Anda di halaman 1dari 7

Silsilah Nabi sallalLahu alaihi wa sallam Ibrahim + Hajar Ismail + putri Mahdhah ??

(ada ulama kata 40 keturunan, ada kata 7) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) Adnan + Maad + Muanah bt Jausyam Nizar + Saudah bt Ak Mudhor + Rubab bt Jundah Ilyas + Khondaf 1 Mudrikah + Salma bt Aslam Khuzaimah + Iwanah bt Saad Kinanah + Birroh bt Murr Nadhor + Atikah bt Udwan Malik + Jandalah bt al-Harb Fihr2 + Ummu Gholib Laila bt Saad Gholib + Ummu Luay Salma binti Amr Al-Khazai Luay + Ummu Kab Mariyah binti Kab Kaab + Wahsyiyyah binti Syaiban Murroh + Hindun bt Sarir Kilab + Fatimah binti Sad Al-Yamaniyyah Qusoy3 + Huba binti halil Al-Khizaiyyah4 (khuzaah) Abdu Manaf 5+ Atikah binti Murroh As-Salmiyyah Hasyim6 + Salma binti Amr An-Najjariyyah Abdul Mutholib 7+ Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyyah AbdulLah + Aminah binti Wahb Az-Zuhriyyah bt Wahb8 bin Abdu Manaf bin Zuhroh b Kilab Muhammad

(from http://infodakwahislam.wordpress.com/2013/02/07/silsilah-nasab-nabi-muhammad-saw/ )

Nama sebenarnya Amir. Rujuk http://valincha.wordpress.com/2012/04/19/silsilah-habibana-wanabiyyanawamaulana-muhammad-saw-sampai-adnan-lehuluhur-ke-21/ 2 Digelar Quraisy. Pada zamannya, sumur zam-zam terkubur sebelum ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. ibid 3 Nama sebenarnya Zaid. ibid 4 Pernikahan Qusoy dan Huba menyatukan bangsa qurasy dan khuzaah yang bertelagah. ibid 5 Nama sebenarnya Mughirah. Rujuk http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdul_Manaf_bin_Qusai 6 Ada saudara kembar yaitu Abdu Syams (menurunkan Bani Umayyah) 7 Nama sebenarnya Syaibah. Digelar abdul Muthalib kerana awalnya orang menyangka dia hamba pak ciknya, muthalib (adik Hasyim). Rujuk http://valincha.wordpress.com/2012/04/19/silsilah-habibana-wanabiyyanawamaulana-muhammad-saw-sampai-adnan-lehuluhur-ke-21/ 8 married to Barrah bint Abd al-Uzz of Banu 'Abd al-Dr clan of Quraysh tribe. Refer http://en.wikipedia.org/wiki/Wahb_ibn_'Abd_Manaf

Silsilah Nabi sallalLahu alaihi wa sallam dan tahun keLAHIRan 570 CE Muhammad 545 CE `Abd Allah 497 CE Abd al-Muttalib 464 CE Hashim 439 CE `Abd Manaf 406 CE Qusai 373 CE Kilab 340 CE Murrah 307 CE Ka'ab 274 CE Lu'ay 241 CE Ghalib 208 CE Fihr 175 CE Malik 142 CE An-Nadr 109 CE Kinanah 76 CE Khuzaimah 43 CE Mudrikah 10 CE Ilyas 23 BCE Mudar 56 BCE Nizar 89 BCE Ma'ad 122 BCE Adnan

Utk biodata sesepuh nabi sallalLahu alaihi wa sallam dan hubungan dengan beberapa isteri dan sahabat baginda http://valincha.wordpress.com/2012/04/19/silsilah-habibana-wanabiyyana-wamaulanamuhammad-saw-sampai-adnan-lehuluhur-ke-21/ Abdul Muthalib b Hasyim (menikah >1) mempunyai 13 orang anak i) AbdulLah ii) Harits iii) Qustam iv) Zubair v) Abu Thalib (Abdu Manaf) vi) Hamzah vii) Abbas

