalam kisah itu, sehingga tidak halal memastikan sesuatupun da in0a dan tidak halal "e dalil dengann0a, apalagi kalau dijadikan senjata untuk mela$an tauhid dan ashluddien. 3. Dan "egitu juga pe tolongann0a te hadap 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam, agaman0a, dan pa a pengikutn0a. 7ajas0i telah menolong kaum muhaji iin 0ang datang kepadan0a, dia mem"e i me eka tempat se ta mem"e ikan jaminan keamanan dan pe lindungan, dia tidak mengece$akan me eka dan tidak men0e ahkan me eka kepada o ang#o ang >u ais0, dia juga tidak mem"ia kan o ang#o ang nas ani 5a"as0ah mengganggu me eka, padahal pa a muhaji in itu telah menampakkan ke0akinan me eka 0ang "ena tentang Isa 'alaihissalam. 3ahkan te dapat dalam isalah lain 0ang dia ki imkan kepada 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam ?0ang ditutu kan oleh Uma &l &s0qa dalam kutai"n0a itu hal 13@ "ah$a dia mengi imkan anakn0a 0ang dise tai enam puluh laki#laki da i penduduk 5a"as0ah kepada 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam. +emua ini dilakukan se"agai "entuk dukungan, itti"aa, se ta "antuan. Meskipun ini adalah sangat jelas, namun Uma &l &s0qa telah nga$u dalam kutai"n0a itu ?hal<13@ dengan seenakn0a dia memastikan "ah$a 7ajas0i tidak "e hukum dengan s0a i'at &llah. Ini se"agaimana 0ang engkau ketahui adalah dusta dan mengada#ada atas nama 7ajas0i 0ang mu$ahhid itu, akan tetapi 0ang "ena adalah "ah$a dia menghukumi dengan apa 0ang &llah tu unkan 0ang telah sampai kepadan0a saat itu. Dan siapa 0ang mengatakan selain ini maka janganlah dipe ca0ai kecuali dengan dalil 0ang shahih lagi qath'ii dilalahn0a, dan kalau tidak maka dia itu adalah te golong o ang#o ang 0ang dusta,=#atakanlah: %unjukilah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar,"Al )a*arah:---. +edangkan Uma &l &s0qa ini tidak mendatangkan dalil 0ang shahih lagi sha ih atas klaimn0a itu, akan tetapi dia mengais#ngais dan me a"a# a"a da i kita"#kita" ta ikh ?seja ah@ hal#hal 0ang dia duga se"agai dalil ?la0akn0a o ang 0ang menca i ka0u "aka di malam ha i@, sedangkan seja ah itu keadaann0a telah diketahui &l >ahthani0 &l &ndalusi0 "e kata dalam s0ai n0a<
33

5alaman 1, dalam kutai"n0a itu, sedang isalah 7ajas0i ada dalam adul Ma'aad 3A6-.

..

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


J!n !n*!, en $!% &eneri&! /!ri .e-!r!, ini Se !*! )!n /i$%&+%*$!n /!n /i"%*i. (*e, +!r! +er!7in)! Ri7!)!"$!n*!, ,!/i". )!n "er+i*i, /!ri !,*in)! A+!*! i (r!n )!n +!n/!i /!n #er+en !*!&!n Maka dikatakan kepada Uma &l &s0qa dan pa a pengikutn0a< Tetapkan a as0 te le"ih dahulu "a u kemudian diskusikan. Kee&+!"> +esungguhn0a gam"a an dalam kisah 7ajas0i adalah "agi seo ang penguasa 0ang asaln0a ka/i dan "a u masuk Islam di atas ja"atann0a, te us dia menampakkan kejuju an Islamn0a dengan ca a istislaam seca a sempu na kepada pe intah 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam dengan ca a mengutus anakn0a 0ang dise tai om"ongan kaumn0a, dia mengutus me eka kepada 7a"i untuk meminta iBin hij ah kepadan0a, dan menampakkan nush ahn0a, dan nush ah akan agama dan pa a pemelukn0a, "ahkan menampakkan "a aa'ah da i segala 0ang men0alahi agama "a un0a ini "e upa ke0akinan dia, ke0akinan kaumn0a dan nenek mo0angn0a. Dia "e usaha menca i ke"ena an dan mempelaja i agama ini, se ta "e usaha semaksimal mungkin untuk "e temu &llah di atas keadaan ini, dan ini te jadi se"elum sempu nan0a tas0 ii' dan se"elum sampai kepadan0a seca a sempu na. Ini adalah gam"a an se"ena n0a 0ang ada dalam hadits#hadits, atsa #atsa 0ang shahih lagi tsa"it tentangn0a. !ami menantang o ang 0ang "e se" angan dengan kami aga me eka menetapkan selain hal iniakan tetapi dengan dalil 0ang sha ih lagi shahih, dan adapun seja ah#seja ah maka ini tidak "isa memuaskan dan mengen0angkan da i asa lapa dengan sendi in0a tanpa adan0a sanad. &dapun gam"a an 0ang hendak didalili dan hendak dikiaskan, maka ini adalah gam"a an 0ang "u uk lagi "e "eda jauh sekali, ka ena ini adalah gam"a an seka$anan ge om"olan o ang#o ang 0ang mengaku "e agama Islam tanpa "e lepas di i da i hal#hal 0ang mem"atalkan keislamann0a, dan juste u me eka itu dalam $aktu 0ang "e samaan "e intisa" kepada Islam dan kepada hal#hal 0ang mem"atalkann0a, se ta me eka me asa "angga dengann0a. Me eka tidak "e lepas di i da i paham demok asi sepe ti haln0a 7ajas0i "e lepas di i da i nas ani, 0a me eka tidak "e lepas di i da in0a, "ahkan me eka tidak henti#hentin0a memuji demok asi itu, menghusungn0a, mem"olehkann0a "agi o ang#o ang, mengajak o ang#o ang untuk ikut "e ga"ung dalam paham demok asi 0ang "usuk ini, me eka menjadikan di in0a se"agai a "aa", dan aalihah ?tuhan#tuhan@ 0ang menetapkan hukum dan pe undang#undangan "agi manusia "e upa aja an 0ang tidak &llah iBinkan, "ahkan me eka mengikut se takan "e sama me eka dalam tas0 ii' 0ang ka/i 0ang te laksana sesuai dengan mate i undang#undang dasa itu o ang#o ang 0ang sepaham "e sama me eka di atas paham 0ang ka/i itu da i kalangan pa a $akil ak0at, pa a mente i, dan ak0at lainn0a, me eka "e sike as di atas kemus0 ikan ini, "e gelimang dengann0a, "ahkan me eka mencela o ang 0ang meme angin0a, atau menentangn0a, atau mencelan0a dan "e usaha untuk menghancu kann0a dan me eka lakukan ini setelah s0a i'at sempu na, dan setelah sampain0a &l >u 'an "ahkan assunnah dan atsa #atsa kepada me eka.

.2

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dengan 7ama &llah, $ahai o ang 0ang o"0ekti/ siapa saja engkau ini, apakah sah gam"a an 0ang "u uk lagi "usuk dan gelap ini 0ang dise tai dengan pe "edaan# pe "edaann0a 0ang sangat jauh dikiaskan kepada o ang 0ang "a u masuk Islam 0ang menca i ke"ena an dan "e usaha mem"elan0a se"elum s0a i'at ini sempu na dan se"elum sampai kepadan0a seca a utuh. +ungguh sangat jauh sekali pe "edaan anta a dua gam"a an ini Demi Allah keduanya tidak bisa kumpul dan tidak akan bersatu Hingga bulu-bulu gagak itu beruban )a "isa saja keduan0a "e satu dan "e "a engan, akan tetapi "ukan dalam tim"angan al haq, namun dalam tim"angan o ang#o ang 0ang cu ang da i kalangan o ang 0ang telah di"utakan "ashi ahn0a oleh &llah su"hanhuu $a ta'aalaa, sehingga me eka "e paham demok asi 0ang "e se" angan dengan tauhid dan Islam. #ecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, (yaitu! orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. %idaklah orang-orang itu yakin, bah<a sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang sangat besar."Al /utha88i8in:--5.

.6

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK SYUBHAT KETIGA L!#e*i.!.i /e&($r!.i /en !n n!&! .)%r!! /e&i &e*e !*$!nn)!
ang#o ang 0ang "uta pandangann0a dan pa a kelela$a malam telah mendalili paham me eka 0ang ka/i lagi "atil itu ?paham demok asi@ dengan /i man &llah su"haanahu $a ta'aala tentang kaum mukminin mu$ahhidiin< DQWEN `Ra DmGUY] $edang urusan mereka (diputuskan! dengan cara musya<arah antara mereka,"Asy $yuraa:(0. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala kepada 7a"i#70a shallallaahu 'alaihi $a sallam< GU I S Dm`]Va] Dan bermusya<arahlah dengan mereka dalam urusan itu,"Ali 6mran: -5>. Me eka menamakan demok asi 0ang "usuk itu dengan s0u aa ?mus0a$a ah@ demi mem"e ikan "aju agama lagi s0a 'ii "agi paham ka/i ini, dan kemudian setelah itu me eka melegalitas dan mem"olehkann0a. Maka kita katakan dengan tau/iq &llah< Per"!&!> +esungguhn0a pe u"ahan nama itu tidak ada a tin0a selama isi dan hakikatn0a adalah itu#itu juga. +e"agian jama'ah dak$ah 0ang "e jalan di atas paham ka/i ini dan 0ang menjadikann0a se"agai pegangan A;mengatakan< ?!ami memaksudkan dengan demok asi itu saat kami men0e ukann0a, menuntut dengann0a, menseponso in0a, dan "e usaha untuk mencapai ke a ahn0a dan dengann0a adalah ke"e"asan "e kata dan dak$ah@,A< dan kicauan#kicauan lainn0a. Maka kita katakan kepada me eka< )ang penting itu "ukanlah 0ang kalian maksudkan, dan 0ang kalian klaim dan kalian duga, akan tetapi 0ang penting adalah apakah demok asi 0ang dite apkan oleh thaghut itu, 0ang dia se ukan kepada kalian untuk masuk ke dalamn0a, pemilu#pemilupun dilangsungkan dalam angka itu, se ta tas0 ii' dan hukum 0ang kalian akan ikut se ta di dalamn0a sesuai dengan ca a
3.

+epe ti jama'ah#jama'ah 0ang mem"entuk pa tai 0ang katan0a pa tai Islam demi masuk ke dalam pa lemen dan majlis 0ang s0i ik, dan ini alangkah "an0akn0a, dan jama'ah#jama'ah 0ang sepe ti itu sudah tidak menjadi musuh &me ika dan sekutun0a lagi dan tidak menjadi musuh "agi thaghut#thaghut di nega an0a, ka ena sudah la ut dalam sistim thaghut 0ang diinginkan oleh pa a thaghut dan 5u"al masa seka ang ?&me ika@. Pent. 32 Dan meskipun ke"e"asan "e kata atau dak$ah se"agaimana 0ang diinginkan oleh demok asi, maka itu adalah ke"e"asan 0ang "atil lagi ka/i , ka ena pa a penghusung paham demok asi saat me eka men0e ukan ke"e"asan "e kata dalam paham me eka ini, me eka tidak memaksudkan ke"e"asan mendak$ahkan agama &llah sajaakan tetapi juga ke"e"asan pa a thaghut, o ang#o ang ka/i , o ang#o ang mulhid, dan o ang# o ang mus0 ik untuk menampakkan keka/i an dan ke usakann0a, juga ke"e"asan ke0akinan, ke"e"asan mu tad, dan ke"e"asan mencela segala hal 0ang disucikan. Dan keka/i am macam ini "isa jadi dite apkan di demok asi "a at. &dapun demok asi a a" ?dan 7ega a#nega a "e kem"ang lainn0a 0ang "e penduduk ma0o itas muslim, pent@ maka di dalamn0a adalah ke"e"asan segala keku/u an, ilhaad, Bandaqah, adapun Islam maka di 7ega a#nega a itu adalah di antai, dipenja a, dan te usi . Pa a pen0e u ?du'aat@ itu ha apan me eka te tinggi adalah me ealisasikan dan men0ampaikan manusia kepada demok asi "a at 0ang ka/i , sedangkan keka/i an adalah satu agama, dan ini "e tingkat#tingkat ke "a$ah. Pe hatikanlah.

