Anda di halaman 1dari 25

GLOSAR RELIGIJSKIH POJMOVA - ISLAMSKI GLOSAR www.pravoslovo.

net abdest: malo vjersko ienje, obavezno prije klanjanja namaza i/ili uenja Kur'ana; vudu. abdesthana: mjesto za uzimanje abdesta opskrbljeno istom vodom. Adem, a.s.: prvi ovjek na zemlji i prvi Boiji poslanik. ahiret: vjeni svijet; ovjekovo prebivalite poslije ovozemaljske smrti a nakon proivljenja. ahlak: lijepo ponaanje utemeljeno na principima islama; islamska etika; nauka o islamskom ponaanju. Ahmed ibn Hanbel: poznati alim, erijatski pravnik i prenosilac Poslanikove tradicije na ijem je uenju nastala i po kome je nazvana posebna pravna skola u islamu - hanbelijski mezheb. ahmedija: crveni fes omotan bijelim platnom; dio sveane odjee imama; kapa s posebnom namjenom. Aia, r.a.: supruga Boijeg poslanika Muhammeda, a.s.; majka pravovjernih. ajet: znak; reenica, stavak u Kur'anu. akaid: islamsko vjerovanje koje poiva na principima vjerovanja u Boga, meleke, objavljene Knjige, Boije poslanike, Sudnji dan i odredbu Boiju u odnosu na sve to se desilo, to se deava i to e se desiti; nauka o islamskom vjerovanju. akika: klanje kurbana u povodu roenja djeteta 7, 14. ili 21. dan nakon roenja, ili bilo koji drugi dan poslije toga; sveano nadijevanje imena djetetu. akreba: rodbina, krvni srodnik. akam: trenutak zalaska sunca, suton; vidi: akam-namaz. akam-namaz (ar. salatu-1-magrib): veernji namaz koji se klanja neposredno nakon zalaska sunca.
1

alejhis-selam (alejhi-s-selam): "mir (Boiji) neka je s njim"; izgovara se ili pie nakon izgovorenog ili napisanog imena bilo kojeg Boijeg poslanika; skr. a.s. alejkumus-selam (alejkumu-s-selam): "i vama mir (Boiji)"; odgovor na islamski pozdrav. alem: bakreni vrh glavne damijske kupole i munare sastavljen od tri ili pet nanizanih kugli razliite veliine, pri emu je svaka slijedea manja od prethodne, i polumjeseca sa zvijezdom na vrhu; svijet. Ali ibn Ebu-Talib: amidi poslanika Muhammeda, a.s., i, iako jo djeak, jedan od prvih koji su povjerovali u njegovo poslanstvo; etvrti halifa. alim: vjerski uenjak (mnoina: ulema). Allah: Boije ime objavljeno u Kur'anu. Allah mubarek (olsun)!: "Allah te blagoslovio!"; izraz kojim muslimani jedni drugima estitaju sretne dogaaje. Allah raziola! (Allah razi olsun!): "Allah bio zadovoljan tobom!"; odgovor na bilo koju estitku bez obzira na povod. allahimanet: "Bogu na amanet"; jedan od naina islamskog pozdravljanja na rastanku. amanet: povjerenje; povjerena stvar; emanet. amin: Usliaj, Boe! Amina: vidi: Emina. aminati: podignutih ruku s dlanovima okrenutim prema gore, pratei uenje dove poluglasno izgovarati "amin". Arefat: visoravan istono od Meke na putu za Taif na kojoj su hadije, kao jedan od glavnih obreda hada, obavezni proboraviti odreeno vrijeme 9. zul-hideta. Ar: Boije prijestolje. a.s.: vidi: alejhis-selam. ashab: savremenik i lini poznavalac Boijeg poslanika Muhammeda, a.s. aere: ulomak iz Kur'ana prouen glasno (obino napamet) na javnom mjestu. aik: zaljubljenik u Boga.
2

ak: ljubav prema Bogu. asura (ar. Jewmu-l-'asura): deseti dan mjeseca muharema; dan dobrovoljnog posta; dan pogibije Huseina, Poslanikovog unuka, u mjestu Kerbeli; naziv posebnog jela, kompota, sainjenog od vie razliitih prehrambenih artikala, koji se spravlja i slui na Dan asure. Azhar (ar. El-Ezher): milenij star univerzitet koji je u Kairu utemeljio osvaja Egipta i utemeljitelj Kaira Devher es-Sikilli 970. god. Azrail: melek smrti; melek iji je zadatak da u odreenom asu odvoji duu od tijela ovjeka. bajrak: zastava; bajrak Islamske zajednice zelene je boje s bijelim polumjesecom i bijelom petokrakom zvijezdom u sredini otvorenog dijela polumjeseca okrenutog suprotno od koplja. balig: punoljetna osoba; osoba koja je spolno zrela. Bajram: muslimanski blagdan; vidi: Ramazanski bajram, Kurban-bajram. bajramluk: bajramski dar. Bajram (erif) mubarek (olsun)!: "blagoslovljen ti Bajram!"; izraz kojim muslimani jedni drugima cestitaju Bajram; odgovor na ovu estitku je: Allah raziola! baluk: privremeno (ponekad i stalno) obiljeje na mezaru, nainjeno uglavnom od drveta. bedel: formalno-pravni zamjenik u izvravanju islamske obaveze hada; osoba koja obavlja had po opunomoenju i u ime neke druge osobe koja iz zdravstvenih razloga nije u mogunosti sama obaviti had. Bedr: brdo i izvor jugozapadno od Medine gdje su sedamnaesti dan mjeseca ramazana 624. god., ili druge godine po Hidri, muslimani s poslanikom Muhammedom, a.s., na elu izvojevali historijsku pobjedu nad mekanskim idolopoklonicima. Bejtullah: "Boiji hram"; vidi: Kaba. bejtul-mal (bejtu-l-mal): fond Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji ine sredstva zekata, sadakatul-fitra i kurbana; dravna blagajna u vrijeme Muhammeda, a.s., i kasnije za vrijeme brojnih halifa i sultana. bidat: novotarija u vjeri, odstupanje od vjerodostojne islamske tradicije; hereza. bismilla: arapska sintagma Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, koja se obino prevodi: "U
3

