Anda di halaman 1dari 4

Bahagian A

&0 68

&5 68

40 (0

40 (0

45 (&

48 (5

48 ((

4' (8

50 80

68 '0

Rajah 1: Skor mentah bagi 20 orang murid dengan susunan. I. Peratus murid yang gagal Bilangan murid yang mendapat kurang daripada 50 adalah 8 orang, maka
8 (100) = 40% 20

Peratusan murid gagal =

II.

Peratus murid yang lulus Bilangan murid yang mendapat kurang atau sama dengan 50 adalah 12 orang, maka
12 (100) = 60% 20

Peratusan murid lulus =

III.

Median Median = Purata agi skor di kedudukan tengah agi set skor dengan ilangan genap =
68 + 68 = 68 2

!"#

$od Mod = %kor yang mempunyai kekerapan paling tinggi = 68

"#

$in

x &0 &5 40 45 48 4' 50 68 (0 (& (5 (( (8 80 '0

1 1 2 1 2 1 1 & 2 1 1 1 1 1 1 )=20

fx =1202

x &0 &5 80 45 '6 4' 50 204 140 (& (5 (( (8 80 '0

$in

fx 1202 = =60.1 N 20

!I.

Sisihan Pia"ai x &0 &5 40 1 1 2 x &0 &5 80

'00 1225 1600

'00 1225 &200

45 48 4' 50 68 (0 (& (5 (( (8 80 '0

1 2 1 1 & 2 1 1 1 1 1 1 )=20

fx =1202

45 '6 4' 50 204 140 (& (5 (( (8 80 '0

2025 2&04 2401 2500 4624 4'00 5&2' 5625 5'2' 6084 6400 8100

2025 4608 2401 2500 1&8(2 '800 5&2' 5625 5'2' 6084 6400 8100

fx
2

= 77998

%isihan Pia*ai, + =

fx fx N N
2

77998 1202 20 20
287.89

= = =

3899.93612.01

16.97

!II.

#a$oran ringkas tentang $restasi murid %e,ara keseluruhan, prestasi murid adalah sederhana kerana min markah

adalah 60#1, iaitu di -red B# %isihan Pia*ai yang diperoleh adalah mele ihi 10, iaitu 16#'(, maka skor antara ,alon yang menduduki u.ian itu dikatakan terse ar atau Pen,apaian murid tidak erserakkan# egitu sama atau dikatakan heterogenous# !mplikasi nilai

sisihan pia*ai ini ialah ada murid yang mendapat markah yang sangat tinggi dan ada murid pula yang mendapat markah sangat rendah#