.1

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


demok asi 3ila kalian mene ta$akan manusia dan menipu me eka, maka kalian tidak akan mampu melakukann0a te hadap &llah< DQXV Rm] LI hRXVT JESVWKHI hi $esungguhnya orang-orang muna8i* itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka,"An 'isaa:-9+. h]GcT VU] DQM^_Y oi hRXOT VU] IRWUw JTHI] LI hRXVT /ereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak sadar,"Al )a*arah:>. *adi me u"ah nama sesuatu itu tidak me u"ah hukum#hukumn0a, tidak menghalalkan 0ang ha am dan tidak "isa mengha amkan 0ang halal7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam "e sa"da<Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan khamr dengan cara nama yang mereka berikan kepadanya,"36 3egitulah pa a ulama telah mengka/i kan o ang 0ang mencela tauhid, atau meme angin0a sedang 0ang mencela dan meme angin0a itu menamakan tauhid itu se"agai paham K,!7!ri- atau T!$2iiri)pa a ulama juga mengka/i kan o ang 0ang mempe indah s0i ik dan mem"olehkann0a, atau melakukann0a sam"il menamakann0a dengan selain naman0a. A3+e"agaimana 0ang dilakukan me eka itu, me eka menamakan paham ka/i dan s0i ik ?demok asi@ dengan nama s0u aa dengan tujuan melegalkann0a, mempe "olehkann0a, se ta mengajak manusia untuk masuk ke dalamn0a.sungguh "inasalah me eka itu.A? Ke/%!>+esungguhn0a pengkiasan demok asi kaum mus0 ikin te hadap s0u aa kaum mu$ahhidin, men0amakan ?tas0"iih@ majlis s0u aa dengan majlis keka/i an, ke/asikan, dan maksiat adalah pen0amaan 0ang gugu dan kias 0ang "atil lagi luluh lantak ukun# ukunn0a, ka ena engkau telah mengetahui "ah$a majlis ak0at, atau de$an pe $akilan ak0at, atau pa lemen adalah sa ang da i sekian sa ang paganisme dan "angunan da i "angunan#"angunan s0i ik, 0ang di dalamn0a dipasang tuhan#tuhan pa a demok at, a "aa" me eka 0ang "e aneka agam, se ta sekutu#sekutu me eka 0ang mem"uatkan "agi me eka undang#undang da i aja an 0ang tidak diiBinkan &llah su"haanahu $a ta'aala sesuai dan sela as dengan undang#undang dasa dan /alsa/ah 0ang digali da i "umi.A@&llah "e /i man< JU VQN LI _Y VU DkVNw] DP_Y VmRKPEK\ VK\Y oi f_] JU h]Olcq VU `VQHI OFIRHI LI tY GE hRyG^PU VN`YY hRKrcT o VWHI GkY JH] DEHI JTOHI nHb dVTi oi I]Olcq oY GUY L oi DgHI hi hVr\
36

5% Imam &hmad dalam Musnadn0a da i U"adah I"nu &sh +haamit adli0allahu 'anhu, hadits nomo < 221-.. 31 %ujuklah &du a &ssani00ah /il &j$i"ah &nnajdi00ah ,A,.2. 34 Inilah 0ang dilakukan oleh ulama kaum mus0 ikin 0ang "an0ak di anta a me eka itu "e gela Dokto atau +0aikh, atau UstadB, atau me eka itu dosen di Unize sitas#Unize sitas Islam. Pent. 3; Dalam undang#undang dasa )o dania pasal ke 22< !ekuasaan legislati/ dipegang oleh aja dan majlis ak0at,=dan sauda an0a dalam UUD !u$ait no< 2,< !ekuasaan legislati/ dipegang oleh emi dan majlis umat sesuai dengan undang#undang,=

.4

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


/anakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ;ang /aha Csa lagi /aha Derkasa 5 #amu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. #eputusan (hukum! itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. 6tulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. (;usu8 (>-94!. Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< If L N h b T D H VU J TO HI J U D Q H IRX G a Vk G a D Q H t Y "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah5 " (2s: Asy-$yuura: +-! !ias ini tak u"ahn0a "agaikan mengkiaskan s0i ik te hadap tauhid, keka/i an te hadap keimanan, dan ini te golong "e "ica a atas nama &llah tanpa dasa ilmu, mengada#ada atas agama ini, "e dusta atas nama &llah, nga$u dan ilhaad dalam a0at# a0at &llah su"haanahu $a ta'aala, se ta "entuk pengka"u an 0ang hak dengan 0ang "atil te hadap manusia, dan caha0a dengan kegelapan. 3ila ini telah jelas, maka o ang muslim hendaklah mengetahui "ah$a pe "edaan 0ang jelas anta a s0u aa 0ang telah s0a i'atkan &llah "agi ham"a#ham"a#70a dengan demok asi 0ang "usuk adalah sepe ti pe "edaan anta a langit dengan "umi, "ahkan pe "edaan itu dalam statusn0a adalah la0akn0a pe "edaan anta a &l !haliq dengan makhluk. +0u aa adalah atu an dan manhaj a""ani0, sedangkan demok asi adalah hasil ka 0a manusia 0ang se "a keku angan 0ang selalu diom"ang#am"ing oleh ha$a na/su dan emosional. +0u aa adalah "agian da i s0a i'at &llah su"haanahu $a ta'aala, dien#70a dan hukum#70a, sedangkan demok asi adalah keka/i an te hadap s0a i'at &llah, dan dien# 70a, se ta penentangan akan hukum#70a. +0u aa adalah dilakukan dalam masalah 0ang tidak ada nash di dalamn0a, adapun dalam masalah 0ang sudah ada nashn0a maka tidak ada s0u aa di sini, &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< m D G U Y J U G E H I D Q H h R T h Y IG U Y f H R\ ` ] L I us y Ib i W U U o ] J U K H h Vk VU ] "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu3min dan tidak (pula! bagi perempuan yang mu3min, apabila Allah dan Basul-'ya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain! tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Basul-'ya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (2s: AlAhzab: ( !. &dapun demok asi maka itu adalah pe emehan dan pe mainan dalam setiap masalah, di dalam demok asi ini nash#nash s0a i'at dan hukum#hukum &llah tidak dianggap, akan tetapi 0ang dianggap dan dijadikan acuan satu#satun0a di dalam demok asi ini adalah

.;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


hukum ak0at dan kedaulatann0a dalam setiap pe masalahan. .-leh se"a" itu me eka mende/inisikan demok asi itu dalam undang#undang me eka dengan ungkapan< ak0at adalah sum"e segala kedaulatan.= Demok asi menganggap "ah$a ak0at adalah pemegang kedaulatan te tinggi di sini, sehingga demok asi adalah hukum ma0o itas ak0at, tas0 ii' sua a te "an0ak, dan pahamAagama sua a ma0o itas. Ma0o itas adalah 0ang mem"olehkan dan ma0o itas pula 0ang mengha amkan. Ma0o itas adalah tuhan dan sem"ahan dalam aja an demok asi. &dapun dalam s0u aa, maka ke"e adaan ak0at atau ma0o itas me eka itulah 0ang diha uskan dan dipe intahkan untuk selalu taat kepada &llah, kepada %asul#70a, kemudian kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin tidak "isa memaksakan sua a dan hukum te "an0ak, "ahkan juste u ma0o itas itulah 0ang dipe intahkan untuk selalu mendenga dan taat kepada pa a pemimpin ?kaum muslimin@ meskipun me eka dBalim selama tidak meme intahkan kepada maksiat..,.2 &tu an main dalam demok asi, dan tuhann0a adalah sua a ma0o itas, dan ma0o itas inilah sum"e segala kedaulatan. &dapun s0u aa maka ma0o itas itu tidak ada penga uhn0a sedikitpun dan "ukanlah se"agai tolak uku , dan juste u &llah telah memzonis ma0o itas dengan zonis 0ang jelas dalam !ita"#70a< hRvGT oi Dm hi] JHI oi hRclPT hi LI jEl\ JX RrsT ` I S JU GkY q hi ]
Ini dalam demok asi "a at 0ang ka/i adapun dalam demok asi a a" 0ang ka/i ?dan 7ega a#nega a 0ang "e penduduk muslim, pent@ maka 0ang dijadikan acuan paling pe tama dan paling akhi adalah aja, emi , atau p esiden, ka ena tanpa pengesahann0a maka pe atu an ak0at atau pa a $akiln0a dan majles pe $akilan itu adalah tidak ada nilain0a. +emua itu ada di tangan penguasa te tinggi itu, dia "e hak mem"u"a kan, mengesahkan, dan mempe mainkann0a sesuka hatin0a. ., Ingatlah.Ini "agi pa a pemimpin muslim 0ang menetapkan hukum dengan s0a i'at &llah 0ang memusuhi musuh#musuh &llah, "ukan "agi makhluk#makhluk te hina da i kalangan penguasa#penguasa 0ang ka/i lagi mu tad saha"at ka i" dan teman 0ahudi dan nas ani .2 &dapun penguasa 0ang meninggalkan s0a i'at &llah dan juste u menjadikan undang#undang "uatan manusia se"agai acuan dan landasan, maka tidak di agukan lagi keka/i an dan kemu taddan me eka kecuali "agi o ang#o ang 0ang "ashi ahn0a sudah te tutup 0ang tidak "isa melihat kecuali di tengah gelapn0a s0u"uhat la0akn0a kelela$a 0ang han0a "isa melihat di malam ha i dan tidak "isa melihat di siang "olong, me eka itulah pa a pengikut s0u"hat i jaa'. +0aikh Muhammad &l &min &s0s0inqithi0 ahimahullah "e kata< J kL r O LM E` Es E qc J` Jo Op O U Ja Eb J K HD E _` EZ E n EZ Ee E l Cm E k O L XY EZ E[ E\ E Xj EK JU fg EK J Xh Ei O c Jd J XR EK Je HD EU Ja Eb J K HD E _` EZ E B O X] ER H^ C KL XY EZ E[ E\ E W H Q JK CL U ER CN JV H M EK HL F ER HS J LM ET EK HL B EM HN OP JQ CG EF EG HI JK CL B CD E HY t O` E Hi J W J HM EK HL p JM HS OF HZ E O Xj EZ HD Ee E c O~ E[ ER H J Ek O L| E j E} E F Hi E u C{ Jt HY Jz J[ H\ J e E t Hy J[ Jg Hz O W H x Jv w^ OG Eu E c OS CD Eqt HY JR H` EZ E c Oi On Eo E e E +esungguhn0a o ang#o ang 0ang mengikuti *a<aaniin <adl1iyyah ?undang#undang "uatan@ 0ang dis0a iatkan oleh s0aitan le$at lisan#lisan $ali#$alin0a 0ang "e tentangan dengan apa 0ang telah dis0a iatkan &llah le$at lisan#lisan pa a %asul#70a semoga shala$at dan salam te cu ah kepada me eka # , sesungguhn0a tidak ada 0ang me agukan akan keka/i an dan kemus0 ikan me eka $e4%!*i (r!n )!n bashirahn)! "e*!, /i,!+%. (*e, A**!, /!n /i! i"% /i#%"!$!n /!ri 4!,!)! 7!,)%-N)! sepe ti me eka. Dan "eliau mengatakan juga< 3ah$a setiap o ang 0ang mengikuti pe atu an, hukum, atau undang#undang 0ang "e tentangan dengan apa 0ang dis0a iatkan &llah atas lisan %asul#70a maka ia mus0 ik ?men0ekutukan@ &llah, ka/i lagi menjadikan 0ang diikutin0a itu se"agai tuhan,= Pent.
.-

