Anda di halaman 1dari 3

Pengertian Akhlak Mulia Akhlak. Kajian Akhlak Tauhid.

Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia berati seluruh prilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad A! kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad A! itu meliputi akhlak manusia kepada Allah !T dan Akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk didalamnya akhlak terhadap diri sendiri karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah "uga, lahir dan batin. ecara garis besar, akhlak mulia itu dapat dikelmpokkan kedalam dua kelompok yaitu# $ Akhlak kepada Allah Akhlak mulia kepada Allah berati mengikuti seluruh perintah yang telah disampikan Allah kepada Rasul yang Maha Mulia Muhammad A!. eluruh perintah tersebut

sudah tercatat dalam Al-Quran dan Hadist. % Akhlak kepada ciptaan Allah Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun sesama ciptaan Allah yang terdiri atas ciptaan Allah yang gaib dan ciptaan Allah yang nyata, benda hidup dan benda mati.

Mengingat sangat luasnya cakupan akhlak ini karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, maka secara garis besar struktur akhlak mulia terhadap seluruh ciptaan Allah itu dapat digambarkan seperti struktur sederhana berikut ini. $. Ciptaan Allah yang gaib a& 'aib (alam Arti )ositi* i Malaikat ii iii i+ + Qada dan Qadar Kiamat, Alam Kubur, )adang Mashar (ll orga, ,eraka dan egala )enghuninya (an -ain . -ain

b& 'aib (alam Arti ,egati* i /blis, "in, yetan ii dan0enda serta Alam 'aib -ainnya

%. Ciptaan Allah yang Nyata

$. esama Manusia i. ,abi dan Rasul ii. Keluarga (iri endiri 1rang Tua Kerabat (ekat, Kerabat "auh dan eterusnya Tetangga (ekat dan Tetangga "auh esama Muslim ,on Muslim

%. elian Manusia i Tumbuhan ii He2an

3. 0enda Mati i 0umi dan egala /sinya ii 0enda -uar Angkasa

!alau struktur yang disampaikan masih sangat jauh dari lengkap dan sempurna, namun diharapkan akan bisa memberikan gambaran cakupan akhlak mulia yang sudah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad A! eluruh sikap dan perilku serta adab sopan santun terhadap semua ciptaan Allah sudah termuat dan tercantum dalam Al-Quran dan Hadist. Tinggal bagaimana kita bisa mempelajarinya secara benar dan teliti serta mengamalkannya )embahasan masalah Akhlak adalah pembahasan yang sangat luas, sama luasnya dengan seluruh asoek kehidupan manusia serta +ariasi . +ariasinya. ecara garis besar *ungsi dan tujuan pengamalan akhlak mulia bagi umat manusia adalah # $. Sebagai pengamalan Syariat Islam ebagai pengamalan yariat /slam. /slam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semeste telah ,e,berikan tuntunan prilaku dan etika secar sempurna, sehingga dengan niat karena Allah !T, pengamalan akhlak yang mulia itu insya Allah akan menjadi ibadah bagi umat islam yang mengamalkanya. %. Sebagai Identias ebagai /dentias, Akhlak mulia ini diperuntukkan oleh Allah kepada manusia yang berakal budi karena dengan tuntunan akhlak yang mulia akanbisa membedakan antara manusia denga he2an.

3. Pengatur Tatanan Sosial Akhlak Mulia ebagai )engatur Tatanan osial berarti dengan pengamalan akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh yang Mulia aydina Muhammad A! mengukuhkan bah2a manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa dan lepas dari pengaruh lingkungannya. (engan akhlak mulia ini tatanan sosial yang terbentuk semakin memberikan makna dan nilai yang tidak saling merugikan. 4. Rahmat Bagi Seluruh Alam Akhlak Mulia ebagai Rahmat 0agi eluruh Alam berarti akhlak mulia yang diperuntukkan bagi manusia tidak hanya mengatur tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya tetapi juga hubungan antara manusia dengan makhluk . makluk lain selian manusia dan alam sekitarnya. 5. Perlindungan iri dan !ak A"a"i Manusia # !AM $

Akhlak Mulia ebagai )erlindunagn (iri dan Hak A6a6i Manusia 7 HAM & berarti dengan menjalin hubungan yang baik berdasarkan hukum dan syariat agama akan terbentuk hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan. elanjutnya secara bertahap kita akan mencoba melakukan kajian akhlak mulia ini sesuai dengan aturan dan tatanan ilmu tauhid yang benar dan yang menjadi acuan dalam kajian K-/-T-A. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan ilmunya sehingga kita semua terhindar dari perbuatan yang ke%i dan mungkar& Amin umber # Mutiara /slam 1nline

Anda mungkin juga menyukai