ime Boga, Svemilosnog, Milostivog"; izricaj kojim musliman i muslimanka poinju svaki dobar posao. Boiji poslanik (ar. resulullah; perz. pejgamber): ovjek kojeg je Bog odabrao da preko njega poalje Poruku nekom narodu ili ovjeanstvu u cjelini; u svakodnevnoj upotrebi kod muslimana Boiji Poslanik oznaava poslanika Muhammeda, a.s. alma: komad platna ili al omotan oko kape; turban; saruk; simbolizira vjersko znanje. afir: vidi: kafir. itab: vidi: kitab. urs: mjesto u damiji malo podignuto od poda i naslonjeno na zid, obino s lijeve strane mihraba, s kojeg se, sjedei, govori vazu-nasihat, govornica. Dan pobjede na Bedru: muslimanski mubarek dan; obiljeava se kao jedan od znaajnijih datuma u muslimanskoj historiji; vidi: Bedr. dava (ar. da'wa): vidi: davet. davet: poziv u islam, propagiranje vjere; u irem smislu: socijalno staranje i misionarske aktivnosti. Davud, a.s.: Boiji poslanik i dostavlja Boije objave Zebura ljudima; David. Dedal: pojava (po nekima bie) koja ce navijestiti Sudnji dan. ders: nauno predavanje, govor; lekcija. dert: bol, briga, patnja; unutarnja duevna bol za neim. dervi: sufija, mistik; skroman i poboan ovjek koji udi za spoznajom Istine; osoba koja je pristupila jednom od dervikih redova radi duhovnog uzdizanja. dimije: donji dio narodne enske muslimanske nonje u Bosni i Hercegovini, Sandaku, Kosovu, Makedoniji i Turskoj. din: vjera koja podrazumijeva obavezu, uputu, pokoravanje i nagraivanje. dova: molitva; molba upuena Bogu. dunja: vidi: dunjaluk, dunjaluki: ovosvjetski.

dunjaluk: svijet, ovaj svijet. duman(in): neprijatelj vjere i vjernika. dahil: neznalica, neobavijeten; neupuen u propise vjere. dahilijet: stanje vjerske neobavijetenosti i neznanja; historijski oznaava vrijeme prije islama; vrijeme neznabotva. daiz: doputen, doputeno. damija: osnovna vjerska i odgojno-obrazovna institucija muslimana; centralni objekt s munarom gdje se muslimam okupljaju radi obavljanja zajednikog namaza, pouke u vjeri i drugih Bogu dragih djelatnosti. Dehennem: mjesto na buduem svijetu u kome e grenici izdravati kazne sukladno teini grijeha koje su inili ili prouzrokovali na ovom svijetu. Dzelaluddin Rumi (Mevlana) (1207-1273): najvei mistiki pjesnik na perzijskom jeziku koji je utemeljio mevlevijski derviki red. Demat: skupina; osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice koju u pravilu sainjava skupina od najmanje 100 muslimanskih domainstava meusobno povezanih u izvravanju zajednikih islamskih dunosti; skupina vjernika u zajednikom namazu u damiji ili na nekom drugom mjestu. dematlija: aktivni lan demata. denaza: obred ukopavanja muslimana ili muslimanke; vidi: denaza-namaz. denaza-namaz (ar. salatu-l-denazeh): namaz koji klanjaju mukarci povodom posljednjeg ispraaja umrlog muslimana ili muslimanke neposredno pred njihovo sputanje u mezar. Dennet: mjesto na buduem svijetu u kome ce iskreni vjernici i oni koji su inili dobra djela uivati plodove ispravnosti svoga ivljenja i dobroinstva na ovom svijetu. Dibril: melek dostavlja Boije objave poslanicima; Gabrijel; prvak meu melekima. dihad: tenja, napor, borba; duhovni, intelektualni ili fiziki napor u promicanju dobra, borbi protiv zla i odbrani prava svakog ovjeka da slobodno i neometano prakticira islam; kolokvijalno: borba na Boijem putu. din: nevidljivo bie stvoreno od pare ili plamena koje posjeduje inteligenciju i slobodnu
5

volju i koje ima sposobnost pojavljivanja u razliitim oblicima i obavljanja tekih poslova (mnoina: dini). duba (dube): dugi ogrta, obino crne ili plave boje; dio sveane odjee imama. dumadel-uhra (dzumade-1-uhra): esti mjesec hidretskog kalendara. dumadel-ula (dumade-1-ula): peti mjesec hidretskog kalendara. duma-namaz (ar. salatu-l-dumu'ah): obavezni zajedniki sedmini namaz koji se klanja u damiji petkom u podne. dunub: neist; osoba neista za obavljanje vjerskih dunosti. duz: jedan od trideset po broju stranica jednakih dijelova Mushafa; openito: dio cjeline. Ebu-Bekr es-Siddik: jedan od prvih sljedbenika Boijeg poslanika Muhammeda, a.s., i njegov nerazdvojni pratilac, pomaga i prijatelj; prvi halifa. Ebu-Hanifa: istaknuti islamski pravnik i teolog iz VIII st. na ijem je uenju nastala i po kome je nazvana najrairenija pravna kola u islamu: hanefijski mezheb. edeb: odgoj. edel: (od Boga odreen) smrtni as; sudbina; usud. ef.: skr. od efendija. efendija (skr. ef): gospodin; kolokvijalno: imam ili osoba koja se obuava za poziv imama; autoritet u vjeri; izgovara se i pie ispred prezimena ili iza imena. ehli-sunnet: pripadnici, sljedbenici sunneta; veinska grupacija muslimana u svijetu. Elham: kolokvijalni naziv za prvo poglavlje Kur'ana nastao po prvoj rijei ovog poglavlja; vidi: Fatiha. emanet: vidi: amanet Emina: majka Boijeg poslanika Muhammeda, a.s. emer (ar. emr): Boija odredba. emir: vladar.
6

