Anda di halaman 1dari 11

LAMPIRAN A

2.5 cm

Contoh halaman judul

2.5 cm

KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID MENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIA
X

ALI BIN ABU

4 cm

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan

2.5 cm

.............................................................

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ...............................................................................

2010
2.5 cm

2.5 cm

11

LAMPIRAN B Contoh Pengesahan Penyelia

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan ............................................................................................

Tandatangan Tarikh

: :

............................................................... ............................................................... ................................

Nama Penyelia :

12

LAMPIRAN C Contoh halaman pengakuan

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

............................................................. ............................................................. .............................................................

Nama Penulis : Tarikh :

13

LAMPIRAN D Contoh halaman dedikasi

Untuk ayah dan ibu tersayang

14

LAMPIRAN E
2.5 cm

Contoh halaman penghargaan

2.5 cm

PENGHARGAAN
4 baris

1.27 cm (0.5 inci)

Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia kajian tindakan, Prof. Madya Dr. Fauzi bin Muhammad atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan ini.

Kerjasama daripada pihak Jabatan Pelajaran Selangor, melalui Pejabat Pendidikan Daerah Gombak amatlah dihargai.
4 cm 2.5 cm

Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

2.5 cm

15

LAMPIRAN F
2.5 cm

Contoh abstrak dalam Bahasa Melayu

2.5 cm

ABSTRAK
4 baris

Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai sejauhmanakah keberkesanan program mentor-mentee dalam menyelesaikan masalah murid lemah dalam melabel serta menghafal struktur jantung manusia. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 16 orang murid dari Tingkatan 3 Kreatif yang memperoleh markah terendah bagi mata pelajaran Sains dalam ujian semester yang lalu. Data dikumpulkan melalui ujian pra dan ujian pasca. Hasil analisis data mendapati bahawa seramai 13 responden menunjukkan peningkatan markah yang ketara dalam ujian pasca berbanding ujian pra. Terdapat 2 orang responden telah memperoleh markah penuh dengan menunjukkan jumlah peningkatan markah yang sangat tinggi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa program mentormentee sangat berkesan dalam membantu murid lemah melabel serta menghafal struktur jantung manusia.
4 cm

2.5 cm

16
2.5 cm

LAMPIRAN G
2.5 cm

Contoh abstrak dalam Bahasa Inggeris

2.5 cm

ABSTRACT
4 baris

The purpose of the study was to determine the extent to which a mentormentee programme could be effective in helping resolve the problem of weak students poor ability in labeling and memorising the structure of the human heart. The respondents consisted of 16 students from Form 3 Kreatif who obtained the lowest marks for Science in the previous semester examination. The data for this study was collected using pre- and posttests. The results showed that 13 students achieved significantly higher marks in the post-test as compared to the pre-test. There were two respondents who obtained full marks, showing tremendous improvement in their performance in the post-test. The results of the study showed that the mentor-mentee programme is effective to a large extent in aiding weak students label and memorize the structure of the human heart.
4 cm 2.5 cm

2.5 cm

17

2.5 cm

LAMPIRAN H Contoh halaman kandungan


2.5 cm

KANDUNGAN
4 baris

ABSTRAK ABSTRACT PENGESAHAN PENYELIA PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH
4 cm

Muka Surat i ii iii iv v vi vii viii ix 1 1 2 2 3 3


2.5 cm

1.0

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan

2.0

FOKUS KAJIAN 2.1 2.2 Isu kajian Tinjauan Literatur berkaitan dengan Isu Kajian

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

OBJEKTIF KAJIAN KUMPULAN SASARAN TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN KAJIAN RUMUSAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

SENARAI RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN Perhatian: Kandungan di atas hanya contoh sahaja 18

LAMPIRAN I SENARAI JADUAL Jadual 1 2 3 Perbandingan Skor Ujian Pra dan Pasca Muka Surat 15

19

LAMPIRAN J SENARAI RAJAH Rajah 1 2 3 Kedudukan Murid semasa Program Mentor-Mentee Muka Surat 12

20

LAMPIRAN K SENARAI LAMPIRAN Lampiran A B C Ujian Pra Ujian Pasca Muka Surat 25 26

21