2-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. /ereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah!," Al An3am: -- . JEWUKN ~vGF RH] VWHI GkY VU] Dan sebahagian manusia tidak akan beriman F <alaupun kamu sangat menginginkannya-,";usu8:-4(. h]GSVH DQN` VrN VWHI JU IGEk hi] Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan %uhan-nya,"Ar Buum:0. hRkGU Dm] oi LVN DmGkY JUT VU] Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan yang lain!,";usu8: -4 . h]GT o VWHI GkY JH] Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur,"Al )a*arah:+9(. hRWUT o VWHI GkY JH] Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman,"Al /u3min 5>. hRKrcT o VWHI GkY JH] Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya,";usu8:+-. I`R^k oi VWHI GkY uNS %etapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya!,"Al 6sraa:0>. Ini da i /i man#/i man &llah su"haanahu $a ta'aala, adapun da i sanda %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam,=:anyasannya manusia pilihan itu adalah bagaikan unta yang berjumlah seratus, hampir kamu tidak mendapatkan di dalamnya unta yang layak pakai untuk tunggangan," di i$a0atkan oleh &l 3ukha i dan Muslim da i hadits &"dullah I"ni Uma adli0allahu 'anhuma. Dan di dalam hadits &l 3ukha i juga da i &"u +a'id &l !hud i0 da i 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam, "eliau "e kata< &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man<= :ai AdamAkeluarkan utusan neraka? /aka dia berkata: Apa utusan neraka itu5 Dia ber8irman: "Dari setiap seribu ada sembilan ratus sembilan puluh sembilan," maka saat itulah anak kecil beruban, setiap <anita hamil melahirkan anaknya, engkau melihat orang-orang bagaikan yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi adzab Allah lah yang sangat dasyat." Ini s0a i'at &llah dan hukum#70a menjelaskan kesesatan ma0o itas dan pen0impangan me eka, oleh se"a" itu &llah su"haanahu $a ta'aala menetapkan hukum#70a, Dia "e /i man< L oi DgHI hi #eputusan itu hanyalah kepunyaan Allah,";usu8:94. &kan tetapi demok asi menolak ini, dan pa a pen0e un0a#pun menolak tunduk kepada hukum &llah, dan s0a i'at#70a, me eka te us ngotot, se ta mengatakan< !eputusan itu tidak lain adalah "agi ma0o itas.= Maka "inasalah dan en0ahlah o ang 0ang mengikuti me eka, "e jalan di atas el me eka, dan mem"isikan kedemok atan

2,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


me eka meskipun jenggot dia itu panjang, atau kainn0a tidak is"al ?celanan0a setengah "etis@, siapa saja o angn0a.kami katakan ini kepada me eka di dunia mudah#mudahan me eka itu mau kem"ali dan sada . Ini le"ih "aik "agi me eka da ipada me eka nanti mendenga n0a di tempat 0ang sangat agung saat manusia "e di i menghadap &llah %a""ul 'aaalamiin, di mana me eka menuju telaga %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam, akan tetapi me eka dihalangi oleh pa a Malaikat, dan dikatakan kepada me eka< +esungguhn0a me eka telah mengganti dan me u"ah,=maka 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam "e kata< 6n0ahlah, en0ahlah "agi o ang 0ang me u"ah setelahku,=.3 Demikianlah demok asi itu seca a asal#usul dan seca a makna lahi di lahan keka/i an dan ilhaad, dan tum"uh "e kem"ang di ladang#ladang kemus0 ikan dan ke usakan di 6 opa di mana me eka memisahkan agama da i kehidupan, sehingga tum"uhlah la/adB itu dalam suasana#suasana 0ang mem"a$a setiap acunn0a, dan ke usakann0a 0ang aka #aka n0a itu tidak ada hu"ungan sama sekali dengan lahan keimanan atau si aman aqidah dan ihsan. Paham ini tidak "isa menampakkan eksistansin0a di dunia "a at kecuali setelah "e hasil memisahkan agama da i 7ega a di sana, paham ini mempe "olehkan "agi me eka li$ath, Bina, kham , pe campu an ketu unan dan pe "uatan#pe "uatan keji lainn0a "aik 0ang nampak atau te selu"ung.(*e, .e#!# i"% "i/!$ !/! (r!n )!n &e&#e*! /e&($r!.i, !"!% &e&%-in)!, /!n &en)!&!$!nn)! /en !n .)%r!!, $e4%!*i /%! &!4!& (r!n )!n "i/!$ !/! $e"i !n)!, #i.! -!/i /i! i"% (r!n demokrat kafir, !"!% (r!n dungu lagi jahil akan makna dan isi dari demokrasi itu. De&i A**!, $!&% #%$!n )!n $e"i ! /!ri /%! (r!n Y!, $!&% #i.! -!/i $e*e/!i 0)!n /%n %1 !"!% $!&% #! i!n /!ri #!n"en n)!' +eka ang adalah Baman di mana istilah#istilah telah "e campu aduk, hal#hal 0ang kont adiksi telah "e kumpul. Dan tidak aneh kalau paham#paham ka/i ini didengung#dengungkan oleh "an0ak $ali#$ali setan, akan tetapi 0ang paling aneh adalah "ila 0ang mendengungkann0a, mem"olehkann0a, dan mem"e ikan "aju s0a 'iin0a adalah "an0ak o ang#o ang 0ang mengaku Islam. Dahulu saat o ang#o ang te pukau dengan paham sosialis muncullah se"agian o ang dengan mem"a$a istilah "a u sosialis Islam, dan se"elumn0a ada istilah nasionalisme, 'u uu"ah ?a a"isme@ dan me eka menggandengn0a dengan nama Islam...pada masa seka ang "an0ak o ang
.3

6n0ahlah diulang dua kali untuk menguatkan, ini di i$a0atkan oleh Muslim 22;,, dan &l 3ukha i dengan la/al 0ang hampi sama nomo 62,2. .. Ini a tin0a Islam s0i ik, dia muslim demok at, muslim sosialis, muslim nasionalis 0ang semuan0a "e a ti muslim mus0 ik, akan tetapi ini tidak ada, 0ang ada adalah mus0 ik, ka ena tauhid dan s0i ik tidak "isa "e satu pada di i seseo ang pada satu $aktu, sehingga "ila Islam dise tai s0i ik ak"a maka 0ang muncul adalah mus0 ik, +0aikh &"du ahman I"nu 5asan I"nu Muhammad "e kata dalam s0a ah &shli dienil Islam< +esungguhn0a o ang 0ang melakukan s0i ik, maka "e a ti dia telah meninggalkan tauhid, ka ena keduan0a adalah dua hal 0ang kont adiksi 0ang tidak "isa "e satu,= +0aikh Muhammad I"nu &"dil (ahha" ahimahullah "e kata dalam &d Du a &ssani00ah ,A,,3< 3ila amalan kamu semuan0a ka ena &llah maka

22

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


mendengungkan undang#undang "uatan manusia dan me eka tidak malu#malun0a menamakan pa a ham"a#ham"a undang#undang ?pa a paka hukum dan pe undang# undangann0a@ dengan nama /uqahaa al qaanuun "entuk pen0e upaan dengan /uqahaa s0a i'ah, se ta me eka pula menggunakan nama#nama s0a 'ii 0ang sama, sepe ti mus0a i', s0a i'ah, halal, ha am, , jaaiB, mu"aah, mahdhu , te us setelah itu me eka mengi a "ah$a me eka itu masih "e ada dalam agama Islam, "ahkan mengi a "ah$a me eka itu adalah o ang#o ang 0ang mendapat petunjuk, /a laa haula $a laa qu$$ata illaa "illaahil 'ali00il 'adBim. Ini te jadi demi &llah tidak lain ka ena hilangn0a ilmu dan ulama, se ta pen0anda an u usan "ukan kepada ahlin0a, juga leluasan0a suasana dan Baman "agi o ang#o ang hina untuk "e "uat sesuka hati me eka. S%!.!n! "e*!, *en !n #! i&% Si*!,$!n #er"e*%r*!, /!n #er#%!" .e.%$! ,!"i&% +ungguh sangat disa0angkan ilmu dan ulama, kasihan sekali agama dan pa a du'aatn0a 0ang tulus lagi setia. Demi &llah ini adalah kete asingan 0ang tidak pe nah te jadi se"elumn0a, sa0a tidak mengatakan ?kete asingan itu@ di tengah#tengah o ang# o ang a$am, "ahkan juste u di anta a "an0ak o ang#o ang 0ang mengaku Islam da i kalangan 0ang tidak memahami makna :aa ilaaha Illallaah, me eka tidak memahami la$aaBim, konsekuensi, dan s0a at#s0a atn0a, "ahkan ma0o itas me eka me o"ekn0a siang dan malam, me eka mengoto i di i me eka dengan s0i ik mode n dan jalan#jalan penghu"ungn0a kemudian setelah itu me eka mengi a "ah$a di in0a itu adalah mu$ahhiduun "ahkan mengi a "ah$a me eka itu adalah "agian da i pa a du'aat tauhid. 5endaklah me eka menilai di in0a sendi i, dan duduklah di halaqah#halaqah ilmu untuk "elaja hakikat :aa ilaaha Illallaah, ka ena sesungguhn0a :aa ilaaha Illallaah adalah ke$aji"an pe tama 0ang &llah /a dlukan atas anak &dam untuk mempelaja in0a, hendaklah me eka mempelaja i s0a at#s0a at dan pem"atal#pem"ataln0a se"elum me eka mempelaja i pem"atal#pem"atal $udlu dan shalat, se"a" $udlu dan shalat itu tidak sah "agi o ang 0ang melakukan pem"atal :aa ilaaha Illallaah. Dan "ila me eka te n0ata malah "e paling dan me asa "angga di i, maka me ekalah sendi i 0ang akan menanggung ke ugiann0a. +a0a akhi i ucapan sa0a ini dengan ungkapan 0ang sangat "e ha ga 0ang muncul da i &l '&llamah &hmad +0aki ahimahullah saat mem"antah o ang#o ang 0ang melonta kan s0u"hat 0ang memalingkan /i man &llah dan "e "ica a dusta atas 7ama &llah su"haanahu $a ta'aala dengan ca a menjadikan /i man#70a<= $edang urusan mereka (diputuskan! dengan cara musya<arah antara mereka,"Asy $yuraa:(0. se"agai dalil untuk mem"ela dan mene apkan demok asi 0ang ka/i itu, "eliau "e kata dalam catatan kaki 'Umdatutta/sii 3A6.#62 saat menjelaskan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala GU I S Dm`]Va]
kamu adalah mu$ahhid, dan "ila ada salah satun0a dipalingkan kepada makhluk maka kamu adalah mus0 ik,=. Pent.