emirul-muminin (emiru-l-mu'minin): vladar pravovjernih; vidi: Ebu-Bekr es-Siddik. Esmaul-husna (ar. El-esmau-1-husna): Lijepa Allahova imena; zajedniko ime za 99 Boijih imena (svojstava) od kojih su veina spomenuta u Kur'anu. evlija: Boiji prijatelj; dobri ovjek; osoba poaena nadahnuem i odabrana meu obinim vjernicima po svojoj duhovnoj snazi. ezan: poziv ljudskim glasom vjernicima na zajedniki namaz. fakih: pravni ekspert; strunjak za islamsko pravo. Fakultet islamskih nauka (FIN): visoka odgojno-obrazovna institucija Islamske zajednice osnovana 1977. g. u Sarajevu. farz: islamski propis ije je izvrenje obavezno za svakog punoljetnog muslimana i muslimanku; obavezni ibadet. fasik: grenik; kritelj Boijih propisa. Fatiha (ar. El-Fatiha): otvaranje; prvo poglavlje Kur'ana koje se sastoji od sedam ajeta. fesad: smutnja; djelo koje kvari abdest. fetva: zvanino pravno miljenje ili odluka uleme o pitanjima islamskog zakona; odluka o nekom erijatsko-pravnom pitanju. fidja: obavezna nadoknada u vidu materijalnog davanja siromanima za osobe koje zbog hronine i neizljeive bolesti nisu u stanju postiti. fikh: na vjeri utemeljena pravna znanost koja obuhvata obredne i vjerske dunosti, porodino, nasljedno, graansko, krivino i ustavno pravo, kao i propise o voenju rata (ratno pravo). Furkan: "Rastavlja istine od neistine"; jedan od kur'anskih naziva za Kur'an i Tevrat. glavni imam: glavno vjersko lice koje se brine o vjerskom ivotu na podruju jednog medlisa; odgovara za rad imama, hatiba i mualima i predstavlja medlis u stvarima vjere. gusul: veliko ienje; strogo obavezno kupanje nakon seksualnog odnosa (ili izluivanja spolnog sjemena), nakon poroaja i zavretka mjesenog pranja kod ene; obavezno kupanje umrlih osoba prije klanjanja denaza-namaza. hades: stanje neistoe; tvari i radnje koje ovjeka ine neistim za izvravanje vjerskih
7

dunosti. hadis: ono to je Boiji poslanik Muhammed, a.s., izrekao kao i ono to su o njemu i njegovim postupcima rekli njegovi ashabi; Hadis - drugi izvor erijatskog prava; nauna disciplina u sklopu islamskih nauka. hadisi-kudsi: izrazom Poslanikov, a.s., a smislom i znaenjem Boiji govor. had (hadd): godinje pohoenje Meke uz obavljanje propisanih obreda koje je obaveza svakom muslimanu i muslimanki, ako su u mogunosti, bar jednom u ivotu; obavlja se u mjesecu zulhidetu; peti stup islama. Haderul-esved (Haderu-1-esved): "Crni kamen"; povei kamen jajolikog oblika, crne boje (za koji se vjeruje da je meteorskog porijekla) koji je prilikom renoviranja Kabe sam Muhammed, a.s., (tada jo nije bio Poslanik) uzidao u ugao Kabe lijevo od njenih vrata. hadi: dodatak ispred vlastitog imena osobe koja je obavila had. hadija: poasni naziv za svakog muslimana i muslimanku koji su pohodili Meku i obavili obrede hada. Hadijski bajram: vidi: Kurban-bajram. hajz: mjesenica; mjeseno pranje kod punoljetnih enskih osoba; menstruacija. halal: po islamskim propisima, od Boga doputene stvari i postupci; suprotno je tome haram. halifa: nasljednik, namjesnik; nasljednik Boijeg poslanika Muhammeda, a.s., u svim poslovima izuzev poslanike misije; vladar svih muslimana koji u sebi objedinjuje duhovno i svjetovno vostvo i autoritet. hanbelijski mezheb: pravna kola ili pravac u islamu nastao na pravnoj misli Ahmeda ibn Hanbela. hanefijski mezheb: pravna skola ili pravac u islamu nastao na pravnoj misli Ebu-Hanife. haram: po islamskim propisima, od Boga zabranjene stvari i postupci; suprotno je tome halal. harem: damijsko dvorite; nekada dio kue rezerviran samo za ensku eljad; vidi: Haremi-erif. Haremi-erif: dvorite Kabe.
8

harf: slovo; pisani znak arapskog pisma. Harun, a.s.: Boiji poslanik, brat Musaa, a.s. hatib: osoba koja je dekretom reisu-1-uleme ovlatena da javno dri hutbu u damiji. Hatida: prva supruga Boijeg poslanika Muhammeda, a.s. hatma: uenje cijelog Kur'ana, od poetka do kraja. hazreti: cijenjeni(a), potovani(a), blaeni(a); esto se stavlja ispred imena Boijih poslanika, lanova njihovih asnih porodica i prve etverice halifa. hedija: dar, poklon. hiaja: vidi: hikaja. hidajet: upuenost na Pravi put. hidab: pristojna, islamom propisana enska odjea koja podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela izuzev lica, aka i stopala. Hidra: Poslanikovo, a.s., preseljenje iz Meke u Medinu 622. g.; oznaava poetak muslimanskog kalendara; obiljeava se kao jedan od znaajnijih datuma u povijesti islama. hidretska nova godina: vidi: muslimanska nova godina. hidretski kalendar (takvim): muslimansko raunanje vremena koje poinje od Hidre a slui za praenje i obiljeavanje znaajnih dogaaja u povijesti islama, kao i za izvravanje odreenih vjerskih dunosti; po nainu raunanja vremena to je mjeseev kalendar. hikaja: kratka pouna pria; anegdota; hiaja. hikmet: mudrost; znanje o skrivenom. hoda: vidi: imam. huda: uputa. hurija: stanovnica Denneta; denetska djevica. hutba: javni govor ovlatene osobe u damiji na duma-namazu i bajram-namazima.
9

