Anda di halaman 1dari 2

Cara Untuk Memajukan Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting ynag mendapat tumpuan dalam perdagangan dunia kerana sektor ini merupakan pembekal makanan dan sumber bahan mentah kepada penduduk di dunia. Di Malaysia, sektor pertanian amat penting dan meyumbang lima peratus kapada pendapatan kasar negara. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan secara tidak langsung dapat membantu ekonomi negara kita. Sektor pertanian di Malaysia berfungsi sebagai pembekal sumber makanan kepada seluruh penduduk di Malaysia. Namun begitu kita masih lagi mengimport tenaga asing dalam sektor perladangan dan di sektor lain. Ramai dalam kalangan masyarakat kita masih tidak peduli tentang sektor pertanian ini, padahal sektor ini mempunyai potensi yang besar untuk di majukan. Masalah sektor ini belum dapat dimajukan ialah negara kita kekurangan tenaga kerja mahir dan separa mahir. Hal ini demikian kerana ramai ramai golongan muda terutama golongan mahasiswa dan mahasiswi tidak berminat untuk mempelajari dan menceburi bidang pertanian ini kerana mereka tidak mahu bersusah payah di bawah panas terik matahari dan lebih mementingkan keselesaan diri sendiri serta berminat untuk makan gaji. Namun demikian golongan ini kurang meneroka untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari itu denagn sektor pertanian. Sebagai contoh, pelajar yang mengambil jurusan sains boleh menggabungkan bidang sains dan pertanian untuk menghasilkan satu bidang pertanian ynag lebih moden iaitu bioteknologi. olongan ini jugaharus menyedari bahawa sekarang ini sektor pertanian di dominasi oleh golongan tua dan ini menyebabkan produkti!iti menjadi rendah. Dengan itu, golongan belia ynag mempunyai banyak kudrat harus membantu membangunkan sektor ini. "saha yang dapat dilakukan untuk memajukan sektor pertanian ini boleh dilaksanakan dengan bantuan #ementerian $ertanian dan %ndustri &sas 'ani . #ementerian ini bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pertanian termasuk perikanan dan ternakan. #ementerian ini juga memberi peruntukan yang besar untuk membuat penyelidikan dalam sektor tertentu. (ontohnya, %nstitut $enyelidikan dan $embangunan $ertanian Malaysia )M&RD%*. Mardi ditubuhkan dengan matlamat memajukan dan menggiatkan teknologi bersesuaian yang baru dan yang berkait dalam industri pertanian di Malaysia. 'eknologi ini bertujuan meningkatkan penghasilan dan keberkesanan denagn memodenkan sektor pertanian selain membantu meningkatkan pulangan petani. Selain Mardi, +embaga Minyak Sawit Malaysia )M$,-* juga berperanan membantu dalam sektor pertanian khususnya kelapa sawit. M$,- di pertanggungjawabkan untuk meneraju dan membangunkan industri sawit negara. %ndustri ini merupakan bahan eksport utama ke luar negara contohnya ke &merika Syarikat. Hasil daripada penyelidikan ini juga, penemuan teknologi dan ino!asi baru telah dikomersialkan. (ontohnya penggunaan biojisim dan biodiesel, penjenteraan ladang serta kawalan serangga dan penyakit. ,leh itu, bantu kementerian ini amat diperlukan. Seterusnya, strategi pemasaran untuk memperkenalkan jentera.jentera pertanian, bahan pertanian, baja organik serta benih.benih ynag telah diino!asikan untuk menghasilkan pokok yang ber!ariasi contohnya orkid. $ameran $ertanian, Horikultur dan &gro $elancongan Malaysia /001 )M&H& /001* merupakan pameran pertanian yang diadakan di 'aman 2kspo $ertanian Malaysia )M&2$S*, %nstitut $enyelidikan dan #emajuan $ertanian Malaysia di )M&RD%* Serdang Selangor. +ebih seratus jenis orkid di pamerkan pada pameran pertanian itu termasuk dua spesis hybrid orkid baru yang dilancarkan iaitu Dendrobium dan &scorahnis . Spesis ini amat cantik dan