23

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Dan bermusya<arahlah dengan mereka dalam urusan itu,"Ali 6mran: -5>./!n 2ir&!nN)!> DQWEN `Ra DmGUY] $edang urusan mereka (diputuskan! dengan cara musya<arah antara mereka,"Asy $yuraa:(0. 3eliau "e kata< ang#o ang 0ang mempe mainkan agama pada masa seka ang da i kalangan ulama dan 0ang lainn0a telah menjadikan dua a0at ini se"agai senjata me eka dalam pen0esatan dengan ca a menta'$il untuk men0etujui pe "uatan "a at dalam atu an undang#undang me eka, 0ang me eka namakan atu an demok asi dalam angka menipu manusia, kemudian me eka o ang#o ang 0ang mempe mainkan agama itu menjadikan s0i'a da i dua a0at ini dalam angka menipu mas0a akan Islam atau mas0a akat 0ang mengaku Islam. Me eka mengungkapkan ucapan haq 0ang me eka maksudkan ke"atilan dengann0a, di mana me eka mengatakan< Islam itu meme intahkan s0u aa= dan kata#kata sepe ti itu. )a, "ena sesungguhn0a Islam itu meme intahkan s0u aa, akan tetapi s0u aa macam apa 0ang dipe intahkan Islam itu +esungguhn0a &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man kepada %asul#70a< LI urX jkRPS ~UX IbS GU I S Dm`]Va] Dan bermusya<arahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan bila kamu sudah ber3azam maka berta<akkal-lah kepada Allah"Ali 6mran: -5>. Makna a0at ini sangat jelas lagi te ang, tidak mem"utuhkan ta/si an dan tidak mengandung kemungkinan ta'$il. Itu adalah pe intah kepada %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam kemudian kepada pemimpin sesudahn0a< Untuk meminta pendapat# pendapat pa a saha"atn0a 0ang "eliau anggap la0ak diam"il pendapatn0a, 0ang di mana me eka itu adalah o ang 0ang matang pengetahuan dan pemiki ann0a, dalam masalah# masalah 0ang masih mene ima pendapat#pendapat dan ijtihad dalam pene apann0a, kemudian dia memilih da i pendapat#pendapat itu pendapat 0ang dianggapn0a se"agai ke"ena an atau maslahat, te us "e 'aBam untuk me ealisasikann0a tanpa te ikat dengan pendapat kelompok te tentu, jumlah te tentu, pendapat ma0o itas, atau pendapat mino itas. 3ila telah "e 'aBam maka ta$akkallah kepada &llah, dan laksanakan 'aBam itu sesuai dengan 0ang telah dipilih "ena . Te masuk hal 0ang sudah dipahami seca a nalu i 0ang tidak mem"utuhkan dalil< &dalah sesungguhn0a o ang#o ang 0ang di mana %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam dipe intahkan untuk "e mus0a$a ah dengan me eka dan o ang sesudah "eliau mencontohn0a adalah laki#laki 0ang shalih 0ang "e pegang di atas "atasan# "atasan &llah 0ang "e taq$a kepada &llah 0ang mendi ikan shalat, menunaikan Bakat, "e jihad di jalan &llah 0ang disa"dakan oleh "eliau shallallaahu 'alaihi $a sallam < :endaklah mengiringi saya di antara kalian orang-orang yang matang pemikirannya lagi berpengetahuan ,= "ukan o ang#o ang mulhiduun, "ukan o ang#o ang 0ang meme angi agama &llah, "ukan o ang#o ang ahli maksiat 0ang tidak malu melakukan 0ang mungka , "ukan o ang#o ang 0ang mengklaim "ah$a me eka memiliki $e$enang

2.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


mem"uat hukum#hukum dan pe undang#undangan 0ang "e tentangan dengan agama &llah dan menghancu kan s0a i'at Islam. Me eka dan o ang#o ang itu 0aitu o ang ka/i dan o ang /asiq tempat la0ak "agi me eka 0ang "ena adalah di "a$ah te"asan pedang dan cemeti, "ukan tempat men0anda kan pandangan dan pendapat. Dan a0at lain #a0at dalam su at &s0s0u aa# adalah sepe ti a0at ini jelas, te ang lagi tegas< hR^WT DmVWy` VKU] DQWEN `Ra DmGUY] HI IRUVyY] DQNGH IRNVpP\I JTHI] Dan orang-orang yang memenuhi panggilan %uhan mereka, mereka mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan! dengan cara musya<arah antara mereka, dan mereka mengin8akkan dari apa yang telah dikaruniakan kepada mereka,"Asy $yuraa:(0.

22

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK SYUBHAT KEEMPAT Kei$%".er"!!n N!#i .,!**!**!!,% '!*!i,i 7! .!**!& /!*!& ,i*2%* 2%/*%%*
+e"agian o ang#o ang dungu di anta a me eka "e dalih dengan keikutse taan 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam dalam hil/ul /udluul se"elum se"elum kena"iann0a, ?me eka "e dalih dengan ini@ untuk melegalitas keikutse taan dalam pa lemen#pa lemen tas0 ii'i00ah s0i ki00ah itu. Maka kita katakan dengan pe tolongan tau/iq &llah< +esungguhn0a o ang 0ang "e dalih dengan s0u"hat ini tidak te lepas da i keadaan#keadaan ini< 3isa jadi dia itu tidak mengetahui apakah hil/ul /udluul te se"ut, sehingga dia ngelantu dengan apa 0ang tidak dia ketahui dan "e kata dalam hal 0ang tidak ada pengetahuan tentangn0a, atau "isa jadi o ang itu adalah o ang 0ang mengetahui hakikat hil/ul /udluul te se"ut, te us juste u dia mem"au kan 0ang hak dengan 0ang "atil di hadapan manusia untuk menga"u kan caha0a dengan kegelapan, se ta s0i ik dengan Islam. Ini dika enakan "ah$a hil/ul /udluul itu te jadi se"agaimana apa 0ang dikatakan oleh I"nu Ishaq dalam +i ahn0a, I"nu !atsi ;< dan &l >u thu"i0;= dalam ta/si n0a tatkala =ka"ilah#ka"ilah >u ais0 "e kumpul di umah &"dullah I"nu *ud'aan ka ena statusn0a se"agai o ang 0ang te ho mat te us me eka saling "e janji dan saling "e sumpah setia "ah$a me eka tidak mendapatkan o ang 0ang diania0a di kota Mekkah "aik da i $a gan0a atau da i $a ga lain melainkan me eka pasti "angkit mem"elan0a sehingga dia kem"ali mendapatkan hakn0a, kemudian pada akhi n0a o ang#o ang >u ais0 menamakan hil/ te se"ut se"agai hil/ul /udluul atau sumpah keutamaan.= I"nu !atsi "e kata< 5il/ul /udluul adalah hil/ 0ang paling mulia dan paling utama 0ang pe nah didenga di kalangan a a", sedangkan o ang 0ang pe tama kali memiliki ide itu dan mengajak kepadan0a adalah &B u"ai I"nu &"dil Muthalli", dan pen0e"a"n0a adalah "ah$a ada seo ang laki#laki da i u"aid datang ke kota Mekkah dengan mem"a$a "a ang dagangan, te us di"eli oleh &l '&ash I"nu (aa'il namun dia tidak mem"a0a n0a, maka laki#laki itu mengadukan masalahn0a kepada o ang#o ang te pandang di sana, akan tetapi me eka enggan menolongn0a untuk mengam"il hak da i &l '&ash I"nu $aa'il dan juste u me eka malah mengha dikn0a. Dan tatkala laki#laki itu telah melihat ke"u ukan 0ang makin "e lipat, maka dia mendaki ke atas "ukit &"u >u"ais saat mataha i te "it sedang o ang#o ang >u ais0 "e ada di "alai pe temuann0a di sekita !a'"ah, dia men0e u dengan sua a 0ang sangat lantang< W!,!i A*% 8i,r "(*(n *!, (r!n )!n /i/*!*i&i /en !n #!r!n /! !n !nn)! Di *e&#!, Me$$!,, )!n -!%, /!ri ne erin)! /!n +!r! +en(*(n n)!
.2 .6

&l 3ida0ah (an 7iha0ah< 2A2;,. &l *ami :i &hkamil >u 'an 6A33, ,A,6;.

26

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


D!n #!n"%*!, (r!n )!n .e/!n i,r!& )!n #er!&#%" $%.%" *! i #e*%& &en)e*e.!i$!n %&r!,n)! W!,!i (r!n -(r!n "er+!n/!n , /!n 7!,!i (r!n -(r!n )!n !/! /i !n"!r! Hi-r 0I.&!i*1 /!n H!-!r 0!.7!/1 Se.%n %,n)! ,!r!!& i"% #! i (r!n )!n $e&%*i!nn)! .%/!, &!"i D!n #%$!n ,!r!& #! i (r!n )!n !ni!)! *! i $("(r Maka "angitlah &B u"ai I"nu &"dil Muththalli", se a0a "e kata< &pakah ini "oleh di"ia kan Maka "e kumpulah 3ani 5as0im, uh ah, Taim I"nu Mu ah di umah &"dullah I"nu *ud'aan, dia men0ediakan makanan "agi me eka dan kemudian saling "e janji pada "ulan ha am DBul >a'dah, me eka "e janji ka ena &llah "ah$a me eka akan satu tangan menolong o ang 0ang didhalimi atas o ang 0ang dhalim hingga menunaikan hak kepada 0ang dia dhalimi, me eka akan tetap teguh selama laut shuu/ah masih "asah dan selama gunung tsa"ii dan 5a aa masih te pancang. Maka o ang#o ang >u ais0 menamakan hil/ ini dengan hil/ul /udluul, me eka mengatakan< ang#o ang itu telah masuk kedalam hal keutamaan,= maka me eka "e jalan menuju &l '&ash I"nu (aa'il kemudian mengam"il paksa ha ta laki#laki itu dan kemudian men0e ahkann0a kepada dia. >asim I"nu Tsa"it men0e"utkan dalam 9ha i"ul 5adits< 3ah$a seo ang laki# laki da i 5ats'am datang ke kota Mekkah dengan tujuan haji dan dia dise tai oleh pute in0a 0ang dipanggil &l >atuul 0ang te golong $anita te cantik pada masan0a, te us $anita itu diculik da in0a oleh 7a"ih I"nu &l 5ajjaj dan te us men0em"un0ikann0a, maka si o ang tua itu "e kata< +iapa o ang 0ang "isa mem"antu sa0a untuk mengadili laki#laki itu Maka dikatakan kepadan0a< Mintalah kamu "antuan dengan 5il/ul Cudluul,= maka dia "e di i di samping !a'"ah dan men0e u< (ahai o ang#o ang hil/ul /udluul tolonglah{{ Maka ti"a#ti"a me eka "e datangan menghampi in0a da i setiap penju u dengan menghunuskan pedang#pedangn0a se a0a "e kata< Telah datang kepadamu pe tolongan, ada apa;3 Maka dia "e kata< +esungguhn0a 7a"ih telah mengania0aku dengan menculik pute i sa0a,=maka me eka "e jalan "e saman0a hingga sampai di pintu umahn0a, maka dia kelua menemui me eka, me eka "e kata kepadan0a< 6n0ahlah, cepat kelua kan $anita itu{ !amu sudah mengetahui pe janjian 0ang kami pegang,=maka dia "e kata< +a0a akan mengelu kann0a, akan tetapi iBinkan sa0a untuk menikmatin0a semalam saja,=maka
.1

Pe hatian< +eandain0a kita "e dalil dengan hal ini akan "olehn0a mem"entuk mengo ganisi jam'ah atau / ont "e senjata untuk menolong o ang 0ang didhalimi, dan untuk inka munka "ila tidak ada 7ega a Islam dan imam tidak ada, dengan dalil "ah$a 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam telah memuji hil/ul /udluul ini padahal itu te "entuk di Baman nega a ka/i dan tidak ada imamsa0a katakan< +eandain0a kita "e hujjah dengan dalil me eka ini atas masalah te se"ut, tentu me eka mem"id'ah#"id'ahkan kami dan men0e ang kami, se ta mengatakan ungkapan keji te hadap kamiakan tetapi "e dalil dengann0a atas "olehn0a sumpah untuk mengho mati kemus0 ikan dan untuk ikut se ta dalam tas0 ii' sesuai dengan undang#undang I"lis dan untuk kemus0 ikan, kesesatan, dan pen0impangan me eka lainn0a tentu itu adalah hal 0ang "oleh#"oleh saja menu ut akan#akal me eka 0ang sudah ke opos. 6n0ahlah dan en0ahlah me eka itu.