ibadet: svaki vanjski i unutarnji, javni i tajni, obavezni i neobavezni, formalni i neformalni oblik pobonosti. Ibrahim, a.s.: poslanik Boiji; Abraham. ibret:uenje; pouka. Idriz: ime jednog Boijeg poslanika. idma: konsenzus islamskih pravnika o nekom pravnom pitanju koje nije eksplicitno rijeeno ni Kur'anom ni sunnetom; trei izvor islamskog prava. idtihad: lina tenja i napor struno osposobljenog pojedinca, muslimana ili muslimanke, da doe do rjeenja otvorenih pravnih pitanja. iftitahi-tekbir: "poetni tekbir"; tekbir kojim se poinje ili stupa u namaz. ihram: posebna neivena dvodijelna odjea koju obavezno nose mukarci u vrijeme izvravanja dunosti hada i umre, nijet ili odluka da se pristupi obavljanju obreda hada ili umre. ikamet: poziv ih najava (u formalnom smislu vrlo slian ezanu) poetka klanjanja svakog farz-namaza; kao i ezan uobiajeno je da ga glasno proui mujezin. ikindija-namaz (ar. salatu-l-'asr): poslijepodnevni namaz. ilham: inspiracija. ilm: znanje. ilmihal: udbenik iz osnova vjerovanja i islamskih dunosti. Postoji vie vrsta ilmihala, zavisno od nivoa za koji su pisani. imam: osoba struno osposobljena da se brine o vjerskom ivotu u jednom dematu; vodi matine knjige demata i predstavlja demat u stvarima vjere; duhovni i politiki voa kod iija. iman: uvjerenje u postojanje Boga; vjerovanje. Indil: Boija knjiga objavljena preko Boijeg poslanika Isaa, a.s. insan: ovjek, osoba. inallah: "ako Bog da".
10

Isa, a.s.: sin Merjemin; Boiji poslanik kome je Uzvieni Bog objavio Indil; Isus. islam: potpuna pokornost Bogu; svjetonazor koji obuhvata sve oblasti ljudskog ivota objavljivan u Boijim knjigama Zeburu, Tevratu, Indilu, a konano uoblien u Kur'anu; Boija vjera. Islamska pedagoka akademija (IPA): via islamska odgojno-obrazovna institucija Islamske zajednicc, IPA u Zenici osnovana je 1994., a u Bihau 1996. godine. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini: organizirana zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, muslimana Bonjaka izvan domovine i drugih muslimana koji je prihvataju kao svoju. islamski post: post koji podrazumijeva sustezanje od svake vrste hrane i pia, seksualnog uivanja i runog govora i postupaka od zore pa do zalaska sunca; savm. Isra: nono putovanje Muhammeda, a.s., iz Meke u Jerusalem; vidi: Lejletul-mirad. istibra: propis o ienju poslije obavljanja male nude. istigfar: traenje oprosta od Boga. istihada: neredovno curenje kod punoljetnih enskih osoba; bijelo pranje ili bijeli cvijet. istinda: propis o ienju poslije obavljanja velike nude. itikaf: osamljivanje jedne osobe, a u ime cijelog demata, po uzoru na poslanika Muhammeda, a.s., posljednjih deset dana mjeseca ramazana radi intenzivnog ibadeta. Ovo osamljivanje vrsi se u damiji ili posebnoj prostoriji izgraenoj u krugu damije ili neposredno uz nju. izun: doputenje. jacija-namaz (ai. salatu-l-'isa): veernji namaz koji se klanja kada zavlada potpuni mrak. Jevmul-Arefa (Jewmu-l-'Arefa): "Dan Arefata"; deveti dan mjeseca zul-hideta, kada hadije borave na visoravni Arefat, vidi: Arefat. "Dan Jevmul-asura (Jewmu-l-'asura): asure"; vidi: asura. Kaba: neprikosnoveni centar islama; smjetena je u asnome hramu u Meki; prvi vjerski objekt koji je sagradio jos Ibrahim, a.s.; mjesto prema kome se okreu muslimani u namazu; vidi: kibla.
11

kabur: vidi: mezar. Kader (ar. El-Kadr): Boiji emer, odredba; sudbina; konana odluka. kadija: sudija erijatskog suda. kafir: nevjernik; onaj koji prikriva Istinu nakon to je do nje doao; koji nijee Boga; afir. kefaret: obavezna nadoknada u vidu materijalnog davanja siromanima za odreene greke ili propuste nainjene, naprimjer, u toku ramazanskog posta. kelima: (La ilahe illallah, Muhammedu-r-re-sulullah - Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik) vidi: kelimei-ehadet. kelimei-ehadet: (Ehedu en la ilahe illal-lah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu - Svjedoim da nema Boga osim Allaha, i svjedoim da je Muhammed, a.s., Boiji rob i Boiji poslamk); kredo islamskog vjerovanja; izjava kojom se, u formalnom smislu, ako je izgovorena svjesno i dobrovoljno, postaje musliman; prvi stup islama. kevser: mnogo dobro, od Boga ovjeku dato; naziv 108. poglavlja Kur'ana; Poslanikovo, a.s., vrelo u Dzennetu. kibla: smjer kamo se upravljaju muslimani u namazu; vidi: Kaba. kijam: stajanje; obavezni dio namaza koji se obavlja stojei. kijamet: smak svijeta; dramatian prestanak postojanja ovog, prolaznog svijeta i poetak drugog, vjenog svijeta; Kijametski dan, Sudnji dan. Kijametski dan: Sudnji dan; vidi: kijamet. kijas: analogija; etvrti izvor islamskog prava. kiraet: uenje (melodino itanje) Kur'ana; obavezni dio svakog namaza; nauna disciplina koja se bavi pravilima i nainima uenja (melodinog itanja) Kur'ana. kismet: sudbina. kitab: knjiga; Boija objava ljudima u obliku knjige; vidi: Kur'an, Indil, Tevrat, Zebur, ehlul-kitab; itab. klanjanje: obavljanje namaza. kuba (kube): kupola; najei oblik centralnog dijela krovne konstrukcije damije.
12