empunyai sai3 bunga yang lebih besar serta mampu bertahan sehingga tiga bulan. Dengan adanya pameran seperti ini Malaysia dapat menarik perhatian sektor pertanian luar negara untuk bersama. sama memajukan bidang pertanian. D samping itu, pameran ini dapat membantu hubungan dua hala Malaysia dengan negara lain untuk mengembangkan bidang ynag berkaitan dengan pertanian seperti perikanan dan ternakan. $ertanian hiliran juga boleh dilakukan untuk memasarkan sesuatu produk yang lebihlama ke pasaran antarabangsa. (ontohnya, buah pisang ialah buah yang cepat busuk dan tidak tahan lama. Hal ini dapat diatasi dengan menghasilkan makanan segera seperti kerepek pisang yang bukan sahaja mempunyai tempoh pasaran ynag lebih lama tetapi juga harga yang tinggi. ,leh itu, para petani yang sedia ada dan yang bakal menceburi bidang ini seharusnya mempunyai pengetahuan yang tinngi tentang strategi pemasaran ynag berkasan. 'eknologi moden untuk menggandakan hasil pengeluaran sesuatu produk boleh dilaksanakan dengan menggabungkan teknologi sains dan pertanian. #aedah ini dipanggil sebagai bioteknologi.bioteknologi menghasilkan manfaat ketara seperti pengurangan kos pengeluaran, peningkatan hasil pertanian, pengurangan penggunaan racun perosak dan racun herba. $elbagai kaedah digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. (ontohnya, kaedah pembiakbakaan yang sering digunakan dalam menghasilkan kelapa sawit yang lebih berkualiti. #elapa sawit sepsis 'enera dihasilkan melalui pembiakbakaan dua sepsis kelapa sawit iaitu sepsis dura dan pisifera. Manakala kawalan biologi juga dapat membantu meningkatkan hasil produk. #aedah ini sering digunakan di kawasan ladang kelapa sawit bagi mengawal kerosakan buah oleh tikus. Mereka la3imnya menggunakan ular atau burung hantu untuk memakan tikus tersebut. #aedah ini merupakan kaedah ynag mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar kerana tidak melibatkan bahan kimia dan hanya menggunakan sifat semula jadi haiwan ynag berkenaan. Dengan itu, penggunaan teknologi moden amat diperlukan dalam dunia yang kian berkembang. "saha lain yang dapat dilakukan ialah bantuan kewangan dan perundingan. $ihak bank pertanian khususnya boleh memberi pinjaman kepada para petani untuk memulakan projek pertanian mereka. $injaman yng dibuat dapat membantu membeli jentera bagi menggantikan tenaga manusia dan membeli benih yang lebih bermutu .skim pinjaman yang berkadar faedah rendah perlu disediakan oleh bank, terutamanya &grobank untuk pekabun kecil. Sebagai contoh, &grobank telah menawarkan Modal "sahawan 4 Malaysia kepada petani kita untuk mengusahakan industry kecil dan sederhana %#S yang berasaskan pertanian. -ak kata pepatah, ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Dengan adanya skim mikro, pekebun kecil dapat megusahakan pertanian atau penternakansecara komersial dan saintifik dan berupaya menjalankan iks.oleh itu, pihak bank amat membantu dalam mengubah hidup para petani kita. 'untasnya, kata orang tua.tua, genggam bara api biar sapai jadi arang.semua pihak yang terlibat perlu menggembleng tenaga untuk memajukan sektor ini. ibu bapa harus memainkan peranan untuk memberi pendedahan tentang kelebihan bidang pertanian kepada anak 5anak sejak mereka kecil lagi. -ak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. %bu bapa juga boleh menyemai sikap cinta akan pertanian dalam diri anak.anak dengan membawa mereka ke pameran pertanian seperti M&H& yang dijalankan setiap dua tahun untuk memdedahkan anak.anak dalam dunia pertanian yang menguntungkan. #ita juga harus mengubah persepsi masyarakat kita bahawa bidang pertanian ini amat menguntungkan dan bukannya memenatkan sahaja..bak kata pujangga &minuddin -aki, ayam dikepuk mati kelaparan,itik di air mati kehausan. #iasan tersebut memberikan tamparan pedas bahawa apa.apa bidang sekalipun jika tidak diusahakan dengan segala ikhtiar dan kebijaksanaan, kita tidak akan dapat mengubah hidup kita.