21

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


me eka mengatakan< Tidak meskipun sesaat saja,= maka dia men0e ahkan $anita itu kepada me eka. &B u"ai "e kata tentang hil/ul /udluul< Se.%n %,n)! 2%/*%%* "e*!, #er.e+!$!" /!n #er-!n-i A$!n "i/!$ "i/!$ !/!n)! )!n /*!*i& /i *e&#!, Me$$!, I"% !/!*!, )!n &ere$! .e+!$!"i /!n &ere$! -!n-i$!n M!$! (r!n )!n &e*in/%n i /!n )!n /!*!& $e.%.!,!n !/!*!, .e*!&!" /i !n"!r! &ere$!';? Dalam hil/ ini dan sekita tujuan#tujuan itu, o ang#o ang 0ang "e dalih dengann0a mengga"ungkann0a dengan apa 0ang di i$a0atkan oleh &l 3aihaqi dan &l 5umaidi0 "ah$a %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam "e kata< $aya telah menyaksikan dirumah Abdullah 6bnu Gud3aan suatu hil8 yang lebih saya sukai daripada unta merah (harta paling mahal!, seandainya saya diajak kepadanya di dalam 6slam tentu saya menghadirinya," leh se"a" itu &l 5umaidi0 menam"ahkan</ereka bersepakat untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya dan untuk tidak ada orang dlalim menganiaya yang didhalimi," !ami "e tan0a kepada me eka di sini< &pa $ajhuddilaalah ?sisi pengam"ilan dalil@ $ahai ahli /iqh dan istidlaal da i hil/ ini dan keutamaan 0ang dikandungn0a atas "olehn0a masuk majelis 0ang didalamn0a dilakukan tas0 ii' ?pem"uatan hukum dan pe undang#undangan 0ang padahal hak khusus &llah@ sesuai dengan undang#undang I"lis, dan pa a penghuni majelis ini memulai majlis me eka dengan sumpah untuk mengho mati hukum ka/i dan undang#undangn0a, dan untuk lo0alitas te hadap pa a pen0em"ahn0a dan thaghut# thaghutn0a 0ang selalu meme angi dienullah dan pa a auli0aa#70a 0ang dimana pa a thaghut itu "e $alaa' te hadap musuh#musuh &llah dan te hadap keka/i an#keka/i an me eka &pakah dalam hil/ul /udluul itu ada keka/i an, kemus0 ikan, tas0 ii "e sama &llah, dan mengho mati dien selain dienullah, sehingga kalian "isa "e dalil dengann0a.. 3ila kalian mengatakan 0a ada"e a ti kalian mengklaim "ah$a Muhammad shallallaahu 'alaihi $a sallam telah ikut se ta dalam keka/i an, tas0 ii' dan telah mengikuti dien selain dienullah, se ta "ah$a "eliau "ila diajak di dalam Islam te hadap hal sepe ti itu tentu "eliau akan memenuhin0a{{{ +iapa 0ang mengklaim ini maka "e a ti dia telah menjadikan manusia dan jin se"agai saksi akan keka/i an di in0a, kemu taddann0a, dan keBindiqkann0a.. 3ila kalian mengatakan tidak< Tidak ada, di dalamn0a tidak ada keku/u an, tas0 ii', dan "ahkan tidak ada satupun kemungka an. +emua 0ang ada di dalamn0a adalah menolong o ang 0ang didhalimi, mem"antu o ang 0ang dalam "encana dan keutamaan# keutamaan lainn0a.
.4

Da i !ita" &l 3ida0ah $an 7iha0ah ka 0a &l ha/idh I"nu !atsi .

24

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Maka "agaimana kalian menghalalkan dan mem"olehkan untuk mengkiaskann0a dengan majlis#majlis keka/i an, /asiq, dan maksiat. !emudian kami "e tan0a kepada me eka dengan pe tan0aan 0ang jelas, dan kami menginginkan da i me eka kesaksian 0ang te ang atas %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam dalam ja$a"an pe tan0aan ini H#esaksian mereka itu akan dicatat dan mereka akan dimintakan pertanggung ja<abanI49 +eandain0a 0ang ikut se ta dalam hil/ul /udluul ini "agaimanapun "entuk hil/ itu tidak "isa ikut se ta di dalamn0a kecuali "ila "e sumpah te le"ih dahulu se"elum masuk di hil/ itu untuk mengho mati :atta, 'UBBaa,dan Manat, se ta untuk selalu lo0alitas te hadap dien >u ais0 0ang ka/i , te hadap "e hala#"e halan0a dan kejahili00ahann0akemudian untuk menolong o ang 0ang didhalimi, mem"antu o ang 0ang dalam "encana se ta 0ang lainn0a.. +a0a katakana< 3ila keadaann0a sepe ti itu apakah 7a"i shallallaahu 'alaihi $a sallam mau ikut se ta di dalamn0a, atau memenuhi undangann0a "ila diundang untuk sepe tin0a di dalam Islam ini *a$a"lah $ahai pa a pen0em"ah maslahat dan anggapan#anggapan "aik{{ Dan ?ja$a"lah@ (ahai o ang#o ang 0ang se ing me amaikan pe a0aan#pe a0aan dan pame an..{{{ 3ila me eka "e kata< )a, %asulullah akan menghadi in0a dan ikut se ta di dalamn0a. Dan itu memang 0ang telah te jadi,= maka "e a ti umat telah "e lepas di i da i me eka ini, dan me eka telah menjadikan selu uh makhluk se"agai saksi akan keka/i an di i me eka. 3ila me eka "e kata< Tidak, dan tidak mungkin itu te jadi da i %asulullah.. Maka kami mengatakan< !alau demikian maka tinggalkanlah igauan dan celotehan# celotehan mu ahan itu, dan kalianpun tahu "agaimana dan dengan apa kalian "e dalil itu.

.;

&B ukh u/<,;.

2;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK SYUBHAT KELIMA M!.*!,!" /!$7!,


Me eka mengatakan< +esungguhn0a masuk majelis#majelis itu mengandung "an0ak maslahat. 3ahkan se"agaian me eka mengklaim "ah$a majelis itu pada dasa n0a adalah mashlahat mu salah, dan me eka men0e"utkan< 3isa dak$ah kepada agama &llah, "isa men0ampaikan 0ang hak, me eka juga men0e"utkan< Me u"ah se"agian kemungka an dan me ingankan se"agian tekanan te hadap dak$ah dan pa a du'aatme eka juga men0e"utkan< Untuk tidak mem"ia kan tempat#tempat dan majelis#majelis itu dipenuhi o ang#o ang nas ani, atau komunis atau 0ang lainn0adan se"agian me eka le"ih das0at lagi dan mengatakan< Ini adalah untuk masalahat tahkiim s0a ii'at &llah ?pem"e lakuan hukum Islam@ dan penegakkan dien#70a ?penegakkan aja an#70a@ le$at MP%ADP%APa lemen.dan maslahat#maslahat 0ang me eka klaim, impiann0a dan keinginan0asemua itu "e kisa sekita masalahat ?dak$ah@.. 2Maka kami katakan dengan tau/iq &llah su"haanahu $a ta'aala< +iapa 0ang "e hak menentukan maslahat#maslahat dien#70a dan ham"a# ham"a#70a, se ta mengetahuin0a dengan se"ena #"ena n0a &llah )ang Maha 5alus lagi Maha Mengetahui &tau kalian dengan anggapan#anggapan "aik ?istihsan@ kalian dan maslahat#maslahat ?ishtishlaah@ 0ang kalian klaim 3ila kalian mengatakan< !ami. Maka kami katakan< 3e a ti "agi kalianlah agama kalian dan "agi kamilah agama kami, kami tidak akan men0em"ah apa 0ang kalian sem"ah, dan kalian "ukan pen0em"ah Tuhan 0ang kami sem"ah.se"a" &llah su"haanahu $a ta'aala mengatakan< a JU VPHI S VWGS VU %iadalah #ami alpakan sesuatupun di dalam Al #itab,"5Dan Dia "e /i man se a0a mengingka i te hadap o ang#o ang demok at dan 0ang se upa dengan me eka< O\ GPT hY hVM_}I MgTY Apakah manusia mengira, bah<a ia akan dibiarkan begitu saja,"5+ Dan /i man#70a su"haanahu $a ta'aala< VlX DkVWr VK_Y DPlMgSY
2-

+0aikhul Islam dalam masalah ini memiliki /at$a 0ang menggugu kan anggapan#anggapan "aik, dan klaim#klaim maslahat 0ang usak sepe ti ini dengan dalih maslahat dak$ah.kami telah mentahqiqn0a, mem"e ikan ta'liq dan mem"e ikan muqaddimah#muqaddimah penting 0ang kami "e i nama< &l qaul &n 7a/iis Ci !hid'ati I"lis, silahkan ujuk "agi 0ang mau menca i tam"ahan dalam masalah ini. +auda a#sauda a kami di &n 7u :il I'lam &l Islami0 di Denma k telah mencetakn0a dan me ekamn0a dalam kaset. 2, &l &n'aam< 34. 22 &l >i0amah<36.

6-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


Apakah kalian mengira bah<a kami menciptakan kalian secara main-main (saja!. Al /ukminuun: --5. Ini dalam agama dan aja an kamiadapun dalam aja an dan agama demok asi adalah tidak adan0a tempat "agi a0at#a0at 0ang muhkam ini, ka ena manusia menu ut me eka adalah penentu hukum "uat di in0a.me eka mengatakan< )a, manusia itu sudah ditinggalkan "egitu saja, dia memiliki ke"e"asan penuh untuk memilih, mengakui, meninggalkan, dan menetapkan tas0 ii' dan aja an 0ang dia inginkan."agin0a tidak penting apakah atu an 0ang dia "uat#"uat itu sesuai dengan apa 0ang ada di dalam !ita"ullah atau juste u "e tentangan.0ang penting pedomann0a adalah jangan sampai "e tentangan dengan atu an dan pe undang# undangan dasa 0ang ada. hRrcq SY LI h] JU h]Olcq VKH] DH Y Ah (celakalah! kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. /aka apakah kalian tidak berakal.Al Anbiyaa: .. 3ila me eka mengatakan< *uste u &llah su"haanahu $a ta'aala sajalah DBat satu#satun0a 0ang "e hak menentukan maslahat#maslahat itu dengan se"aik#"aik penentuan, ka ena Dia#lah 0ang telah menciptakan makhluk#70a sedang Dia le"ih mengetahui akan maslahat#maslahat me eka. GElHI ErHI Rm] r JU DrcT oY Apakah Allah ;ang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan apa yang kamu rahasiakan!7 dan Dia /aha :alus lagi /aha /engetahui5 Al /ulk:-9. !ami "e tan0a kepada me eka< &pakah maslahat te "esa dalam kehidupan ini 0ang telah &llah tetapkan, dan ka enan0a Dia telah mengutus pa a asul, Dia menu unkan !ita"#!ita", Dia mens0a i'atkan jihad dan istis0haad, se ta untuk me ealisasikann0a daulah Islami00ah ditegakkan..$ahai pa a pa a du'aat ?0ang mengaku ingin mengem"alikan@ khila/ah 3ila me eka kesana kema i nga$u kela"akkan dalam maslahat#maslahat juB'i00ah ?pa sial@ lagi nomo dua dan "e paling da i pokok segala pokok. Maka kami katakan kepada me eka< 3uang da i kalian ucapan nga$u dan igauan itu, dan duduklah untuk "elaja pokok dien kalian, pelaja ilah makna :aa ilaaha Illallaah 0ang di mana dak$ah, jihad, istis0had tidak mungkin dite ima tanpa me ealisasikann0a dan tanpa mengetahui maknan0a. Dan "ila me eka mengatakan< Maslahat te "esa dalam kehidupan ini adalah memu nikan tauhid han0a "agi &llah su"haanahu $a ta'aala, menjauhi apa 0ang men0alahin0a dan 0ang mem"atalkann0a "e upa s0i ik dan tandiid ?menjadikan tandingan "agi &llah@. Maka kita katakan< &pakah masuk akal $ahai o ang#o ang 0ang "e akal{{{ !alian menghancu kan maslahat 0ang agung lagi men0elu uh dan qath'i0, kemudian kalian "e sekongkol dengan thaghut#thaghut itu di atas aja an "ukan aja an &llah ?demok asi@, kalian mene ima dan mengho mati hukum 0ang "ukan hukum#70a su"haanahu $a ta'aala ?0aitu undang#undang dasa @, dan kalian mengikuti a "aa"