kudret: svemo; jedno od Boijih svojstava. kufr: nevjerovanje; prikrivanje istine o Bogu; nijekanje Boije opstojnosti. Kur'an: posljednja Boija objava u obliku knjige dostavljena ovjeanstvu preko posljednjeg Boijeg poslanika Muhatnmeda, a.s. kurban: rtva koja se, u vidu braveta, goveeta lli deve, prinosi jednog od prva tri dana Kurban-bajrama. (Pored vjerskog, kurban ima i humanitarno-socijalni karakter.) Kurban-bajram (ar. ldu-l-'adha): dan rtve; uz Ramazanski bajram najvaniji muslimanski blagdan koji muslimani proslavljaju 10., 11., 12. i 13. zul-hideta po hidretskom kalendaru; oznaava zavretak hada; Hadijski bajram. Lejlei-berat (ar. Lejletu-1-berat): "No sudbinskih odredbi i oprosta grijeha"; petnaesta no mjeseca abana; mubarek no. Lejlei-Kadr (ar. Lejletu-1-Kadr): "No odluke"; dvadeset sedma no mjeseca ramazana u kojoj je, vjeruje se, devete godine prije Hidre poelo objavljivanje Kur'ana; mubarek no. Lejlei-Mirad (ar. Lejletu-1-Mi'rad): "No Uspea"; dvadeset sedma no mjeseca redeba u kojoj je poslanik Muhammed, a.s., voljom Boijom, preao iz Meke u Jerusalem (Isra), a iz Jerusalema u blizinu Boiju (Mirad) i natrag; mubarek no. Lejlei-regaib (ar. Lejletu-r-regaib): "No elja"; no uoi prvog petka u mjesecu redebu u kojoj vjernici upuuju dove Uzvienom Allahu i mole za ispunjenje svojih elja; mubarek no. levha: krai kur'anski tekst napisan kaligrafskim pismom na nekom materijalu ili podlozi za pisanje; koristi se za ukraavanje unutranjih zidova damija ili privatnih stanova i kua; vrhunski izraz u islamskoj umjetnosti. mahrem: muki srodnik s kojim ena ne moe stupiti u brak zbog trajne, neotklonjive smetnje; muki pratilac ene koja obavlja had. mahfil: galerija ili gornji otvoreni dio u damiji takoer namijenjen za klanjanje namaza i druge vjerske aktivnosti. Na isturenom centralnom dijelu mahfila obino se nalazi mujezin za vrijeme zajednikog klanjanja namaza. Malik ibn Enes: poznati pravnik i alim iz VIII st. na ijem je uenju nastala i po kome je nazvana posebna pravna kola u islamu: malikijski mezheb. malikijski mezheb: pravna kola ili pravac u islamu nastao na pravnoj misli Malika ibn
13

Enesa. Medina: grad u dananjoj Saudijskoj Arabiji u kojem je Muhammed, a.s., naao utoite nakon progona iz Meke, grad u kojem je umro i ukopan Muhammed, a.s.; grad u kojem se nalazi Poslanikova damija; "Grad Boijeg Poslanika". medresa: srednja islamska kola u kojoj potrebna znanja stjeu budui imami, hatibi i mualimi. medlis: organizaciona jedinica Islamske zajednice koja u pravilu obuhvata najmanje sedam demata koji ine povezanu cjelinu. mehr: prilikom vjenanja ugovorena matenjalna obaveza koju je mu duan isplatiti eni; vjenani dar. mejit: umrla osoba. mejtas: kamen pravougaonog oblika u dvoritu damije ili u krugu mezarja na koji se, prilikom klanjanja denaze, postavi tabut sa mejitom. Meka: grad u dananjoj Saudijskoj Arabiji u kojem je roen Muhammed, a.s., u kojem je poela objava Kur'ana, u kojem se nalazi Kaba, i u kojem se svake godine muslimani iz svih krajeva svijeta okupljaju da bi obavili had. mekruh: ono to je runo i pokueno initi. mekteb: uionica; prostorija ili objekt, najee uz damiju, u kojem se odvija vjerska pouka; institucija osnovnog islamskog obrazovanja. melek: nevidljivo duhovno bie, stvoreno od svjetlosti, apsolutno potinjeno i pokorno Bogu; ne posjeduje slobodnu volju. mendub: ono to je lijepo i pohvalno initi. mensura: akt kojim se izabranom reisu-1-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini daje legalitet i legitimitet; mensuru reisu-1-ulemi predaje Odbor, koji imenuje Sabor. merhamet: milost, samilost, blagost, saaljivost; briga za druge. merhum: vidi: mejit Merjema: majka Boijeg poslanika Isaa, a.s.; Marija. mesdid: mjesto na kojem se ini sedda; prostorija za obavljanje namaza koja ne mora
14

biti u sklopu damije; dzamija bez munare. mesela (mes'ela): pitanje, tema, problem; nauna teorija, stav. meihat: najvii vjerski i administrativni organ Islamske zajednice u Sandaku te Hrvatskoj i Sloveniji. mevlud: roenje; dvanaesti rebiul-evel, dan kada je roen posljednji Boiji poslanik Muhammed, a.s.; vjersko-kulturna manifestacija kojom se obiljeava roenje Boijeg Poslanika. mezar: kabur; mjesto u krugu mezarja, oznaeno nianom ili bez njega, na kome je ukopana umrla osoba. mezaristan: vidi: mezarje, mezarluk. mezarje: mezaristan, mezarluk, greblje; ograeni prostor gdje se ukopavaju umrli. mezarluk: vidi: mezarje. mezheb: pravac; pravna kola u islamu. mihrab: udubljenje ili nia s unutranje strane u sredini prednjeg zida damije u kojem stoji imam dok predvodi demat u zajednikom obavljanju namaza. minber(a): postolje od najmanje tri stepenice u desnom prednjem uglu damije s kojeg se hatib obraa prisutnima petkom na dumi i na bajram-namazima. Mirad: Uspee; vidi: Lejlei-Mirad. Mizan-terezija: apsolutno tana i nepogreiva boanska vaga; nain, metod, instrument kojim e biti ocijenjena i izmjerena ljudska djela na Sudnjem danu. mualim (muallim): uitelj koji pouava islamu. mubarek: blagoslovljen; odabran. mubarek dan: blagoslovljeni dan; odabram dan; blagdan. mubarek no: blagoslovljena no; odabrana no. muderis (muderris): profesor u medresi. mudahid: osoba koja ulaze duhovni, intelektualni ili fiziki napor u promicanju dobra, borbi protiv zla i odbrani prava svakog ovjeka da slobodno i neometano prakticira
15

