Anda di halaman 1dari 22

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL IPG KAMPUS DARULAMAN

PENYELIDIKAN TINDAKAN PENDIDIKAN ISLAM


TAJUK PENYELIDIKAN: MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID TAHUN 5 TENTANG HUKUM IZHAR HALQI MENGGUNAKAN PERMAINAN RODA IMPIAN
NAMA : NO. I/C : KUMPULAN/UNIT NAMA PENYELIA ASMA AQILAH BINTI MOHD NORDIN (890911-04-5486) : PISMP PI / BA / PQ SEMESTER 8 2013 : HJH. MARIAH @ NORIAH BT. OTHMAN

PENGENALAN

Berdasarkan Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral (2004), model Khatam al-Quran menekankan bidang pembacaan secara talaqi dan musyafahah untuk membolehkan murid-murid khatam al-Quran serta membacanya dengan lancar dan bertajwid.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam : 1. Asuhan Tilawah al-Quran. 1.1.6 Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin.

REFLEKSI PENGALAMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Kaedah penerangan konsep hukum Izhar Halqi sambil menulis dan

menggariskan contoh hukum Izhar Halqi pada potongan ayat


Hanya murid yang berpencapaian cemerlang memahami penerangan yang disampaikan Murid lain tidak memberikan sepenuh tumpuan semasa penerangan diberikan

Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) berbentuk kad potongan ayat Izhar Halqi : tidak menarik perhatian murid Teknik soal jawab : hanya murid cemerlang memberi respon

Soal jawab di akhir p&p :


Murid masih tidak mengingat enam huruf Izhar Halqi Murid tidak boleh mengenal pasti hukum Izhar Halqi yang terdapat pada ayat al-Quran melalui lembaran kerja yang diberikan Terdapat murid yang tidak membaca contoh kalimah dan potongan ayat bagi hukum ini dengan bacaan terang, jelas dan nyata

PENGUMPULAN DATA AWAL


TEMU BUAL

Guru Pendidikan Islam Kelas 5 Elite Murid 5 Elite

LEMBARAN KERJA

Murid banyak membuat kesalahan mengenal pasti hukum Izhar Halqi yang terdapat pada ayat al-Quran

SOAL SELIDIK

Mengumpul maklumat tentang persepsi murid terhadap penguasaan mereka dalam hukum Izhar Halqi

FOKUS KAJIAN
Bidang Tajuk Kemahiran Fokus = = = = Al-Quran Hukum Tajwid Izhar Halqi Huruf, Hukum, Bacaan Nun Sakinah dan Huruf Izhar Halqi

Kaedah
Intervensi

=
=

Permainan
Roda Impian

Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5 Tentang Hukum Izhar Halqi Menggunakan Permainan Roda Impian

HURAIAN FOKUS KAJIAN


KEBOLEHTADBIRAN
Aspek pengurusan masa, pelaksanaan tempat, responden

KEPENTINGAN
Memastikan murid menguasai hukum tajwid Izhar Halqi dan mampu mengaplikasikan bacaan yang betul

Mohd Zainul Arifien (2006) menjelaskan bahawa ramai murid yang lemah dalam aspek tilawah, tajwid, makhraj huruf, bahkan terdapat juga murid yang gagal membaca potongan ayat yang pendek dengan makhraj yang betul (buta al-Quran).

KOLABORATIF
Hubungan antara guru Pendidikan Islam, guru mata

pelajaran lain, murid

INTERVENSI : PERMAINAN RODA IMPIAN


Saya menggunakan kaedah permainan kerana Ahmad Mohd. Salleh (2004) berpendapat bahawa kaedah permainan sangat sesuai dijalankan di sekolah rendah memandangkan ianya bersifat lebih menarik dan praktis Murid perlu mengenal pasti contoh potongan ayat yang mempunyai hukum Izhar Halqi berdasarkan huruf Izhar Halqi yang diperoleh melalui putaran Roda Impian Murid perlu membaca potongan ayat yang dipilih Skor diberi mengikut nilai warna pada roda huruf Izhar Halqi jika murid dapat memilih contoh potongan ayat Izhar Halqi yang betul mengikut huruf dan dapat membacanya dengan betul