6,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


mus0a i'iin?tuhan#tuhan pa a pem"uat hukum dan pe undang#undangan@ 0ang "e macam#macam di samping &llah )ang Maha 6sa lagi Maha Pe kasa !alian dengan pe "uatan ini hancu kan maslahat te "esa dalam kehidupan 0aitu tauhid dan ku/u te hadap thaghut.demi mencapai maslahat pa sial 0ang han0a sekeda pe ki aan 0ang tidak jelas Tim"angan apa, akal siapa, aja an apa, se ta agama apa 0ang ela akan hal ini. Tidak ada 0ang ela kecuali agama demok asi ka/i itu Dan "agaimana se"agian di anta a kalian "e ani mengklaim "ah$a majelis# majelis s0i ik ini adalah "agian da i mashalih mu salah. +esungguhn0a maslahat mu salah menu ut ulama 0ang memakain0a adalah< ?Maslahat 0ang tidak diakui dan tidak digugu kan oleh s0a i'at@. Maka apakah kalian mengklaim "ah$a s0a i'at tidak menggugu kan keka/i an dan kemus0 ikan, se ta tidak mem"athilkan setiap aja an 0ang "e tentangan dengan dienul Islam dan setiap millah 0ang "e se" angan dengan millah tauhid !emudian dak$ah apaan 0ang kalian klaim "isa kalian sampaikan, dan ke"ena an macam apa 0ang kalian klaim disua akan di majelis#majelis s0i ik ini setelah kalian mengu"u pokok da i segala inti dak$ah Islami00ah dan pusat segala oda ke"ena an 0ang jelas Dan apakah pokok da i segala pokok dan maslahat te "esa itu diku"u dan ditim"un demi untuk menggolkan di atas ku"u ann0a pa sial#pa sial dan ca"ang#ca"ang da i agama ini. !emudian saat kalian "e usaha menggolkan pa sial#pa sial dan /a 'ii0#/a 'ii0 itu sepe ti o ang 0ang "e usaha menggolkan undang#undang ha amn0a kham kepada apa kalian men0anda an tuntutan#tuntutan kalian akan ha amn0a kham itu, dan dengan apa kalian "e dalil dan mem"e ikan alasan hukum &pakah kalian mengatakan< &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man, %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam "e sa"da !emudian "ila kalian mengklaim ini, maka kalian adalah dusta, ka ena hal ini tidak dijadikan sanda an ?tidak dianggap@ dalam agama demok asi dan dalam s0a i'at undang#undang, kecuali apa 0ang didukung oleh undang#undang dan diakuin0a se ta dikuatkann0a.tidak di agukan lagi kalian pasti akan mengatakan< +esuai dengan pasal dua dan pasal 2. dan pasal 22.dan hal se upa "e upa hukum#hukum dan pe undangan ka/i dan sesat ini.maka apakah setelah ini ada keka/i an, s0i ik dan ilhaad Dan apakah masih ada te sisa "agi o ang 0ang meniti jalan ini ashlu dien, millah, dan tauhidn0a.. I]G U Y O y ] Z R V HI uH i IRK k Vg P T h Y h ]O TG T n r l y J U _ Y VU ] n E H i _ Y VK N IRW U w D Q _ Y h RK X T J T H I uH i G q D H Y IO Ec N o D Q r s T h Y h V E HI O TG T ] f N I]G ^ T h Y "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu5 /ereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan! penyesatan yang sejauh-jauhnya." (2s: An-'isaa3: 4!

62

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


3e ilah kami ja$a"an.apakah mungkin mem"uat undang#undang atau hukum di sa ang#sa ang paganisme ini selain mele$ati jalan#jalan ?jalu #jalu @ kemus0 ikan dan keku/u an.. 3e ilah kami ja$a"an $ahai pa a pengklaim maslahat dan o ang#o ang 0ang me asa le"ih paham.. Dan te masuk "e hukum dengan apa 0ang &llah tu unkan 0ang kalian tangisi, apakah kalian ingin menggolkann0a le$at jalan s0i ik ini.. &pakah kalian tidak mengetahui "ah$a itu adalah jalan keka/i an dan sudah di"entengika ena kalau seandain0a itu "e hasil ini han0a mengandai#andai maka itu tidak akan menjadi hukum &llah, akan tetapi itu adalah hukum undang#undang, hukum ak0at, dan hukum ma0o itas. Dan tidak akan menjadi hukum &llah kecuali saat adan0a "e se ah di i dan mene ima sepenuhn0a akan /i man &llah, dada lapang untuk mene ima s0a i'at#70a dan untuk mengham"a kepada#70a su"haanahu $a ta'aala. &dapun saat mene ima penuh aja an demok asi, s0a i'at undang#undang, dan hukum ak0at se ta hukum ma0o itas, maka itu adalah hukum thaghut meskipun pada saat 0ang "e samaan sesuai dengan hukum &llah dalam "e"e apa "entukn0a, ka ena &llah su"haanahu $a ta'aala telah "e /i man< o L i D g H I h i "#eputusan itu hanyalah milik Allah,.& (2s: ;usu8: 94! &llah tidak mengatakan< !eputusan itu han0alah milik manusia,= dan &llah su"haanahu $a ta'aala juga "e /i man< I L _ Y VK N D Q W E N D F Ih Y ] "&Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,&& (2s: Al-/aa-idah:9>!. &llah tidak mengatakan< menu ut sepe ti apa 0ang &llah tu unkan,= atau,= dan hendaklah putuskan di anta a me eka menu ut apa 0ang ditegaskan oleh hukum dan undang#undang "uatan,= juste u itu adalah ucapan kaum mus0 ikin da i kalangan "udak#"udak demok asi dan pa a pen0em"ah undang#undang "umi. !emudian mana kalian &pakah kalian masih dalam tidu dan kesesatan kalian 0ang lalu &pakah kalian mengu"u kepala kalian dalam pasi apakah kalian tidak men0aksikan pe co"aan#pe co"aan o ang#o ang 0ang sepe ti kalian 0ang ada di sekita , lihat ini &l *aBai , itu !u$ait, di sana ada Mesi , dan 0ang lain#lainn0a "an0ak. &pakah kalian masih "elum 0akin "ah$a ini adalah pe mainan ku/ i00ah, pe tunjukan s0i ki00ah 0ang timpang lagi te tutup jalann0a &pakah kalian masih "elum pe ca0a "ah$a majelis#majelis ini adalah "ola mainan di tangan thaghut, dia "isa mem"ukan0a, menutupn0a, mengakti/kann0a, dan mem"u"a kann0a kapan saja dan saat dia suka,<A dan sesungguhn0a tidak akan ada undang#undang 0ang di"uat sehingga disahkan dan
23

Pasal 3. dalam undang#undang )o dania a0at 2< %aja mengajak majelis ak0at untuk "e kumpul, mem"ukan0a, menangguhkann0a, dan mem"u"a kann0a sesuai dengan hukum#hukum undang#undang,= dan dalam a0at 3< %aja "e hak mem"u"a kan majelis pe $akilan,=

63

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


disetujui oleh thaghut.<; Maka kenapa kalian masih tetap "e sikukuh di atas keku/u an 0ang jelas inidan ngotot di atas kehinaan 0ang nampak ini.. !emudian setelah ini semua jelas tetap saja engkau "isa mendapatkan o ang# o ang itu dengan lugasn0a mene iakan dan mengatakan< 3agaimana majelis#majelis ini kita "ia kan "agi o ang#o ang komunis atau nas ani..atau o ang#o ang ka/i lainn0a. 6n0ahlah, dan en0ahlah, "inasalah, dan "inasalah kalian. &llah su"haanahu $a ta'aala "e /i man< IX DQH] GI S VF DQH jcpT o hY LI OTGT V[Ea LI I]GsT JH DQ_i G^HI S hRX`VMT JTHI n_gT o] DEX Ganganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi ka8ir7 sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian (dari pahala! kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka adzab yang pedih,"Ali 6mran -. . 3ila kalian te golong o ang#o ang ka/i mulhid, maka senanglah kalian dengan keikut se taan dan ikut am"il "agian.silahkan ikut se ta "e sama me eka dalam keka/i an dan kemus0 ikann0a "ila kalian mau, akan tetapi ketahuilah "ah$a ke"e samaan kalian "e sama me eka dalam keadaan ini tidak han0a te "atas di kehidupan dunia, namun se"agaimana apa 0ang &llah su"haanahu $a ta'aala /i mankan dalam su at &n 7isaa setelah menghati#hatikan da i majelis#majelis sepe ti ini dan Dia meme intahkan untuk menjauhi pa a pelakun0a se ta tidak duduk "e sama me eka, ka ena kalau tidak mau menu uti pe intah#70a maka o ang 0ang duduk itu adalah sama sepe ti me eka, Dia "e /i man se a0a menghati#hatikan< VcEK DWQ S JTGSVHI] JESVWKHI UV LI hi $esungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang muna8i* dan orangorang ka8ir di dalam Gahannam,"An 'isaa: -94. &pakah setelah penjelasan ini semua kalian masih "elum 0akin "ah$a itu adalah kemus0 ikan 0ang te ang dan keka/i an 0ang jelas. &pakah kalian tidak mengetahui "ah$a itu adalah dien selain dienullah &pakah "elum 0akin "ah$a sesungguhn0a itu adalah millah "ukan millah tauhid &pa alasann0a kalian "e semangat di atasn0a Tinggalkan itu "uat me eka, 0a tinggalkan itu, jauhilah, dan "ia kanlah "uat pa a pemeluk aja ann0a,<< ikutilah millah I" ahim 0ang mu ni sedang
2.

Pasal 1; dalam undang#undang !u$ait< ?Undang#undang tidak sah kecuali "ila diakui oleh majelis ak0at dan diakui oleh emi ,= dan dalam pasal ;3 a0at , dalam undang#undang )o dania< +etiap hukum "a u 0ang diakui oleh majelisul a'0aan dan majelis pe $akilan disodo kan ke %aja untuk disahkan,= dan dalam a0at 3< 3ila aja tidak setuju untuk mengesahkan undang#undang, maka dia selama enam "ulan da i tanggal pen0e ahan kepadan0a "e hak untuk mengem"alikann0a ke majelis,= Pe hatikan "ah$a di )o dania juga itu ha us mele$ati pengesahan aja juga dan pengesahan majelisul a'0aan 0ang di mana pa a anggotan0a ditunjuk oleh aja pula..akan tetapi dengan ini semua o ang#o ang itu ?o ang 0ang mengaku pa tai Islam@ tetap tidu pulas dalam kesesatann0a. 22 Dan "ila kalian "e tan0a apa solusin0a, maka ketahuilah "ah$a Islam telah mem"a$a dengan solusi 0ang paling agung dan paling menakju"kan se ta paling ditakuti oleh musuh, 0aitu &l *ihad. %ealisasikan tauhid dengan "ena , "e satulah dalam satu panji kemudian angkatlah pedang jihad untuk menegakkan panji :aa ilaaha Illallaah . +aat hal ini diumumkan maka segalan0a akan tampak, ketahuilah sesungguhn0a &llah tidak

6.

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


dia "ukan te golong o ang#o ang mus0 ik, dan katakanlah se"agaimana 0ang dikatakan oleh cucun0a )usu/ 'alaihissalam pada saat dia dalam keadaan lemah te tindas di "alik je aji "esi penja a< VWH hVkVU RcT ] Vg\i] DEmIGNi xVNw rU ~clqI] . h]GSVk Dm GVN Dm] LVN hRWUT o tRy rU ~kGq _i . Ea JU LVN G_ hY $esungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu 6brahim, 6shak dan ya3*ub. %idaklah patut bagi kami (para 'abi! mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. ;usu8: (.-(0. (ahai o ang#o angjauhilah thaghut, dan majelis#majelisn0a, "e lepas di ilah da in0a dan ka/i lah kalian te hadapn0a selama keadaan majelis#majelis sepe ti itu Ini adalah ke"ena an 0ang n0ata, caha0a 0ang te ang "ende ang, akan tetapi ke"an0akan manusia tidak mengetahuin0a HsHI fErX ~F JU DQWU] LI Om JU DQWKS Z R V HI IRl W P I] L I I]O l X Ih Y o R \ ` U Y j k S VW c N O H ] "Dan sesungguhnya #ami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan!: "$embahlah Allah (saja!, dan jauhilah %haghut itu, maka di antara umat ini ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya,&(An 'ahl : ( ! JU VQN LI _Y VU DkVNw] DP_Y VmRKPEK\ VK\Y oi f_] JU h]Olcq VU `VQHI OFIRHI LI tY GE hRyG^PU VN`YY hRKrcT o VWHI GkY JH] DEHI JTOHI nHb dVTi oi I]Olcq oY GUY L oi DgHI hi hVr\ /anakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah ;ang /aha Csa lagi /aha Derkasa 5 #amu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. #eputusan (hukum! itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. 6tulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. (;usu8 (>-94!. *auhilah hal itu $ahai kaum, "e lepas di ilah da i o ang#o angn0a dan da i kemus0 ikann0a se"elum kesempatan "e akhi dan se"elum datang suatu ha i di mana hal itu ?meninggalkan dan menjauhin0a@ adalah angan#angan kalian te "esa dan te tinggi, akan tetapi kesempatan sudah tiada, pada ha i itu pen0esalan tidak "e guna lagi "agi kalian, tidak pula mengaduh dan mengeluh, semua tiada man/aatn0a. Jl`VN Dm VU] DQErX ZIGMF DQHVKXY LI DQTGT nHk VWU I]Glq VKk DQWU YGlPWS Gk VWH hY RH IRclqI JTHI Vy] `VWHI JU Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti" $eandainya kami dapat kembali (ke dunia!, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami". Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya

akan menca"ut kehinaan 0ang meliputi umat Islam ini kecuali "ila me eka kem"ali mene iakan dan mengangkat pedang jihad mela$an thaghut#thaghut 0ang mu tad kemudian mela$an o ang#o ang ka/i asli. Pent.