islam; kolokvijalno: borac na Boijem putu. mudiza: udo; mo injenja nadnaravnih djela kojom su bili obdareni neki Boiji poslanici. mudtehid: struno osposobljena osoba, musliman ili muslimanka, koja ulae lini napor da doe do rjeenja otvorenih pravnih pitanja; islamski uenjak najvieg ranga i autoriteta. mufsid: smutljivac. muftija: glavni vjerski organ koji predstavlja Islamsku zajednicu u stvarima vjere na podruju muftiluka, tumai islamske norme i izdaje fetve te nadzire rad imama, hatiba, mualima i muderisa. muftijstvo: muftijin ured. muftiluk: organizaciona jedinica Islamske zajednice sa muftijom na elu koja u pravilu obuhvata dva ili vie medlisa koji ine povezanu cjelinu. Muhammed, a.s.: posljednji Boiji poslanik preko kojeg je Uzvieni Bog ovjeanstvu objavio Kur'an. muharem (muharrem): prvi mjesec hidretskog kalendara. mujezin: osoba koja uei (melodino izgovarajui) ezan poziva vjernike na zajedniko klanjanje namaza. mumin (mu'min): vjernik; suprotno od kafir. munafik: licemjer; dvolinjak u vjeri; osoba koja se pretvara da vjeruje, a ustvari je nevjernik. munara (minaret): visoka i vitka graevina uz sami desni bok damije koja pri vrhu ima kruni balkon (serefu) s kojeg mujezin poziva na namaz, a do kojeg se stie spiralnim stepenicama kroz unutranjost. murasela: dekret; pismeno ovlatenje koje reisu-1-ulema daje muftijama, muderisima i hatibima za obavljanje muftijskih, muderiskih, imamskih i hatibskih dunosti. murid: osoba koja bespogovorno slui tarikatu i svome ejhu; pripadnik tankata sa zakletvom koji je jos u fazi uenja. murtat: vidi: murted.
16

murted: otpadnik od vjere; osoba koja je izabrala nevjerovanje nakon to je bila vjernik; izdajnik; kolokvijalno: murtat. Musa, a.s.: Boiji poslanik preko kojeg je Uzvieni Bog objavio Tevrat, Mojsije. musala (musalla): javno mjesto na otvorenom prostoru, u naselju ili pored njega, na kome se klanjaju zajedniki namazi (posebno oni kojima prisustvuje vei broj vjernika kao to su dume i bajram-namazi). Mushaf: svi kur'anski tekstovi sakupljeni u jednu zbirku, a koji su u rano doba islama bili ispisani na razliitim materijalima, odvojeni jedni od drugih. musliman: osoba pokorna Bogu, koja izvrava Boije naredbe i kloni se Njegovih zabrana; kolokvijalno: sljedbenik islama. muslimanska nova godina (hidretska nova godina): 1. muharem; prvi dan prvog mjeseca hidretske godine; dan kada muslimam obiljeavaju Muhammedovo, a.s., preseljenje iz Meke u Medinu. mustehab: ono to je Muhammed, a.s., preporuio da se ini; odreene radnje koje ukraavaju namaz ali i bez kojih e namaz biti potpuno ispravan. murik: mnogoboac; idolopoklonik. mutevelija: upravnik vakufa; udomaen naziv za predsjednika damijskog odbora (vjerovatno zato to su damijski odbor, tj. mutevelije u njihovo ime, izmeu ostalog, vrili i upravu nad vakufskom imovinom damija). Muzdelifa: mjesto na putu izmeu Arefata i Mine, nadomak Meke, u kojem su se hadije, u sklopu obaveza hada, dune zaustaviti. nafila: neobavezni, dobrovoljni ibadet, svaki obavljeni namaz ili post koji ne spada u strogu obavezu (farz), a nije u nivou sunneta. namaski vakat: namasko vnjeme. namasko vrijeme: vremenski period u toku dana u kojem se treba klanjati pojedini namaz. Dan (24 sata) je podijeljen na pet takvih vremenskih perioda; namaski vakat. namaz (ar. salat): islamski oblik ovjekovog neposrednog obraanja svome Stvoritelju; drugi stup islama. nedaset: neist, neistoa; tvari koje ovjekovo tijelo, odjeu i prostor oko njega ine neistim za obavljanje vjerskih dunosti.
17

nefs: u irem smislu: dua; u uem smislu: ego. nifas: postporoajni poremeaji (nekontrolirano krvarenje) kod ene koji mogu trajati i do etrdeset dana; za vrijeme nifasa ena nije duna klanjati, ne moe uiti Kur'an gledajui, i ne moe seksualno opiti. nijet (nijjet): namjera, odluka o izvrenju ili namjeni; izricaj koji je uvjet za izvravanje mnogih islamskih vjerskih obreda kao to su namaz, post, zekat i dr. nikah: erijatsko vjenanje. nian: kameno ili drveno obiljeje na mezaru. Omer ibn Hattab: ashab, saradnik i prijatelj Boijeg poslanika Muhammeda, a.s.; drugi halifa. Osman ibn Affan: ashab, zet, saradnik i prijatelj Boijeg poslanika Muhammeda, a.s.; trei halifa. pejgamber: vidi: Boiji poslanik. perda: zastor. pir: ejh; starjeina; duhovni voa i osniva jednog dervikog reda. podne-namaz (ar. salatu-z-zuhr): podnevni namaz koji se klanja u sredini dana. poslanik: vidi: Boiji poshnik. preseliti na ahiret: umrijeti. propisan (prid. od gl. propisati): Kur'anom i hadisom formuliran (propis ili obaveza). pustekija: posebna prostirka na kojoj se klanja(o) namaz, na poseban nain nainjena od ovije koe i krzna. r.a.: vidi: radiallahu anhu (anha). radiallahu anhu (anha): "Bog bio zadovoljan njime (njome)"; izgovara se ili pie nakon izgovorenog ili napisanog imena nekog od poznatih ashaba ili lanova porodice Boijeg Poslanika, a.s.; skr. r.a. rahmet: milost (Boija). resul: poslanik, vidi: resulullah.
18