OBJEKTIF KAJIAN
OBJEKTIF UMUM
Meningkatkan penguasaan murid Tahun 5 tentang hukum Izhar Halqi menggunakan permainan Roda Impian

OBJEKTIF KHUSUS
Meningkatkan kemahiran mengenal pasti huruf Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian

Meningkatkan kemahiran mengenal pasti hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian
Meningkatkan kemahiran membaca potongan ayat yang mengandungi hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian

SOALAN KAJIAN
Adakah permainan Roda Impian dapat meningkatkan kemahiran mengenal pasti huruf Izhar Halqi bagi murid Tahun 5? Adakah permainan Roda Impian dapat meningkatkan kemahiran mengenal pasti hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5?

Adakah permainan Roda Impian dapat meningkatkan kemahiran membaca potongan ayat yang mengandungi hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5?

KUMPULAN SASARAN
Bilangan Jantina 10 orang Lelaki = 5 orang Perempuan = 5 orang

Bangsa
Agama

Melayu
Islam

Kelas
Prestasi akademik dalam kelas

5 Elite
Cemerlang = 1 orang Sederhana = 2 orang Lemah = 7 orang Ya = 5 Tidak = 4 Masih lemah membaca al-Quran dengan betul dan lancar

Mengikuti Kelas Kafa Ciri-ciri unik

PELAKSANAAN TINDAKAN
LANGKAH 1 : Huruf Izhar Halqi diperkenalkan
(kaedah nyanyian)

LANGKAH 2 : Permainan Kotak Misteri


LANGKAH 3 : Latih tubi bacaan kalimah Izhar Halqi
(kad dwi-warna)

LANGKAH 4 : Permainan Roda Impian

CARA MENGUMPUL DATA


UJIAN PRA DAN PASCA
Bahagian Pertama Bahagian Kedua Bahagian Ketiga : : : Mengenal pasti huruf Izhar Halqi Mengenal pasti hukum Izhar Halqi Bacaan Kalimah Izhar Halqi

SOAL SELIDIK
Bahagian 1 Bahagian 2 : : Tahap Kefahaman Murid Mengenai Hukum Izhar Halqi Keberkesanan Permainan Roda Impian

DAPATAN : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Pebandingan Ujian Pra dan Pasca bagi ujian Mengenal Pasti Huruf Izhar Halqi
120% 100%

80%

60%

Pra Pasca

40%

20%

0%
A B C D E F G H I J

Tujuh orang responden menunjukkan peningkatan Seorang responden kekal mendapat markah penuh Dua orang responden tidak menunjukkan sebarang peningkatan dalam ujian ini

DAPATAN : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Pebandingan Ujian Pra dan Pasca bagi ujian Mengenal Pasti Hukum Izhar Halqi
120%

100%

80%

60%

Pra Pasca

40%

20%

0% A B C D E F G H I J

Semua responden menunjukkan peningkatan markah

DAPATAN : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA Pebandingan Ujian Pra dan Pasca bagi Ujian Lisan Bacaan Kalimah Hukum Izhar Halqi
120%

100%

80%

60%

Pra Pasca

40%

20%

0% A B C D E F G H I J

Enam orang responden menunjukkan peningkatan markah Dua orang responden tidak menunjukkan peningkatan markah Seorang responden kekal mendapat markah penuh bagi kedua-dua ujian Seorang responden masih lagi berada pada tahap sangat lemah dalam bacaan kalimah

DAPATAN : SOAL SELIDIK Tahap Kefahaman Murid Mengenai Hukum Izhar Halqi
SKALA
BIL PENYATAAN / ITEM
1

3 (Bilangan Pelajar)

Saya boleh menyebut kesemua huruf-huruf Izhar Halqi


1.

0 (0%) 0 (0%) 0

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (30%)

0 (0%) 1 (10%) 3 (30%) 4 (40%)

3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 2 (20%)

7 (70%) 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%)

dengan betul. Saya dapat menghafal kesemua huruf-huruf Izhar Halqi


2.

dengan baik dan betul. Saya faham mengenai Hukum Izhar Halqi dengan baik.

3.