62

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al )a*arah: - -- .. *auhilah seka ang juga, dan katakanlah kepada o ang#o angn0a "ila memang kalian di atas millah I" ahim dan di atas jalan pa a na"i dan asul se"agaimana 0ang kami katakan di penghujung pe kataan kami ini< W!,!i +!r! +en)e&#!, %n/!n -%n/!n #%!"!n/!n ,%$%&-,%$%& #%&i ren/!,!n W!,!i +!r! +en ,%.%n ! !&! /e&($r!.i W!,!i !n ("!-!n ("! /e7!n +e&#%!" %n/!n -%n/!n 0Ke"!,%i*!,1 .e.%n %,n)! $!&i #er*e+!. /iri $e+!/! A**!, /!ri $!*i!n /!n /!ri !-!r!n $!*i!n' K!&i $!2ir$!n $!*i!n, /!n $!&i $!2ir "er,!/!+ %n/!n -%n/!n .)iri$ $!*i!n, .er"! $!&i $!2ir !$!n &!-e*i.-&!-e*i. $e&%.)ri$!n $!*i!n' 0Ke"!,%i*!,1 .e.%n %,n)! "e*!, "!&+!$ !n"!r! $!&i /en !n $!*i!n +er&%.%,!n /!n $e#en4i!n .e*!&!-*!&!n)! .!&+!i $!*i!n #eri&!n $e+!/! A**!, .!-!'

66

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK KISAH NYATA DI PARLEMEN A&#i*!, +e*!-!r!n 7!,!i (r!n -(r!n )!n #er!$!*<=
?+a0a tidak pe nah menduga "ah$a apa 0ang telah &llah tetapkan di dalam !ita"#70a dan le$at lisan %asul#70a shallallaahu 'alaihi $a sallam mem"utuhkan pe setujuan ham"a#ham"a &llah, akan tetapi sa0a dikejutkan "ah$a /i man & %a"" )ang Maha Tinggi itu senantiasa "e ada di dalam mushha/ tetap memiliki kesucian di hati#hati kami sampai ham"a#ham"a &llah di pa lemen men0etujui untuk menjadikan /i man &llah itu se"agai undang#undang. 3ila ketetapan ham"a#ham"a &llah di pa lemen itu "e selisih tentang hukum &llah di dalam &l >u 'an maka sesungguhn0a keputusan ham"a#ham"a &llah itu akan menjadi undang#undang 0ang dijadikan acuan dalam lem"aga )udikati/ 0ang pene apann0a mendapat jaminan da i lem"aga 6ksekuti/, meskipun itu "e tentangan dengan &l >u 'an dan &ssunnah. Dan "ukti atas hal itu adalah "ah$a &llah su"haanahu $a ta'aala telah mengha amkan kham , akan tetapi pa lemen mengiBinkann0a, dan &llah juga telah meme intahkan penegakkan huduud, akan tetapi pa lemen menggugu kann0a. 5asil 0ang ada sesuai dengan contoh# contoh itu adalah "ah$a apa 0ang ditetapkan oleh pa lemen telah menjadi qanuun ?undang#undang@ meskipun itu "e se" angan dengan Islam@. !alimat di atas adalah kesimpulan salah seo ang ulama Islam 0ang pe nah duduk di ku si pa lemen se"agai $akil ak0at selama delapan tahun. &nggota de$an 0ang 'alim ini dahulu telah me asakan akan pentingn0a ce amah di atas mim"a #mim"a , dan pentingn0a menulis di ko an#ko an. +etelah lama dia hidup menjalani metode#metode itu, dia semakin 0akin akan penga uh hasil 0ang dicapain0a, akan tetapi dia me asakan "ah$a sekeda ?menulis dan ce amah@ saja tidak "isa menghasilkan pe u"ahan dalam undang#undang dan penga uh 0ang "e kesinam"ungan dalam kekuasaan :egislati/, )udikati/, dan 6ksekuti/, maka akhi n0a dia mencalonkan di in0a untuk menjadi anggota pa lemen dalam angka menca i metode "a u untuk tujuan meninggikan kalimat &llah su"haanahu $a ta'aala dengan pem"e lakuanApene apan s0a i'at Islami00ah, ini untuk men0elamatkan ham"a# ham"a &llah da i kesesatan, dan melepaskan me eka da i ke"atilan, se ta me angkuln0a ke dalam ha i"aan Islam. &khi an0a sang 'alim ini "e hasil menjadi anggota pa lemen di "a$ah motto ?3e ikan sua amu kepadaku aga kami "isa mem"e eskan dunia ini dengan agama@, dan o ang#o angpun mem"e ikan sua a me eka kepadan0a ka ena me asa pe ca0a te hadapn0a meskipun "an0akn0a ca a#ca a pemalsuan, dan manipulasi dalam pemilu# pemilu itu. Maka keanggotaan sang 'alim ini te us "e langsung "e tu ut#tu ut selam dua masa ja"atan, kemudian setelah masa itu dia "e kata< ?+esungguhn0a sua a Islam itu sangatlah sulit mendapatkan geman0a di dua masaAp iode ini@.
26

Makalah Dokto &hmad I" ahim !hidl 0ang dise"a dalam edisi ke 66 dalam majallah &l 3a0an 0ang dite "itkan oleh &l Muntadaa &l Islami0 di :ondon.

61

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


+ang 'alim ini suatu ha i pe gi menuju salah satu kanto kamti" untuk men0elesaikan kepentingan#kepentingan mas0a akat, kemudian dia dikagetkan di kanto eha"ilitas mo al dengan ke"e adaan tiga puluh $anita 0ang duduk di atas lantai, maka dia "e tan0a< &pa kesalahan me eka Maka seo ang petugas menja$a" kepadan0a< +esungguhn0a me eka itu adalah $anita#$anita jalang ?(T+AP!+@,=maka si 'alim "e tan0a< Dan mana pa a laki#laki hidung "elangn0a !a ena itu adalah k iminal 0ang tidak mungkin dilakukan kecuali anta a laki#laki peBina dengan $anita peBina,=maka si petugas mem"e itahukann0a "ah$a si laki#laki peBina "agi me eka adalah han0alah sekeda saksi "ah$a dia telah melakukan Bina dengan $anita ini dan dia telah mem"e in0a "a0a an atas hal itu, kemudian dia ?si $anita@ dikenakan hukuman "ukan ka ena dia telah "e Bina akan tetapi ka ena dia telah meminta upah. Te n0ata o ang 0ang mengaku "ah$a di in0a "e Bina telah "e u"ah menjadi saksi atas si $anita, dan undang#undang tidak menoleh kepada pengakuan dia akan Bina itu. +ang $akil 0ang 'alim ini "e ang, ma ah ka ena &llah, maka si petugas "e kata kepadan0a dengan santain0a< ?!ami han0a melaksanakan undang#undang 0ang kalian tetapkan di pa lemen@. &khi n0a si $akil 0ang 'alim ini mengetahui "ah$a meskipun "an0akn0a o ang 0ang men0ua akan pene apan s0a i'at, dan meskipun itu didukung oleh !ita"ullah dan +unnah asul#70a, maka sesungguhn0a ha apan#ha apan akan penegakkan s0a i'at itu tidak mungkin te ealisasi kecuali le$at jalu pa lemen 0ang me eka namakan ?kekuasaan legislati/@. Dan dika enakan "adan 0udikati/ itu tidak memutuskan kecuali dengan undang#undang 0ang "e sum"e da i pa lemen, se ta ka ena kekuasaan eksekuti/ tidak akan "e ge ak untuk melindungi &l >u 'an dan assunnah dan tidak pula "e ge ak melindungi &l Islam kecuali dalam "atas kesucian apa 0ang telah diakui oleh pa lemen, maka sang 'alim ini me0akini "ah$a mencapai tujuan ini adalah mungkin saja "ila pa a anggota pe lemen mengetahui "ah$a ini adalah /i man &llah, sa"da %asulullah shallallaahu 'alaihi $a sallam dan hukum Islam supa0a me eka menetapkann0a. 3e angkatlah sang $akil 0ang 'alim ini, te us dia mengajukkan p og am penggodokan undang#undang untuk menegakkan huduud s0a 'i00ah, p og am penggodokan undang#undang untuk mengha amkan i"a dengan pengajuan solusi pengganti, p og am penggodokkan undang#undang untuk mene ti"kan sa ana#sa ana in/o masi aga sesuai dengan hukum#hukum &llah, p og am penggodokkan undang# undang untuk mengho mati kesucian "ulan %amadlan dan tidak te ang#te angan melakukan pem"atal shaum di siangn0a, p og am penggodokkan undang#undang untuk mem"e sihkan pantai#pantai $isata da i hal#hal po noAca"ulAkejiAdll, se ta p og am# p og am Islami00ah lainn0a. P og am#p og am ini disamping ditandatangani dia, ikut menandatanganin0a juga sejumlah "an0ak anggota pa lemen. (akil 0ang 'alim ini "e angkat untuk menunaikan um ah, dan dia dise tai se"agian anggota pa lemen itu. Di sisi haja as$ad me eka "e janji kepada &llah untuk selalu mempe juangkan s0a i'at &llah di pa lemen. !emudian me eka naik pesa$at menuju &l Madinah &l Muna$$a ah, dan di sana juga me eka saling "e janji setia