rahmetli: koji je u milosti Boijoj; dodatak ispred imena osobe koja je umrla. rahmetlija: osoba koja je umrla. ramazan (ar. ramadan): mjesec islamskog posta; deveti mjesec hidretskog kalendara. Ramazanski bajram (ar. ldu-1-fitr): uz Kurban-bajram najvaniji muslimanski blagdan koji se proslavlja 1., 2. i 3. evala po hidretskom kalendaru; oznaava kraj ramazanskog posta. ramazanski post: post u mjesecu ramazanu; obavezni post, trei stup islama; vidi: islamski post. rebiul-ahir (rebiu-1-ahir): etvrti mjesec hidretskog kalendara. rebiul-evel (rebiu-1-evvel): trei mjesec hidretskog kalendara. redeb: sedmi mjesec hidretskog kalendara. reisul-ulema (reisu-1-ulema): vjerski poglavar i vrhovni muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji vodi i predstavlja Islamsku zajednicu u zemlji i inozemstvu. (Oblik napisan u zagradi je zvanini oblik pisanja u organima IZ-e jer je pogodniji za meunarodnu komunikaciju, te emo ga tako upotrebljavati i u ovom glosaru.) resulullah: Boiji poslanik. Rijaset: najvii vjerski i administrativni organ Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. ruh: dua. ruku: pregibanje; dio namaza koji se obavlja u stojeem poloaju s kimom povijenom naprijed za, otprilike, devedeset stepeni i dlanovima oslonjenim na koljena. sabah-namaz (ar. salatu-l-fedr): jutarnji namaz koji se klanja prije izlaska sunca. Sabor Islamske zajednice: najvii predstavniki i zakonodavni organ Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. sabornik: lan Sabora Islamske zajednice. sabur: strpljenje; ljudska osobina koju potencira sam Kur'an u brojnim ajetima. sadaka: neobavezna ali pohvalna i preporuljiva matenjalna pomo siromanima.
19

sadakatul-fitr (sadakatu-1-fitr): vjersko-materijalna obaveza kojom se za vrijeme ramazana, a povodom Bajrama, siromanim muslimanima i muslimankama udjeljuje potrebna materijalna pomo. saf: red; red vjernika koji su stali da zajedniki obave namaz. selam: mir; skraena verzija islamskog pozdrava; vidi; selamun alejkum! safer (saffer): drugi mjesec hidretskog kalendara. sahibi-uzur: osoba koja ima neki trajni ili privremeni zdravstveni problem koji kvari abdest. Takva e osoba, sve dok traje spomenuti problem, za svaki namaz uzimati novi abdest. saim: posta; osoba koja posti u momentu kada se o njoj govori. salat: vidi: namaz. savm (ar. sawm): islamski post Savjet reisu-1-uleme: tijelo sainjeno od zamjenika reisu-l-uleme, dekana FIN-a i muftija, koje pomae reisu-1-ulemi u radu. sebeb: povod. sebebi-nuzul: ovosvjetski povod objavljivanju pojedinih kur'anskih ajeta ili poglavlja. sedzda: padanje niice, sputanje ela i nosa na tlo pred uzvienou i veliinom Boijom; obavezni dio namaza. sehur: predsabahski obrok koji uzimaju postai u mjesecu ramazanu ili prilikom dobrovoljnog posta, prije zore, tj. prije zapatanja; sehur nije stroga obaveza, a post e i bez njega biti ispravan. selamun alejkum! (ar. es-selamu 'ale-jkum!): "mir (Boiji) vama!" (produeni oblik selama: es-selamu 'alejkum ve rah-metullahi ve berekatuhu: Neka je sa vama mir (Boiji), i milost Boija i blagodat Njegova); islamski pozdrav. sevab: vidi: sevap. sevap: Bogu drag in; dobroinstva za koja je Bog direktno ili indirektno obeao nagradu; nagrada za dobroinstvo. softa: polaznik medrese, uenik koji se obrazuje i sprema za poziv imama. Sudnji dan: Kijametski dan; vidi: Kijamet.
20

sufara: poetnica za kur'ansko (arapsko) pismo; jedan od osnovnih udbenika u mektepskoj nastavi. sufija: onaj ije je srce isto od spletki i smutnje; pripadnik tesavufskog uenja; vidi: dervi. sufizam: vidi: tesavuf. sunetluk: islamski obred obrezivanja muke djece. sunije (sunnije): oni koji se u tumaenju i prakticiranju islama, pored Kur'ana, oslanjaju i na sunnet Boijeg Poslanika; glavnina svjetske muslimanske populacije. sunnet: praksa Boijeg poslanika Muhammeda, a.s., koja podrazumijeva ono to je Poslanik radio, govorio ili preutno odobrio; ibadet koji je Poslanik, a.s., neizostavno inio (sunneti-muekkede), i onaj koji je povremeno izostavljao (sunneti-gajrimuekke-de). sura: poglavlje Kur'ana. aban (a'ban): osmi mjesec hidretskog kalendara. afija, Ebu-Abdullah Muhammed: istaknuti islamski pravnik i alim iz VIII i IX st. na ijem je uenju nastala i po kome je nazvana pravna kola u islamu: afijski mezheb. afijski mezheb: pravna kola ili pravac u islamu nastao na pravnoj misli Ebu-Abdullaha Muhammeda afije. ahid: svjedok. ehadet: svjedoenje; vidi: kelimei-ehadet. ehid: osoba koja je u neposrednoj borbi za islamske vrijednosti i prava ovjeka, svjesno i u ime Boga, rtvovala svoj ivot; osoba koja se zbog izuzetnosti svoga djela na ovom svijetu pridruuje Boijim poslanicima u Dennetu. ejh: vjerski znalac; starac; starjeina; vjerski uitelj koji se bavi obrazovanjem i pouavanjem propisima i tesavufskom uenju u tekiji ili na nekom drugom mjestu; osoba koja vodi zikr, prima i uvodi u tarikat, starjeina jednog dervikog reda; vidi: pir. ejtan: nevidljivo duhovno bie koje pokuava navesti ovjeka na grijeh i uiniti ga neposlunim Bogu. erefa: kruni balkon pri vrhu munare s kojeg mujezin poziva na namaz, a do kojeg se stie spiralnim stepenicama kroz unutranjost.
21

