Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pendidikan.

............Menjelang tahun 2003, bahasa Inggeris telah mula digunakan dalam pendidikan di Malaysia. Sistem ini dimulakan apabila bahasa Inggeris dijadikan bahasa penghantar untuk mata pelajaran sains dan matematik. Pelaksanaannya dijalankan secara berperingkat-peringkat yang dimulakan kepada pelajar tahun 1 serta pelajar tingkatan 1. eberapa tahun kemudian, semua pelajar sek!lah rendah dan sek!lah menengah telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pendidikan sains dan matematik. iarpun pr!gram ini diliputi dengan pelbagai k!ntra"esi namun tindakan kerajaan melaksanakan dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan memberi pelbagai kebaikan. ............#ntara $aedah menguasai bahasa Inggeris dalam pendidikan adalah bagi memb!lehkan pelajar menguasai isi pelajaran yang kebanyakannya bersumberkan bahasa Inggeris. Sebagai c!nt!hnya, memandangkan beberapa mata pelajaran penting seperti sains, matematik, tekn!l!gi maklumat dan sebagainya menggunakan bahasa Inggeris maka kegagalan pelajar menguasai bahasa ini akan melemahkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran yang disebutkan tadi. Pepatah Melayu pernah menyebut, %kalau tidak dipecahkan ruyung, masakan dapat sagunya&. egitulah juga halnya, jika penggunaan bahasa Inggeris tidak dimulai dari sekarang, selagi itulah para pelajar akan ketinggalan dalam mata pelajaran tersebut. 'usteru, penggunaan bahasa Inggeris adalah amat perlu dikuasai agar para pelajar dapat memper!leh ilmu npengetahuan yang kebanyakannya hanya dapat diper!leh melalui kemahiran berbahasa Inggeris. ............Selain itu, bahasa Inggeris juga penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan !bjekti$ pendidikan yang ingin melahirkan indi"idu yang mampu bersaing dalam dunia gl!bal. Penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dari sek!lah mampu melahirkan indi"idu yang dapat berk!munikasi dengan berkesan dengan indi"idu lain dari seluruh dunia. Sebagai c!nt!hnya, kemahiran berbahasa Inggeris amat penting apabila sese!rang indi"idu ditugaskan di luar (egara atau memba)a misi negara di luar negara. *egagalan berk!munikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akan menjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ek!n!mi mahupun s!sial. 'elasnya, pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sek!lah mampu melahirkan indi"idu yang %berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah& dengan masyarakat lain di seluruh dunia. ............Penggunaan bahasa Inggeris dalam pendidikan juga penting kerana dengan penguasaan bahasa tersebut para pelajar yang mendapat keputusan peperiksaan baik dapat berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar (egara. Memandangkan bahasa Inggeris telah diterima sebagai bahasa antarabangsa, kebanyakan uni"ersiti teragung di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. 'ika sese!rang pelajar dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik maka peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara adalah lebih cerah. Sebagai c!nt!hnya, institusi pendidikan s)asta seperti kebanyakan institusi pendidikan s)asta di negara kita juga telah mengimplementasi penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa penghantar mereka di institusi pendidikan tinggi s)asta. +leh yang demikian, para pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pendidikan tinggi perlulah menguasai bahasa Inggeris dengan baik.

............Pada masa yang sama, penggunaan bahasa Inggeris juga penting kepada para pelajar bagi tujuan mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Perlu diingat baha)a majikan akan lebih tertarik untuk mengambil pekerja yang mampu berk!munikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasa Inggeris. Sebagai c!nt!hnya, pekerjaan dalam bidang telek!munikasi, penyiaran, tekn!l!gi maklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. +leh itu, lepasan sek!lah atau uni"ersiti yang mahir berbahasa Inggeris lebih mudah mendapat pekerjaan berbanding dengan mereka yang kurang menguasai bahasa Inggeris. ,ambahan pula, mereka yang mahir berbahasa Inggeris lebih diminati !leh majikan dari syarikat-syarikat besar yang biasanya mena)arkan pendapatan lebih lumayan. 'elasnya, bahasa Inggeris amat penting dipelajari di sek!lah demi meman$aatkan pelajar bagi tujuan membina kerjaya pada masa yang akan datang. ------Sementara itu, kemajuan ek!n!mi negara yang telah melepasi sempadan negara, mengakibatkan Malaysia memerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari seluruh dunia. Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan masyarakat yang dapat berk!munikasi dengan masyarakat antarabangsa. Sebagai c!nt!hnya, perk!ngsian dalam bidang ek!n!mi, s!sial mahupun bidang tekn!l!gi memerlukan mereka yang mahir berbahasa Inggeris. .mumnya, mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan dengan pelbagai rintangan yang dapat mengganggu k!munikasi serta b!leh menggagalkan peluang yang tersedia pada peringkat antara bangsa. 'usteru, pendidikan bahasa Inggeris di sek!lah berperanan membina masyarakat yang lebih berdaya saing pada peringkat gl!bal suatu hari nanti. ------Intihanya, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat perlu dipelajari dan dikuasai !leh semua pelajar. Sese!rang yang dapat menguasai bahasa ini akan lebih berkeyakinan dan mampu merebut peluang yang tersedia sama ada pada peringkat nasi!nal atau pada peringkat antara bangsa. (amun begitu, biar bagaimana penting sekalipun bahasa Inggeris ini digunakan !leh masyarakat antarabangsa namun penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara amat perlu dipertahankan dan dipertingkatkan martabatnya. *ita tidak mahu bahasa rasmi kita pupus akibat kelalaian kita mengagungkan bahasa Inggeris umpama kata pepatah Melayu %yang dikejar tak dapat, yang dikend!ng keciciran&.

Anda mungkin juga menyukai