(0%)

Saya tahu membaca potongan ayat yang mempunyai


4.

0 (0%)

hukum Izhar Halqi dengan betul.

Saya dapat membezakan bacaan hukum Izhar Halqi


5.

3 (30%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (50%)

2 (20%)

dengan hukum Nun Mati yang lain.

DAPATAN : SOAL SELIDIK Keberkesanan Permainan Roda Impian


SKALA

BIL.

PENYATAAN / ITEM

3 (Bilangan pelajar)

Saya boleh menyebut kesemua huruf-huruf Izhar Halqi


1

0 (0%) 0 (0%) 0

0 (0%) 0 (0%) 0

3 (30%) 0 (0%) 2

4 (40%) 0 (0%) 5

3 (30%) 10
(100%)

dengan betul apabila bermain permainan Roda Impian. Permainan Roda Impian mampu membantu saya untuk
2

menghafal kesemua huruf-huruf Izhar Halqi dengan betul. Saya dapat memahami hukum Izhar Halqi dengan cepat
3

menggunakan permainan Roda Impian.


Saya dapat membaca potongan ayat yang mempunyai

(0%)

(0%)

(20%)

(50%)

(30%)

0
4

0 (0%)

6 (60%)

2 (20%)

2 (20%)

hukum Izhar Halqi dengan betul setelah bermain


(0%)

permainan Roda Impian. Saya berasa seronok mempelajari hukum Izhar Halqi
5

apabila guru menggunakan permainan Roda Impian.

(0%)

(0%)

(0%)

(10%)

(90%)

RUMUSAN DAPATAN
Objekti Kajian Pertama dan Kedua Tercapai

Meningkatkan kemahiran mengenal pasti huruf Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian
Meningkatkan kemahiran mengenal pasti hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian

Objektif Kajian Ketiga Tidak Tercapai Berdasarkan Analisis Ujian Pra Dan Pasca Serta Soal Selidik Meningkatkan kemahiran membaca potongan ayat yang mengandungi hukum Izhar Halqi bagi murid Tahun 5 menggunakan permainan Roda Impian

REFLEKSI KAJIAN

Kekuatan
Murid memberikan tumpuan, bersemangat dan lebih aktif Kaedah nyanyian membantu murid mengingat 6 huruf Izhar Halqi

Kelemahan
Aspek pelaksanaan tempat

Aspek pengurusan masa

Menambahbaik amalan p&p

Contoh kalimah dan potongan ayat Izhar Halqi yang terhad Latar belakang responden yang masih lemah dalam bacaan ayat-ayat al-Quran

Ilmu pedagogi dan ilmu kajian tindakan

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA


Permainan Roda Impian digabungkan dengan unsur-unsur media interaktif

Latihan sebutan kalimah dan potongan ayat Izhar Halqi menggunakan mediamedia

Permainan Roda Impian digunakan bagi p&p murid-murid tahun lain seperti Tahun 3, 4, dan 6 bagi mengajarkan hukum tajwid

Kitaran seterusnya, contoh potongan ayat bagi huruf Izhar Halqi yang bertemu dengan tanwin berbaris fathah, dhommah dan kasrah

Gunakan permainan Roda Impian bagi hukum tajwid yang lain

SENARAI RUJUKAN

Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam (Falsafah,

sejarah dan kaedah pengajaran dan pembelajaran).


Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral. (2004).

Sukatan

Pelajaran:

Khatam

al-Quran.
Malaysia,

Cyber jaya: Jabatan

Kementerian

Pelajaran

Pendidikan Islam Dan Moral. Mohd Zainul Arifien bin Mohd. (2006).

Kaedah al-Quran.

pembelajaran
Bangi: Universiti

tajwid

dan

hafazan

Kebangsaan Malaysia.

PENGHARGAAN
Pensyarah Penyelia : Hjh. Mariah @ Noriah binti Othman

Semua Pensyarah JAPIM

Ahli Keluarga

Murid-murid Responden Kajian dan Murid Kelas 5 Elite

Rakan Sepraktikum : Nur Fatimah binti Mohamad Noor


Semua rakan sekelas dan yang terlibat memberikan sokongan dan bimbingan