erijat: islamski zakon. eval (evval): deseti mjesec hidretskog kalendara. iije: sljedbenici posebnog mezheba u islamskom pravu i zagovornici ideje da je Alija, r.a., trebao biti prvi halifa poslije smrti Boijeg poslanika Muhammeda, a.s. irk: pokornost i oboavanje bilo koga ili bilo ega osim Boga; politeizam. ura: dogovor, dogovaranje; islamska institucija donoenja bitnih odluka i rjeavanja vanih problema. tabut: ravna drvena nosiljka na kojoj se umrli musliman ili muslimanka nosi do mezara i, u sluaju ena, sputa u sam mezar. takvim: hidretski kalendar, godinji almanah koji pored vjersko-naunih tekstova sadri i h. kalendar sa svim vanijim datumima i mubarek danima i noima u muslimanskoj tradiciji, te vrijeme obavljanja dnevnih namaza; izdaje ga Rijaset Islamske zajednice. tarikat: idejno-praktina metodologija tesavufa. tedvid: pravila uenja Kur'ana; predmet u mektebima, medresama, islamskim pedagokim akademijama i Fakultetu islamskih nauka; udbenik za predmet Tedvida. tefsir: tumaenje; egzegeza Kur'ana; nauna disciplina koja se bavi prouavanjem vrsta i metoda tumaenja Kur'ana. tejemum: simbolino islamsko ienje zemljom ili predmetom od zemlje koje u nedostatku iste vode zamjenjuje gusul i abdest. tekbir: (Allahu ekber! - Allah je najveci!); uzvisivanje ili velianje Boga; reenica sa kojom se poinje svaki namaz i meusobno odvajaju njegovi sastavni dijelovi; u svom proirenom obliku sastavni je dio i nekih neobaveznih ibadeta kao to su tevhid, mevlud i sl. tekija: osnovna institucija tarikata za njegovanje i irenje prosvjete, nauke i kulture protkane pobonou; duhovno odgajaliste, bogomolja, a po potrebi i konaite. teravih-namaz (ar. salatu-t-teravih): noni namaz koji se klanja samo u noima mjeseca ramazana iza jacija-namaza; teravija. teravija: vidi: teravih-namaz. tesavuf (tesavvuf): razvijanje spoznaje i jaanje uvjerenja da postoji Stvoritelj i da to
22

svjedoi i potvruje sva priroda; gledanje na vjeru i ivot kroz ljubav prema Bogu. teslim: predanost Bogu; poslunost ejhu u tarikatu. tespih: poseban ibadet koji se sastoji u tano formuliranom spominjanju i velianju Boga, koji se ini na kraju namaza a prije namaske dove, zatvoreni niz od 33 ili 99 zrnaca koji slui da bi se prilikom tespihanja mogao kontrolirati broj izgovorenih rijei ili sintagmi kojima se velia Bog ili Mu se zahvaljuje, a slui i u svrhu drugih ibadeta kao to je zikr. tespihanje: zavravanje namaza uenjem tespiha; vidi: tespih. teehud: obavezni dio namaza koji se obavlja u propisanom sljedeem poloaju (sjedenje na koljenima). tevhid: jednoa Boija; kolokvijalno: dobrovoljni vjerski obred u kojem se velia ime Boije i naglaava Njegova jednoa. Tevrat: Boija knjiga objavljena preko Boijeg poslanika Musaa, a.s. uenje Kur'ana: melodino itanje ili izgovaranje Kur'ana po posebno utvrenim pravilima. Uhud: brdo nedaleko od Meke u podnoju kojeg je, u bici s idolopoklonicima, ivot izgubio amida Muhammedov, a.s., hazreti Hamza zajedno sa jo nekoliinom poznatih ashaba. ulema: vidi: alim. ummet: svjetska zajednica muslimana. Ustav Islamske zajednice: najvisi normativni akt Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini; donesen na sjednici Sabora Islamske zajednice odranoj 26. novembra 1997. godine u Sarajevu. Ustavni sud Islamske zajednice: najvie tijelo za kontrolu ustavnosti u radu organa i ustanova Islamske zajednice. Usuli-fikh: izvori fikha; nauka koja se bavi izuavanjem izvora fikha i metoda kojima se iz njih izvode fikhski propisi. uvakufljavanje: zavjetavanje, povjeravanje. vadib: islamski propis koji ima drugostepenu obaveznost za svakog punoljetnog muslimana i muslimanku; one islamske obaveze koje, iako ne spadaju u stroge obaveze
23

(farz), Muhammed, a.s., nije izostavljao. vahdanijet: Boija jednoa; vidi: tevhid. vahj: otkrovenje; vjerovjesnicima. Boija objava; objavljivanje Boije rijei poslanicima i

vaiz: osoba koja dri vazu-nasihat. vakat: vrijeme; namaski vakat. vakif: zavjetalac line imovine. vaktija: taan pregled namaskih vremena za svaki dan u godini. vakuf: imovina zavjetana u dobrotvorne svrhe pod posebnim uvjetima sadranim u vakufnami, koja se ne moe nenamjenski koristiti i kojom se ne moe slobodno raspolagati; vakufima u Bosni i Hercegovini upravlja Islamska zajednica. vakufnama: pravni dokument o uvakufljenju. Vakufska direkcija: institucija Islamske zajednice koja vodi brigu o vakufima na podruju Bosne i Hercegovine. vasijet: oporuka. vaz: vidi: vazu-nasihat. vazifa: godinja dobrovoljna lanarina koju plaa svaka muslimanska porodica u jednom dematu, a u svrhu podmirivanja trokova imama i odravanja damije. vaziti: drati vazu-nasihat. vazu-nasihat: savjetodavan govor. vitr-namaz: obavezan (vadib) noni namaz od tri rekata koji se klanja poslije jacijanamaza. vudu (ar. wudu'): vidi: abdest. zahirijski mezheb: manje poznata pravna kola ili pravac u islamu koji je utemeljio Davud ibn Halef ez-Zahin. Zebur: Boija knjiga objavljena preko Boijeg poslanika Davuda, a.s. Psalmi. zekat: obavezno godinje izdvajanje odreenog postotka odreenih vrsta imovine, u Kur'anom odreene svrhe; etvrti stup islama.
24

zikr: spominjanje i sjeanje na Boga izgovaranjem Boijih imena i razmiljanjem o Njemu; redovna praksa koju sufije, predvoeni ejhom, obavljaju u tekiji. zinaluk: blud, vanbrani seksualni odnos. zul-hide (zu-1-hidde): dvanaesti mjesec hidretskog kalendara. zul-kade (zu-1-ka'de): jedanaesti mjesec hidretskog kalendara.
Glosar religijskih pojmova, Meureligijsko vijee BiH

25