Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan Remaja Menyertai Kegiatan Sukarelawan

Di Malaysia, terdapat pelbagai pertubuhan sukarelawan yang diasaskan seperti MERCY, KDN, RELA dan sebagainya. Pertubuhan sukarelawan ber aksud pertubuhan diasaskan !leh bukan badan kera"aan atau N#$ a at penting untuk e bantu !rang yang berada dala kesusahan. Pertubuhan sukarelawan selalunya e bantu angsa% angsa yang diti pa ben&ana ala seperti ban"ir dan tanah runtuh. Pertubuhan ini berdiri tanpa s!k!ngan kewangan dan dana daripada kera"aan dan endapat su bangan daripada !rang awa . Pertubuhan ini ditubuhkan atas na a ke anusiaan dan insan yang berbakti se&ara sukarela tidak engharapkan gan"aran. 'an (ri Dr. )e ilah Mah !!d erupakan presiden MERCY Malaysia dan pertubuhan ini ditubuhkan berikutan perang di K!s!*!. +alaupun beliau pernah dite bak ketika e buat isi ke anusiaan, se angat beliau tidak pernah luntur untuk e bantu angsa% angsa ynag engala i usibah. Na un alangnya, pertubuhan ini kurang di inati !leh g!l!ngan re a"a walaupun peranannya sangat besar. $leh itu, langka%langkah sewa"arnya perlu dia bil. Kepentingan enyertai kegiatan sukarelawan ialah re a"a dapat elengkapkan diri dengan il u pengetahuan. Re a"a se estinya tahu bahawa il u tidak diper!leh hanya di bilik kuliah atau kelas se ata% ata. ,l u itu luas seperti lautan. ,l u "uga dapat diper!lehi elalui pengala an dan penglibatan dala kegiatan ke anusiaan. C!nt!hnya, )abatan Pertahanan Awa Malaysia -)PAM. sering terlibat dala e bantu angsa dala ben&ana ala seperti ban"ir. Ahli )PAM a at diperlukan untuk e bawa angsa% angsa ban"ir ke te pat yang sela at. Mereka harus eng!rbankan nyawa ereka sendiri untuk enyela atkan nyawa !rang lain. Mereka "uga akan enyediakn bantuan dari segi akanan, seli ut dan lain%lain kepada angsa. Pengetahuan yang ereka dapat b!leh ereka an/aatkan "ika ke"adian ben&ana ala berulang lagi. 0saha ereka sewa"arnya dihargai dan layak di beri pingat keberanian kerana sanggup berk!rban nyawa untuk enyela atkan !rang lain. )adi, pengala an ynag diper!leh tidak dapat ditukar ganti dengan wang ringgit. (elain itu, re a"a digalakkan enyertai kegiatan kesukarelawan untuk engelakkan daripada ter"ebak dengan ge"ala negati/. )ika kita lihat senari! pada hari ini, ra ai g!l!ngan re a"a terlibat dengan ge"ala negati/ seperti lu ba hara , lepak, *andalis e, p!nteng dan pelbagai lagi akti*iti ynag tidak sihat. Akti*iti tidak sihat seperti ini b!leh enghakis !ral dan kesantunan re a"a sekalian. Alangkah baiknya "ika ereka enyertai kegiatan kesukarelawan. Kudrat re a"a yang kuat a at diperlukan dala pertubuhan sukarelawan kerana kebanyakan ahli%ahli pertubuhan erupakan g!l!ngan yang beru ur lingkungan 12 keatas dan se estinya kudrat ereka tidak sekuat g!l!ngan re a"a. Re a"a "uga dapat engisi asa lapang dengan akti*iti yang ber/aedah serta dapat eningkatkan kesihatan /i3ikal dan ental. Re a"a yang enyertai akti*iti seperti ini akan dapat e buka inda tentang kehidupan !rang yang di ti pa usibah dan dapat elahirkan rasa si pati dan e pati. Dengan itu, re a"a dapat en"adi &!nt!h kepada rakan sebaya yang lain.