64

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


untuk men0ua akan sua a#sua a me eka demi mem"ela s0a i'at &llah "ukan mem"ela pa tai#pa tain0a. +ang $akil 0ang 'alim ini men0alahkan ketiga lem"aga itu ?6ksekuti/, )udikati/, dan 6ksekuti/@ atas pelegalan hal#hal 0ang diha amkan dan pen0impangan te hadap s0a i'at. Dia mengancam mente i keadilan "ah$a dia akan menggunakan hak inte pelasin0a te hadapn0a setelah "e"e apa "ulan, ka ena si mente i tidak men0e ahkan apa 0ang telah diselesaikan "e upa undang#undang pem"e lakuan s0a i'at Islam. Dan si mente i itu tidak memenuhi apa 0ang diminta oleh sang $akil te se"ut, maka dia menginte pelasi sang mente i itu Inte pelasi dalam kamus pa lemen adalah mengha uskan peja"at 0ang diinte pelasi untuk menja$a" apa 0ang diajukan oleh anggota pa lemen selama keanggotaan si mente i itu "elum gugu atau si mente i 0ang diinte pelasi "elum kelua da i ja"atan kemente ian dan si $akil itu te us saja menginte pelasi si mente i dan peme intahpun juste u mendukung si mente in0a dan "e sike as "e usaha untuk menggugu kan inte pelasi itu. Pada saat uncingn0a hak inte pelasi si $akil itu, maka peme intah me om"ak ka"inetn0a dan tidak ada 0ang di"e hentikan da i ja"atan mente i kecuali mente i keadilan itu, jadi dia dicopot da i ja"atann0a supa0a hak inte pelasi itu itu menjadi gugu . Dan pe lakuan ini se ing "e ulang#ulang sehingga mejadi kaidah 0ang jitu saat "e hadapan dengan pa lemen. +i $akil itu kem"ali "e tan0a#tan0a kepada pa a anggota de$an se a0a "e kata< +esungguhn0a p o0ek#p o0ek undang#undang Islami00ah itu disimpan di laci# laci panitia, sedangkan kalian telah "e janji kepada &llah di &l 5a amain untuk menjadikan sua a#sua a kalian ini "agi &llah dan %asul#70a. Dan si $akil itu meminta me eka aga menanda tangani untuk menuntut pem"e lakuan secepatn0a s0a i'at Islami00ah, maka me ekapun memenuhi pe mintaann0a dan menandatangani apa 0ang dipinta oleh sang $akil, kemudian sang $akil 0ang 'alim ini men0impan "e kas ini di sek eta iat pa lemen. Dia meminta atas nama semua anggota de$an aga mempe hatikan undang#undang s0a i'at &llah. Maka ketua pa lemenpun "angkit dan menuntut atas nama semua anggota aga kem"ali mempe hatikan undang#undang pene apan s0a i'at &llah, dan dia "e kata< +esungguhn0a peme intah ini memiliki semangat 0ang sama dengan kalian untuk mem"ela Islam, akan tetapi kami meminta da i anda#anda kesempatan untuk melakukan lo"i#lo"i politik, maka semua anggota 0ang menandatangani dan 0ang telah "e janji di &l 5a amain untuk mem"e lakukan s0a i'at Islam "e tepuk tangan dan men0etujui pe mintaan itu, sehingga len0aplah sudah tuntutan pene apan secepatn0a akan s0a i'at Islam, dan menanglah peme intah. Maka kete putusasaan telah meliputi di i sang $akil 0ang 'alim itu, ka ena ketidak"e hasilan usaha#usahan0a dalam angka menegakkan s0a i'at "e sama#sama dengan pa a anggota 0ang telah dia ajak kemudian me eka men0etujuin0a, te us setelah itu me eka juste u "e paling. &kan tetapi dia suatu ha i dikejutkan dengan satu usulan da i ketua pa lemen untuk men0epakati di"entukn0a panitia umum dalam angka mengundang#undangkan s0a i'at Islami00ah, dan te n0ata jelas tujuan se"ena n0a, dia mendapatkan "ah$a keputusan peme intah 0ang ti"a#ti"a ini tidak lain untuk menutupi

6;

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


ke"o" okan maha "esa 0ang telah menco eng nege i, dan peme intah ini tidak mengam"il keputusan untuk kepentingan Islam. Dan sang $akil itu tetap men0am"ut encana ini meskipun dia mengetahui tujuan se"ena n0a. Panitiapun "e kumpul, akan tetapi si $akil me asakan ketidak se iusan peme intah te hadap pene apan s0a i'at &llah, ka ena kalau seandain0a peme intah memang menginginkan idla &llah, tentu di sana ada hal#hal 0ang tidak mem"utuhkan p oses#p oses. Penutupan pa" ik#pa" ik kham mungkin dilakukan dengan satu go esan pena, dan penutupan diskotik dan "a # "a "isa dengan satu go esan pean pula. &da /enomena#/enomena 0ang menunjukan "ah$a di "alik itu ada tujuan se"ena n0a, 0ang semuan0a mem"e ikan penga uh dalam ji$a sang $akil 0ang se"ena n0a me upakan salah satu kaidah dalam menghadapi pa lemen 0ang isin0a adalah< 3ah$a s0a i'at &llah tidak akan te ealisasi selama#laman0a le$at tangan#tangan anggota pa lemen. Mas0a akat dikejutkan dan si $akil juga dikejutkan dengan di"u"a kann0a pa lemen padahal se"elumn0a dia adalah ketua panitia p o0ek#p o0ek pene apan s0a i'at Islami00ah dan dia te us melakukan pengkajian dan pen0usunan undang#undang "e sama panitia dalam tiga puluh pe temuan. Pada saat kekosongan pa lemen muncul keputusan 0ang sangat "e "aha0a dalam masalah 0ang men0entuh langsung kehidupan p i"adi mas0a akat. Maka sang $akil 0ang 'alim ini "e di i menghadang keputusan ini, ka ena itu "e tentang dengan Islam dan undang#undang dasa , akan tetapi kaidah 0ang "aku mengatakan< +esungguhn0a pa lemen itu "isa di"u"a kan dengan dek it "ila nega a hendak memaksakan suasuatu atas mas0a akat, meskipun itu "e tentangan dengan Islam. &dapun kaidah te penting 0ang dijadikan landasan oleh pa lemen adalah apa 0ang telah disimpulkan oleh sang $akil 0ang 'alim dengan ucapann0a< Se.%n %,n)! &e.$i+%n .!)! /i#eri $e&!&+%!n &en)!&+!i$!n ,%--!,-,%--!,, /!n &e.$i+%n .i$!+ .!)! ini #er*!n/!.$!n Ki"!# /!n S%nn!,, &!$! .e.%n %,n)! /i !n"!r! !i# +!r*e&en /!n "!n %n -!7!#n)! )!n -e*!. ni."! !/!*!, #!,7! /e&($r!.i i"% &en-!/i$!n $e+%"%.!n i"% !/! /i"!n !n &!)(ri"!. .e4!r! &%",*!$ /en !n +!."i, /!n "i/!$ !/! #!"!. .er"! "i/!$ !/! .)!r!" &e.$i+%n #er"en"!n /en !n I.*!&. +ang $akil mulai me asakan "ah$a ada langkah dan usaha#usaha da i peme intah, ketua pa lemen dan pa tai#pa tai ma0o itas untuk mempe sempit ge akn0a. Dan kepemimpinan pa lemenpun mulai mela$an usaha#usahan0a, dan menuduhn0a "ah$a dia mengham"at peke jaan#peke jaan panitia, akan tetapi dia te us menge ahkan usaha dan kemempuann0a. Dia mengajukan "an0ak pe tan0aan 0ang "elum dicantumkan dalam jad$al#jad$al panitia, dan dia juga "angkit menuntut "an0ak pe mintaan untuk me u"ah jad$al, akan tetapi dia mendapati semua itu sudah diku"u dan tidak ada lagi $ujudn0a. !emudian dia kem"ali menggunakan hak inte pelasin0a 0ang tidak "isa ditolak. Dia menginte pelasi mente i#mente i peme intahan tentang penutupan 0ang dilakukan nega a te hadap lem"aga pengadilan s0a i'0 dan $aka/,

1-

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


lem"aga#lem"aga pendidikan agama, pondok#pondok tah/idh &l >u 'anil !a im, dan tentang tindakann0a te hadap ku ikulum#ku ikulum pendidikan di unize sitas# unize sitas agama dengan dalih pengem"angann0a, dan tentang tekanann0a te hadap mesjid#mesjid dengan ca a mengelua kan keputusan 0ang tidak mem"olehkan seo angpun meskipun dia itu adalah s0aikh ?ulama@ untuk masuk tempat i"adah dan mengatakan meskipun dalam angka nasihat agama ungkapan 0ang "e tentangan dengan atu an kanto Atata te ti" atau undang#undang 0ang "aku, dan siapa melakukann0a maka dia ditahan dan dikenakan denda, dan "ila dia mela$an maka denda dilipatgandakan dan dipenja a. +ang $akil 0ang 'alim ini menginte pelasi mente i pa i$isata, ka ena pa a sis$a sekolah pe hotelan dipaksa ka us mencicipi kham , me eka menolak dan te us di"e hentikan da i sekolah. Dia juga menginte pelasi mente i pene angan menuntut di"e sihkann0a sa ana#sa ana in/o masi da i tindakan po no 0ang menghancu kan tatanan mo al dan akhlak se ta kesucian nege i. Inte pelasi ketiga kepada mente i pe hu"ungan tentang /enomena "u uk dan tindakan tidak maksimal akan sa ana ini. +ang $akil 0ang 'alim ini telah me asa "ah$a ia te us mengajukan "e "agai macam inte pelasi akan tetapi seolah#olah itu ditujukan te hadap d um 0ang "olong, maka ia "e di i di pa lemen se a0a meminta pe tanggungja$a"an ketuan0a dan menuduhn0a "ah$a dia telah kelua da i tata#te ti" pa lemen. Maka ketua pa lemen meme intahkan dalam pe mainan 0ang "e kesan untuk memasukan tiga inte pelasi itu dalam satu kali pe temuan padahal setiap inte pelasi itu mem"utuhkan "e"e apa ha i, kemudian dia memanggil salah satu p aksi pa lemen da i pa tai ma0o itas untuk mengguli kan inte pelasi#inte pelasi ini. Mente i pa i$isata dipanggil, te us peme intah 0ang menentang pencantuman inte pelasi ini dalam jad$al ke ja ikut campu ka ena di dalamn0a ada kata#kata 0ang pedas 0aitu ?tuduhan 0ang dilonta kan pemilik inte pelasi itu te hadap sang mente i, "ah$a dia mengingka i hakikat se"ena n0a dalam menja$a" pe tan0aann0a@ kemudian situasi dilimpahkan kepada pa a $akil di pa lemen, maka me eka memutuskan untuk menghapuskan inte plasi itu dan me eka menggugu kan apa 0ang dinamakan haq dustuu i0 ?hak undang#undang@ sang $akil itu dalam meminta pe tanggung ja$a"an peme intah. !emudian selanjutn0a inte plasi ke dua 0ang diajukan kepada mente i pene angan, se"agaimana pa a $akil itu mem"ela kham maka me eka juga mem"ela dansa padahal me eka itu sudah "e janji kepada &llah untuk mem"ela s0a i'at#70a. !emudian selanjutn0a di"ahas inte plasi ke tiga, akan tetapi pa a $akil ini melihat "ah$a pe mintaan tanggung ja$a" si mente i pe hu"ungan ini sesuai dengan sele a me eka ?maka me eka mem"ela inte pelasi sang $akil itu@, maka pada akhi n0a sang $akil 0ang 'alim itu "e di i ke podium dan "e kata kepada pa a $akil di pa lemen< ?(ahai hadi at pa a $akil 0ang te ho mat, sa0a "ukanlah pen0em"ah ja"atan, dan sa0a juga tidak menginginkan ku si ini ka ena kedudukann0a, sungguh s0i'a sa0a dahulu adalah ?"e ikan sua amu kepadaku untuk kami "enahi dunia ini dengan agama@, dan dahulu sa0a mengi a "ah$a cukup untuk mencapai tujuan ini dengan mengajukan

1,

DEMOKRAT ADALAH MUSYRIK


p o0ek#p o0ek undang#undang Islami00ah, akan tetapi telah nampak jelas "agi sa0a "ah$a majelis kita ini tidak memandang hukum &llah kecuali le$at ha$a na/su kepa taian, dan mana mungkin ha$a na/su itu mempe silahkan aga kalimat &llah itu adalah 0ang paling tinggi +a0a telah mendapatkan "ah$a jalan sa0a untuk menuju tujuan itu telahAdan selalu te tutup di anta a kalian, oleh se"a" itu sa0a mengumumkan pengundu an di i sa0a da i pa lemen ini tanpa ada pen0esalan dan asa sa0ang akan hilangn0a keanggotan sa0a ini@. Dan pulanglah sang $akil 0ang 'alim ini ke umahn0a pada "ulan &p il tahun ,;4,, dan majelispun ditutup. +ang $akil 0ang 'alim ini telah meninggalkan pa lemen itu, kemudian "e"e apa tahun "e ikutn0a dia pe gi meninggalkan dunia 0ang /ana ini, dan pa lemen pun selalu tetap memutuskan, menetapkan hukum, dan melaksanakan dengan selain apa 0ang &llah tu unkan.

+itus kami di inte net VQpHI] OEFRPHI GlWU $$$.almaqdese.com $$$.ta$hed.$s $$$.alsunnah.in/o

12

Anda mungkin juga menyukai