viii) Abu Lahab (Abdu Uzza) ix) Abdu Kabah x) Hajjal (Mughirah) xi) Dhirar xii) Muqawwam xiii) Ghaidaq Hasyim b Abdu Manaf mempunyai Sembilan (or lapan?) orang anak: i) Asad (datuk Saidina Ali dari belah ibu) ii) Abu Saifi iii) Nadla iv) Syifa v) Khalida vi) Daifa vii) Ruqayyah viii) Jannah Abdu Manaf b. Qusoy mempunyai empat orang anak: i) Hasyim Bani Hasyim ii) Abdu Syams Bani Abdu Syams Bani Umayyah iii) Muthalib (sesepuh Imam Syafie) Bani Muthalib iv) Naufal Bani Naufal Qusoy b. Kilab mempunyai empat orang anak: i) Abdu Dar Bani Abdari ii) Abdu Uzza (sesepuh Khadijah bt Khuwailid b. Asad b. Abdu Uzza b. Qusoy b Kilab) iii) Abdu Qusoy iv) Abdu Manaf Bani Abdu Manaf Kilab bin Murrah mempunyai dua orang anak: i) Zuhrah (sesepuh Aminah binti Wahhab bin Abdu Manaf bin Zuhrah) Bani Zuhri ii) Qusoy Murrah b Kaab mempunyai tiga orang anak: i) Taim (sesepuh Abu Bakar b. Abu Quhafah/Usman b. Amir b. Amar b. Kaab b. Saad b. Taim) Bani Taim ii) Yaqadzah. Ada anak bernama Makhzum (sesepuh Ummu Salamah Hindun bt Umayyah b. Mughirah b. AbdulLah b. Umar b. Makhzum Bani Makhzum) iii) Kilab Kaab b. Luay mempunyai tiga orang anak: i) Hushaisah: ada anak bernama Sahm (Bani Sahmi) ii) Adi (sesepuh saidina Umar b. Khattab b. Nufail b. Abdu Uzza b. AbdulLah b. Qurtsh b. Riyah b. Adi b. Kaab) Bani Adi iii) Murrah Luay b. Ghalib mempunyai empat orang anak: i) Samah

ii) iii)

Auf Amir (sesepuh Saudah bt Zamah b. Qais b. Abdu Syams b. Abdu Wudd b. Nashr b. Hisl b. Amir b. Luay) Bani Amir b. Luay iv) Kaab Ghalib b. Fihr mempunyai dua orang anak: i) Taim Bani Taim b. Ghalib ii) Luay Fihr (anak tunggal Malik b. Nadhor) mempunyai empat orang anak: i) Muharib ii) Asad iii) Harits Bani al-Harits b. Fihr iv) Ghalib Nadhor b. KInanah mempunyai dua orang anak: i) Yakhlud (zuriat tidak dapat dilacak) ii) Malik Kinanah b. Khuzaimah mempunyai empat orang anak: i) Abdu Manat leluhur Bani Bakr b Abdu Manat Leluhur Bani Dhamrah ii) Malik iii) Milkan iv) Nadhor Khuzaimah b. Mudrika mempunyai empat orang anak: i) Al-Huun ii) Asad (sesepuh Zainab binti Jahsyi bin Riab bin Yamar bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanam bin Daudan bin Asad bin Khuzaimah) iii) Asadah iv) Kinanah Bani Kinani puluhan kabilah Mudrika b. Ilyas mempunyai dua orang anak: i) Hudzail (kabilah yang cuba melawan tentera Abrahah) ii) Khuzaimah Ilyas b. Mudhar mempunyai tiga orang anak: i) Thamikhah (tiada zuriat) ii) Qamah (tiada zuriat) iii) Mudrikah Mudhar b. Nizar mempunyai tiga orang anak: i) Qais Ailan Bani Qais Ailan kabilah2 antaranya: Bani Sulaim; Bani Ghatafan; Bani Hawazin (sesepuh Zainab binti Khuzaimah bin Harits bin Abdullah bin Amar bin Abdu Manaf bin Hilal bin Amir bin Shashaah bin Muawiyyah bin Bakr bin Hawazin bin Mashur bin Ikrimah bin Khashafah bin Qais bin Ailan bin Mudhar; dan sesepuh Maimunah binti Harits bin Huzn bin Bahir bin Huzam bin Ruaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Shashaah bin Muawiyyah bin Bakr bin Hawazin) ii) Ilyas

iii) Ilyan (keturunannya terputus) Nizar b. Maad mempunyai tiga orang anak:9 i) Rabiah (zuriat terputus)10 ii) Anmar lahirkan banyak kabilah2 11termasuk bani hanifah (kabilah Musailamah al Kazzab) iii) Mudhar Adnan (b. Muqawwam ?) mempunyai dua orang anak: i) Akk (menikah dengan wanita qahthani dan menetap di Yaman) ii) Maad

Perebutan kuasa antara Bani Abdu Manaf dan bani Abdu Dar12 'Abdul Manf amat mematuhi keinginan ayahdanya Qusai bin Kilab untuk memilih abangnya 'Abd-ad-Dr sebagai pemimpin kota Makkah dan penjaga Kaabah. Tetapi, pada generasi berikutnya, separuh dari kaum Quraisy berdiri di belakang putera 'Abdul Manf, iaitu Hsyim, lelaki yang paling terkemuka pada saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari Bani 'Abd-ad-Dr ke Bani 'Abdul Manf. Mereka yang mendukung Hsyim dan saudara-saudaranya itu adalah dari Bani Zuhrah, Bani Taim dan seluruh keturunan anak Qusai bin Kilab selain keturunan dari anak pertama. Namun terdapat segelintir bani Arab kecil seperti Bani Makhzum dan sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani 'Abduddr. Akhirnya kekuasaan tersebut telah diberi kepada Bani 'Abdul Manf yang dipimpin oleh Hsyim, namun perjanjian telah termeterai antara kedua-dua Bani dimana keturunan 'Abduddr iaitu Bani 'Abduddr 13 berhak memegang kunci Kaabah dan hak-hak mereka yang lain, dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai Darul Nadwah atau Rumah Majlis. Sedangkan Bani 'Abdul Manf pula berhak menetapkan pajak serta menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah Haji