Re a"a dapat engasah bakat kepi pinan dengan enyertai akti*i kesukarelawan. Akti*iti ini "uga penting untuk e bentuk "ati diri dan persiapan untuk ker"aya pada asa hadapan. 4al ini de ikian kerana, kebanyakan generasi uda gagal berk! unikasi dengan baik di khalayak ra ai. Mereka gagal untuk eyakinkan !rang lain dan !rang lain "uga susah untuk e beri sesuatu a anah atau tanggung"awab kepadanya. Apabila g!l!ngan re a"a ini enyertai akti*iti kesukarelawan ereka sebenarnya terdedah kepada suasana luar yang terarah kepada kehidupan sebenar atau realiti kehidupan. (e&ara tidak langsung g!l!ngan re a"a ini dapat elatih diri ereka untuk berk! unikasi dengan !rang lain dan dapat e bina keyakinan diri. )ika ereka berkeyakinan, ereka b!leh e i pin sesuatu !rganisasi atau ku pulan yang ditubuhkan serta dapat e buta keputusan dengan tepat. )adi, re a"a yang berkeyakinan ialah re a"a yang b!leh e i pin. Di sa ping kepentingan enyerti kegiatan kesukarelawan, terdapat beberapa langkah yang b!leh dilakukan untuk enarik inat re a"a eyertai akti*iti ini. Kera"aan b!leh enubuhkan skuad uda elalui ker"asa a dengan ke enterian pendidikan dan pertubuhan sukarelawan yang terdapat di alaysia. Pihak sek!lah khususnya b!leh enubuhkan kelab skuad uda untuk e beri peluang kepada pela"ar untuk berbakti kepada !rang yang engala i kesusahan. #uru%guru b!leh enggalakkan para pela"ar eyertai kelab ini dengan enerangkan kepentingan eyertai kelab seperti ini. 'erdapat pelbgai akti*iti yang b!leh dilakukan !leh kelab ini antaranya elawat persatuann MERCY alaysia, e beri bantuan kepada angsa ben&ana ala di te pat yang berdekatan dengan te pat tinggal ereka. Akti*iti seperti ini dapat enun"ukkan suasana dan realiti sebenar tentang akti*iti kesukarelawan. )adi, g!l!ngan pela"ar "uga b!leh e bantu dala akti*iti kesukarelawan dan bukanya ahli sukarela saha"a. (eterusnya, su bangan dana kepada penbangunan bidang kesukarelawan !leh !rang awa atau kera"aan. +alaupun pertubuhan kesukarelawn ini bukannya !rganisasi kera"aan tapi kita estilah saling e bantu untuk kese"ahteraan rakyat. )ika tiada dana atau su bangan, sesuatu !rganisasi itu susah untuk bergerak kerana !rganisasi terbabit e erlukan dana untuk e beli keperluan untuk angsa% angsa ben&ana ala . 4al ini de ikian kerana ben&ana yang ter"adi akan berlaku tanpa kita sedari bak kata pepatah alang tidak berbau. )ika berlaku ben&an ala , angsa% angsa tidak akan se pat untuk enyela atkan apa%apa, na un ereka dinasihati supaya ber"aga% "aga. C!nt!hnya, kawasan yang sering berlaku ban"ir sentiasaa dinasihati supaya bersedia dan pastikan d!ku en penting dibawa bersa a ketika enyela atkan diri. $leh itu, su bangan dan dana a at penting untuk e astikan kelan&aran sesuatu !rganisasi. 'untasnya, kegiatan kesukarelawan ini a at penting bukan saha"a di dala Malaysia bahkan di seluruh dunia. Kita harus sedar bahawa Persatuan MER&y alaysia erupakan persatuan sekarelawan perta a yang sa pai di a&heh ketika ben&ana tsuna i berlaku di sana. ,ni enun"ukkan bahawa rakyat alaysia erupakan rakyat yang prihatin dan sedia e bantu tanpa engira negara. Misi ke anusiaan lain seperti di iran, a/ghanistan, k!s!*! dan sudan erupakan isi ke anusiaan ynag ditera"ui !leh se!rang wanita ynaag tidaak pernah engenal erti putus asa dan sentiasa berk!bar%k!bar untuk enyela atkan angsa% angsa ben&ana. $leh itu, negara kita e erlukan g!l!ngan re a"a iaitu aset negara untuk enera"ui persatuan tersebut atau enubuhkan persatuan sukarelawan lain dan eneruskan kege ilangan ynag telah dike&api. )adi g!l!ngan re a"a harus enggengga bara api biar sa pai "adi arang untuk eneruskan kegiatan kesukarelawan dan bukannya hanya hangat%hangat tahi aya .