Sejarah pemegang kunci kaabah14 Asalnya tugasan menjaga kunci Kaabah dianugerahkan kepada Tasm, salah satu suku kabilah Aad yang wujud sebelum kaum Arab Quraisy. Lalu tugasan ini diberikan kepada Khuzaah, kemudian kepada Qusai bin Kilab, lalu diberikan kepada anak lelakinya Abd-al-Dar bin Qusai, yang terus memeliharanya hinggalah akhirnya diserahkan kepada anak lelakinya Othman. Pemeliharaan kunci Kaabah berterusan turun-temurun hingga akhirnya kepada Syaibah bin Hashim (Abdul Muttalib). Pemeliharaan kunci
9

Dalam Raheeq Makhtum, ada empat orang anak yaitu Iyad, Anmar, Rabiah, Mudhar Dalam Raheeq Makhtum, zuriatnya tidak terputus bahkan melahirkan banyak kabilah2 11 Dalam Raheeq Makhtum, kabilah2 dari Anmar disandarkan kepada Rabiah 12 Rujuk http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdul_Manaf_bin_Qusai dan http://en.wikipedia.org/wiki/Hashim_ibn_'Abd_Manaf 13 Identiti baru kini yaitu Bani Syaibah. Rujuk http://ms.wikipedia.org/wiki/Abd-al-Dar_bin_Qusai 14 Rujuk http://ms.wikipedia.org/wiki/Bani_Syaibah
10

berterusan turun temurun dari Syaibah hinggalah kepada keturunannya yang wujud pada hari ini.[petikan diperlukan] Dipercayai perpindahan penjagaan kunci Kaabah dari Bani Hashim kepada Bani Syaibah adalah suatu bentuk peralihan kuasa yang ditentukan oleh Allah SWT. Apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah peralihan kuasa penjagaan kunci Kaabah dan penguasaan Makkah adalah dibawah Bani Syaibah. Namun apabila orang Islam kembali ke Makkah pada tahun ke-7 Hijrah dalam peristiwa Pembukaan Kota Mekah, Nabi Muhammad telah menghantar Saidina Ali bin Abi Talib untuk mengambil kunci pintu Kaabah daripada Bani Syaibah. Saidina Ali telah pergi menemui Bani Syaibah dan merampas kunci tersebut. Bani Syaibah telah menyerahkan kunci Kaabah tersebut kepada Saidina Ali tetapi suatu peristiwa telah berlaku, apabila pintu Kaabah hendak dibuka, kunci itu tidak berfungsi bagi membuka pintu Kaabah. Lantas, Malaikat Jibril a.s telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dari Allah berupa ayat Al-Quran dengan tujuan teguran Allah kepada Nabi Muhammad, Firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 58 bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya Lantaran itu Nabi Muhammad telah memulangkan kembali kunci Kaabah itu kepada Bani Syaibah, walaupun ketika itu Bani Syaibah belum Islam lagi. Atas pemberian kunci itu kembali kepada mereka, Bani Syaibah mengganggap Muhammad tentu seorang Nabi. Mereka beranggapan jika Muhammad bukan Nabi pasti dia seorang yang gila kuasa kerana memegang kunci ini adalah satu penghormatan turun temurun. Namun hanya seorang yang berfikiran rasional dan jujur serta ikhlas sahaja yang akan memulangkan kunci Kaabah itu kepada empunya hak menjaganya. Atas dasar kejujuran dan keikhlasan ini membuatkan ketua Bani Syaibah terbuka hatinya memeluk Islam kemudian semua pengikutnya memeluk Islam sehingga hari ini. Atas perintah Allah, Nabi Muhammad S.A.W, Rasulullah, telah menganugerahkan wasiat penjagaan kunci Kaabah kepada Bani Syaibah pada tahun dimana kisah Pembukaan Kota Mekah terjadi. Baginda bersabda, "Ambillah (kunci Kaabah ini), Wahai Bani Talhah, hinggalah tibanya Hari Kiamat, dan ia tidak akan diambil dari kamu sehinggalah (berlakunya) ketidakadilan dan penindasan"

For more infos regarding Nabi sallalLahu alaihi wa sallam family tree, refer http://en.wikipedia.org/wiki/Family_tree_of_Muhammad More about Quraish tribe http://en.wikipedia.org/wiki/Quraysh_tribe